נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  12 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 88 Next Page
Page Background

12

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ťŭŴŧƆ ŏŹŧŲůƆ ȝ ƄŹŵ ŸŵũŬŷſŬŴŴŵ ŧũŹŵŴŵųŴƂŰ ů ŵŹūŬŲƃŴŵ

ůŮźžŧŬųƂŰ ŶŲŧŸŹ źŴůűŧŲƃŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ žŬŲŵũŬžŬŸűŵŰ

ůŸŹŵŷůů űźŲƃŹźŷƂ ů ŹŷŧūůŽůŰ ŏŴŵŰ ŵŹŲůžŴƂŰ ŵŹ

ŸŬũŬŷŧ źűŲŧū ŭůŮŴů űŵŪūŧ Ŷŵ ūŷźŪŵųź ŹŬžŬŹ ũŷŬųƆ

ůŪŷŧŬŹ ů ŨŲŬŸŹůŹ ųŵŷŬ ŪŷŬŬŹ ŸŵŲŴŽŬ Ŷŵū ŮŧŹŬŰŲůũƂŰ

ŧűűŵųŶŧŴŬųŬŴŹ ŸŹŵŲƃ ŲƅŨůųƂż Ŵŧųů mƅŭŴƂż} ųŬŲŵūůŰ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŬŴŬũŬŴŹŵ řŷŧŴů

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŮŬųŲŬŴůƆ ũ ŔŬŧŶŵŲŬ ųƂ ŴŧžůŴŧŬų ŴŧſŬ

ũŵŲſŬŨŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ƅŭŴŵŰ ŏŹŧŲůů ŏ ŶŬŷũƂų

ŶźŴűŹŵų ŴŧſŬŪŵ ŮŴŧűŵųŸŹũŧ ŸŹŧŴŬŹ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴƂŰ Ūŵŷŵū

ňŬŴŬũŬŴŹŵ Ÿ ŴŬŮŧŶŧųƆŹŴƂżũŷŬųŬŴ ůŮũŬŸŹŴƂŰ űŧű Ūŵŷŵū ũŬūƃų

œƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ŬŪŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűůų ŽŬŴŹŷŵų ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ

Ŷŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂų őŵŷŸŵ ŊŧŷůŨŧŲƃūů ů őŵŷŸŵ ŋŧŴŹŬ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŧŷűŵŰ řŷŧƆŴŧ Ÿ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂųů ŷŬŲƃŬŻŧųů Ŵŧ ŵŨŵůż ŻŧŸŧūŧż

ųŵƀŴƂųů ŸŹŬŴŧųů ŪŵŷŵūŸűŵŰ űŷŬŶŵŸŹů ŗŵűűŧ ūŬů ŗŬŹŹŵŷů ů

ŬŪůŶŬŹŸűůų ŵŨŬŲůŸűŵų żŷŧųŧ ŏŮůūƂ űŵŹŵŷƂŰ źűŧŭŬŹ Ŵŧų ŶźŹƃ

ŶŷƆųŵ ű űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵųź ŸŵŨŵŷź 9,,, ũŬűŧ ŔŧŸ ŭūźŹ ŶŧųƆŹŴůűů

ũŵŮūũůŪŴźŹƂŬ ūŷŬũŴůųů ŷůųŲƆŴŧųů ũŵ ũŷŬųŬŴŧ ŧŴŹůžŴŵŪŵ

ňŬŴŬũŬŴŹźųŧ ŘŵũŷŬųŬŴŴƂŰ ňŬŴŬũŬŴŹŵ ƆũŲƆŬŹŸƆ źƅŹŴƂų ů

źżŵŭŬŴŴƂų ƅŭŴƂų Ūŵŷŵūűŵų ŪŵŷūƆƀůųŸƆ ŸũŵŬŰ ūŷŬũŴŬŰſŬŰ

ůŸŹŵŷůŬŰ ŎŧŹŬų ųƂ ŶŷŵūŵŲŭůų ŶźŹƃ ŸŹŵŷŵŴź ŇūŷůŧŹůžŬŸűŵŪŵ

ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ ů ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ řŷŧŴů ȝ mŪŵŷŵūŵų žźūŬŸ}

ŖŵŸŲźſŧũ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ŲŬŪŬŴūƂ ųƂ ŸŲŵũŴŵ ŶŷůŵŨƀůųŸƆ ű

