נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  20 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 88 Next Page
Page Background

20

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

Тайны

Мадридского

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŧŷŸŬŲŵŴŧ

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŮŬųŲŬŴůƆ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ňŧŷŸŬŲŵŴƂ ũŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ

ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ Ūŵŷŵūŵų ʼnƂ ŶŵūŴůųůŹŬŸƃŴŧ ŪŵŷźœŵŴŭźůű ųŬŸŹŵ

ŶŷŵũŬūŬŴůƆ ŴŧſźųŬũſŬŰ ŵŲůųŶůŧūƂ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ

ŵŲůųŶůŰŸűůŬ ŵŨƁŬűŹƂ ů Ÿŵ ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů źũůūůŹŬ

ŵŨƀźƅ ŶŧŴŵŷŧųź ųŴŵŪŵŲůűŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŋŧŲŬŬ ũƂ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ

Ŷŵ ŗŧųŨŲŧŸ Ÿŧųŵųź ůŮũŬŸŹŴŵųź ŨźŲƃũŧŷź ŸŹŵŲůŽƂ őŧŹŧŲŵŴůů

ŎūŬŸƃ ŽŧŷůŹ ŨŬŮŮŧŨŵŹŴŧƆ ŧŹųŵŸŻŬŷŧ ũŬŸŬŲƃƆ ŶŷŧŮūŴůűŧ ů

ŶŷŬűŷŧŸŴŵŪŵ mŴůžŬŪŵŴůūŬŲŧŴƃƆ} ŋŧŲŬŬ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ

ŪŵŸŹůŴůŽź Ŵŧ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ őŵŸŹŧ ňŷŧũŧ

ŋŬŴƃ

œŵŴŸŬŷŷŧŹ ȝ ňŧŷŸŬŲŵŴŧ

Ř źŹŷŧ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű œŵŴŸŬŷŷŧŹ ŪūŬ

ũŧŸ ŭūźŹ źŴůűŧŲƃŴƂŬ ŶŷůŷŵūŴƂŬ ŲŧŴūſŧŻŹƂ ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ

ŨŬŴŬūŬűŹůŴŸűůŰ ųŵŴŧŸŹƂŷƃ ũ űŵŹŵŷŵų ŴŧżŵūůŹƃŸƆ mŞŬŷŴŧƆ

œŧūŵŴŴŧ} Ŷŵ ŲŬŪŬŴūŬ ũƂŹŵžŬŴŴŧƆ Ÿŧųůų ŧŶŵŸŹŵŲŵų ŒźűŵŰ

Ř ūŷŬũŴůż ũŷŬųŬŴ œŵŴŸŬŷŷŧŹ ŧŸŸŵŽůůŷźŬŹŸƆ Ÿ Ůŧųűŵų

œŵŴŸŧŲƃũŧŹ ŵżŷŧŴƆƅƀůų ŹŧŰŴź ŊŷŧŧŲƆ ŶŵƄŹŵųź ŵŴ ŵũŬƆŴ

źūůũůŹŬŲƃŴƂųů ŲŬŪŬŴūŧųů ŵ űŵŹŵŷƂż ũŧų ŶŷŬūŸŹŵůŹ źŮŴŧŹƃ

ũ żŵūŬ ŶŵŬŮūűů ʼnŬŷŴźũſůŸƃ ũ ňŧŷŸŬŲŵŴź ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ

ũ ŪŵŹůžŬŸűůŰ űũŧŷŹŧŲ ƆũŲƆƅƀůŰ ŸŵŨŵŰ ŴŧŸŹŵƆƀźƅ

ŸŵűŷŵũůƀŴůŽź ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż ů ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ŶŧųƆŹŴůűŵũ

ʼnƂ źũůūůŹŬ űŧųŬŴŴƂŬ űŷźŭŬũŧ űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ

ŘũƆŹŵŪŵ őŷŬŸŹŧ ů ŘũƆŹŵŰ ŌũŲŧŲůů ŹŷŵŪŧŹŬŲƃŴƂŬ źŲůŽƂ

ŬũŷŬŰŸűŵŪŵ űũŧŷŹŧŲŧ ȝ ŤŲƃ őŧŲƃ űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ũ

