נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  14 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 88 Next Page
Page Background

14

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ŗůų śŲŵŷŬŴŽůƅ ʼnŬŴŬŽůƅ ʼnŬŷŵŴź œůŲŧŴ

ŘůŬŴź ŘŧŴ ŋŭůųůŴƃƆŴŵ řŵūů ů ŕŷũůŬŹŵ

Гранд Италия

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœůŲŧŴ

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŮŬųŲŬŴůƆ ũ ŏŹŧŲůů ŶŬŷũƂų ŶźŴűŹŵų ŴŧſŬŪŵ

ŶŵŸŬƀŬŴůƆ ŨźūŬŹ ũůŮůŹ ũ ũŬŲůűŵŲŬŶŴźƅ ŸŹŵŲůŽź ŒŵųŨŧŷūůů ȝ

œůŲŧŴ ŔŬŹ žŬŲŵũŬűŧ űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŬ ŶŵŷŧŮůŲ ŨƂ ŷŧŮųŧż ŋźŵųŵ

ŵūŴŵŪŵůŮűŷźŶŴŬŰſůżũųůŷŬűŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵŸŵŨŵŷŧŘŧŴŹŧœŧŷůƆ

ŔŧſŬŴŹŬ ũųŬƀŧƅƀŬŪŵ ūŵ ŹƂŸƆž žŬŲŵũŬű ŵūŴŵũŷŬųŬŴŴŵ

ŔŬŹ ŸŷŬūů ŴŧŸ Ŵů ŵūŴŵŪŵ űŹŵ ŴŬ żŵŹŬŲ ŨƂ ũŮŪŲƆŴźŹƃ Ŵŧ

ŮŴŧųŬŴůŹźƅ ŵŶŬŷŴźƅ œŬűűź ȝ ŹŬŧŹŷ mŒŧ ŘűŧŲŧ} ůŲů Ŵŧ

ŸŹŧŷŬŰſůŰ ŹŵŷŪŵũƂŰ ŶŧŸŸŧŭ ũ ųůŷŬ ȝ ŪŧŲŬŷŬƅ ʼnůűŹŵŷŧ

ŤųųŧŴźůŲŧ ,, ŖŵŸŲŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŧ Ÿ œůŲŧŴŵų ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ

ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŵŸŬŹůŹƃ ŭůũŵŶůŸŴƂŰ ŵŸŹŷŵũ

Ŷŧŷű mŏŮŵŲŧ ňŬŲŲŧ} Ÿ ŬŪŵ ůŮƂŸűŧŴŴƂųů Ÿŧūŧųů ů ūũŵŷŽŧųů

ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ ŶŷŬűŷŧŸŴŵų ŵŮŬŷŬ ŒŧŪŵ œŧūŭŵŷŬ ũŸŬŪŵ ũ

ųŬŹŷŧż ŵŹ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴŵŪŵ ŶŷůŨŷŬŭŴŵŪŵ Ūŵŷŵūűŧ ŘŹŷŬŮŧ

ŋŬŴƃ

ʼnŬŷŵŴŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ʼnŬŷŵŴź ȝŹƇŶŲƂŰ źƅŹŴƂŰ ů ūŷźŭŬŲƅŨŴƂŰ

Ūŵŷŵū ŶŷŵũůŴŽůůʼnŬŴŬŹŵ ŎūŬŸƃũƂ űŧű ŨźūŹŵ ŵƀźŹůũ ũŸŬų ŸźƀŬŸŹũŵų

Ÿũŵůų ũŵŮūźſŴźƅ ŶŵŸŹźŶƃ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ ŋŭźŲƃŬŹŹƂ ŸųŵŭŬŹŬ ŲŬŪűŵ

ů ŸũŵŨŵūŴŵ ŴŧžŧŹƃ ŸũŵƇ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŰ ŏŹŧŲůů

œŴŵŪŵ ŵŹűŷƂŹůŰ ŸźŲůŹ Ŵŧų ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ŤŹŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ mŇŷŬŴŧ

ūů ʼnŬŷŵŴŧ} ȝ ŹŷŬŹůŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ ŧųŻůŹŬŧŹŷ ŘŹŷŧŴƂ ů ųŵŲžŧŲůũƂŰ

ŸũůūŬŹŬŲƃ ųŴŵŭŬŸŹũŧ ūŷŧųŧŹůžŬŸűůż ŸŵŨƂŹůŰ ūŷŬũŴŵŸŹů ŤŹŵ

ųŴŵŭŬŸŹũŬŴŴƂŬ ŶŧųƆŹŴůűů ů ŸŧŷűŵŻŧŪů ŵŸŹŧũŲŬŴŴƂŬ żŵŮƆŬũŧųů

Ūŵŷŵūŧ ȝ ŪŷŵŮŴƂųů ūŬŲŲŧ ŘűŧŲŧ ů ŴŧŶŵųůŴŧƅƀůŬ Ŵŧų ŵ ŸŲŧũŴŵŰ

ů ŨźŷŴŵŰůŸŹŵŷůůŪŵŷŵūŧ ŤŹŵũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬųŵŸŹƂů ŵſŬŲŵųŲƆƅƀůŬ