źŴůűŧŲƃŴƂų Ŷŵ ŸũŵŬŰ ŮŴŧžůųŵŸŹů ŸŵŨƂŹůƆų ŹƂŸƆžŬŲŬŹŴŬŰ

ūŧũŴŵŸŹů řŷŧŴů ȝ ŴŬŨŵŲƃſŵŰ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ũ ŇŶźŲůů

ųŧŲŬŴƃűůŰ ŶŵŷŹ Ÿ ƄŲŬŪŧŴŹŴŵŰ ŪŧũŧŴƃƅ

ŋŬŴƃ

ŇŲƃŨŬŷŵŨŬŲŲŵ ȝŕŸŹźŴů

Ŕŧ ƅŪŬ ŏŹŧŲůů Ŵŧ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ ŇūŷůŧŹůžŬŸűŵŪŵ ųŵŷƆ

ŷŧŸŶŵŲŵŭůŲŸƆ ųŧŲŬŴƃűůŰ ŸűŧŮŵžŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ŇŲƃŨŬŷŵŨŬŲŲŵ

ŏŮũŬŸŹŴŵŸŹƃ Ŭųź ŶŷůŴŬŸŲů źŴůűŧŲƃŴƂŬ ŨŬŲŵűŧųŬŴŴƂŬ ūŵųŧ

Ÿ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵŰ űŵŴůžŬŸűŵŰ űŷƂſŬŰ ȝ ŹŷźŲŲů ŖŵūŵŨŴƂŬ

ŪŵŷŵūŸűůŬ ŸŹŷŵŬŴůƆ ŴŬ ũŸŹŷŬžŧƅŹŸƆ ŨŵŲƃſŬ ŴůŪūŬ ũ ųůŷŬ Ůŧ

Ÿũŵƅ źŴůűŧŲƃŴŵŸŹƃ ŵŴů ŨƂŲů ũűŲƅžŬŴƂ ũ ŸŶůŸŵű űźŲƃŹźŷŴŵŪŵ

ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ ŕŸŹźŴů ȝ ƄŹŵ Ūŵŷŵū űŵŹŵŷƂŰ ŸŹŵůŹ

ŶŵŸŬŹůŹƃ żŵŹƆ ŨƂ ŷŧŮ ũ ŭůŮŴů žŹŵŨƂ ŵƀźŹůŹƃ ŬŪŵ ŴŬŵŨƂžŧŰŴźƅ

ŧŹųŵŸŻŬŷź ŶŷŵŴůűŴźŹƃũŬŪŵŹŧŰŴƂ ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃŵŷůŪůŴŧŲƃŴźƅ

ųŬŸŹŴźƅ űźżŴƅ ŶŵžźũŸŹũŵũŧŹƃ ŧŷŵųŧŹ ŮūŬſŴŬŰ ŮŬųŲů ů

ųŵŷƆ ŔŬŸųŵŹŷƆ Ŵŧ Źŵ žŹŵ ũ ŶŬŷŬũŵūŬ Ÿ ŪŷŬžŬŸűŵŪŵ ŕŸŹźŴů

ŵŮŴŧžŧŬŹ mŴŵũƂŰ Ūŵŷŵū} ȝ ƄŹŵŹ mŨŬŲŵŸŴŬŭŴƂŰ űŷŧŸŧũŬŽ} Ŷŵ

Ŷŷŧũź ųŵŭŬŹ ŪŵŷūůŹƃŸƆ ūŷŬũŴŬŰſŬŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ŖŷŬűŷŧŸŴƂų

ŮŧũŬŷſŬŴůŬų ƄŹŵŪŵ ůŴŹŬŷŬŸŴŵŪŵ ūŴƆ ūŲƆ ũŸŬż ŭŬŲŧƅƀůż Ůŧ

ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸŹŧŴŬŹ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ őŧŸŹŬŲŲŧŴŧ ŊŷŵŹŹŬ

ȝ ŨŵŲƃſŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ ŶŬƀŬŷ Ÿ ŶŷůžźūŲůũƂųů ŸŹŧŲŧűŹůŹŧųů

