נגישות
 אופיר טורס - מגזין הטיולים המאורגנים 2017
Next Page  88 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 88 / 92 Previous Page
Page Background www.ophirtours.co.il

∏∏

תנאי התקשרות ומידע כללי

מיני

¨

הזמנת סרטים

ועבור השימוש במתקנים כגון

ß

דואר וכו

¨

טלפונים

מגבות

¨

שמשיות

¨

ספורט ימי

¨

מגרשי טניס

¨

חדר כושר

¨

סאונה

¨

כספת

¨

בר

מטען עודף בטיסות או

Æ

שירות בעל אופי אישי אחר

ß

בבריכת שחיה וכו

שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה אינם

התשלום יחול על הנוסע בלבד וישולם ישירות במקום

Æ

כלולים במחיר הטיול

Æ

לנותן השירות

מזוודות בטיסות פנים

בארצות הברית בטיסות הפנים על הלקוח לשלם בשדה התעופה עבור

החל מהכבודה

¨

בכפוף למדיניות של חברת התעופה השונות

¨

הסעת מטען

Æ

הראשונה

תנאים כלליים

כללי

Æ

הטיולים בחוברת זו מוצעים לקהל הרחב בהתאם לתנאים המפורטים להלן

או השתתפותו בטיול מהווה את הסכמתו

Ø

עצם הרשמתו של נוסע לטיול ו

Æ

המפורשת לתנאים הכתובים

תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות

¨

חוברת זו

Æ

או כל מי מטעמם

Ø

בין הנוסע הנרשם לטיול לבין אופיר טורס ו

או לא הסכים לתנאים והמידע

Ø

לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו

Æ

או השתתפותו בטיול

Ø

המופיעים בחוברת זו קודם להרשמתו לטיול ו

אופיר טורס אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב ומבקשת

או סוכני הנסיעות אינם רשאים לשנות

Ø

להבהיר כי משרדי הנסיעות ו

את התנאים ומידע כללי המופיעים בחוברת זו ואינם מוסמכים להבטיח

Æ

הבטחות מכל סוג שהוא בנוסף ובניגוד לחוברת זו

טיולי אופיר טורס מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש שהתוכנית והתאריכים

או חברות הספנות

Ø

המוזכרים בהם ניתנים לשינוים על ידי חברות התעופה ו

נשמרת

¨

לאופיר טורס או הבאים מכוחה או סוכניה

Æ

או על ידי כל גוף אחר

Ø

ו

או הכרחיים להמשך

Ø

הזכות לבצע שינוים אשר לדעתם ימצאו רצויים ו

¨

תאריכים

השינויים כוללים שינוים ב

Æ

ביצועו התקין של הטיול המוזמן

אי ביצוע פרטי

¨

אי ביצוע חלקי

¨

ביצוע חלקי

¨

אופן הביצוע

¨

מספר ימי הטיול

אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים

¨

ארגון

¨

מחירי הטיול

¨

התוכנית

פירוט תוכנית

Æ

נתיבי הטיסה וכיו“ב

¨

מקומות אכסון בבתי המלון

¨

בתוכנית

¨

אתרי הביקור

¨

הטיולים מהווה תוכנית מסגרת ומידע באשר למסלול הטיול

המועדים המתוכננים לביצועם שכל אלה כפופים

¨

האפשריות

¨

סוגי הבילוי

Æ

לשינויים

הרשמה ותשלום לטיול מאורגן

Æ

רישום נוסע לטיול המפורט תעשה באמצעות סוכני נסיעות

בעת ההרשמה לטיול על הנוסע לשלם מקדמה כדלקמן

Æ

דולר אמריקאי

≥∞∞

סך של

טיול שמחירו נקוב בדולר

Æ

יורו

≤∏∞

סך של

ובטיול שמחירו נקוב ביורו

אמריקאי וטיול

§μ∞

מחיר הטיול כולל דמי רישום לטיול שמחירו נקוב בדולר

שישולמו כחלק מהמקדמה ולא יוחזרו לנוסע

¨

יורו

¥μ

שמחירו נקוב ביורו

Æ

במקרה של ביטול

השתתפותו של נוסע בטיול מותנית בכך שאופיר טורס קיבלה את מלוא

במקרה

Æ

יום לפני מועד היציאה

±μ

לא יאוחר מ

¨

התשלום עבור הטיול

אופיר

¨

ואופיר טורס לא תקבל לידה את מלוא התשלום כמפורט לעיל

Æ

טורס רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול

תוכנית הטיול

Æ®

מודולארי

©

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלול של טיול אחר

Æ

המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב

במידה שיחולו שינויים תוך כדי הטיול אשר אינם מצויים בשליטת המארגן

ולא יהיה דבר קיומם קודם למועד הטיול והכל בכפוף לכך שיחולו דיני

¨

מבלי לפגוע בזכות אחרת של הנוסע

הסיכול כמשמעותם בדין הישראלי

יעשה המארגן כמיטב יכולתו לפצות את הנוסע בתמורה הולמת אחרת

במהלך הטיול עצמו ובלבד שהתמורה תהא שווה לחסר שנוצר בשל

Æ

השינוי

מחירים ושערי מטבע זר

¨

מחירי הטיול בחוברת מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו“ל

המיסים והאגרות בחו“ל ושערי

¨

שעורי ההיטלים בארץ

¨

תעריפי הטיסות

כפי שהיו ידועים

¨

החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה“ב או לאירו

ƱÆ≥Æ≤∞±∑

תאריך

¨

ביום הדפסת חוברת זאת

כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד מהמרכיבים הנ“ל לרבות שינוי

