נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  23 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

23

ųůŷŬ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ ŸũŵŬųź ŹŬŧŹŷź ųźŮŬƅ ŘŧŲƃũŧūŵŷŧ

ŋŧŲů ƆũŲƆƅƀŬųźŸƆ Ŷŵ ŸźŹů ůŹŵŪŵų ŭůŮŴů ů ŹũŵŷžŬŸŹũŧ

żźūŵŭŴůűŧ ŧ ŹŧűŭŬ ŬŪŵ źŸƂŶŧŲƃŴůŽŬŰ ŋŧŲů ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ ũŧŸ

ŶŵŪŷźŮůŹƃŸƆ ũ mŪŧŲŲƅŽůŴŵŪŬŴŴźƅ ųŧŪųź ųźŮŬƆ} ȝ ŪŲźŨůŴƂ

ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŪŵ ŶŵūŸŵŮŴŧŴůƆ ů ŶŵŸŹůžƃ mŶŧŷŧŴŵůūŧŲƃŴŵ

űŷůŹůžŬŸűůŰ ųŬŹŵū} Ź Ŭ ŶŵŴƆŹƃ ŬŪŵ ŸůŸŹŬųź ŧŸŸŵŽůŧŽůŰ

ŸŹŷŧżŵũ ŶŷŬūŶŵžŹŬŴůŰ ů ũŵŸŶŵųůŴŧŴůŰ ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ũƂ

ŶŵŸŬŹůŹŬ źŴůűŧŲƃŴƂŰ ųźŮŬŰ ƅũŬŲůŷŴƂż ůŮūŬŲůŰ ŧũŹŵŷŧ ȝ

mŶŷŬűŷŧŸŴƂż ů ŨŬŮźųŴƂż} ōŬŷŵŴŧ ƆũŲƆŬŹŸƆ ŸŧųƂų Ɔŷűůų

ŶŧųƆŹŴůűŵų ŷŵųŧŴŸűŵŪŵ ŮŵūžŬŸŹũŧ őŧŹŧŲŵŴůů ŘűũŵŮƃ ũŬűŧ

ōŬŷŵŴŧ ūŵŴŬŸŲŧ ūŵ ŴŧŸ źŴůűŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ

ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ů ųŧŸŸůũŴƂŬ űŷŬŶŵŸŹŴƂŬ ŸŹŬŴƂ űŵŹŵŷƂŬ

ũ űźŶŬ Ÿ ŶƂſŴŵŰ ŮŬŲŬŴƃƅ ŵŨŷŧųŲƆƅƀůż Ŷŧŷűŵũ ŸŵŮūŧƅŹ

ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŬ ŸŵžŬŹŧŴůŬ Ň ŪŲŧũŴŵŬ žŹŵ ůųŬŴŴŵ ũ ŬũŷŬŰŸűŵŰ

ŵŨƀůŴŬ ōŬŷŵŴƂ ŸŻŵŷųůŷŵũŧŲ Ÿũŵů ŻůŲŵŸŵŻŸűůŬ ũŮŪŲƆūƂ

œŵſŬ ŨŬŴ ŔŧżųŧŴ ŗŧųŨŧŴ ȝ ŵŸŴŵũŵŶŵŲŵŭŴůű ŬũŷŵŶŬŰŸűŵŰ

ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ ſűŵŲƂ űŧŨŧŲůŸŹůűů

ŋŬŴƃ

œŵŴŸŬŷŷŧŹ ȝ ňŧŷŸŬŲŵŴŧ

Ř źŹŷŧ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű œŵŴŸŬŷŷŧŹ ŪūŬ

ũŧŸ ŭūźŹ źŴůűŧŲƃŴƂŬ ŶŷůŷŵūŴƂŬ ŲŧŴūſŧŻŹƂ ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ

ŨŬŴŬūŬűŹůŴŸűůŰ ųŵŴŧŸŹƂŷƃ ũ űŵŹŵŷŵų ŴŧżŵūůŹƃŸƆ mŞŬŷŴŧƆ

œŧūŵŴŴŧ} Ŷŵ ŲŬŪŬŴūŬ ũƂŹŵžŬŴŴŧƆ Ÿŧųůų ŧŶŵŸŹŵŲŵų ŒźűŵŰ

Ř ūŷŬũŴůż ũŷŬųŬŴ œŵŴŸŬŷŷŧŹ ŧŸŸŵŽůůŷźŬŹŸƆ Ÿ Ůŧųűŵų

œŵŴŸŧŲƃũŧŹ ŵżŷŧŴƆƅƀůų ŹŧŰŴź ŊŷŧŧŲƆ ŶŵƄŹŵųź ŵŴ ŵũŬƆŴ

źūůũůŹŬŲƃŴƂųů ŲŬŪŬŴūŧųů ŵ űŵŹŵŷƂż ũŧų ŶŷŬūŸŹŵůŹ źŮŴŧŹƃ

ũ żŵūŬ ŶŵŬŮūűů ŎŧŹŬų ųƂ ũŬŷŴŬųŸƆ ũ ňŧŷŸŬŲŵŴź ŪūŬ ź ũŧŸ

ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ ũŷŬųƆ ūŲƆ ŸŧųŵŸŹŵƆŹŬŲƃŴƂż ŶŷŵŪźŲŵű ſŵŶůŴŪŧ ů

ŸźũŬŴůŷŵũ ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ūŵŷŵŪŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũŵŮũŷŧƀŬŴůŬ

ũ řŬŲƃ Ňũůũ

DzȘȈșȖȚȈ ǰșȗȈȕȐȐ

ȎȈȘȒȈȧ ȖȗȈȓȍȕȕȈȧ

ȕȍȗȖȔȍȘȕȈȧ«

Ǽ ǫ dzȖȘȒȈ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ ů

ŶŬŷũŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŖŵŲźŶŧŴŸůŵŴ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ

Ŷŵ ňŧŷŸŬŲŵŴŬ ũűŲƅžŧƆ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ

ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů Ŵŧ ŪŵŷŬ œŵŴŭźůű ů ŶŧŴŵŷŧųź

ŻŧŸŧūŵũ ŘŵŨŵŷŧ ŘũƆŹŵŪŵ ŘŬųŬŰŸŹũŧ ů ŶŵŸŬƀŬŴůŬ

ŨŬŴŬūůűŹůŴŸűŵŪŵ ųŵŴŧŸŹƂŷƆ Ŵŧ ŪŵŷŬ œŵŴŸŬŷŷŧŹ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ ŞŧŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ ũƂŰūŬŹ ũ ŵŨŷŧŹŴŵų

ŴŧŶŷŧũŲŬŴůů

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

Испания

Мадрид

Барселона

Льорет-де-Мар

Жирона

Фигерас

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

18/05/16

12/05/17

CBCNR

27/05/17

21/05/17

CBCNR

17/06/17

11/06/17

CBCNR

26/06/17

20/06/17

CBCNR

23/10/17

17/10/17

CBCNR

30/10/17

24/10/17

CBCNR

09/11/17

03/11/17

CBCNR