נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  24 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 88 Next Page
Page Background

24

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

œŧūŷůū řŵŲŬūŵ őŵŷūŵũŧ ŘŬũůŲƃƆ œŧŲŧŪŧ

őŵŸŹŧ ūŬŲƃ ŘŵŲƃ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ŇŲƃŪŧŷũŬ

ŒůŸŸŧŨŵŴ řŵųŧŷ ŔŧŮŧŷŬ

Фадо и

Фламенко

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœŧūŷůū

œŧūŷůū ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż ųŵŲŵūƂż ŸŹŵŲůŽ ŌũŷŵŶƂ Ŵŵ ƄŹŵ

ŴŬ ŶŵųŬſŧŲŵ ŬŰ ŸŹƆŭŧŹƃ ŸŲŧũź ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ƄŲŬŪŧŴŹŴƂż

ŬũŷŵŶŬŰŸűůż Ūŵŷŵūŵũ ʼn žŬų ũƂ ů źŨŬūůŹŬŸƃ ũŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ

ƄűŸűźŷŸůů ʼnƂ źũůūůŹŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ

ŽŬŴŹŷŧ ŨźŲƃũŧŷ Ŗŷŧūŵ ů ŬŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ ŻŵŴŹŧŴƂ

ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ ŹŷůźųŻŧŲƃŴźƅ ŧŷűź mŖźƄŷŹŧ ūŬ ŇŲƃűŧŲŧ}

ŸūŬŷŭŧŴŴƂŰ ųŵūŬŷŴ ů ŶƂſŴźƅ ƄűŲŬűŹůűź źŲůŽ ŇŲƃűŧŲŧ ů ŊŷŧŴ

ʼnůŧ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ŏŸŶŧŴůů ů ź ŶŧųƆŹŴůűŧ őŵŲźųŨź ʼnƂ

ŹŧűŭŬ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŸŧųƂŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŬ ŴŵũƂŬ űũŧŷŹŧŲƂ Ūŵŷŵūŧ ũ ůż

žůŸŲŬ ŶŷŵŸŶŬűŹ őŧŸŹŬŲƃƆŴŧȝůųŬŴŴŵ Źŧų ŴŧżŵūůŹŸƆ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

Ŵŧ ũŬŸƃ ųůŷ ŸŹŧūůŵŴ mŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź} ȝ ūŵųŧſŴƆƆ ŧŷŬŴŧ

ŻźŹŨŵŲƃŴŵŪŵ űŲźŨŧ mŗŬŧŲ œŧūŷůū}

ŋŬŴƃ

œŧūŷůū ȝ ŤŸűŵŷůŧŲ ȝ ŘŬŪŵũůƆ

ŘũŵŨŵūŴƂŰ ūŬŴƃ ūŲƆ ŸŧųŵŸŹŵƆŹŬŲƃŴƂż ŶŷŵŪźŲŵű Ŷŵ œŧūŷůūź

ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ

ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂŰ ŤŸűŵŷůŧŲ ů Ūŵŷŵū ȝ mŧŷůŸŹŵűŷŧŹ} ȝ ŘŬŪŵũůƅ

ŤŸűŵŷůŧŲ ŸŹŵƆƀůŰ Ŵŧ ŪŷŧŴůŽŬ ŘŹŧŷŵŰ ůŔŵũŵŰőŧŸŹůŲůů ƆũŲƆŬŹŸƆ

ŵūŴůų ůŮ ũŧŭŴŬŰſůż ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ŶŧųƆŹŴůűŵũ

ůŸŶŧŴŸűŵŪŵ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ űŵŷŵŲŬũŸűůŬ Ŷŵűŵů

źŴůűŧŲƃŴźƅ ŨůŨŲůŵŹŬűź űŵŷŵŲƆ śůŲůŶŶŧ ,, ųŵŴźųŬŴŹŧŲƃŴźƅ

ŨŧŮůŲůűź Řũ ŒŧũŷŬŴŹůƆ ů ŶŧŴŹŬŵŴ ȝ źŸƂŶŧŲƃŴůŽź ůŸŶŧŴŸűůż

űŵŷŵŲŬŰ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŘŬŪŵũůƅ

ůŮũŬŸŹŴźƅ ŶŷŬűŷŧŸŴŵ ŸŵżŷŧŴůũſůųŸƆ űŵŲŵŸŸŧŲƃŴƂų

ŧűũŬūźűŵų ŷůųŸűŵŰ ƄŶŵżů ů űŵŷŵŲŬũŸűůų Ůŧųűŵų ȝ ŇŲƃűŧŸŧŷ

ŶŵūŴůųŧƅƀůųŸƆ Ŵŧū Ūŵŷŵūŵų Ŵŧ ũƂŸŵűŵų źŹŬŸŬ

ŋŬŴƃ

œŧūŷůū ȝ ųźŮŬŰ Ŗŷŧūŵ

ʼn ŶŬŷũŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ Ūůū ŶŷŬūŲŵŭůŹ ũŧų ŶŷŵŪźŲűź Ŷŵ