ů ŸŹŧŲŧŪųůŹŧųů ŶŵżŵŭŬŪŵ Ŵŧ ŶŵūŮŬųŴƂŰ ŸűŧŮŵžŴƂŰ ųůŷ

ŪŴŵųŵũ

ŋŬŴƃ

ňŧŷů

ŘŬŪŵūŴƆ Ŵŧſ ūŬŴƃ ŶŵŸũƆƀŬŴ ňŧŷů ȝ ŸŹŵŲůŽŬ ƅŭŴŵŪŵ

ůŹŧŲƃƆŴŸűŵŪŵ ŷŬŪůŵŴŧ ŇŶźŲůƆ mŌŸŲů ŨƂ ũ ŖŧŷůŭŬ ŨƂŲŵ ųŵŷŬ

ŵŴ ŨƂŲ ŨƂ ųŧŲŬŴƃűůų ňŧŷů} ȝ Ÿ ŮŧŴŵŸžůũŵŸŹƃƅ ůŸŹůŴŴƂż ƅŭŧŴ

źŹũŬŷŭūŧƅŹ ųŬŸŹŴƂŬ ŭůŹŬŲů ʼnŬūƃ ňŧŷů ȝ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ ŸŵŨŷŧŴůŬ

ŽŬŴŴŬŰſůż ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ŶŧųƆŹŴůűŵũ ŬƀŬ mūŵŷůųŸűŵŰ} ƄŶŵżů

Ř ŴŧžŧŲŧ ;, ũŬűŧ ũ ŪŲŧũŴŵų ŸŵŨŵŷŬ Ūŵŷŵūŧ żŷŧŴƆŹŸƆ ųŵƀů &ũ

ŔůűŵŲŧƆ ūŵŸŹŧũŲŬŴŴƂŬ ůŮ œůŷƂ œƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ ŮūŬŸƃ

ů Ÿ ŸŧųƂų űŷźŶŴƂŰ ŹŬŧŹŷŵų ũ ňŧŷů ů žŬŹũƇŷŹƂų ũ ŏŹŧŲůů ȝ

řŬŧŹŷŵų ŖŬŹŷźŽŽŬŲŲů ŖŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ūũźų ŪŲŧũŴƂų ŶŲŵƀŧūƆų

ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲƃ śŬŷŷŧŷŬŮŬ ů ŶƃƆŽŽŧ œŬŷűŧŴŹůŲŬ ŖŷŵŰūŬų

ųůųŵ ŴŬŨŵŲƃſŵŰ műŵŲŵŴŴƂ ŸŶŷŧũŬūŲůũŵŸŹů} űŵŹŵŷźƅ ŵżŷŧŴƆŬŹ

ŪŷŵŮŴƂŰ ųŷŧųŵŷŴƂŰ ŲŬũ ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŷůƆŹŴƂŰ ŵŹūƂż ũ

ŵŹŴŵŸůŹŬŲƃŴŵ ŴŵũŵŰ žŧŸŹů Ūŵŷŵūŧ Ŵŧ ŮŴŧųŬŴůŹŵŰ ŶŬſŬżŵūŴŵŰ

źŲůŽŬ ʼnůŧ ŘŶŧŷŧŴŵ ŪūŬ ŲƅŨůŹŬŲů ſŵŶŶůŴŪŧ ŸųŵŪźŹ ŵŹƂŸűŧŹƃ

ŲƅŨůųƂŬ ŬũŷŵŶŬŰŸűůŬ ųŧŷűů ů ŨŷŬŴūƂ ʼnŬžŬŷŵų ź ũŸŬż

ŭŬŲŧƅƀůż Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŨźūŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ

ŶŷŵũŬŸŹů ŴŬŮŧŨƂũŧŬųƂŰ ũŬžŬŷ mřŧŷŧŴŹŬŲŲƂ} Ÿ źŭůŴŵų ũůŴŵų

ů ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ůŹŧŲƃƆŴŸűŵŰ ųźŮƂűŵŰ

ŋŬŴƃ

ŔŬŧŶŵŲƃ ȝ ŖŬŸŹźų ŨźŰũŵŲůŴŧƆ ŻŬŷųŧ

ŌŸŲů żŵŹůŹŬ źũůūŬŹƃ ŴŧŸŹŵƆƀźƅƅŭŴźƅŏŹŧŲůƅ ŵŹŶŷŧũŲƆŰŹŬŸƃ

ũ ŔŬŧŶŵŲƃ ŤŹŵŹ Ūŵŷŵū ũŵŸŶŬŹƂŰ ũ Ųźžſůż ŶŬŸŴƆż ŵ űŵŹŵŷŵų

ŸŲŧŪŧŲůŸƃ ů ŸŲŧŪŧƅŹŸƆ ŲŬŪŬŴūƂ ŴŬŵūŴŵŮŴŧžŴƂŰ ſźųŴƂŰ ů

ŶƇŸŹŷƂŰ ȝ ŴŬ ŵŸŹŧũůŹ ŷŧũŴŵūźſŴƂų Ŵů ŵūŴŵŪŵ ŶŵŸŬŹůŹŬŲƆ

ŦũŲƆƆŸƃ ŹŷŬŹƃůų Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵūŵų ŏŹŧŲůů ŔŬŧŶŵŲƃ