ũůūƂ ŨŬŷŬŪŵũ ŷŬűů ŇūůūŭŬ űŧŶŷůŮŴŵŰ ů ŴŬŶŷŬūŸűŧŮźŬųŵŰ

ŎŴŧųŬŴůŹƂŬ ŖƃƆŽŽŧ ňŷŧ ů ŖƃƆŽŽŧ ūŬ ŤŨŷŬ ȝ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŲŵƀŧūů

Ūŵŷŵūŧ ȝ ŴŧůŨŵŲŬŬ ŵƀźŹůųŵ ūŧūźŹ Ŵŧų ŶŷŵžźũŸŹũŵũŧŹƃ ŹŵŹ ŻŧűŹ

žŹŵ ųƂ ŴŧżŵūůųŸƆ mŶŵū ŴŬŨŵų ʼnŬŷŵŴƂ} Ŗŵųůųŵ ũŸŬż űŷŧŸŵŹ

ů žźūŬŸ ʼnŬŷŵŴƂ Ŵŧų ŶŷŬūŸŹŧũůŹŸƆ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ

ŶŵŸŬŹůŹƃ ŵūůŴ ůŮ Ÿŧųůż űŷŧŸůũŬŰſůż źŪŵŲűŵũ ŸŬũŬŷŴŵŰ ŏŹŧŲůů

ȝ ŵŮŬŷŵ Ŋŧŷūŧ řŧų ũƂ ŸųŵŭŬŹŬ ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ źŹŵŴžŬŴŴƂųů

ũůūŧųů ŷŵŸűŵſŴƂż űźŷŵŷŹŵũ ů ũűźŸůŹƃ ũŸŬ ŶŷŬŲŬŸŹů ŴŧŸŹŵƆƀŬŰ

ůŹŧŲƃƆŴŸűŵŰ m'ROFH 9LWD}

ŋŬŴƃ

ʼnŬŴŬŽůƆ

Ŕŧſ ŹŷŬŹůŰ ūŬŴƃ ũŬŸƃ ŶŵŸũƆƀƇŴ mŸůƆŹŬŲƃŴŬſŬŰ} ʼnŬŴŬŽůů

řŧű ŴŬŭŴŵ ŴŧŮƂũŧƅŹ ŬŬ ůŹŧŲƃƆŴŽƂ ʼnŵŹ ů ũƂ ūŵŷŵŪůŬ ūŷźŮƃƆ

ũūŵżŴůŹŬ ŶŵŲŴŵŰ Ūŷźūƃƅ ŶŬŷŬū ŹŬų űŧű ũŧų ŵŹűŷŵƅŹŸƆ

ŵŸŲŬŶůŹŬŲƃŴƂŬ ũůūƂ Ūŵŷŵūŧ ũŬűŧųů ŶŵŷŧŭŧũſŬŪŵ

ũŬŲůűŵŲŬŶůŬų ũŸƆűŵŪŵ űŹŵ ŬŪŵ ŶŵŸŬƀŧŲ œƂ ŶŷŬūŲŧŪŧŬų

ũŧų Ŵŧ ŵūůŴ ūŬŴƃ ŶŷŬūŸŹŧũůŹƃ ŸŬŨƆ ŶŬŷŸŵŴŧŭŧųů őŵųŬūůů

ŋŬŲƃ ŇŷŹŬ ŖŧŴŹŧŲŵŴŬ őŵŲŵųŨůŴŵŰ ůŲů ŇŷŲŬűůŴŵų ůŲů

ŸŹŧŹƃ ŪŬŷŵƆųů ŶƃŬŸ ũƂūŧƅƀůżŸƆ ũŬŴŬŽůŧŴŸűůż ūŷŧųŧŹźŷŪŵũ

ŊŵŽŽů ů ŊŵŲƃūŵŴů ŖźŸŹƃ ũ ƄŹŵŹ ŴŬŮŧŨƂũŧŬųƂŰ ūŬŴƃ ůųŬŴŴŵ

ŵŴů ŶŷŵũŬūźŹ ũŧŸ Ŷŵ ųŧŲŬŴƃűůų ů ŷŵųŧŴŹůžŴƂų ŶŬŷŬźŲűŧų

ů űŧŴŧŲŧų ʼnŬŴŬŽůů ŶźŸŹƃ ŵŴů ŶŵųŵŪźŹ ũŧų ŸŬŪŵūŴƆ ŵƀźŹůŹƃ

ŬƇ ũŬžŴƂŰ űŧŷŴŧũŧŲ ŏ ũ ƄŹŵų ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŵų ŴŧŸŹŷŵŬŴůů ũŸŬ

ſŬūŬũŷƂ ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ƄŹŵŰ ŭŬųžźŭůŴƂ ŇūŷůŧŹůűů ŋũŵŷŬŽ

ŋŵŭŬŰ ŸŵŨŵŷ ŘŧŴ œŧŷűŵ ųŵŸŹ ŗůŧŲƃŹŵ ȝ ŶŵűŧŭźŹŸƆ ũŧų

ŵŸŵŨŬŴŴŵ ŵŸŲŬŶůŹŬŲƃŴƂųů ŔŧŸŲŧŭūŧŰŹŬŸƃ ʼnƂ ũ ʼnŬŴŬŽůů

ŋŬŴƃ

Œźűűŧ ȝ ŖůŮŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷŵũŬūźŹ

ŵžŬŴƃ ŶŵŮŴŧũŧŹŬŲƃŴƂŰ ů ũ ŶŵŲŴŵų ŸųƂŸŲŬ ƄŹŵŪŵ ŸŲŵũŧ

mžźūŬŸŴƂŰ} ūŬŴƃ ʼnŴŧžŧŲŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ Ūŵŷŵū ųźŮƂűů

Œźűűź Ŋŵŷŵū űŵŲƂŨŬŲƃ mŇŲƃųŧ ųŧŹŬŷ} ųŴŵŪůż ũƂūŧƅƀůżŸƆ

ůŹŧŲƃƆŴŸűůż ųźŮƂűŧŴŹŵũ ŖźžůŴů ŖŧŪŧŴůŴů ňŵűűŬŷůŴů ȝ

ŵŹŴƅūƃ ŴŬ ŶŵŲŴƂŰ ŸŶůŸŵű űŵųŶŵŮůŹŵŷŵũ ů ůŸŶŵŲŴůŹŬŲŬŰ

ŭůũſůż ŮūŬŸƃ ů Źũŵŷůũſůż ũ ŸŹŬŴŧż ųŬŸŹŴƂż űŵŴŸŬŷũŧŹŵŷůŰ

ŊŵŹůžŬŸűůŰ ŵŨŲůű ƄŹŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ųŴŵŭŬŸŹũŵ ŽŬŷűũŬŰ ũŸŬŪŵ ůż

ů ŮŴŧųŬŴůŹŧƆ ŷƂŴŵžŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲƃ ŇŴŻůŹŬŹŷŵ

ŴŧŶŵųŴƆŹ ŵ ŬŪŵ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſŬų ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵų ŶŷŵſŲŵų

űŵŪūŧ Œźűűŧ ŸŲŧũůũſŧƆŸƆ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŵų ſŬŲűŧ ŵŨŷŬŲŧ

ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ ŨŵŪŧŹŸŹũŵ ů ųŵƀƃ ŕŹŸƅūŧ ųƂ ŶŷŵūŵŲŭůų ŶźŹƃ ũ

ŖůŮź ȝ ŬƀƇ ŵūŴź řŵŸűŧŴŸűźƅ ŮŴŧųŬŴůŹŵŸŹƃ őŹŵ ŭŬ ůŮ ŴŧŸ ŴŬ

ųŬžŹŧŲ źŮŷŬŹƃ ŖůŮŧŴŸűźƅ Ŷŧūŧƅƀźƅ ŨŧſŴƅ ũ ŬƇ ůŷŵŴůžŴŵų

ŶŵűŲŵŴŬ" őŹŵ ŭŬ ůŮ ŴŧŸ ŴŬ żŵŹŬŲ ŵžźŹůŹƃŸƆ Ŵŧ ŸŵŲŴŬžŴŵŰ

ŶŲŵƀŧūů ŞźūŬŸ žŹŵŨƂ ũ ŶŵŲŴŵŰ ųŬŷŬ źũŬŷŵũŧŹƃ ũ žźūŵ" ŏ

űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ ũ űŵŹŵŷŵų Ŷŵ ŶŷŬūŧŴůƅ żŷŧŴůŹŸƆ

mŲŧųŶŧ ŊŧŲůŲŬƆ} ů űŷŧŸůũŬŰſůŰ ŨŧŶŹůŸŹŬŷůŰ ũƂŷŵŸſůŰ

ŴŧŶŷŵŹůũ ŸŵŨŵŷŧ ů ŖŲŵƀŧūƃ ŗƂŽŧŷŬŰ ŪūŬ ųƂ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ

ŶŵŨƂũŧŬų ȝ ũŸŬ ƄŹŵ źŨŬūůŹ ŴŧŸ ũ ŸźƀŬŸŹũŵũŧŴůů žźūŬŸ

ŋŬŴƃ

śŲŵŷŬŴŽůƆ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ȝ ūŬŴƃ ũŸŹŷŬžů Ÿ űŷŧŸŵŹŵŰ ūŬŴƃ ŶŵŸũƆƀƇŴŴƂŰ

ŽũŬŹźƀŬųź Ūŵŷŵūź ŤŹŵ śŲŵŷŬŴŽůƆ ȝ ŗŵūůŴŧ ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ

ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŷźűŧųů ŪŬŴůŧŲƃŴŵŪŵ ňŷźŴŬŲŲŬŸűů ȝ ŵŹŽŧ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ƄŶŵżů ʼnŵŮŷŵŭūŬŴůƆ ȝ ŨƂŲ ũŵŮūũůŪŴźŹ űźŶŵŲ

ŸŵŨŵŷŧ ŘŧŴŹŧ œŧŷůƆ ūŬŲƃ śƃŵŷŬ ůųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŷŧŸŽũŬŲů

ŹŧŲŧŴŹƂ ũŬŲůžŧŰſůż ųŧŸŹŬŷŵũ ŹŵŪŵ ũŷŬųŬŴů ŒŬŵŴŧŷūŵ

ūŧ ʼnůŴžů œůűŬŲŧŴūŭŬŲŵ ňŵŹŹůžŬŲŲů ŎūŬŸƃ ŹũƇŷūŵŰ ů

ŴŬŸŪůŨŧŬųŵŰ ũŵŲŬŰ ŸũŵŬŰ ŵŹŽƂ ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧȝœŬūůžů ŷŬſůŲů

žŹŵ ũŬŷŴźŹ ųůŷź ũŬŷź ũ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŵŸŹźŲŧŹƂ ŧŴŹůžŴŵŸŹů

ŲƅŨŵũƃ ű žŬŲŵũŬűź ŶŷŬűŲŵŴŬŴůŬ ŶŬŷŬū űŷŧŸŵŹŵŰ ů ŪźųŧŴůŮų ũ

ůŸűźŸŸŹũŬ ʼnŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ ūŵűŧŮŧŹŬŲƃŸŹũŧ Źŵųź ů mʼnŷŧŹŧ ŗŧƆ}

ů ŶŲŵƀŧūƃ ŘůŴƃŵŷůů Ÿ ŬƇ ūũŵŷŽŧųů ů ŮŴŧųŬŴůŹŧƆ ŘŵŨŵŷŴŧƆ

ŶŲŵƀŧūƃ Ň ūŲƆ źŸůŲŬŴůƆ ũŶŬžŧŹŲŬŴůƆ ŵŹ ũŸŬŪŵ źũůūŬŴŴŵŪŵ ź

ũŸŬż ŭŬŲŧƅƀůż Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŨźūŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ

ŶŵŸŬŹůŹƃ ŵūůŴ ůŮ ŮŴŧųŬŴůŹƂż ŻŲŵŷŬŴŹůŰŸűůż ųźŮŬŬũ Ÿ ŬŪŵ

ŸŵŨŷŧŴůŬų ŶŵŲŵŹŬŴ ũŬŲůžŧŰſůż ųŧŸŹŬŷŵũ ŹŵŰ ƄŶŵżů

ŋŬŴƃ

ŘůŬŴŧ ȝ ŘŧŴ ŋŭůųůŴƃƆŴŵ

őŧűŵŰ žźūŬŸŴƂŰ ŶŷŬűŷŧŸŴƂŰ ů ũ ŶŵŲŴŵų ŸųƂŸŲŬ ůūŬŧŲƃŴƂŰ

ūŬŴƃ ŵŭůūŧŬŹ ŴŧŸ ŸŬŪŵūŴƆ řŵŸűŧŴŧ řŵŸűŧŴŧ ů ŬƀŬ ŷŧŮ

ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ řŵŸűŧŴŧ ũ ŲźžſŬų ŸũŵŬų ůŸŶŵŲŴŬŴůů ŤŹŵ

ūũŬ ŭŬųžźŭůŴƂ ŷŬŪůŵŴŧ ȝ ŘůŬŴŧ ů ŘŧŴ ŋŭůųůŴƃƆŴŵ ŋũŧ

ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂż Ūŵŷŵūŧ űŷŧŸŧũŽŧ ŮŧŸŹŧũŲƆƅƀůŬ ŵűźŴźŹƃŸƆ

איטליה לעומק

אורבייטו

¨

טודי

¨

סיינה

¨

מילנו

¨

ורונה

¨

פירנצה

¨

רומא

10

ūŴŬŰ

CITGR

Путешествие в Италию,

включая Тоскану