נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  16 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 88 Next Page
Page Background

16

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ŒƅŨŲƆŴƂ ũŬŷƆŹ žŹŵ ůż Ūŵŷŵū ŨƂŲ ŵŸŴŵũŧŴ ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂųů

ŧŷŪŵŴŧũŹŧųů ũŵ ŪŲŧũŬ Ÿ ŦŸŵŴŵų ʼn , ũŬűŬ ūŵ Ŵ Ƅ ŷůųŲƆŴŬ

źűŷŬŶůŲůŸƃ ŮūŬŸƃ ŵŸŴŵũŧũ Ūŵŷŵū ŤųŵŴŧ ŖŵŸŲŬ ŶŧūŬŴůƆ

ŗůųŧ ů ŶŬŷůŵūŧ źŶŧūűŧ ŒƅŨŲƆŴŧ ũŵŮŷŵūůŲŧŸƃ ŹŵŲƃűŵ ũ

;,9 ũŬűŬ Ŷŷů ŊŧŨŸŨźŷŪŧż ňŧŷŵűűŵ ŧŷŹ Ŵźũŵ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ

ŹŧŲŧŴŹ ŐŵŭŬ ŖŲŬžŴůűŧ ů ŸŶŵűŵŰŴƂŬ ũŵūƂ ŷŬűů ŒƅŨŲƆŴůŽƂ

ŸŵŮūŧƅŹ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ Ūŵŷŵūŧ Ř ŶŲŵƀŧūů

őŵŴŪŷŬŸŸŧ żŵŷŵſŵ ũůūŬŴ ŒƅŨŲƆŴŸűůŰ Ůŧųŵű ȝ ŸůųũŵŲ

Ūŵŷŵūŧ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ ũŬŷſůŴŬ żŵŲųŧ œƂ ŶŷŵŰūƇų

Ŷŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŰ žŧŸŹů Ūŵŷŵūŧ ųůųŵ ŚŴůũŬŷŸůŹŬŹŧ ů

śůŲŧŷųŵŴůů ŮŧŰūŬų ũ ŮūŧŴůŬ ŸŹŧŷŵŰ ŗŧŹźſů ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŶƂſŴƂų źŨŷŧŴŸŹũŵų űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ Řũ ŔůűŵŲŧƆ

Ŷŵ Ŷŷŧũź ŸžůŹŧƅƀůųŸƆ ſŬūŬũŷŵų ŸŲŵũŬŴŸűŵŪŵ Ũŧŷŵűűŵ Ŗŵ

ūŵŸŹŵůŴŸŹũź ŵŽŬŴůũ ŮŧŹŬŰŲůũŵŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŬ ŷŬſŬŴůŬ

řŷŵŰŴŵŪŵ ųŵŸŹŧ ųƂ ŮŧũŬŷſůų ŶŷŵŪźŲűź Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů

ŖŷŬſŬŷŴŧ ȝ ũ ŸŬŷūŽŬ ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ

ūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŸŧųŵŬ ŷŵųŧŴŹůžŴŵŬ ųŬŸŹŵ ŘŲŵũŬŴůů

ȝ ŧŲƃŶůŰŸűůŰ űźŷŵŷŹ Ŵŧ ŵŮŬŷŬ ňŲŬū ŕŸŵŨŵŬ ŵžŧŷŵũŧŴůŬ

űźŷŵŷŹź ŶŷůūŧƇŹ ŭůũŵŶůŸŴƂŰ ŵŸŹŷŵũŵű Řũ œůżŧůŲŧ Ÿŵ

ŸŹŧŷůŴŴŵŰ žŧŸŵũŴŬŰ ů ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂų Ůŧųűŵų ũŵŮũŬūƇŴŴƂų

Ŵŧ ŸűŧŲŬ ũ ;, ũŬűŬ śŵŴŵų ūŲƆ ƄŹŵŪŵ ŶŷůŷŵūŴŵŪŵ ũŬŲůűŵŲŬŶůƆ

ŸŲźŭůŹ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴŧƆ ŪŷƆūŧ ťŲůŰŸűůż ŇŲƃŶ

