נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  17 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

17

ůŸŹŵŷůŰ ŸũƆŮŧŴŴƂż Ÿ ƄŹŵŰ ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŰ ūůŴŧŸŹůŬŰ

ŗƆūŵų Ÿ ŝŬŲƃŬ ũ žźūŬŸŴŵų ųŬŸŹŬžűŬ ŕŲůųƃŬ ũŵŮŲŬ ŸŹŧŷŵŪŵ

ųŵŴŧŸŹƂŷƆ ŴŧżŵūůŹƃŸƆ źūůũůŹŬŲƃŴŧƆ ŵŲŬŴƃƆ ŻŬŷųŧ

ŘŵũŬŷſŬŴŴŵ ŷźžŴƂŬ ŵŲŬŴů ųůŷŴŵ ŶŧŸźŹŸƆ Ŵŧ ŵŹűŷƂŹŵŰ

ųŬŸŹŴŵŸŹů ő Ŵůų ųŵŭŴŵ ŨŬŸŶŷŬŶƆŹŸŹũŬŴŴŵ ŶŵūŵŰŹů

ŶŵŪŲŧūůŹƃ ů ŶŵűŵŷųůŹƃ

ŋŬŴƃ

ʼnŧŷŧŭūůŴ ȝ Ŏŧųŵű řŷŧűŵſžŧŴ

ŜŵŷũŧŹůƆ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŶŷůŪŲŧſŧƅŹŸƆ ũ ŸŵŸŬūŴƅƅ ŜŵŷũŧŹůƅ Ŕŧ ƅŭŴŵų ŨŬŷŬŪź

ŷŬűů ŋŷŧũŧ Ŵŧ ũŬŴŪŬŷŸűŵų żŵŷũŧŹŸűŵŰ ŪŷŧŴůŽŬ ŷŧŸűůŴźŲŸƆ

Ūŵŷŵū ʼnŧŷŧŭūůŴ ȝ ůŸŹůŴŴƂŰ ſŬūŬũŷ żŵŷũŧŹŸűŵŪŵ Ũŧŷŵűűŵ

œƂ ŴŧžŴƇų ƄűŸűźŷŸůƅ Ÿ ŪŲŧũŴŵŰ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů

Ūŵŷŵūŧ ŬŪŵ ŮŧųűŵũŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ mŘŹŧŷƂ Ŋŷŧū} ŶŷŵŰūƇų ű

ŮūŧŴůƅ ŹŬŧŹŷŧ ;,; ũŬűŧ ũƂŰūŬų Ŵŧ ŪŲŧũŴźƅ ŶŲŵƀŧūƃ űŵŷŵŲƆ

řŵųůŸŲŧũŧ Ŵŧū űŵŹŵŷŵŰ ŨźűũŧŲƃŴŵ ũŵŮũƂſŧŬŹŸƆ ŮūŧŴůŬ

ŗŧŹźſů ;9, ũŬűŧ ŘŵũŸŬų ŷƆūŵų ŴŧżŵūůŹƃŸƆ ŸŵŨŵŷ ʼnŵŮŴŬŸŬŴůƆ

ŋŬũƂ œŧŷůů ŵŨŷŧŮŬŽ ŷŧŴŴŬŪŵ Ũŧŷŵűűŵ Ÿ ŶŷŬűŷŧŸŴƂų

ůŴŹŬŷƃŬŷŵų ů ůŮƂŸűŧŴŴŵ ŵŻŵŷųŲŬŴŴƂų ũżŵūŵų ňŲŧŪŵūŧŷƆ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵųź ŧŴŸŧųŨŲƅ ŵŨůŲůƅ ŽũŬŹŵũ ů ŶŧŷűŵũƂż

ŮŵŴ żŵŷũŧŹƂ ŴŧŮƂũŧƅŹ Ūŵŷŵū mųŧŲŬŴƃűŵŰ ʼnŬŴŵŰ} ŖŵŸŲŬ

ʼnŧŷŧŭūůŴŧ Ŵŧſ ŶźŹƃ ŲŬŭůŹ ũ ŸűŧŮŵžŴƂŰ Ůŧųŵű Ŵŧ ũŬŷſůŴŬ

żŵŲųŧ řŷŧűŵſžŧŴ Ŏŧųŵű ŮŧƀůƀŧŲ ƅŭŴƂŬ ŪŷŧŴůŽƂ ůųŶŬŷůů

ŊŧŨŸŨźŷŪŵũ ʼn;9,, ũŬűŬ ŶŬŷŬŰūƆ ű ŪŷŧŻŧųŋŷŧſűŵũůžŧų ŵŴ ŨƂŲ

ŶŷŬũŷŧƀƇŴ ũ ŷŵŸűŵſŴƂŰ ŻŧųůŲƃŴƂŰ ūũŵŷŬŽ ũƂŸŹŷŵŬŴŴƂŰ ũ

ŴŬŵŪŵŹůžŬŸűŵų ŸŹůŲŬ Ŏŧųŵű ŵűŷźŭƇŴ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂų Ŷŧŷűŵų Ÿ