ŸŧųƂų ŸŹŧŷƂų űũŧŷŹŧŲŧų œŧūŷůūŧ ũ űŵŹŵŷƂż ŶŷŵſŲŧ ŭůŮŴƃ

ŘŬŷũŧŴŹŬŸŧ ŒŵŶŬ ūŬ ʼnŬŪŧ őŬũŬūŵ ŪūŬ ů Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ

ŹŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ů ŲůŹŬŷŧŹźŷŴƂŰ ŽŬŴŹŷ ŸŹŵŲůŽƂ řŧűŭŬ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų

ũ űũŧŷŹŧŲŧż ŴŧŮƂũŧŬųƂż mœŧūŷůūŵų ŧũŸŹŷůŰŽŬũ} ŹŬ ũ ŹŵŰ

žŧŸŹů űŵŹŵŷŧƆ ũŵŸżŵūůŹ űŵ ũŷŬųŬŴŧų ŶŷŬŵŨŷŧŮŵũŧŴůƆ Ūŵŷŵūŧ

ũ ŸŹŵŲůŽź ūůŴŧŸŹůŬŰ ŊŧŨŸŨźŷŪŵũ ũ ;9, ũŬűŬ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ

ūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ ŶŵŸŬŹůŹƃ

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ųźŮŬŰ Ŗŷŧūŵ Ŷŵ Ŷŷŧũź ŸžůŹŧƅƀůŰŸƆ ŪŲŧũŴŵŰ

żźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŵŰ ŪŧŲŬŷŬŰ ŏŸŶŧŴůů ů ŶŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ ŬŪŵ

ŨŵŪŧŹŬŰſŬŰ űŵŲŲŬűŽůŬŰ źŴůűŧŲƃŴŵŰ Ŷŵ űŵŲůžŬŸŹũź ŴŬŸŵųŴŬŴŴƂż

ſŬūŬũŷŵũ ů ŮŴŧųŬŴůŹƂż ůųŬŴ ũ žůŸŲŬ űŵŹŵŷƂż ʼnŬŲŧŸűŬŸ ů ŤŲƃ

ŊŷŬűŵ ŊŵŰŧ ů řůŽůŧŴ ňŵŸż ů ŗŧŻŧƄŲƃ ŋƅŷŬŷ ů ŘźŷŨŧŷŧŴ

ŋŬŴƃ

řŵŲŬūŵ ȝ őŵŷūŵũŧ

ŘŬŪŵūŴƆ Ŷŵ ūŵŷŵŪŧų ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů mőŧŸŹůŲůƆ Œŧ

œŧŴžŧ} ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ řŵŲŬūŵ ȝ ŸŹŧŷůŴŴźƅ ŸŹŵŲůŽź ŏŸŶŧŴůů

ŖŧŴŵŷŧųŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ ũŵűŷźŪ Ūŵŷŵūŧ ŶŵŮũŵŲůŹ ŵŸųŵŹŷŬŹƃ

ŬŪŵ Ÿ ŷŧŮŴƂż ŷŧűźŷŸŵũ źũůūŬŹƃ ŬŪŵ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ŸŹŬŴƂ ů

ųŵŸŹƂ ŶŬŷŬŨŷŵſŬŴŴƂŬ žŬŷŬŮ ŨźŷŲƆƀůŬ ũŵūƂ řŧżŵ ŵŹũŬŸŴƂŬ

ŪŷŧŴůŹŴƂŬ źŹŬŸƂ ů ũŬŴžŧƅƀůŰ ůż ūŷŬũŴůŰ řŵŲŬūŵ ŖŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ

Ūŵŷŵūź ŶŬŷŬŴŬŸŬŹ ũŧŸ ũ ŪŲźŨŵűźƅ ŸŹŧŷůŴź ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŵūŴź ůŮ

ūŷŬũŴůż ŸůŴŧŪŵŪ ů źũůūůŹŬ ūũŵŷŬŽ ŴŧŪůūŧ ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴƂ

ŘŧųźƄŲƆ Ŝŧ ŒŬũů ũ űŵŹŵŷŵų ŸŶźŸŹƆ ŪŵūƂ ŭůŲ ũŬŲůűůŰ żźūŵŭŴůű

ŤŲƃ ŊŷŬűŵ řŧűŭŬ ũƂ źŮŴŧŬŹŬ žŹŵ ŹŧűŵŬ mŋŧųŧŸűůŴŧŭ} ů ŸųŵŭŬŹŬ

ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ ųŵŴŧŸŹƂŷŸűůŬ ųŧŷŽůŶŧŴƂ ů ųůŴūŧŲƃŴźƅ żŧŲũź

ȝ mŹźŷŷŵŴ} ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŰ ūŬŲůűŧŹŬŸ ŏŸŶŧŴůů ʼnŬžŬŷŵų ȝ

ŶŷůŨƂŹůŬ ũ őŵŷūŵũź ů ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

őŵŷūŵũŧ ȝœŧŲŧŪŧ ȝ őŵŸŹŧ ūŬŲƃ ŘŵŲƃ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŧſ ūŬŴƃ ŴŧžŴŬŹŸƆ Ÿ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ őŵŷūŵũƂ ũ ŶŷŵſŲŵų

ŸŹŵŲůŽŬ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ųŧũŷŵũ ŇŲƃ ŇŴūŧŲźŸ ů ŶŵŸŬƀŬŴůƆ œŬŸűůŹƂ

ȝ ŨƂũſŬŰ ųŬžŬŹů ŷŧŸŸžůŹŧŴŴŵŰ ŴŬűŵŪūŧ Ŵŧ ŹƂŸƆž ųŵŲƆƀůżŸƆ

ŎŧŶźŹŧŴŴƂŰ ŲŧŨůŷůŴŹ źŲŵžŬű ŬũŷŬŰŸűŵŪŵ űũŧŷŹŧŲŧ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂŰ

mŖŬŷŬźŲŵű ŽũŬŹŵũ} źƅŹŴƂŬ ŶŧŹůŵ ů ŶŧųƆŹŴůű ũŬŲůűŵųź ŗŧųŨŧųź

Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů řũŬŷůů ŋŵŷŵŪŧ ūŧŲŬŬ ŲŬŭůŹ ũ ŸŹŵŲůŽź mŘŵŲŴŬžŴŵŪŵ

ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ} ȝ œŧŲŧŪź ŖŵžŹů ũŸŬ ŴŧŷŵūƂ ŘŷŬūůŮŬųŴŵųŵŷƃƆ

ŵŸŹŧũůŲů ŸũŵŰ ŵŸŵŨŬŴŴƂŰ ŸŲŬū ũ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵų ŵŨŲůűŬ ƄŹŵŪŵ

Ūŵŷŵūŧ ȝūŷŬũŴŬŪŷŬžŬŸűůŰ ŹŬŧŹŷ ŻůŴůűůŰŸűůŬ ŸŹŬŴƂ ųŧũŷůŹŧŴŸűŧƆ

ŽůŹŧūŬŲƃ ŜůŨŷŧŲƃŻŧŷŵ űŷŬŶŵŸŹƃ ŇŲƃűŧŸŧŨŧ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ʼn

ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴŬ œŧŲŧŪů ŷŵūůŲŸƆ ũƂūŧƅƀůŰŸƆ ŬũŷŬŰŸűůŰ ŶŵƄŹ

ů ŻůŲŵŸŵŻ ŏŨŴ ŊŧŨůŷŵŲƃ ů Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ Ūŵŷŵū ƆũŲƆŬŹŸƆ űŷźŶŴƂų

ŬũŷŬŰŸűůų ŽŬŴŹŷŵų ŏŸŶŧŴůů őŷŵųŬ ŹŵŪŵ œŧŲŧŪŧ ȝ ŷŵūůŴŧ ŵūŴŵŪŵ

ůŮ ũŬŲůžŧŰſůż żźūŵŭŴůűŵũ ;; ũŬűŧ ȝ ŖŧŨŲŵ ŖůűŧŸŸŵ Ň ŬƀŬ

mœŧŲŧŪŧ} ȝ ƄŹŵ žźūŬŸŴŵŬ ũůŴŵ ŵūůŴ ůŮ ŸůųũŵŲŵũ ŷŬŪůŵŴŧ ʼnŬžŬŷŵų

ȝŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ũ űźŷŵŷŹŴŵŰ ŮŵŴŬ őŵŸŹŧ ūŬŲƃ ŘŵŲƃ

ŋŬŴƃ

őŵŸŹŧ ūŬŲƃ ŘŵŲƃ ȝ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŶŵŬżŧŹƃ ű ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂų mŊŬŷűźŲŬŸŵũƂų ŘŹŵŲŨŧų} ũ