űŵŹŵŷŵų ŏŮŧŨŬŲŲŧ ů śŬŷūůŴŧŴū ŹŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵ ũŸŹŷŬžŧŲů

őŵŲźųŨŧ ŶŵŸŲŬ ŬŪŵ ŶŬŷũŵŰ ƄűŸŶŬūůŽůů ũ ŔŵũƂŰ ŘũŬŹ ŧ

ŹŧűŭŬ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ ŖŲŵƀŧūƃ ŘũƆŹŵŪŵ ŏŧűŵũŧ Ŵŧ űŵŹŵŷŵŰ

ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴƂ ŮūŧŴůƆ ŶŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŧ őŧŹŧŲŵŴůů ů ŧƅŴŹŧųƃŬŴŹŵ

ňŧŷŸŬŲŵŴƂ ŪŵŷŵūŸűŧƆ ŷŧŹźſŧ ŖŷŵŬżŧũ ũūŵŲƃ mųŵŷŸűŵŪŵ

ŻŧŸŧūŧ} ňŧŷŸŬŲŵŴƂ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ű ŸŧųŵŰ ŮŴŧųŬŴůŹŵŰ

mŸŹŷŵůŹŬŲƃŴŵŰ ŶŲŵƀŧūűŬ} ŹŬŶŬŷƃ źŭŬ ŜŜ, ũŬűŧ žŹŵŨƂ ůŮźžůŹƃ

ŻŧŸŧūƂ ŸŵŨŵŷŧ mŘŧŪŷŧūŧ ŻŧųůŲůƆ} ŨŬŸŸųŬŷŹŴŵŪŵ ŹũŵŷŬŴůƆ

ŸŧųŵŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ űŧŹŧŲŵŴŸűŵŪŵ ŧŷżůŹŬűŹŵŷŧ ŇŴŹŵŴů Ŋŧźūů

ŋŬŴƃ

śůŪŬŷŧŸ ȝ ňŬŸŧŲź

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ śůŪŬŷŧŸ ů

ňŬŸŧŲź œŧŲŬŴƃűůŰ Ūŵŷŵūŵű śůŪŬŷŧŸ ůŮũŬŸŹŬŴ ũŵ ũŸŬų

ųůŷŬ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ ŸũŵŬųź ŹŬŧŹŷź ųźŮŬƅ ŘŧŲƃũŧūŵŷŧ ŋŧŲů

ƆũŲƆƅƀŬųźŸƆ Ŷŵ ŸźŹů ůŹŵŪŵų ŭůŮŴů ů ŹũŵŷžŬŸŹũŧ żźūŵŭŴůűŧ

ŧ ŹŧűŭŬ ŬŪŵ źŸƂŶŧŲƃŴůŽŬŰ ŋŧŲů ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ ũŧŸ ŶŵŪŷźŮůŹƃŸƆ

ũ mŪŧŲŲƅŽůŴŵŪŬŴŴźƅ ųŧŪųź ųźŮŬƆ} ȝ ŪŲźŨůŴƂ ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŪŵ

ŶŵūŸŵŮŴŧŴůƆ ů ŶŵŸŹůžƃ mŶŧŷŧŴŵůūŧŲƃŴŵ űŷůŹůžŬŸűůŰ ųŬŹŵū}

Ź Ŭ ŶŵŴƆŹƃ ŬŪŵ ŸůŸŹŬųź ŧŸŸŵŽůŧŽůŰ ŸŹŷŧżŵũ ŶŷŬūŶŵžŹŬŴůŰ ů

ũŵŸŶŵųůŴŧŴůŰ ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ źŴůűŧŲƃŴƂŰ ųźŮŬŰ

ƅũŬŲůŷŴƂż ůŮūŬŲůŰ ŧũŹŵŷŧ ȝ mŶŷŬűŷŧŸŴƂż ů ŨŬŮźųŴƂż}

Ň ŹŬŶŬŷƃ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƃŬ ŋŷŬũŴůŬ

ŶŵűŷƂŹƂŬ ŶŧŹůŴŵŰ ũŷŬųŬŴů źŲůŽƂ ňŬŸŧŲź ŵŲůŽŬŹũŵŷƆƅŹ

ŸũŵŬŵŨŷŧŮůŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż ŹŷŧūůŽůŰ őŧŹŧŲŵŴůů ŧ ŪŲŧũŴŵŬ

