נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  26 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 88 Next Page
Page Background

26

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ОБРАЗЫ

АНДАЛУСИИ

œŧŲŧŪŧ ŗŵŴūŧ ŘŬŹŬŴůŲƃ ūŬ ŲŧŸ ňŵūŬŪŧŸ

ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ŘŬũůŲƃƆ őŧūůŸ

ŜŬŷŬŸ ūŬ Ųŧ śŷŵŴŹŬŷŧ őŵŷūŵũŧ

8

ūŴŬŰ

Путешествие по

ЮЖНОЙ Испании

ǰșȗȈȕȐȧ ȗȘȐȊȓȍȒȈȍȚ ȚȍȔ

ȟȚȖ Ȋșȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȍ

șȚȘȈșȚȐ Ȋ ȕȍȑ șȖȝȘȈȕȧȦȚ

șȊȖȦ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕțȦ șȐȓț

ǰșȗȈȕȐȧ ȌȈȘȐȚ șȒȓȖȕȕȖșȚȤ

Ȓ ȏȊțȟȕȣȔ șȓȖȊȈȔ Ȑ

ȗȈȚȍȚȐȟȍșȒȐȔ ȟțȊșȚȊȈȔ

ǪȐȒȚȖȘ ǫȦȋȖ

דרום ספרד

סביליה

¨

גיברלטר

¨

קורדובה

¨

מלגה

CSPAR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœŧŲŧŪŧ

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŨƂŹůƆ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ œŧŲŧŪů ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ Ŵŧ ŵŹūƂż

ũ ŵūŴź ůŮ ŪŵŸŹůŴůŽ ũ ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹƆż œŧŲŧŪů

ŋŬŴƃ

œŧŲŧŪŧ

Ř źŹŷŧ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŸŹŵŲůŽź mŘŵŲŴŬžŴŵŪŵ ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ} ȝ

œŧŲŧŪź ŤŹŧ mūŧųŧ} ũŬŸƃųŧ ŶŷŬűŲŵŴŴŵŪŵ ũŵŮŷŧŸŹŧ ŷŵũŬŸŴůŽŧ

ūŷŬũŴŬŪŵ ŗůųŧ ŖŵžŹů ũŸŬ ŴŧŷŵūƂ ŘŷŬūůŮŬųŴŵųŵŷƃƆ ŵŸŹŧũůŲů

ŸũŵŰ ŵŸŵŨŬŴŴƂŰ ŸŲŬū ũ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵų ŵŨŲůűŬ Ūŵŷŵūŧ ȝ

ūŷŬũŴŬŪŷŬžŬŸűůŰ ŹŬŧŹŷ ŻůŴůűůŰŸűůŬ ŸŹŬŴƂ ųŧũŷůŹŧŴŸűŧƆ

ŽůŹŧūŬŲƃ ŜůŨŷŧŲƃŻŧŷŵ űŷŬŶŵŸŹƃ ŇŲƃűŧŸŧŨŧ ů ųŴŵŪŵŬ

ūŷźŪŵŬ ʼn ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŵŨƀůŴŬ œŧŲŧŪů ŷŵūůŲŸƆ ũƂūŧƅƀůŰŸƆ

ŬũŷŬŰŸűůŰ ŶŵƄŹ ů ŻůŲŵŸŵŻ ŏŨŴ ŊŧŨůŷŵŲƃ ů Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ Ūŵŷŵū

ƆũŲƆŬŹŸƆ űŷźŶŴƂų ŬũŷŬŰŸűůų ŽŬŴŹŷŵų ŏŸŶŧŴůů őŷŵųŬ ŹŵŪŵ

œŧŲŧŪŧ ȝ ŷŵūůŴŧ ŵūŴŵŪŵ ůŮ ũŬŲůžŧŰſůż żźūŵŭŴůűŵũ ;;

ũŬűŧ ȝ ŖŧŨŲŵ ŖůűŧŸŸŵ Ň ŬƀŬ mœŧŲŧŪŧ} ȝ ƄŹŵ žźūŬŸŴŵŬ ũůŴŵ

ŵūůŴ ůŮ ŸůųũŵŲŵũ ŷŬŪůŵŴŧ ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ

ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂŰ ŨŬŲŵŸŴŬŭŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű œůżŧŸ ŸŵżŷŧŴůũſůŰ