ŋŬŴƃ

ŊŷŧŽ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŸŵũŬŷſůŹƃ ƄűŸűźŷŸůƅ ũ ŊŷŧŽ ȝ ũŹŵŷŵŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵū

ŇũŸŹŷůů ŸŹŵŲůŽź śŬūŬŷŧŲƃŴŵŰ ŮŬųŲů şŹůŷůů ŨƂũſźƅ

ŨŲŬŸŹƆƀźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ŊŧŨŸŨźŷŪŵũ Ŋŵŷŵū űŵŹŵŷƂŰ ũŵ ũŸŬ

ũŬűŧ ŲƅŨůŲů ů ŵŹũŧŭŴŵ ŮŧƀůƀŧŲů ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ

źũůūůų ŶŬŷũźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ŇũŸŹŷůŰŸűŵŪŵ ůųŶŬŷŧŹŵŷŧ

œŧũŮŵŲŬŰ ;9,, ũŬűŧ ȝ ŪŲŧũŴźƅ źŸƂŶŧŲƃŴůŽź ůųŶŬŷŧŹŵŷŧ

śŬŷūůŴŧŴūŧ ŊźŲƆƆ Ŷŵ ŲŧŨůŷůŴŹŧų ŷŬŴŬŸŸŧŴŸŴƂż ūũŵŷůűŵũ

ųƂ ūŵŰūƇų ūŵ ŮŧųűŵũŵŰ ŪŵŷƂ şŲŵŸŸŨŬŷŪ ũŴŬŸŬŴŴźƅ ũ ŸŶůŸŵű

ʼnŸŬųůŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ ũ

Ūŵūź Ř ũƂŸŵŹƂ ƄŹŵŰ

ŪŵŷƂ ŵŹűŷƂũŧŬŹŸƆ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ ŶŧŴŵŷŧųŧ Ūŵŷŵūŧ

ŋŬŴƃ

ŝŬŲƃŬ ȝŕŲŬŴƃƆ śŬŷųŧ

ŕūůŴ ůŮ ūŷŬũŴŬŰſůż ŸŲŵũŬŴŸűůż Ūŵŷŵūŵũ ŝŬŲƃŬ

ŶŬŷŬŭůũŧŲ ŷŧŸŽũŬŹ ů ŶŧūŬŴůŬ ŴŬŵūŴŵűŷŧŹŴŵ ȝ ŴŬūŧŷŵų

ŷůųŲƆŴŬ ŴŧŮƂũŧŲů ŬŪŵ mũŹŵŷŵŰ řŷŵŬŰ} ŘŬŪŵūŴƆſŴůŰ

ūŬŴƃ ųƂ ŶŵŸũƆŹůų ŮŴŧűŵųŸŹũź Ÿ ůŸŹŵŷůŬŰ ŭůŮŴů ŮŴŧŹŴŵŪŵ

ŻŬŵūŧŲƃŴŵŪŵ ŷŵūŧ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ ŘŲŵũŬŴůů ;,9 ũŬűŧ ȝ

űŴƆŮŬŰ ŝŬŲƃŸűůż ŋŲƆ ƄŹŵŪŵ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŝŬŲƃŬ ŪūŬ

ŴŧżŵūůŹƃŸƆ űŴƆŭŬŸűůŰ Ůŧųŵű ƆũŲƆƅƀůŰŸƆ ŸŧųƂų ŨŵŲƃſůų

ŮŧųűŵũƂų űŵųŶŲŬűŸŵų ũ ŸŹŷŧŴŬ Ŗŷů ŶŵŸŬƀŬŴůů Ůŧųűŧ ųƂ

źŸŲƂſůų ųŴŵŪŵ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůż ŲŬŪŬŴū ů ŹŧůŴŸŹũŬŴŴƂż

סלובניה קרואטיה

מאריבור

¨

זאגרב

¨

לובליאנה

¨

אגם בלד

ňŲŬū mʼnůŴŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ} ŖŹźŰ ŊŷŧŽ ŒƅŨŲƆŴŧ