Æ

כספי לנוסע בגין ביטול הנסיעה בשל סיבה זו

מבוגר אשר טס עם ילד קטין שאינו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות

חייב המבוגר להציג מסמך נוטריוני בדלפקי הבידוק לטיסה

¨

משפחתית

¨

המאשר כי הוריי הילד יודעים ומאשרים את הטסת הילד עם הנוסע

בכל מקרה אין לאופיר טורס אחריות בנדון ולא

Æ

אחרת לא יתקבלו לטיסה

Æ

תתקבלנה תלונות או תביעות

לסה

¨

במקרה של דרכון זר

Æ

המידע הכתוב הינו לבעלי דרכון ישראלי בלבד

האחריות בדבר כניסה למדינת

¨

דרכון דיפלומטי או כל דרכון אחר

¨

פאסה

Æ

מומלץ לפנות לקונסוליה לבירור

Æ

היעד חלה על הלקוח בלבד

או תוספות לכרטיסי טיסה פנימיים

Ø

מיסים ו

¨

אגרות

מיסי נמל ומעברי גבול בחו“ל ובטיסות הפנימיות

¨

היטלים

¨

אגרות נוסע

¨

אשר אינם נגבים עם כרטיס טיסה בארץ

¨®

אסיה ועוד

¨

בארצות אמריקה

©

Æ

אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו“ל על ידי הנוסע

יגבו

¨

הנגבים על ידי חברות התעופה

¨

תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק

Æ

בנוסף למחיר הטיול

¨

בעת הצורך

ביטוח מכל סוג שהוא

אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני צאתם

מהארץ וללמוד היטב את מגבלות הפוליסה שרכשו והתאמת תנאיה

לא תחול אחריות מכל סוג שהוא על

Æ

גיליהם ומצב בריאותם

¨

לצרכיהם

החזרים

¨

אובדן של מטען הנוסע במהלך הטיול

¨

נזק

המארגנים בגין

Æ

מחלה או כל סיבה אחרת

¨

פציעה

¨

כלשהם בגין הפסקת הטיול

דמי סבלות

נוסעים אשר מעוניינים

Æ

דמי סבלות בבתי המלון אינם כלולים בעלות הטיול

במידה והשירות

¨

בשירותי סבלות יכלו לשלם עבור שירות זה ישירות בחו“ל

Æ

או בנמל התעופה

Ø

קיים בבית המלון ו

אפשרות

Ø

סיורי בחירה

כל הסיורים המצוינים בתכנית הטיול כ“אפשרות“ או מוצעים ללקוח כסיור

Æ

הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול

¨

בחירה בזמן החופשי

סיורים אלו יאורגנו על ידי מלווי הקבוצות תמורת תשלום כמפורט בדף

כל זאת

Æ

אותו ניתן לקבל מאופיר טורס באמצעות סוכני הנסיעות

¨

מידע

דמי כניסה וכל מרכיב נוסף

¨

הסעות

Æ

מותנה במינימום מספר משתתפים

Æ

הינם על חשבון הנוסע בלבד

שינוים בכרטיסי טיסה

או חזרה

Ø

יציאה ו

¨

נוסע המבקש לשנות מועד טיסה מזה של הקבוצה

זאת בנוסף לדמי השינוי

Æ

לאדם

§±∞∞

יחויב בדמי טיפול בגובה

¨

מהארץ

הנוסע לא יהיה זכאי לתוספת

Æ

או מי מטעמה

Ø

שתגבה חברת התעופה ו

תחול

¨

כמו כן

Æ

בשל שינוי במועד הטיסה

¨

לינות מעבר לכתוב במסלול הטיול

על פי התנאים

¨

סוג הטיסה וכיו“ב

¨

תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד

Æ

של חברת התעופה

תוספת לחדר יחיד

יתכנו

Æ

הזמנת חדר ליחיד כרוכה בתשלום נוסף שיגבה בעת ההזמנה

ישוכן בחדר קטן יותר ובאגף

¨

מקרים בהם הנוסע שהזמין חדר ליחיד

Æ

מרוחק יותר במלון

שלושה נוסעים בחדר

תוכנס מיטה או מיטות נוספות

¨

איש או יותר

≥≠

היה ונוסע מזמין חדר ל

אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר

Æ

לחדר זוגי

לא קיים

¨

יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה

Æ

זוגי במקרה זה

תחול על הנוסע תוספת

¨

נוסעים בחדר רגיל

סידור המאפשר להלין

Æ

תשלום בהתאם למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק

חדרים

ילדים יקבלו

≤ ´

יתכן מצב שבו זוג

Æ

אין התחייבות לחדרי משפחה

Æ

עם או בלי דלת מקשרת

DBL

מסוג

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד

לנוסע

¨

תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה בנוסף למחיר הטיול

תוספת זו אינה

Æ

אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול

יש לבדוק בעת ההרשמה

Æ®

במידה וקיימות

©

כוללת את מחיר טיסות הפנים

בטיולים מסוימים אין

Æ

ומה עלותן

¨

האם במסלול מתוכננות טיסות פנים

יש לבדוק את המחיר עם ביצוע

Æ

אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד

Æ

ההזמנה

הוצאות אישית

תשלום

Æ

לקוח המזמין כרטיסים למופעים ובילויים אשר לא כלולים בטיול

¨

כביסה

¨

משקאות

נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים כגון