נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  21 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

21

ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴƂ ŘŧųźƄŲƆ Ŝŧ ŒŬũů ũ űŵŹŵŷŵų ŸŶźŸŹƆ ŪŵūƂ

ŭůŲ ũŬŲůűůŰ żźūŵŭŴůű ŤŲƃ ŊŷŬűŵ řŧűŭŬ ũƂ źŮŴŧŬŹŬ žŹŵ

ŹŧűŵŬ mŋŧųŧŸűůŴŧŭ} ů ŸųŵŭŬŹŬ ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ ųŵŴŧŸŹƂŷŸűůŬ

ųŧŷŽůŶŧŴƂ ů ųůŴūŧŲƃŴźƅ żŧŲũź ȝ mŹźŷŷŵŴ} ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŰ

ūŬŲůűŧŹŬŸ ŏŸŶŧŴůů ʼnŬžŬŷŵų ŶŷůŨƂŹůŬ ũ œŧūŷůū ů

ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

œŧūŷůū

Ř źŹŷŧ ũŧŸ ŭūŬŹ ŵŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ œŧūŷůūź œŧūŷůū ȝ

ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż ųŵŲŵūƂż ŸŹŵŲůŽ ŌũŷŵŶƂ Ŵŵ ƄŹŵ ŴŬ ŶŵųŬſŧŲŵ

ŬŰ ŸŹƆŭŧŹƃ ŸŲŧũź ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ƄŲŬŪŧŴŹŴƂż ŬũŷŵŶŬŰŸűůż

Ūŵŷŵūŵũ ʼn žŬų ũƂ ů źŨŬūůŹŬŸƃ ũŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů

ʼnƂ źũůūůŹŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ ŽŬŴŹŷŧ

ŨźŲƃũŧŷ Ŗŷŧūŵ ů ŬŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ ŻŵŴŹŧŴƂ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ

ŹŷůźųŻŧŲƃŴźƅ ŧŷűź mŖźƄŷŹŧ ūŬ ŇŲƃűŧŲŧ} ŸūŬŷŭŧŴŴƂŰ

ųŵūŬŷŴ ů ŶƂſŴźƅ ƄűŲŬűŹůűź źŲůŽ ŇŲƃűŧŲŧ ů ŊŷŧŴ ʼnůŧ

ŶŵŨƂũŧŬŹŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ŏŸŶŧŴůů ů ź ŶŧųƆŹŴůűŧ őŵŲźųŨź ʼnƂ

ŹŧűŭŬ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŸŧųƂŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŬ ŴŵũƂŬ űũŧŷŹŧŲƂ Ūŵŷŵūŧ

ũ ůż žůŸŲŬ ŶŷŵŸŶŬűŹ őŧŸŹŬŲƃƆŴŧ ȝ ůųŬŴŴŵ Źŧų ŴŧżŵūůŹŸƆ

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ Ŵŧ ũŬŸƃ ųůŷ ŸŹŧūůŵŴ mŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź} ȝ

ūŵųŧſŴƆƆ ŧŷŬŴŧ ŻźŹŨŵŲƃŴŵŪŵ űŲźŨŧ mŗŬŧŲ œŧūŷůū} ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ

ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŶŵŸŬŹůŹƃ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ųźŮŬŰ Ŗŷŧūŵ Ŷŵ Ŷŷŧũź ŸžůŹŧƅƀůŰŸƆ

ŪŲŧũŴŵŰ żźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŵŰ ŪŧŲŬŷŬŰ ŏŸŶŧŴůů ů ŶŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ

Ÿ ŬŪŵ ŨŵŪŧŹŬŰſŬŰ űŵŲŲŬűŽůŬŰ źŴůűŧŲƃŴŵŰ Ŷŵ űŵŲůžŬŸŹũź

ŴŬŸŵųŴŬŴŴƂż ſŬūŬũŷŵũ ů ŮŴŧųŬŴůŹƂż ůųŬŴ ũ žůŸŲŬ űŵŹŵŷƂż

ʼnŬŲŧŸűŬŸ ů ŤŲƃ ŊŷŬűŵ ŊŵŰŧ ů řůŽůŧŴ ňŵŸż ů ŗŧŻŧƄŲƃ ŋƅŷŬŷ ů

ŘźŷŨŧŷŧŴ

ŋŬŴƃ

ŘŬŪŵũůƆ ȝ ŤŸűŵŷůŧŲ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŘũŵŨŵūŴƂŰ ūŬŴƃ ūŲƆ ŸŧųŵŸŹŵƆŹŬŲƃŴƂż ŶŷŵŪźŲŵű Ŷŵ œŧūŷůūź

ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ

ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂŰ ŤŸűŵŷůŧŲ ů Ūŵŷŵū ȝ mŧŷůŸŹŵűŷŧŹ} ȝ ŘŬŪŵũůƅ

ŤŸűŵŷůŧŲ ŸŹŵƆƀůŰ Ŵŧ ŪŷŧŴůŽŬ ŘŹŧŷŵŰ ů ŔŵũŵŰ őŧŸŹůŲůů

ƆũŲƆŬŹŸƆ ŵūŴůų ůŮ ũŧŭŴŬŰſůż ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűůż

ŶŧųƆŹŴůűŵũ ůŸŶŧŴŸűŵŪŵ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ

űŵŷŵŲŬũŸűůŬ Ŷŵűŵů źŴůűŧŲƃŴźƅ ŨůŨŲůŵŹŬűź űŵŷŵŲƆ śůŲůŶŶŧ

,, ųŵŴźųŬŴŹŧŲƃŴźƅ ŨŧŮůŲůűź Řũ ŒŧũŷŬŴŹůƆ ů ŶŧŴŹŬŵŴ ȝ

źŸƂŶŧŲƃŴůŽź ůŸŶŧŴŸűůż űŵŷŵŲŬŰ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ũƂ

ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŘŬŪŵũůƅ ůŮũŬŸŹŴźƅ ŶŷŬűŷŧŸŴŵ ŸŵżŷŧŴůũſůųŸƆ

űŵŲŵŸŸŧŲƃŴƂų ŧűũŬūźűŵų ŷůųŸűŵŰ ƄŶŵżů ů űŵŷŵŲŬũŸűůų

ŮŧųűŵųȝŇŲƃűŧŸŧŷ ŶŵūŴůųŧƅƀůųŸƆ Ŵŧū Ūŵŷŵūŵų Ŵŧ ũƂŸŵűŵų

źŹŬŸŬ ŏŸŹŵŷůƆ ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴƂ ŘŬŪŵũůů ŴŬŵŹūŬŲůųŵ

ŸũƆŮŧŴŧ Ÿ ůŸŹŵŷůŬŰ ŸŹŧŴŵũŲŬŴůƆ ůŸŶŧŴŸűŵŪŵ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ

ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ūŵŷŵŪŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũŵŮũŷŧƀŬŴůŬ ũ řŬŲƃ

Ňũůũ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ Ŷŵ ųŧŷſŷźŹź řŬŲƃ Ňũůũ ňŧŷŸŬŲŵŴŧ œŧūŷůū ȝ

řŬŲƃ Ňũůũ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ ůŲů

ŶŬŷũŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ źŭůŴŧ Ŵŧ őŵŸŹŧ ňŷŧũŧ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů

œŧūŷůū ňŧŷŸŬŲŵŴŧ řŵŲŬūŵ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ů ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

ŘŧŷŧŪŵŸŧ

œŵŴŸŬŷŷŧŹ ŸůŴŧŪŵŪŧ ũ řŵŲŬūŵ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŧ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ ŞŧFŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ ũƂŰūŬŹ ũ ŵŨŷŧŹŴŵų

ŴŧŶŷŧũŲŬŴůů

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

14/04/17

07/04/17

CVTRR

17/05/17

11/05/17

CVTRR

05/06/17

30/05/17

CVTRR

20/06/17

14/06/17

CVTRR

25/07/17

19/07/17

CVTRR

25/09/17

19/09/17

CVTRR

02/10/17

26/09/17

CVTRR

07/10/17

01/10/17

CVTRR

16/10/17

10/10/17

CVTRR

Испания

Мадрид

Толедо

Ȑ ȖȚȗȘȈȊȐȓșȧ Ȋ ǺȖȓȍȌȖ ǬȖȕ

ǨȓȤȜȖȕșȖ ș ȒȖȘȖȓȍȊȖȑ«

dz ǼȍȑȝȚȊȈȕȋȍȘ

Барселона

Сарагоса