Ũźūźžů ũ ŸŹŧŷůŴź ųŬŸŹŵų ŶŷŵŭůũŧŴůƆ űŷźŶŴŬŰſŬŰ ŬũŷŬŰŸűŵŰ

ŵŨƀůŴŵŰ ȝ ŽŬŴŹŷŵų ŻůŲŵŸŵŻŸűŵŰ ů ŷŬŲůŪůŵŮŴŵŰ ųƂŸŲů ƄŹŵŹ

Ūŵŷŵū ŴŬŸƇŹ Ŵŧ ŸŬŨŬ ŪŲźŨŵűůŰ ŵŹŶŬžŧŹŵű ŬũŷŬŰŸűŵŰ űźŲƃŹźŷƂ

ů ųůŸŹůŽůŮųŧ

ŋŬŴƃ

ŘŧŷŧŪŵŸŧ

ʼnŶŬŷŬūů ŴŧŸ ŭūŬŹ űŷŧŸŧũůŽŧ ŘŧŷŧŪŵŸŧ ŷŧŸűůŴźũſŧƆŸƆ

Ŷŵ ŨŬŷŬŪŧų ŶŵŲŴŵũŵūŴŵŰ ŷŬűů ŤŨŷŵ ūŧũſŬŰ ŴŧŮũŧŴůŬ

ŏŨŬŷůŰŸűŵųź ŶŵŲźŵŸŹŷŵũź ŘŧŷŧŪŵŸŧ ȝ ũ ŶŷŵſŲŵų ŸŹŵŲůŽŧ

ŪŷŵŮŴŵŪŵ ů ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŵŷŵŲŬũŸŹũŧ ŸŬŪŵūŴƆ ƆũŲƆŬŹŸƆ

ŸŹŵŲůŽŬŰ ůŸŹŵŷůžŬŸűůŰ ŵŨŲŧŸŹů ŇŷŧŪŵŴ ŇŷżůŹŬűŹźŷŴŵŬ

źŨŷŧŴŸŹũŵ ŹŷŧūůŽůů ů ŵŸŵŨƂŰ ūźż Ūŵŷŵūŧ ŵŨƆŮŧŴƂ Ÿũŵůų

ŨŵŪŧŹŸŹũŵų ŷŧŮŲůžŴƂų űźŲƃŹźŷŧų ȝ ūŷŬũŴŬŷůųŸűŵŰ

żŷůŸŹůŧŴŸűŵŰ ųŧũŷůŹŧŴŸűŵŰ ů ŬũŷŬŰŸűŵŰ űŵŹŵŷƂŬ

ũŮŧůųŵūŬŰŸŹũŵũŧŲů ŮūŬŸƃ ūŷźŪ Ÿ ūŷźŪŵų Ŵŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůů

ųŴŵŪůż ũŬűŵũ ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŵūůŴ ůŮ

ųŵŴźųŬŴŹŧŲƃŴƂż ŸŵŨŵŷŵũ ŏŸŶŧŴůů ŔźƄŸŹŷŧ ŘŬŴƃŵŷŧ ūŬŲƃ

ŖůŲŧŷ ũ ŷŧŨŵŹŬ Ŵŧū ŷŵŸŶůŸƆųů űŵŹŵŷŵŪŵ ŶŷůŴůųŧŲ źžŧŸŹůŬ

źŷŵŭŬŴŬŽ ŘŧŷŧŪŵŸƂ ȝ śŷŧŴŸůŸűŵ ŊŵŰŧ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ

ůŮƆƀŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ ŪŷŧŴūůŵŮŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů

ŖůŲŧŷ ů źũůūůŹŬ ųŬŸŹŴźƅ mŖůŮŧŴŸűźƅ ŨŧſŴƅ} ȝ Ŷŧūŧƅƀźƅ

űŵŲŵűŵŲƃŴƅ ŝŬŷűũů ŘŧŴ ŜźŧŴ ūŬ ŲŵŸ ŖŧŴŬŹŬŸ ŖŷŵŪźŲƆũſůŸƃ

Ŷŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵųź ŽŬŴŹŷź Ūŵŷŵūŧ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź

ũ ŷŧŰŵŴŬ ŘŧŷŧŪŵŸƂ

ŋŬŴƃ

ŘŧŷŧŪŵŸŧ ȝřŵŲŬūŵ

ŘŬŪŵūŴƆ Ŵŧſŧ ūŵŷŵŪŧ ŲŬŭůŹ ũ őŧŸŹůŲůƅ ů Œŧ œŧŴžź ůŴŧžŬ

ŪŵũŵŷƆ Ŕŵũźƅ őŧŸŹůŲůƅ ʼnƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ řŵŲŬūŵ ȝ

ŸŹŧŷůŴŴźƅ ŸŹŵŲůŽź ŏŸŶŧŴůů ŏŸŹŵŷůƆ Ūŵŷŵūŧ ŸŲŵũŴŵ ŸŵŴ ů

Ɔũƃ ŶŬŷŬŶŲŬŹŧŬŹŸƆ Ÿ ŲŬŪŬŴūŧųů ů ŶŷŬūŧŴůƆųů ŵ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴŵų

űŲŧūŬ ũŬŸŹŪŵŹŸűůż űŵŷŵŲŬŰ ŸŹŵŲŬ ŽŧŷƆ ŘŵŲŵųŵŴŧ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ

ŬũŷŬŰűŬ ŗŧűŬŲƃ ŪŬŷŵůŴŬ mŏŸŶŧŴŸűŵŰ ŨŧŲŲŧūƂ} śŬŰżŹũŧŴŪŬŷŧ

ů ũŵŮŲƅŨŲŬŴŴŵŰ űŵŷŵŲƆ śŲŵŷůŴūŬ ũũŬŷŪſŬŰ ŏŸŶŧŴůƅ ũ

ŶźžůŴź ųŧũŷůŹŧŴŸűŵŪŵ ŮŧũŵŬũŧŴůƆ ŖŧŴŵŷŧųŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ

ũŵűŷźŪ Ūŵŷŵūŧ ŶŵŮũŵŲůŹ ŵŸųŵŹŷŬŹƃ ŬŪŵ Ÿ ŷŧŮŴƂż ŷŧűźŷŸŵũ

źũůūŬŹƃ ŬŪŵ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ŸŹŬŴƂ ů ųŵŸŹƂ ŶŬŷŬŨŷŵſŬŴŴƂŬ

žŬŷŬŮ ŨźŷŲƆƀůŬ ũŵūƂ řŧżŵ ŵŹũŬŸŴƂŬ ŪŷŧŴůŹŴƂŬ źŹŬŸƂ ů

ũŬŴžŧƅƀůŰ ůż ūŷŬũŴůŰ řŵŲŬūŵ ŧ ŹŧűŭŬ ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ Ŵŧ

žźūŬŸŴźƅ ŶŧŴŵŷŧųź ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹŬŰ řŵŲŬūŵ ů mŸůŪŧŷŷŧŲŬŸ}

ȝ źŸŧūƃŨƂ ŸŹŧũſůŬ ŽŬŴŹŷŵų ŶŷůŹƆŭŬŴůƆ ůŴŹŬŲŲŬűŹźŧŲŵũ

mŮŵŲŵŹŵŪŵ ũŬűŧ} ŏŸŶŧŴůů ŖŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ŶŬŷŬŴŬŸŬŹ ũŧŸ

ũ ŪŲźŨŵűźƅ ŸŹŧŷůŴź ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŵūŴź ůŮ ūŷŬũŴůż ŸůŴŧŪŵŪ

žźūŵų źŽŬŲŬũſůż ūŵ Ŵŧſůż ūŴŬŰ ů źũůūůŹŬ ūũŵŷŬŽ ŴŧŪůūŧ

מדריד וברצלונה

טולדו

¨

סרגוסה

¨

מדריד

¨

ברצלונה

7

ūŴŬŰ

Барселона, Мадрид,

Сарагоса и Толедо

CVTRR