נגישות
 אופיר טורס - מגזין הטיולים המאורגנים 2017
Next Page  87 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 87 / 92 Previous Page
Page Background www.ophirtours.co.il

∏∑

לקוח נכבד

Ø

סוכן

להלן המידע המפורט המובא לידיעת הנוסעים כחלק בלתי נפרד בכל

Æ

חובה על כל נוסע לחתום על חוזה אישי מחייב

Æ

עסקה של הטיול

התנאים הבאים יחולו על רכישת טיולים מאורגנים של “אופיר טורס“

Æ

או לחילופין לפי העניין

Ø

בע“מ במצטבר ו

הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו

נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מאת “אופיר טורס“ מהווה

נוסע וכל מי מטעמו לכל

Ø

הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין

Ø

או למי מטעמו כל טענה ו

Ø

האמור בתנאים הכללים ולכן שלא יהיו לו ו

או מי מטעמם

Ø

או בעקיפין נגד “אופיר טורס“ ו

Ø

או תביעה במישרין ו

Æ

אלא על פי המפורט בתנאים אלו

או כי לא

Ø

לא תשמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים הללו ו

Æ

הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן

Æ

המידע הכתוב הינו למחזיקי דרכון ישראלי בלבד

המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון

Æ

ייתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות

Æ

הנסיעה או סדר הימים

המחירים כוללים

טיסות ומטען

®

מחלקת תיירים

©

תאריכי היציאה והחזרה בכרטיסי הטיסה בטיסות סדירות

או בטיסות שכר קבועים מראש בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת אופיר