ŎŧŪŷŬŨ ʼnŧŷŧŭūůŴ Ŏŧųŵű řŷŧűŵſžŧŴ

ŝŬŲƃŬ ȝ ŕŲŬŴƃƆ śŬŷųŧ œŧŷůŨŵŷ

Дорогой

замков

8

ūŴŬŰ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО

СЛОВЕНИИ И ХОРВАТИИ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ŎŧŪŷŬŨ ȝœŧŷůŨŵŷ

ʼnŸŹŷŬžŧ ŪŷźŶŶƂ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ňŬŴ ŊźŷůŵŴ ů ũƂŲŬŹ ũ ŎŧŪŷŬŨ

řŷŧŴŸŻŬŷ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź ŗŧŮųŬƀŬŴůŬ ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

œŧŷůŨŵŷ

ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿŵ ŘŲŵũŬŴůŬŰ ųƂ ŴŧžŴƇų Ÿ œŧŷůŨŵŷŧ ŪŲŧũŴŵŪŵ

Ūŵŷŵūŧ Ŵŧ ŸŬũŬŷŵ ũŵŸŹŵűŬ ŸŹŷŧŴƂ ŽŬŴŹŷŧ ũůŴŵūŬŲƃžŬŸűŵŪŵ

ŷŬŪůŵŴŧ Ŕŧ ŭůũŵŶůŸŴƂż ŨŬŷŬŪŧż ŷŬűů ŋŷŧũŧ ŷŧŸűůŴźŲŸƆ

ũŹŵŷŵŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵū ŘŲŵũŬŴůů ȝ œŧŷůŨŵŷ ŏŸŹŵŷůƆ

Ūŵŷŵūŧ ŴŧžŧŲŧŸƃ űŵŪūŧ ź ŶŵūŴŵŭƃƆ żŵŲųŧ Ŵŧū ŷŬűŵŰ

ŨƂŲ ŶŵŸŹŷŵŬŴ ŪŷŵŮŴƂŰ Ůŧųŵű œŧŷŨźŷŪ ũŵűŷźŪ űŵŹŵŷŵŪŵ

ũŵŮŴůűŲŵ ŶŵŸŬŲŬŴůŬ ʼnŵ ũŷŬųƆ ŶŷŵŪźŲűů ųƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ

Ÿ ŽŬŴŹŷŧŲƃŴŵŰ ŶŲŵƀŧūƃƅ Ūŵŷŵūŧ ŎūŬŸƃ ŴŧżŵūƆŹŸƆ ŪŵŷŵūŸűŧƆ

ŗŧŹźſŧ ŽŬŷűŵũƃ Řũ ŇŲŵůŮůƆ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴŧƆ ũ ŸŹůŲŬ ŷŵűŵűŵ

ů ŞźųŴŧƆ űŵŲŵŴŴŧ ŎŴŧűŵũƂŬ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů ȝ

œŧŷůŨŵŷŸűůŰ Ůŧųŵű ;9 ũŬűŧ ů śŷŧŴŽůŸűŧŴŸűŧƆ ŽŬŷűŵũƃ

ũŵŮũŬūŬŴŴŧƆ Ŵŧ ŷźŨŬŭŬ ;,; ;; ũŬűŵũ ůŴŹŬŷƃŬŷ űŵŹŵŷŵŰ

źűŷŧſŬŴ ŵūŴůų ůŮ Ųźžſůż ũ ŘŲŵũŬŴůů ŵŷŪŧŴŵũ œƂ ŸŶźŸŹůųŸƆ

Ŵŧ ŴŧŨŬŷŬŭŴźƅ ŷŬűů ŋŷŧũƂ žŹŵŨƂ źũůūŬŹƃ ŸŹŧŷŬŰſźƅ

ũůŴŵŪŷŧūŴźƅ ŲŵŮź Ŵŧ ŴŧſŬŰ ŶŲŧŴŬŹŬ ŬŰ ŸũƂſŬ ŲŬŹ ŎŧŹŬų

ųƂ ūŵŰūƇų ūŵ ŘŹŧŷŵŪŵ ŬũŷŬŰŸűŵŪŵ űũŧŷŹŧŲŧ ů ŸůŴŧŪŵŪů ;9

ũŬűŧ ȝ ŸũůūŬŹŬŲƃŸŹũŧ ŮŴŧžůŹŬŲƃŴŵŰ ŷŵŲů ũ ŭůŮŴů Ūŵŷŵūŧ

űŵŹŵŷźƅ ůŪŷŧŲŧ ŬũŷŬŰŸűŧƆ ŵŨƀůŴŧ Ūŵŷŵūŧ

ŋŬŴƃ

mʼnůŴŴŧƆ ūŵŷŵŪŧ} ȝ ŖŹźŰ

œŧŷůŨŵŷ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴ ũ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴŵų ŶŷůŷŵūŴŵų

