נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  11 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

11

ŶŬŰŮŧŭŧ ųƂ ũūŷźŪ ŵűŧŭŬųŸƆ Ŵŧ ŴŬŨŵŲƃſŵų ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŬ

ũ ŪŵŷŵūűŬ ŘůŷųůŵŴŬ ŔŧŸ ŭūŬŹ ŶŷŵŪźŲűŧ ũŴźŹŷů ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ

ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ űŷŬŶŵŸŹů ŵűŷźŭŬŴŴŵŰ ŴŬũŬŷŵƆŹŴŵŰ űŷŧŸŵŹƂ

ŶŬŰŮŧŭŬų ōŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŸŵũŬŷſůŹƃ űŷźůŮ Ŵŧ űŧŹŬŷŬ ũŵűŷźŪ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ

ŋŬŴƃ

ʼnŬŷŵŴŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ʼnŬŷŵŴŧ Ȟ ŹƇŶŲƂŰ źƅŹŴƂŰ ů ūŷźŭŬŲƅŨŴƂŰ

Ūŵŷŵū ŎūŬŸƃ ũƂ űŧű ŨźūŹŵ ŵƀźŹůũ ũŸŬų ŸźƀŬŸŹũŵų Ÿũŵůų

ũŵŮūźſŴźƅ ŶŵŸŹźŶƃ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ ŋŭźŲƃŬŹŹƂ ŸųŵŭŬŹŬ ŲŬŪűŵ

ů ŸũŵŨŵūŴŵ ŶŷŵūŵŲŭůŹƃ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŰ

ŏŹŧŲůů œŴŵŪŵ ŵŹűŷƂŹůŰ ŸźŲůŹ Ŵŧų ƄŹŵŹūŬŴƃ ŤŹŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ

mŇŷŬŴŧ ūů ʼnŬŷŵŴŧ} ȝŹŷŬŹůŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ ŧųŻůŹŬŧŹŷ ŸŹŷŧŴƂ

ů ųŵŲžŧŲůũƂŰ ŸũůūŬŹŬŲƃ ųŴŵŭŬŸŹũŧ ūŷŧųŧŹůžŬŸűůż ŸŵŨƂŹůŰ

ūŷŬũŴŵŸŹů ŤŹŵ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂŬ ŶŧųƆŹŴůűů ů ŸŧŷűŵŻŧŪů

ŵŸŹŧũŲŬŴŴƂŬ żŵŮƆŬũŧųů Ūŵŷŵūŧ ȝ ŪŷŵŮŴƂųů ūŬŲŲŧ ŘűŧŲŧ

ŴŧŶŵųůŴŧƅƀůŬ Ŵŧų ŵ ŸŲŧũŴŵŰ ů ŨźŷŴŵŰ ůŸŹŵŷůů Ūŵŷŵūŧ ŤŹŵ

ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ ųŵŸŹƂ ů ŵſŬŲŵųŲƆƅƀůŬ ũůūƂ ŨŬŷŬŪŵũ ŷŬűů

ŇūůūŭŬ űŧŶŷůŮŴŵŰ ů ŴŬŶŷŬūŸűŧŮźŬųŵŰ ŎŴŧųŬŴůŹƂŬ ŖƃƆŽŽŧ

ňŷŧ ů ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲŲŬ ŤŨŷŬ ȝ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŲŵƀŧūů Ūŵŷŵūŧ ȝ

ŴŧůŨŵŲŬŬ ŵƀźŹůųŵ ūŧūźŹ Ŵŧų ŶŷŵžźũŸŹũŵũŧŹƃ ŹŵŹ ŻŧűŹ žŹŵ ųƂ

ŴŧżŵūůųŸƆ mŶŵū ŴŬŨŵų ʼnŬŷŵŴƂ}

ŋŬŴƃ

ʼnůžŬŴŽŧ

ʼnůžŬŴŽŧ ȝ ƄŹŵ ųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų ŴŧŮƂũŧŬųƂŰ

mŪŵŷŵūŵų ŇŴūŷŬŧ ŖŧŲŲŧūůŵ} ũ žŬŸŹƃ ŧŷżůŹŬűŹŵŷŧ

űŵŹŵŷƂŰ ũŵŮũŬŲ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂŬ ŮūŧŴůƆ ũ ŸŹůŲŬ ŶŵŮūŴŬŪŵ

ʼnŵŮŷŵŭūŬŴůƆ ʼnůžŬŴŽŧ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŵŪŷŵųŴƂŰ ůŴŹŬŷŬŸ

Ÿ Źŵžűů ŮŷŬŴůƆ ůŸűźŸŸŹũŧ ů ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ŮūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ

ųŵŴźųŬŴŹŧ ů ŪŵŷŵūŸűůż ũůŲŲƂ ŸŶŷŵŬűŹůŷŵũŧŴŴƂż

ŖŧŲŲŧūůŵ ů ũżŵūƆƀůż ũ ŸŶůŸŵű ųůŷŵũŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ

ŎŧŰūƆ ũŴźŹŷƃ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂż ŸŹŬŴ ųƂ źũůūůų ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ

ſŬūŬũŷƂ ũŬŲůűŵŪŵ ůŹŧŲƃƆŴŽŧ ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷŬŬŮū

ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ ũ řŬŲƃ Ňũůũ ŏŹŧű ŴŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ

ŶŵūŵſŲŵ ű ŻůŴŧŲź ŇUULYHGHUFL %(//$ ŋŵ ŴŵũƂż ũŸŹŷŬž

űŷŧŸŧũůŽŧ ŏŹŧŲůƆ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ ů

ŶŬŷũŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů

ňŵŲŵŴƃƆ śŬŷŷŧŷŧ ʼnŬŴŬŽůƆ

ʼnŬŷŵŴŧ ʼnůžŬŴŽŧ ů ŵŮŬŷŵ Ŋŧŷūŧ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ

ũ ŘŬŷųůŵŴŬ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŧ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

04/07/17

27/06/17

CNISR

11/07/17

04/07/17

CNISR

05/09/17

29/08/17

CNISR

12/09/17

05/09/17

CNISR

19/09/17

12/09/17

CNISR

10/10/17

03/10/17

CNISR

ǴȖȎȍȠȤ ȏȈȉȘȈȚȤ șȍȉȍ

ȊȍșȤ ȔȐȘ ȕȖ ȖșȚȈȊȤ

Ȕȕȍ ǰȚȈȓȐȦ

ǬȎțȏȍȗȗȍ ǪȍȘȌȐ

Рим

Триест

Верона

Озеро Гарда

Виченца

Южный Тироль

Венеция

Ферара