ŴŬũŮůŷŧƆ Ŵŧ ŹźŷůŸŹůžŬŸűůŰ ŧŴŹźŷŧŭ ŸũŵŰ ŶŬŷũŵŮūŧŴŴƂŰ

ŧŴūŧŲźŸŸűůŰ ŵŨŲůű

ŋŬŴƃ

ŗŵŴūŧ ȝ ŘŬŹŬŴůŲƃ ūŬ ŲŧŸ ňŵūŬŪŧŸ

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ ŗŵŴūź ʼnŧſ ŶźŹƃ ũ ƄŹŵŹ źŴůűŧŲƃŴƂŰ Ūŵŷŵū

ŷŧŸŸŬžŬŴŴƂŰ ŴŧūũŵŬ ŪŲźŨŵűůų źƀŬŲƃŬų řŧżŵ ŶŷŵŰūŬŹ Ŷŵ

ŭůũŵŶůŸŴŵŰ ŪŵŷŴŵŰ ūŵŷŵŪŬ ŵŹŷŧŭŧƅƀŬŰ ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŬ

ųŴŵŪŵŽũŬŹůŬŪŵŷŴŵŰŇŴūŧŲźŮůů ŌŪŵųŧũŷůŹŧŴŸűŧƆŧŷżůŹŬűŹźŷŧ

ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ųŵŸŹƂ ů ũůūƂ ŵŹũŬŸŴƂż ŸűŧŲ ŸŵŸŹŧũŲƆƅŹ ŬŪŵ

ŪŲŧũŴźƅ můŮƅųůŴűź} ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ mżŷŧų űŵŷŷůūƂ} ȝ Ÿŧųźƅ

ŸŹŧŷźƅ ŧŷŬŴź ūŲƆ ŨŵƆ ŨƂűŵũ ŶŵŸűŵŲƃűź űŵŷŷůūŧ ũ ŸũŵŬŰ

ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŰ űŵŴŽŬŶŽůů ũŵŮŴůűŲŧ ůųŬŴŴŵ ũ ŗŵŴūŬ ũ ųźŮŬŬ

űŵŷŷůūƂ źũůūůŹŬ ƄŸűůŮƂ űŵŸŹƅųŵũ ŹŵŷŬŷŵ ŹũŵŷŬŴůŬ ũŬŲůűŵŪŵ

Ŋŵů źŮŴŧŬŹŬ ŵŨ ůŸŶŧŴŸűŵų ŨƂűŬ mřŵŷŵ ūŬ Œůūůŧ} ů ŬŪŵ

ūŷŬũŴŬŰſůż ů ŽŬŴŴŬŰſůż Ŷŵŷŵūŧż ŸŵżŷŧŴůũſůżŸƆ ŹŵŲƃűŵ ũ

ŏŸŶŧŴůů ŖŵŸŲŬ ŶŷŵŪźŲűů Ŷŵ ŗŵŴūŬ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ Ūŵŷŵūŵű

ŘŬŹŬŴůŲƃ ūŬ ŲŧŸ ňŵūŬŪŧŸ ŌŪŵ ŮūŧŴůƆ ŸŹŵƆƀůŬ ũŶŬŷŬųŬſűź Ÿ

ŸŵŲůūŴƂųů ũŧŲźŴŧųů ŶŷůũŵūƆŹ ũ ŶŵūŲůŴŴŵŬ ůŮźųŲŬŴůŬ

ŋŬŴƃ

ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ȝ ŘŬũůŲƃƆ

Ř źŹŷŧ ũūŵŲƃ ŭůũŵŶůŸŴŵŪŵ ŘŵŲŴŬžŴŵŪŵ ŶŵŨŬŷŬŭƃƆ ųƂ

ŶŵŬūŬų Ŵŧ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ȝ ŧŴŪŲůŰŸűźƅ ŹũŬŷūƂŴƅ Ŵŧ

ůŸŶŧŴŸűŵŰ ŮŬųŲŬ ŪūŬ ũƂ ũ ŶŵŲŵŰ ųŬŷŬ ŸųŵŭŬŹŬ ŶŷŵŴůűŴźŹƃŸƆ

ŧŴŪŲůŰŸűůų űŵŲŵŴůŧŲƃŴƂų ūźżŵų ů ŶŷŵŰŹůŸƃ Ŷŵ ųŧŪŧŮůŴŧų

ũŬūƃ ŊůŨŷŧŲŹŧŷ ȝ ƄŹŵ ŮŵŴŧ ŨŬŸŶŵſŲůŴŴŵŰ ŹŵŷŪŵũŲů

ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸŵũŬŷſůŹƃ

ƄűŸűźŷŸůƅ Ŷŵ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ŊůŨŷŧŲŹŧŷŧ ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů ź ũŧŸ

ŨźūŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ Ÿ ŶŧŴŵŷŧųŴŵŰ ŶŲŵƀŧūűů

Ŵŧ ŧŻŷůűŧŴŸűŵŬ ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ ů ŵŹŷŵŪů ŇŹŲŧŸŸűůż Ūŵŷ ŧ ŹŧűŭŬ

Ŵŧ ŊůŨŷŧŲŹŧŷŸűůŰ ŶŷŵŲůũ űŵŹŵŷƂŰ ŸŵŬūůŴƆŬŹ ŇŹŲŧŴŹůűź

ů ŘŷŬūůŮŬųŴŵŬ ųŵŷŬ ŖŵŸŲŬ ƄŹŵŪŵ Ŷŵ ŭůũŵŶůŸŴŵŰ ūŵŷŵŪŬ

ũƂ ŶŵūŴůųůŹŬŸƃ ũ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŶŵžŹů žŹŵ Ŵŧ Ÿŧųźƅ

ũŬŷſůŴź ŊůŨŷŧŲŹŧŷŸűŵŰ ŸűŧŲƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŸŹŧŲŧűŹůŹŵũźƅ

ŶŬƀŬŷź Řũ œůżŧůŲŧ ů ŶŵŮŴŧűŵųůŹŬŸƃ Ÿ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂųů

ŵŨŬŮƃƆŴűŧųů űŵŹŵŷƂŬ ŸůųũŵŲůŮůŷźƅŹŧŴŪŲůŰŸűŵŬŶŷůŸźŹŸŹũůŬ

ũ ŊůŨŷŧŲŹŧŷŬ ʼnŬŷŴźũſůŸƃ Ŵŧ ůŸŶŧŴŸűźƅ ŹŬŷŷůŹŵŷůƅ ũƂ

ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŷŧŰŵŴ mŸŧųŵŪŵ ůŸŶŧŴŸűŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ} ȝ ŘŬũůŲƃů

ŋŬŴƃ

ŘŬũůŲƃƆ

ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ űŷŧŸŧũůŽŬŰ ŘŬũůŲƃŬŰ ũƂ ŴŧžŴŬŹŬ Ÿ ŹŬŴůŸŹŵŪŵ

ŶŧŷűŧœŧŷůůŒźůŮƂ ũűŵŹŵŷŵųŶŷŵżŵūůŲŧůŨŬŷŵ ŧųŬŷůűŧŴŸűŧƆ

ũƂŸŹŧũűŧ

Ūŵūŧ ŌŬ ůŮƆƀŴƂŬ ŶŧũůŲƃŵŴƂ ȝ ūũŵŷŽƂ Ŵŧ

ŶŲŵƀŧūƆż ŇųŬŷůűů ů ŏŸŶŧŴůů ů Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ ŶŵŷŧŭŧƅŹ

ũŵŵŨŷŧŭŬŴůŬ ŖŷŵŬŮŭŧƆ ũūŵŲƃ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ ŊũŧūŧŲűũůũůŷŧ

ũƂ źũůūůŹŬ ŲŬŪŬŴūŧŷŴźƅ mŎŵŲŵŹźƅ} ŨŧſŴƅ ŮŴŧųŬŴůŹźƅ

ŧŷŬŴź ūŲƆ ŨŵƆ ŨƂűŵũ mœŧƄŸŹŷŧŴŸź} ŴŧŶŵųůŴŧƅƀźƅ ŵ ŸźūƃŨŬ

ŽƂŪŧŴűů őŧŷųŬŴ ŽŬŷűŵũƃ Řũ ŔůűŵŲŧƆ ũ űŵŹŵŷŵŰ ŶŵżŵŷŵŴŬŴ

ūŵŴ œůŪŬŲƃ ūŬ œŧŴŧŷŧ ŸŹŧũſůŰ ŶŷŵŵŨŷŧŮŵų ŋŵŴŧ ōźŧŴŧ

ʼnƂ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ

ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ ŸůųũŵŲ ŘŬũůŲƃů ȝ ŸŹŷŵŰŴźƅ

űŵŲŵűŵŲƃŴƅ űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ ŜůŷŧŲƃūź ũ űŵŹŵŷŵų