בטיולים

Æ

טורס בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו

Æ

עלות טיסת הפנים כלולה על פי המסלול המפורט

¨

בהם טיסות פנים

יתכנו מקרים בהם תחול על הנוסע תוספת תשלום נפרדת עבור ארוחות

Æ

בטיסה או הטסת כבודה

Æ

לא בכל הטיסות מוגשות ארוחות ע“י חברת התעופה

בטיסות בהן לא מוגש אוכל יתכן וניתן לרכוש מזון ומשקאות וזאת על

Æ

קילו

≤∞

עד

®

תיק יד

´

מזוודה

©

המטען הכולל המותר לנוסע

Æ

חשבון הנוסע

בטיסות פנים בארה“ב תחול תוספת תשלום לכל מזוודה המשולמת ע“י

Æ

הנוסע ישלם ישירות לחברת התעופה בגין מטען חורג

Æ

הנוסע במקום

מלונות

בהתאם לכלול בתוכנית

¨

או תיירות טובה

Ø

אכסון במלונות בדרגת תיירות ו

הינו בהתאם לשיטת המגורים על פי הקיים בכל

¨

האכסון בחדרים

Æ

הטיול

דרוג בתי המלון

Æ

מדינה ומדינה ואין אנו מבטיחים סוג מסויים של חדר לנוסע

O.H.R.G,

הינו בהתאםלדירוגהמוענקע“י גורמיםהמקובליםבענףהתיירות

משרד התיירות המקומי

,The Official Hotel and Resort Guide

כניסה למלון וההרשמה

לתשומת לב הנוסע

Æ

ובפרסומים הבינלאומיים

Ʊ∞

∞∞

פינוי חדרים לא יאוחר מהשעה

±∂

∞∞

מתבצעים החל מהשעה

שעות או

±≤

לפעמים גם

¨®

או תוקדם

©

ייתכנו מקרים בהם תתאחר הטיסה

בהם תאלץ הקבוצה להמתין לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות

¨

יותר

Æ

הנ“ל

תחבורה יבשתית

העברות הנוסעים וביצוע תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול

האוטובוסים הינם אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים

Æ

בטיול

וחפציהם בהתאם לתוכנית הסיורים והביקורים ובתי המלון ובהתאם

אך אין המארגנים

¨

יודגש כי לרוב האוטובוסים ממוזגים

Æ

לתוכנית הטיול

כי המזגנים יפעלו בצורה מושלמת בתנאי מזג אויר חריגים

¨

מתחייבים

או נוסע

¨

נוסע אשר אינו מגיע בטיסה יחד עם כל הקבוצה

Æ

לאזור המתוייר

או נוסע מקצר או מאריך את השהות בחו“ל ואינו

¨

המצטרף לטיול בחו“ל

או החזר

Ø

אל נמל התעופה ו

Ø

אינו זכאי להעברות מ

¨

חוזר עם הקבוצה ארצה

Æ

כספי בתמורתם

חשוב לדעת כי על הנהגים מוטלות מגבלות נהיגה ומנוחה וזאת מתוך

טיולינו מותאמים כך שיתאימו למגבלות בטיחות

Æ

דאגה לבטיחות הנוסעים

Æ

לטובת הנוסעים

כלכלה

רמת האוכל המוגשת תלוית יעד והמצוי

Æ

תפריט הארוחות נקבע מראש

Æ

המקום

בטיולים על בסיס חצי פנסיון תוגשנה ארוחות עיקריות בהתאם למספר

Æ

הארוחות העיקריות לא כוללות שתייה

Æ

הלילות המצוינים בתוכנית הטיול

Æ

ישנם מקרים בהם הארוחה הנוספת החמה תוגש בצהריים

ארוחות אלו בדרך

Æ

ארוחות צמחוניות יש להזמין בעת ההרשמה לטיול

אין באפשרות

Æ

כלל מצומצמות ודלות יותר בהשוואה לארוחות רגילות

המארגנים להבטיח ארוחות צמחוניות אך ישתדלו לספק את דרישת

Æ

הנוסע כפי יכולתם

Æ

אלא אם צוין אחרת במפורש במסלול הטיול

¨

אין ארוחות כשרות בטיולים

דמי כניסה

הכניסות המפורטות במסלול הטיול כלולות במחיר אלא אם כתוב אחרת

Æ

או מוצג בתשלום נוסף

¨

במסלול עצמו

סיורים והסעות

בהדרכת מורי דרך

¨

סיורים הינם בהתאם למפורט בכל תוכנית בנפרד

במקרים אחרים יהיה

Æ

מקומיים דוברי אנגלית או בלוויות מלווה הקבוצה

Æ

נהג

המדריך

Æ

דמי כניסה לאתרים בהתאם לתוכנית הטיול

ישנם מקרים בהם יוצעו לנוסעים במהלך יום סיור רכישה של כניסות

סיורים

Æ

בתוספת תשלום במקום

¨

לאתרים שאינם כלולים במסלול הטיול

Ø

סיורים

Æ

אלו מתבצעים בזמן החופשי ומטרתם להעשיר את מסלול הטיול

Æ

כניסות אלו אינם חובה

Æ

מלון

Ø

אל נמל התעופה

Ø

ההסעה כוללת העברות מ

סיורי ההיכרות כמפורט בתוכנית ייערכו ע“י מלווה הקבוצה הישראלי ואינם

סיורי ערב יתבצעו

Æ

או דמי נסיעה בתחבורה ציבורית

Ø

כוללים דמי כניסה ו

Æ

או ברגל ולא כוללים דמי כניסה

®

על חשבון הנוסע

©

בתחבורה ציבורית

®

טיפים

©

תשר

מורי

הכלולים במחיר הינם לנותני השירותים בחו“ל כגון

®

טיפים

©

תשר

נהגי

¨

כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הישראלי

¨

יודגש

Æ

דרך מקומיים

אשר ישולם על פי שיקול דעתם

¨

יות תלוי יעד

Ø

חדרנים

¨

סבלים

¨

אוטובוסים

Æ

ורצונם של הנוסעים בלבד

מחיר הטיול

¨

היטל ביטחון

¨

דלק

¨

מיסי נמל

¨

סידורי קרקע

¨

מחיר הטיול כולל טיסות

המחיר הקובע של הטיול מפורסם באתר האינטרנט

Æ

דמי רישום וטיפול

Æ

ובמערכת ההזמנות הממוחשבת המפורסמת בכל משרדי הנסיעות

לאדם אשר לא יוחזרו בשום

§μ∞

המחיר כולל דמי רישום וטיפול בסך

Æ

מקרה

טיול אם מספר

Ø

אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לאחד מסלול

האיחוד יכול להיות לטיול אחד

Æ

הנרשמים אינו מאפשר להוציא את הטיול

הודעה על איחוד טיול תינתן לסוכן

Æ

מבית אופיר טורס או מכל ספק אחר

Æ

ימי עבודה לפני צאת הטיול

μ

עד למקסימום

או שינוי

Ø

תנאי ביטול ו

Æ

שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים

Ø

על כל הזמנה חלים דמי ביטול

¨

לרבות חוק הגנת הצרכן

©

כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק

וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה

®±π∏± ≠

התשמ“א

לפני

¨

שאינם ימי מנוחה

¨

ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים

¨

ביטול של העסקה יש לעשות בכתב

Æ

המועד שבו אמור להתממש השירות

בכל

Æ

באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת אופיר טורס

יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור

¨

מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור

לפי הנמוך

¨

שקלים לאדם

±∞∞

מעלות ההזמנה או

μ•

שלא יעלה על

התאמה

ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי

¨

מבניהם

Æ

אז לא ייגבו כלל דמי ביטול

¨

לחוק

®

א

©

ה

±¥

בשירות כמשמעם בסעיף

עפ“י הוראות החוק לא יחול על

¨

כאמור לעיל

¨

האמור לעניין הזכות לביטול

¨

כלומר

¨

לחוק הגנת הצרכן

®≤©®

ד

©

ג

±¥

הטובין והשירותים הקבועים בסעיף

חופש או

¨

נסיעה

¨

שירותי הארחה

©

כאשר המועד שנקבע למתן השירות

¨

ממועד עשיית העסקה

¨

שאינם ימי מנוחה

¨

חל בתוך שבעה ימים

®

בילוי

ספקי

¨

במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה

Ø

תאריך הביטול ו

Æ“

המלונות או שרותי תיירות אחרים לרבות “אופיר טורס

Æ

פקס במשרדנו

Ø

או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב

Ø

בחו“ל ייחשב יום הביטול

Ø

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ

Æ

שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו

Æ

אי התייצבות לטיסה תחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל

שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים

של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסויימים

Æ

בהתאם לתנאי הפוליסה

המחירים אינם כוללים

מסמכים

הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה

¨

בדיקת תוקפו

¨

הוצאת דרכון

או סוכן

Ø

הינן באחריותו של הנוסע ו

¨

למדינות השונות בהן עובר הטיול

הארכת

Ø

עלויות נוספות להוצאת

Æ

הנסיעות ואינם באחריות אופיר טורס

או הנפקת אשרות יגבו בנפרד על ידי סוכן הנסיעות ולא יינתן החזר

Ø

דרכון ו

≤∞±∑

תנאי התקשרות ומידע כללי טיולים מאורגנים