źƅŹŴŵ ŷŧŸŶŵŲŵŭůŲŸƆ Ŵŧ ŨŬŷŬŪź ŔŬŧŶŵŲůŹŧŴŸűŵŪŵ ŮŧŲůũŧ

ź ŶŵūŴŵŭůƆ ūŷŬųŲƅƀŬŪŵ ũźŲűŧŴŧ ʼnŬŮźũůŰ ŤŹŵ ŵūůŴ ůŮ

ŸŧųƂż űŵŲŵŷůŹŴƂż ů ŸŧųŵŨƂŹŴƂż ůŹŧŲƃƆŴŸűůż Ūŵŷŵūŵũ

Ŕŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůů ũŬűŵũ ŵŴ ŶŵūũŬŷŪŧŲŸƆ ũŲůƆŴůƅ űźŲƃŹźŷ

ŷŧŮŲůžŴƂż ŪŵŸźūŧŷŸŹũ ů ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů Ūŵŷŵūŧ

ƆũŲƆƅŹŸƆ ƆŷűŵŰ Źŵųź ůŲŲƅŸŹŷŧŽůŬŰ Ŕŧų ŶŷŬūŸŹŵůŹ

ŮŧũŵŷŧŭůũŧƅƀůŰ ŴŵũƂųů ŵŹűŷƂŹůƆųů ūŬŴƃ Ůŧųŵű mŦŰŽŧ}

ůŲů őŧŸŹŬŲƃ ūŬŲƃ ŕũŵ mŔŵũƂŰ Ůŧųŵű} ůŲů őŧŸŹŬŲƃ

Ŕźŵũŵ őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ŨŧŮůŲůűŧ ŘŧŴ śŷŧŴžŬŸűŵ ūů

ŖŧŵŲŧ ŪŧŲŬŷŬƆ ŚųŨŬŷŹŵ , ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůŬ ŶŲŵƀŧūů ů ũůūƂ

ŔŬŧŶŵŲůŹŧŴŸűŵŪŵ ŮŧŲůũŧ ȝ ũŵŹ ŹŵŲƃűŵ ŴŬ ŶŵŲŴƂŰ ŶŬŷŬžŬŴƃ

ũŸŬŪŵ žŹŵ ŶŵŷŧŮůŹ ŴŧſŬ ũŵŵŨŷŧŭŬŴůŬ ŸŬŪŵūŴƆ ŋŧŲŬŬ ųƂ

ŶŷŬūŲŵŭůų ũŸŬų ŭŬŲŧƅƀůų Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ũůŮůŹ

Ŵŧ ŨźŰũŵŲůŴźƅ ŻŬŷųź ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴźƅ ŷƆūŵų Ÿŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂų

ūŷŬũŴůų Ūŵŷŵūŵų ŖŬŸŹźų ŪūŬ ŸŧųƂŬ ũŮƂŸűŧŹŬŲƃŴƂŬ ŪźŷųŧŴƂ

ŸųŵŪźŹ ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ ųŵŽŧŷŬŲŲŵŰ ȝ ųŵŲŵūƂų

ůŹŧŲƃƆŴŸűůų ŸƂŷŵų ůŮ ŷŬŪůŵŴŧ őŧųŶŧŴůƆ

ŋŬŴƃ

őŧŶŷů ȝ ŘŵŷŷŬŴŹŵ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ű ŵūŴŵųź

ůŮ ŸŧųƂż ůŮƂŸűŧŴŴƂż ŵŸŹŷŵũŵũ ŏŹŧŲůůȝőŧŶŷů ŤŹŵŹ ŵŸŹŷŵũȝ

דרום איטליה

קאפרי

¨

סורנטו

¨

אוסטוני

¨

טראני

¨

בנוונטו

¨

נאפולי

ŔŬŧŶŵŲƃ ňŬŴŬũŬŴŹŵ řŷŧŴů ŇŲƃŨŬŷŵŨŬŲŲŵ

ŕŸŹźŴů ňŧŷů ŘŵŷŷŬŴŹŵ ů ŵŸŹŷŵũ őŧŶŷů

Итальянские

мотивы

8

ūŴŬŰ

CSITR

Путешествие в южную Италию