ŵŮŬŷŵų řŷŧűŵſžŧŴ ȝ mŻŲŧŪųŧŴ} ŸŷŬūů Ůŧųűŵũ ŜŵŷũŧŹůů

ŕŸŵŨŧƆ ŪŵŷūŵŸŹƃ Ůŧųűŧ ųźŮŬŰ Ÿ űŵŲŲŬűŽůŬŰ ŵŷźŭůƆ ;9

;9, ũŬűŵũ ųŬŨŬŲů ů ŶŵŷŹŷŬŹŴŵŰ ŭůũŵŶůŸů űŵŹŵŷƂŰ ųƂ

ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ ŶŵŸŬŹůų

ŋŬŴƃ

ŎŧŪŷŬŨ

ŔŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ Ůŧųűŧų ŶŵūŵſŲŵ ű űŵŴŽź ŚŹŷŵų

ųƂ ŶŵűůūŧŬų ŘŲŵũŬŴůƅ ů ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŜŵŷũŧŹůƅ

ŘŬŪŵūŴƆſŴůŰ ūŬŴƃ ųƂ ŶŵŸũƆŹůų ŎŧŪŷŬŨź ȝ Ūŵŷŵūź ŲŬŪŬŴū

ů ůŸŹŵŷůŰ ųźŮŬŬũ ů ūŬŲŵũƂż ŹŷŧūůŽůŰ Ŵŧźűů ů ůŸűźŸŸŹũŧ

Ūŵŷŵūź Ÿ

ŲŬŹŴŬŰ ůŸŹŵŷůŬŰ œƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ʼnŬŷżŴůų

ů ŔůŭŴůų Ūŷŧūŵų źũůūůų ŮūŧŴůŬ ŖŧŷŲŧųŬŴŹŧ ŽŬŷűŵũƃ Řũ

œŧŷűŧ ů űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŘŵŨŵŷ ʼnŵŮŴŬŸŬŴůƆ ŋŬũƂ œŧŷůů

ů ŸũƆŹƂż ŘŹŬŻŧŴŧ ů ʼnŲŧūůŸŲŧũŧ ŮūŧŴůŬ ŜŵŷũŧŹŸűŵŪŵ

ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ ů ŖŲŵƀŧūƃ ňŧŴŧ ŐŵŸůŶŧ ŌŲŧžůžŧ ŏ

Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ Ūŵŷŵū ŸŵżŷŧŴƆŬŹ ŨŲŬŸű ů ŵžŧŷŵũŧŴůŬ ŵūŴŵŪŵ

ůŮ ŽŬŴŹŷŵũ ŴŬűŵŪūŧ ŶŷŵŽũŬŹŧũſŬŰ ŇũŸŹŷŵ ʼnŬŴŪŬŷŸűŵŰ

ůųŶŬŷůů ʼnŬžŬŷŵų ŴŧŸ ŭūŬŹ ūŵŷŵŪŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ ũ

řŬŲƃ Ňũůũ

Хорватия

Словения

Блед Любляна

Загреб

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŖŵŲźŶŧŴŸůŵŴ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů

ŎŧŪŷŬŨ ŒƅŨŲƆŴŧ œŧŷůŨŵŷ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ů ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

ŵŮŬŷŵ ňŲŬū

ŝŬŲƃŬ ů űŴƆŭŬŸűůŰ Ůŧųŵű ŵŲŬŴƃƆ ŻŬŷųŧ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŧ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

Целье

Марибор

Птуй

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

11/07/17

04/07/17

CTADR

18/07/17

11/07/17

CTADR

25/07/17

18/07/17

CTADR

01/08/17

25/07/17

CTADR

08/08/17

01/08/17

CTADR

15/08/17

08/08/17

CTADR

22/08/17

15/08/17

CTADR

29/08/17

22/08/17

CTADR

05/09/17

29/08/17

CTADR

12/09/17

05/09/17

CTADR

19/09/17

12/09/17

CTADR

26/09/17

19/09/17

CTADR

03/10/17

26/09/17

CTADR

Ŕŧ ŵŸŴŵũŬ ż ŪŵŸŹůŴůŽ