ŶŵűŵůŹŸƆ Ŷŷŧż ŜŷůŸŹŵŻŵŷŧ őŵŲźųŨŧ ŧ ŹŧűŭŬ ŵŨŵŰūŬŹŬ

ŜźūŬŷůƅ ȝ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ ŬũŷŬŰŸűůŰ űũŧŷŹŧŲ

ŋŬŴƃ

őŧūůŸ

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ őŧūůŸ ŵūůŴ ůŮ ūŷŬũŴŬŰſůż Ūŵŷŵūŵũ

ŌũŷŵŶƂ ŵŸŴŵũŧŴŴƂŰ Ųůſƃ ŸŵŹŴƅ ŲŬŹ ŸŶźŸŹƆ ŶŵŸŲŬ ŶŧūŬŴůƆ

ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵŰ řŷŵů Ŋŵŷŵū ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ őŧūůŸ ŵŶŷŧũŲŬŴŴƂŰ ũ

mŶŲŧŹůŴź} ŸŹŧŷůŴŴƂż űŷŬŶŵŸŹŬŰ žźūŬŸŴƂų ŵŨŷŧŮŵų ŸŵżŷŧŴůŲ

ů ūŵŴŬŸ ūŵ ŸŬŪŵūŴƆſŴŬŪŵ ūŴƆ ŷŵųŧŴŹůžŬŸűůŰ ŧŴŹźŷŧŭ

ũŬŲůűŵŪŵ ŸŹŧŷůŴŴŵŪŵ ŶŵŷŹŧ ŮŧųŵŷŸűůż Ÿŵűŷŵũůƀ ů ūŬŷŮűůż

ųŵŷŸűůż ŶźŹŬſŬŸŹũůŰ őŧű żŵŷŵſů ŬŪŵ űŵŷůžŴŬũŧŹƂŬ ŮūŧŴůƆ

ůŮ ŶŵŷůŸŹŵŪŵ ŷŧűźſŬžŴůűŧ Ÿ żŧŷŧűŹŬŷŴƂųů ŸŹŬűŲƆŴŴƂųů

ƄŷűŬŷŧųů ŸŹŵƆƀůŬ ŶŲŬžŵų ű ŶŲŬžź Ŵŧ ŶŷƆųƂż ŸŲŵũŴŵ

ŲůŴŬŰűŵŰ ŶŷŵžŬŷžŬŴŴƂż źŲůŽŧż ŴŧŷƆūŴƂŬ ŶŲŵƀŧūů Ÿ

ůųŶŵŮŧŴŹŴƂųů ŽŬŷűũƆųů ũ űŵŹŵŷƂż ů ŶŵŴƂŴŬ źŪŧūƂũŧŬŹŸƆ

ųŧũŷůŹŧŴŸűůŰ ŸŲŬū Ŵŵ ŵŸŵŨŬŴŴŵ ŶŷŬűŷŧŸŴƂ ŬŪŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂŬ

ŵŶŵƆŸƂũŧƅƀůŬ ũŬŸƃ Ūŵŷŵū ŽũŬŹźƀůų űŵŲƃŽŵų Ŷŧŷűŵũ

ŔŧŪźŲƆũſůŸƃ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ũƂ ŸƆūŬŹŬ Ŵŧ űŧŹŧųŧŷŧŴ ů ŸŵũŬŷſůŹŬ

žźūŬŸŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ őŧūůŸŸűŵųźŮŧŲůũźũ ŶŵŷŹŵũƂŰ Ūŵŷŵū

ŤŲƃ ŖźƄŷŹŵ ūŬ ŘŧŴŹŧ œŧŷůƆ ŪūŬ ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ

ŶŵŪŷŬŨŧ mŕŸŨŵŷŴ} ŶŵũŸŬųŬŸŹŴŵ ůŮũŬŸŹŴƂŬ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ Ÿũŵůų

mžŬŷŴƂų ŨƂűŧų} ŴŬŵŻůŽůŧŲƃŴŵųź ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵųź ŸůųũŵŲź