נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  18 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 88 Next Page
Page Background

18

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ŋŬŴƃ

ŒƅŨŲƆŴŧ ȝŖŵŸŹŵŰŴŸűŧ Ŧųŧ

ʼn ƄŹŵ ūŬŴƃ ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŸŹŵŲůŽź ŘŲŵũŬŴůů ȝ ŒƅŨŲƆŴź ŌŬ

ŴŧŮƂũŧƅŹ mŖŷŧŪŵŰ ũ ųůŴůŧŹƅŷŬ} Ůŧ ŨŬŷŬŭŴŵ ŸŵżŷŧŴƇŴŴƂŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŸŹůŲƃ ŶƂſŴŵŪŵ Ũŧŷŵűűŵ

ŒƅŨŲƆŴŧ ŮŴŧųŬŴůŹŧ űŷŧŸŵŹŵŰ ŷŧŮŴŵŸŹůŲƃŴƂż ŻŧŸŧūŵũ

ŸŹŧŷůŴŴƂż ūŵųŵũ ũūŵŲƃ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ ŷŬűů ŒƅŨŲƆŴůŽŧ

œƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ŽŬŴŹŷŧŲƃŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů ŸŹŵŲůŽƂ ȝ

ŶŲŵƀŧūů ŖŷŬſŬŷŴŧ ŮŧŰūƇų ũ ŮūŧŴůŬ ŸŹŧŷŵŰ ŗŧŹźſů

źũůūůų ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ śŷŧŴŽůŸűŧŴŸűůŰ ŸŵŨŵŷ ŵŹŷŧŭŧƅƀůŰŸƆ

ũ ŸŶŵűŵŰŴƂż ũŵūŧż ŒƅŨŲƆŴůŽƂ ů Ŷŵ ūŵŸŹŵůŴŸŹũź ŵŽŬŴůų

ŵŷůŪůŴŧŲƃŴŵŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŬ ŷŬſŬŴůŬ ȝ řŷŵŰŴŵŰ ųŵŸŹ

Ŕŧ ŶŲŵƀŧūů őŵŴŪŷŬŸŸŧ Ŵŧų ŵŹűŷŵŬŹŸƆ ŶŷŬűŷŧŸŴƂŰ ũůū Ŵŧ

ŚŴůũŬŷŸůŹŬŹ ů ŮūŧŴůŬ śůŲŧŷųŵŴůů ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ

ųƂ ŸŵũŬŷſůų ƄűŸűźŷŸůƅ ũ ŴŧůŨŵŲŬŬ ŶŵŸŬƀŧŬųźƅ ŶŬƀŬŷź ũ

ŌũŷŵŶŬ ȝ ŖŵŸŹŵŰŴŸűŧ Ŧųŧ œůŴůŧŹƅŷŴƂŰ űŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ

ŶŵŬŮū ŶŷŵũŬŮŬŹ ŴŧŸ Ŷŵ ŲŧŨůŷůŴŹź űŵŷůūŵŷŵũ ūŲůŴŵƅ ŨŵŲŬŬ

űų ŤŻŻŬűŹŴŧƆ ŶŵūŸũŬŹűŧ ŸŵŮūŧƇŹ ŮŧŪŧūŵžŴźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź

ŶŵūŮŬųŴŵŪŵ ųůŷŧ ŸŹŧŲŧűŹůŹŵũ ů ŸŹŧŲŧŪųůŹŵũ

סלובניה קרואטיה

זאגרב

¨

פוסטוינה יאמה

¨

לובליאנה

¨

אגם בלד

¨

טריאסטה

řŷůŬŸŹ ňŲŬū ňŵżůŴƃŸűŵŬ ŵŮŬŷŵ şűŵŻƃƆ Œŵűŧ

őŲŧŪŬŴŻźŷŹ ʼnƇŷŹŬŷ ŎŬ ŊŷŧŽ ŒƅŨŲƆŴŧ

ŖŵŸŹŵŰŴŸűŧ Ŧųŧ ŎŧŪŷŬŨ ŖŲůŹũůŽűůŬ ŵŮŬŷŧ

Жемчужины

Адриатики

8

ūŴŬŰ

Отдых и экскурсии

в Словении и Хорватии

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝřŷůŬŸŹ

œƂ ŶŷůŲŬŹŧŬų ũ řŷůŬŸŹ ŖŵŸŲŬ ŶŷůŨƂŹůƆ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ

ŪŵŸŹůŴůŽź ũ ŘŲŵũŬŴůů ŔŧŸ ŭūŬŹ ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ů ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

ňŲŬū ȝňŵżůŴƃŸűŵŬ ŵŮŬŷŵ ȝşűŵŻƃƆ Œŵűŧ

ŚŹŷŵų ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ Ŵŧ ŸŬũŬŷ ŘŲŵũŬŴůů ű Ÿŧųŵųź ŨŵŲƃſŵųź

ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵųź ŶŷůŷŵūŴŵųź Ŷŧŷűź mřŷůŪŲŧũ} Ŵŧ ŹŬŷŷůŹŵŷůů

űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŧżŵūƆŹŸƆ źŴůűŧŲƃŴƂŬ ŲŬūŴůűŵũƂŬ ŵŮƇŷŧ ňŲŬū ů

ňŵżůŴƃ ȝ mŭŬųžźŭůŴƂ} ŸŲŵũŬŴŸűůż ŇŲƃŶ œƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ

ŪŵŷŵūűŬ ňŲŬūȝŮŴŧųŬŴůŹŵų űźŷŵŷŹŬ źƅŹŴŵ ŷŧŸŶŵŲŵŭůũſŬųŸƆ

Ŵŧ ŨŬŷŬŪź ŶŷŬűŷŧŸŴŵŪŵ ŵŮŬŷŧ ŤŹŵ ųŬŸŹŵ ŵŹŲůžŧŬŹŸƆ

ŵŸŵŨŵŰ ŸűŧŮŵžŴŵŰ ŧŹųŵŸŻŬŷŵŰ ŶŷŵŴůűŴźŹŵŰ ŵžŧŷŵũŧŴůŬų

ŵűŷźŭŧƅƀůż Ūŵŷ ů ŲŬŸŵũ ŎŧŹŬų ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŵŮŬŷŵ ňŵżůŴƃ

ȝ źŪŵŲŵű ŶŷůŷŵūƂ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵ ŴŬ ŹŷŵŴźŹƂŰ ŽůũůŲůŮŧŽůŬŰ

ʼnŵŮũŷŧƀŧƆŸƃ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź ųƂ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ ŮŧŬūŬų ũ ųŧŲŬŴƃűůŰ

ů źƅŹŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű şűŵŻƃƆ Œŵűŧ Ÿ ŨŵŲŬŬ žŬų ŹƂŸƆžŬŲŬŹŴŬŰ

ůŸŹŵŷůŬŰ űŵŹŵŷƂŰ ŸžůŹŧŬŹŸƆ ŴŧůŨŵŲŬŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂų ůŮ

ŸŵżŷŧŴůũſůżŸƆ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂż Ūŵŷŵūŵũ ŘŲŵũŬŴůů

ŋŬŴƃ

őŲŧŪŬŴŻźŷŹ ȝ ʼnƇŷŹŬŷ ŎŬ

ŘŲŵũŬŴůƆ ů ŇũŸŹŷůƆ ȝ ŸŵŸŬūů ňŲůŮŵŸŹƃ ŪŷŧŴůŽ ŶŵŮũŵŲůŹ

ũŸŬų ŭŬŲŧƅƀůų Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŵŨƂũŧŹƃ ũ

ŧũŸŹŷůŰŸűŵų őŲŧŪŬŴŻźŷŹŬ ȝ ŸŹŵŲůŽŬ śŬūŬŷŧŲƃŴŵŰ ŮŬųŲů

őŧŷůŴŹůƆ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴŵų ŪŵŷŵūűŬ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴŵų Ŵŧ ŨŬŷŬŪź

ŵŮŬŷŧ ʼnƇŷŹŬŷ ŎŬ œƂ źũůūůų Ÿ ũŧųů ŮūŧŴůŬ ŶŧŷŲŧųŬŴŹŧ

ȝ ŒŧŴūżŧźŸ Ÿ ſůűŧŷŴŵŰ ŶŧŷŧūŴŵŰ ŲŬŸŹŴůŽŬŰ ŪŵŷŵūŸűźƅ

ŗŧŹźſź ŽŬŴŹŷŧŲƃŴźƅ ŶŲŵƀŧūƃ ŔŵŰŬŷ ŖŲŧŽ ŸůųũŵŲ Ūŵŷŵūŧ ȝ

śŵŴŹŧŴ ŋŷŧűŵŴŧ ůŲů ŒůŴūũźŷųŨŷźŴŴŬŴ ũ ũůūŬ ųůŻůžŬŸűŵŪŵ

ŭůũŵŹŴŵŪŵ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ű ʼnƇŷŹŬŷ ŎŬ ȝ ŵūŴŵųź ůŮ

ŸŧųƂż ŨŵŲƃſůż ů ŭůũŵŶůŸŴƂż ŵŮƇŷ őŧŷůŴŹůů žůŸŹŬŰſŧƆ

ũŵūŧ űŵŹŵŷŵŪŵ ŸžůŹŧŬŹŸƆ ŶůŹƃŬũŵŰ Ŗŵ ŨŬŷŬŪŧų ŵŮŬŷŧ ŶƇŸŹŷŵŰ

ųŵŮŧůűŵŰ ŷŧŮŨŷŵŸŧŴƂ űźŷŵŷŹŴƂŬ Ūŵŷŵūűů ųŧŴƆƀůŬ Źůżůų

ŵžŧŷŵũŧŴůŬų ŔŬ ŸŲźžŧŰŴŵ ƄŹů ųŬŸŹŧ ŴŧŮƂũŧƅŹ mŇũŸŹŷůŰŸűŵŰ

ŗůũƃŬŷŵŰ}

ŋŬŴƃ

ŊŷŧŽ

ŏ ŸŴŵũŧ ŇũŸŹŷůƆ ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ ŶŷůŸŵŬūůŴůŹƃŸƆ ű ƄűŸűźŷŸůů ũ ŊŷŧŽ ȝ ŸŹŵŲůŽź

śŬūŬŷŧŲƃŴŵŰ ŮŬųŲů şŹůŷůƆ ũŹŵŷŵŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵū

ŇũŸŹŷůů ŨƂũſźƅ ŨŲŬŸŹƆƀźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ůųŶŬŷŧŹŵŷŸűŵŰ

ŸŬųƃů ŊŧŨŸŨźŷŪŵũ ʼnŷŬųƆ ŶŷŵũŬūŬŴŴŵŬ ũ ŊŷŧŽŬ ȝ ŶŷŬűŷŧŸŴŧƆ

ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ŵűźŴźŹƃŸƆ ũ ŬŪŵ ųŴŵŪŵũŬűŵũźƅ ůŸŹŵŷůƅ ŶŵŪźŲƆŬų

Ŷŵ ŲŧŨůŷůŴŹŧų ŷŬŴŬŸŸŧŴŸŴƂż ūũŵŷůűŵũ ŶŷŵŴůűŴźŹŸƆ

ŵžŧŷŵũŧŴůŬų źƅŹŴƂż ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂż źŲŵžŬű ů ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ

ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ ŶŧŴŵŷŧųŵŰ Ūŵŷŵūŧ ŵŹűŷƂũŧƅƀŬŰŸƆ Ÿ ŮŧųűŵũŵŰ

ŪŵŷƂ şŲŵŸŸŨŬŷŪ

STADR