źŪŵŲűŬ ȝ ŖŵżŵŷƃŬ űŵŹŵŷŵŬ ŮŴŧųŬŴůŹŵ Ÿũŵůųů ŸŹŧŷŬŰſůųů

ũ ŌũŷŵŶŬ ũůŴŵŪŷŧūŴůűŧųů ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ

ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷůŪŲŧſŧƅŹŸƆ ŶŵŸŬŹůŹƃ ŷŬŪůŵŴ

ŏŬŷźŸŧŲůų ŕŷųŵŭ ŷŧŸűůŴźũſůŰŸƆ Ŵŧ ŭůũŵŶůŸŴƂż żŵŲųŧż

ů ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŸŹŧŷůŴŴƂųů ũůŴŵūŬŲƃžŬŸűůųů ŹŷŧūůŽůƆųů

ŔŬ ŸŹŵůŹ źūůũŲƆŹƃŸƆ ũ ŘŲŵũŬŴůů ŬŸŹƃ ŸũŵŰ ŏŬŷźŸŧŲůų

řŵŲƃűŵ ŮūŬŸƃ ūŷźŪŧƆ ŷŬŲůŪůƆ ȝ ũůŴŴŧƆ ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ

ŶŷŵŲŬŪŧŬŹ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ũůŴŴƂŰ ŶźŹƃ œƂ ŶŷŵūŬŪźŸŹůŷźŬų

ųŬŸŹŴƂŬ ŨŬŲƂŬ ũůŴŧ ŵŸŵŨŬŴŴŵŸŹƃƅ űŵŹŵŷƂż ƆũŲƆŬŹŸƆ Źŵ

žŹŵ ũůŴŵŪŷŧūŴŧƆ ŲŵŮŧ ũƂŷŧƀůũŧŬŹŸƆ ŵŸŵŨƂų ƄűŵŲŵŪůžŬŸűůų

ŸŶŵŸŵŨŵų ŨůŵūůŴŧųůűů ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŖŹźŰ ȝ ŵūůŴ

ůŮ ūŷŬũŴŬŰſůż ŸŲŵũŬŴŸűůż Ūŵŷŵūŵũ ũŵŮŴůűſůŰ Ŵŧ ųŬŸŹŬ

ūŷŬũŴŬŷůųŸűŵŪŵ ŶŵŸŬŲŬŴůƆ œƂ ŶŵŸŬŹůų Ÿ ũŧųů ŖŹźŰŸűůŰ

Ůŧųŵű ŵŹűźūŧ ŵŹűŷƂũŧŬŹŸƆ ŶŷŬűŷŧŸŴƂŰ ũůū Ŵŧ ūŷŬũŴůŰ

Ūŵŷŵū ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ ŸŧųƂŰ ŸŹŧŷƂŰ ũůŴŴƂŰ ŶŵŪŷŬŨ

ŘŲŵũŬŴůů

ŋŬŴƃ

ŒƅŨŲƆŴŧ ȝ ňŲŬū

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ Ÿŧųźƅ ųŧŲŬŴƃűźƅ ŸŹŵŲůŽź

ũ ŌũŷŵŶŬ ů ŪŲŧũŴƂŰ Ūŵŷŵū ŘŲŵũŬŴůů ȝ ŒƅŨŲƆŴź ōůŹŬŲů

ǪȍȓȐȟȤȍ

ȘȣȞȈȘșȚȊȈ

Ȑ

ȉȓȍșȒ

șȘȍȌȕȍȊȍȒȖȊȤȧ

.

ǺȍȖȜȐȓȤ

ǫȖȚȤȍ

(1811-1872)

CTADR