נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  22 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 88 Next Page
Page Background

22

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

У самого

синего моря

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŧŷŸŬŲŵŴŧ

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŮŬųŲŬŴůƆ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ňŧŷŸŬŲŵŴƂ ũŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ

ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ Ūŵŷŵūŵų ʼnƂ ŶŵūŴůųůŹŬŸƃŴŧ ŪŵŷźœŵŴŭźůű ųŬŸŹŵ

ŶŷŵũŬūŬŴůƆ ŴŧſźųŬũſŬŰ ŵŲůųŶůŧūƂ Ūŵūŧ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ

Ŵŧ ŵŲůųŶůŰŸűůŬ ŵŨƁŬűŹƂ ů Ÿŵ ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů źũůūůŹŬ

ŵŨƀźƅ ŶŧŴŵŷŧųź ųŴŵŪŵŲůűŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŋŧŲŬŬ ũƂ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ

Ŷŵ ŗŧųŨŲŧŸȝŸŧųŵųź ůŮũŬŸŹŴŵųź ŨźŲƃũŧŷź ŸŹŵŲůŽƂ őŧŹŧŲŵŴůů

ŎūŬŸƃ ŽŧŷůŹ ŨŬŮŮŧŨŵŹŴŧƆ ŧŹųŵŸŻŬŷŧ ũŬŸŬŲƃƆ ŶŷŧŮūŴůűŧ ů

ŶŷŬűŷŧŸŴŵŪŵ mŴůžŬŪŵŴůūŬŲŧŴƃƆ} ŋŧŲŬŬ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ

ŪŵŸŹůŴůŽź Ŵŧ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ őŵŸŹŧ ňŷŧũŧ

ŋŬŴƃ

ňŧŷŸŬŲŵŴŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ňŧŷŸŬŲŵŴź ʼnŧŸ ŭūŬŹ ŪŵŹůžŬŸűůŰ

űũŧŷŹŧŲ ƆũŲƆƅƀůŰ ŸŵŨŵŰ ŴŧŸŹŵƆƀźƅ ŸŵűŷŵũůƀŴůŽź

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż ů ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ŶŧųƆŹŴůűŵũ ʼnƂ źũůūůŹŬ

űŧųŬŴŴƂŬ űŷźŭŬũŧ űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ ŘũƆŹŵŪŵ őŷŬŸŹŧ ů

ŘũƆŹŵŰ ŌũŲŧŲůů ŹŷŵŪŧŹŬŲƃŴƂŬ źŲůŽƂ ŬũŷŬŰŸűŵŪŵ űũŧŷŹŧŲŧ

ȝ ŤŲƃ őŧŲƃ űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ũ űŵŹŵŷŵų ŏŮŧŨŬŲŲŧ ů

śŬŷūůŴŧŴū ŹŵŷŭŬŸŹũŬŴŴŵ ũŸŹŷŬžŧŲů őŵŲźųŨŧ ŶŵŸŲŬ ŬŪŵ

ŶŬŷũŵŰ ƄűŸŶŬūůŽůů ũ ŔŵũƂŰ ŘũŬŹ ŧ ŹŧűŭŬ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ

ŖŲŵƀŧūƃ ŘũƆŹŵŪŵ ŏŧűŵũŧ Ŵŧ űŵŹŵŷŵŰ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴƂ ŮūŧŴůƆ

ŶŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŧ őŧŹŧŲŵŴůů ů ŧƅŴŹŧųƃŬŴŹŵ ňŧŷŸŬŲŵŴƂ

ŪŵŷŵūŸűŧƆ ŷŧŹźſŧ ŖŷŵŬżŧũ ũūŵŲƃ mųŵŷŸűŵŪŵ ŻŧŸŧūŧ}

ňŧŷŸŬŲŵŴƂ ũƂŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃű ŸŧųŵŰ ŮŴŧųŬŴůŹŵŰ mŸŹŷŵůŹŬŲƃŴŵŰ

ŶŲŵƀŧūűŬ} ŹŬŶŬŷƃ źŭŬ ŜŜ, ũŬűŧ žŹŵŨƂ ůŮźžůŹƃ ŻŧŸŧūƂ ŸŵŨŵŷŧ

mŘŧŪŷŧūŧ ŻŧųůŲůƆ} Ŝŷŧų ŘũƆŹŵŪŵ ŘŬųŬŰŸŹũŧ ŨŬŸŸųŬŷŹŴŵŪŵ

ŹũŵŷŬŴůƆ ŸŧųŵŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ űŧŹŧŲŵŴŸűŵŪŵ ŧŷżůŹŬűŹŵŷŧ

ŇŴŹŵŴů Ŋŧźūů

ŋŬŴƃ

ŒƃŵŷŬŹ ūŬ œŧŷ

ŖŵŸŲŬ ŵŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴŵŰ ŶŷŵŪźŲűů Ŷŵ Ūŵŷŵūűź ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ

őŵŸŹŧ ňŷŧũŧ ũ űŵŹŵŷŵų ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴ Ŵŧſ ŵŹŬŲƃ ũƂ ŸųŵŭŬŹŬ

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ Ŵŧ ŶŲƆŭ ůŲů ŶŷŵŰŹůŸƃ Ŷŵ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂų

ųŧŪŧŮůŴžůűŧų ŖŵŸŲŬ ŵŨŬūŧ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ Ŵŧ ƄűŸűźŷŸůƅ mŇŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ

ſŬūŬũŷƂ ųŵūŬŷŴŧ} ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů ũƂ ŸųŵŭŬŹŬ źũůūŬŹƃ

ŸŧųƂŬ ŮŴŧžůŹŬŲƃŴƂŬ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ŨŧŷŸŬŲŵŴŸűŵŪŵ ųŵūŬŷŴŧ

űŵŹŵŷƂŬ ŵŹŷŧŭŧƅŹ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ūźż őŧŹŧŲŵŴůů ů

ŸŵŮūŧƅŹ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ŵŨŲůű ƄŹŵŪŵ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ʼn

ŮŧűŲƅžŬŴůů ũƂ źũůūůŹŬ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ mųŧŪůžŬŸűůŬ ŻŵŴŹŧŴƂ}

ȝ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŰ ŸŶŬűŹŧűŲƃ ũŵūƂ ŸũŬŹŧ ů ųźŮƂűů

ŋŬŴƃ

mśŷŧŴŽźŮŸűŧƆ őŧŹŧŲŵŴůƆ} ŖŬŷŶůŴƃƆŴ

ȝ őŵŲƃƅŷ

ŤűŸűźŷŸůƆ ũŵ mśŷŧŴŽźŮŸűźƅ őŧŹŧŲŵŴůƅ} Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź Ř źŹŷŧ ųƂ ŶŬŷŬŸŬžŬų ŖůŷŬŴŬů ů ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ őŵŲƅŷ

ȝ Ūŵŷŵūŵű ŷŧŸűůŴźũſůŰŸƆ Ŷŵ ŨŬŷŬŪŧų ūũźż ŭůũŵŶůŸŴƂż

ŨźżŹ mŧŲŵŪŵ ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ} śŷŧŴŽůů ŌŪŵ ŴŧŮƂũŧƅŹ műŷŵżŵŹŴŵŰ

ŸŹŵŲůŽŬŰ ůŸűźŸŸŹũ śŷŧŴŽůů} ŶŵŸűŵŲƃűź ūůűŧƆ űŷŧŸŵŹŧ ŬŪŵ

ŶŬŰŮŧŭŧ ũūŵżŴŵũůŲŧ ŭůũŵŶůŸŽŬũ ŇŴŷů œŧŹůŸŸŧ ů ŇŴūŷƄ

ŋŬŷŬŴŧ Ŵŧ ŸŵŮūŧŴůŬ Ÿũŵůż ŶŵŲŵŹŬŴ ŘűŧŲůŸŹƂŬ ŨŬŷŬŪŧ őŵŲƅŷŧ

ŵżŷŧŴƆƅŹ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŧƆ űŷŬŶŵŸŹƃ ů ŴŬŶŷůŸŹźŶŴƂŰ ūũŵŷŬŽ

űŵŷŵŲŬŰ œŧŰŵŷűů ůŮŨŷŧũſůż ũ ŶŷŵſŲŵų Ūŵŷŵū ũ űŧžŬŸŹũŬ

ŸũŵŬŰ ŸŹŵŲůŽƂ ŕūŴŧűŵ Ůŧ ŪŷŵŮŴƂų ŻŧŸŧūŵų ŸűŷƂũŧŬŹŸƆ

ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂŰ ŶŷůųŵŷŸűůŰ Ūŵŷŵūŵű ŶŷŵŴůŮŧŴŴƂŰ

ůŸŹůŴŴƂų ŻŷŧŴŽźŮŸűůų ſŧŷųŵų ȝ ŴŧŷƆūŴƂŬ ŷŧŮŴŵŽũŬŹŴƂŬ

ŻŧŸŧūƂ űŷŧŸŴŵŨźŷŧƆ žŬŷŬŶůŽŧ űŷƂſ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ũƂũŬŸűů

ųůŴůŧŹƅŷŴƂŬ ŨźŹůűů ů ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂŬ ŷŬŸŹŵŷŧŴžůűů

ŋŧŲŬŬ ũūŵŲƃ ũůŴŵŪŷŧūŴůűŵũ ŽũŬŹźƀůż ŶŵŲŬŰ ů ŶŧŸŹŵŷŧŲƃŴƂż

ūŬŷŬũźſŬű ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŖŬŷŶůŴƃƆŴ ȝ ŸŹŵŲůŽź

ŻŷŧŴŽźŮŸűŵŰ őŧŹŧŲŵŴůů ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ

ůŸŹŵŷůžŬŸűźƅ žŧŸŹƃ Ūŵŷŵūŧ źũůūůŹŬ ŻŵŷŹ őŧŸŹůŲƃŬ ů ŘŵŨŵŷ

ŘũƆŹŵŪŵ ŏŵŧŴŴŧ ȝ ƆŷűůŰ ŶŷůųŬŷ ŧŭźŷŴŵŰ űŧŹŧŲŵŴŸűŵŰ ŪŵŹůűů

ŧ ŹŧűŭŬ ůŮƆƀŴƂŬ ŵŨŷŧŮŽƂ ŪŷŧŭūŧŴŸűŵŰ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ ŶŷŬűŷŧŸŴŵ

ūŵŶŵŲŴƆƅŹ ŸűźŲƃŶŹźŷƂ ŇŷůŸŹůūŧ œŧŰŵŲƆ ųŴŵŪůŬ ůŮ űŵŹŵŷƂż

ŨƂŲů ũūŵżŴŵũŲŬŴƂ ŬŪŵ ųźŮŵŰ ŋůŴŵŰ ʼnŬŷŴů ŇŰŨůŴūŬŷ ȝ

ŸŹŧũſŬŰ ũ ŶŵŸŲŬūŸŹũůů ůŸŶŵŲŴůŹŬŲƃŴůŽŬŰ ŷźŸŸűŵŪŵ ŨŲŧŹŴŵŪŵ

ſŧŴŸŵŴŧ

ŋŬŴƃ

ŊŵŷŴŧƆ őŧŹŧŲŵŴůƆ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŸŵũŬŷſůŹƃ źũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ųŧŲŬŴƃűůŬ Ūŵŷŵūűů

ȝ űŷŬŶŵŸŹů ŷŧŸűůŴźũſůŬŸƆ ũ ŶŷŬūŪŵŷƃƆż ŖůŷůŴŬŬũ ů

ŸŵžŬŹŧƅƀůŬ ũ ŸŬŨŬ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴźƅ ŸŹŧŷůŴŴźƅ ŧŷżůŹŬűŹźŷź ů

ŵűŷźŭŧƅƀźƅ ůż ŶŬŷũŵŮūŧŴŴźƅ Ŷŷůŷŵūź ʼn žůŸŲŬ ŶŷŵžŬŪŵ ũƂ

źũůūůŹŬ ňŬŸŧŲź ȝ ŪŲŧũŴƂŰ Ūŵŷŵū ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ ŪŷŧŻŸŹũŧ

ũżŵūůũſŬŪŵ ũ ŸŹŧŷůŴź ũ ŏŸŶŧŴŸűźƅ ųŧŷűź ȝ ŶŷŵŵŨŷŧŮ

őŧŹŧŲŵŴůů ŌŪŵ ūŷŬũŴůŬ ŶŵűŷƂŹƂŬ ŶŧŹůŴŵŰ ũŷŬųŬŴů źŲůŽƂ

ŵŲůŽŬŹũŵŷƆƅŹ ųŴŵŪŵŵŨŷŧŮůŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż Żŵŷų ů ŹŷŧūůŽůŰ

őŧŹŧŲŵŴůů ŧ ŪŲŧũŴŵŬ Ũźūźžů ũ ŸŹŧŷůŴź ųŬŸŹŵų ŶŷŵŭůũŧŴůƆ

űŷźŶŴŬŰſŬŰ ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴƂ ů ŽŬŴŹŷŵų ŻůŲŵŸŵŻŸűŵŰ

ů ŷŬŲůŪůŵŮŴŵŰ ųƂŸŲů ƄŹŵŹ Ūŵŷŵū ŴŬŸƇŹ Ŵŧ ŸŬŨŬ ŪŲźŨŵűůŰ

ŵŹŶŬžŧŹŵű ŬũŷŬŰŸűŵŰ űźŲƃŹźŷƂ ů ųůŸŹůŽůŮųŧ

ʼnŬžŬŷŵų ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŶŵŸŬŹůŹƃ ŮŧŭůŪŧŹŬŲƃŴŵŬ ŶŷŬūŸŹŧũŲŬŴůŬ ŻŲŧųŬŴűŵ

ŋŬŴƃ

ōůŷŵŴŧ ȝśůŪŬŷŧŸ

ŤűŸűźŷŸůƆ ũ ōŬŷŵŴź ů śůŪŬŷŧŸ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź œŧŲŬŴƃűůŰ Ūŵŷŵūŵű śůŪŬŷŧŸ ůŮũŬŸŹŬŴ ũŵ ũŸŬų

8

ūŴŬŰ

Отдых и экскурсии в

Барселоне и Коста Брава,

включая посещение

монастыря Монсеррат

ברצלונה קוסטה ברווה

נופש וטיולים בברצלונה וקוסטה ברווה

CBCNR