ŨŷůŹŧŴŸűźƅ űŵŲŵŴůƅ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů ź ũŧŸ

ŨźūŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ Ÿ ŶŧŴŵŷŧųŴŵŰ ŶŲŵƀŧūűů ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ

Ŵŧ ŧŻŷůűŧŴŸűŵŬ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ ů ŵŹŷŵŪů ŇŹŲŧŸŸűůż Ūŵŷ ŧ ŹŧűŭŬ

Ŵŧ ŊůŨŷŧŲŹŧŷŸűůŰ ŶŷŵŲůũ űŵŹŵŷƂŰ ŸŵŬūůŴƆŬŹ ŇŹŲŧŴŹůűź

ů ŘŷŬūůŮŬųŴŵŬ ųŵŷŬ ŖŵŸŲŬ ƄŹŵŪŵ Ŷŵ ŭůũŵŶůŸŴŵŰ ūŵŷŵŪŬ

ũƂ ŶŵūŴůųůŹŬŸƃ ũ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŶŵžŹů žŹŵ Ŵŧ Ÿŧųźƅ

ũŬŷſůŴź ŊůŨŷŧŲŹŧŷŸűŵŰ ŸűŧŲƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŸŹŧŲŧűŹůŹŵũźƅ

ŶŬƀŬŷź Řũ œůżŧůŲŧ ů ŶŵŮŴŧűŵųůŹŬŸƃ Ÿ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂųů

ŵŨŬŮƃƆŴűŧųů űŵŹŵŷƂŬ ŸůųũŵŲůŮůŷźƅŹŧŴŪŲůŰŸűŵŬŶŷůŸźŹŸŹũůŬ

ũ ŊůŨŷŧŲŹŧŷŬ ŕŸŹŧũſŬŬŸƆ ũŷŬųƆ ųŵŭŴŵ ŶŵŸũƆŹůŹƃ ŶŵűźŶűŧų

ũŬūƃ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ȝ ƄŹŵ ŮŵŴŧ ŨŬŸŶŵſŲůŴŴŵŰ ŹŵŷŪŵũŲů

ŋŬŴƃ

őŵŸŹŧ ūŬŲƃ ŘŵŲƃ ȝ ŘŬũůŲƃƆ

ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ űŷŧŸŧũůŽŬŰ ŘŬũůŲƃŬŰ ũƂ ŴŧžŴŬŹŬ Ÿ ŹŬŴůŸŹŵŪŵ

Ŷŧŷűŧ œŧŷůů ŒźůŮƂ ũ űŵŹŵŷŵų ŶŷŵżŵūůŲŧ ůŨŬŷŵ

ŧųŬŷůűŧŴŸűŧƆ ũƂŸŹŧũűŧ

Ūŵūŧ ŌŬ ůŮƆƀŴƂŬ ŶŧũůŲƃŵŴƂ ȝ

ūũŵŷŽƂŴŧŶŲŵƀŧūƆżŇųŬŷůűůůŏŸŶŧŴůůŶŵ ŸŬŰūŬŴƃŶŵŷŧŭŧƅŹ

ũŵŵŨŷŧŭŬŴůŬ ŖŷŵŬŮŭŧƆ ũūŵŲƃ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ ŊũŧūŧŲűũůũůŷŧ

ũƂ źũůūůŹŬ ŲŬŪŬŴūŧŷŴźƅ mŮŵŲŵŹźƅ} ŨŧſŴƅ ŮŴŧųŬŴůŹźƅ

ŧŷŬŴź ūŲƆ ŨŵƆ ŨƂűŵũ mœŧƄŸŹŷŧŴŸź} ŴŧŶŵųůŴŧƅƀźƅ ŵ ŸźūƃŨŬ

ŽƂŪŧŴűů őŧŷųŬŴ ʼnƂ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ

ŧŴŸŧųŨŲƃ ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ ŸůųũŵŲ ŘŬũůŲƃů ȝ

ספרד ופורטוגל

¨

מלגה

¨

סביליה

¨

קורדובה

¨

טולדו

¨

מדריד

ליסבון

¨

גיברלטר

¨

קוסטה דל סול

ūŴŬŰ

CSPOR

Путешествие в Испанию

и Португалию

ǩȓȍșȒ ȗȖȘȚțȋȈȓȤșȒȖȑ șȓȈȊȣ ȕȍ Ȑșȟȍȏ

ǰ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ Ȗȕ șȖȝȘȈȕȐȚșȧ ȊȍȟȕȖ

dzțȐȠ Ȍȍ DzȈȔȖȥȕȠ