נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  28 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 88 Next Page
Page Background

28

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

œŧūŷůū ňźŷŪŵŸ ŒŬŵŴ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ

ňůŲƃŨŧŵ őŵųůŲƃƆŸ

Дорогами кельтов или

неизвестная Испания

11

ūŴŬŰ

Путешествие по Северной Испании

צפון ספרד לעומק

¨

סנטיאגו דה קומפוסטלה

¨

לאון

¨

בורגוס

¨

מדריד

קומיליאס

¨

בילבאו

CISPR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœŧūŷůū

œŧūŷůū ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż ųŵŲŵūƂż ŸŹŵŲůŽ ŌũŷŵŶƂ Ŵŵ ƄŹŵ

ŴŬ ŶŵųŬſŧŲŵ ŬŰ ŸŹƆŭŧŹƃ ŸŲŧũź ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ƄŲŬŪŧŴŹŴƂż

ŬũŷŵŶŬŰŸűůż Ūŵŷŵūŵũ ʼn žŬų ũƂ ů źŨŬūůŹŬŸƃ ũŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ

ƄűŸűźŷŸůů ʼnƂ źũůūůŹŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ

ŽŬŴŹŷŧ ŨźŲƃũŧŷ Ŗŷŧūŵ ů ŬŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ ŻŵŴŹŧŴƂ

ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ ŹŷůźųŻŧŲƃŴźƅ ŧŷűź mŖźƄŷŹŧ ūŬ ŇŲƃűŧŲŧ}

ŸūŬŷŭŧŴŴƂŰ ųŵūŬŷŴ ů ŶƂſŴźƅ ƄűŲŬűŹůűź źŲůŽ ŇŲƃűŧŲŧ ů ŊŷŧŴ

ʼnůŧ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ŏŸŶŧŴůů ů ź ŶŧųƆŹŴůűŧ őŵŲźųŨź ʼnƂ

ŹŧűŭŬ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŸŧųƂŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŬ ŴŵũƂŬ űũŧŷŹŧŲƂ Ūŵŷŵūŧ ũ ůż

žůŸŲŬ ŶŷŵŸŶŬűŹ őŧŸŹŬŲƃƆŴŧȝůųŬŴŴŵ Źŧų ŴŧżŵūůŹŸƆ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

Ŵŧ ũŬŸƃ ųůŷ ŸŹŧūůŵŴ mŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź} ȝ ūŵųŧſŴƆƆ ŧŷŬŴŧ

ŻźŹŨŵŲƃŴŵŪŵ űŲźŨŧ mŗŬŧŲ œŧūŷůū}

ŋŬŴƃ

ňźŷŪŵŸ ȝ ňůŲƃŨŧŵ

Ř źŹŷŧ Ŷŵ ŮŬųŲƆų ŘŹŧŷŵŰ őŧŸŹůŲůů ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ňźŷŪŵŸ

ȝ űŵŲƂŨŬŲƃ őŧŸŹůŲůů ňźŷŪŵŸ ŶŷŵŴŬŸ žŬŷŬŮ ũŬűŧ źŴůűŧŲƃŴƂŬ

ŪŵŹůžŬŸűůŬ ŶŧųƆŹŴůűů űŵŹŵŷƂŬ ũƂ źũůūůŹŬ ũ żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů

Ůŧųŵű ňźŷŪŵŸŧ ųŵŸŹ žŬŷŬŮ ŷŬűź ŇŷŲŧŴŸŵŴ ů ʼnŵŷŵŹŧ ŋŬũƂ

œŧŷůů ũŬūźƀůŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūƃ ŘŧŴ śŬŷŴŧŴūŵ ű űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵųź

ŸŵŨŵŷź ňźŷŪŵŸŧ ʼnƂ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ ŤŸŶŵŲŵŴ

ŸŹŧŷůŴŴƂŰ ŵŨŲůű űŵŹŵŷŵŰ ůŴŹŬŷŬŸŴŵ ūŵŶŵŲŴƆƅŹ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂŬ

ŸűźŲƃŶŹźŷƂ řŧűŭŬ ũŧŸ ŭūŬŹ ůŮźųůŹŬŲƃŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ

ŧŴŸŧųŨŲƃ ŶŲŵƀŧūŬŰ ŖŲŧŸŧ œŧŰŵŷ ů ŖŲŧŸŧ ūŬ ŒůŨŬŷŹŧū

ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ʼnŬžŬŷŵų ũŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ

Ÿ ňůŲƃŨŧŵ ȝ ŸŹŵŲůŽŬŰ ŶŷŵũůŴŽůů ňůŸűŧŰŧ Ūŵŷŵūŵų

Ůŧūŧƅƀůų ŹŵŴ ũ ŸŹŷŧŴŬ ŨŧŸűŵũ ŘŬŪŵūŴƆ ŵŴ ŸŹŧŲ ŸůųũŵŲŵų

ŶŵŸŹůŴūźŸŹŷůŧŲƃŴŵŰ ƄŶŵżů ŶŷŬũŷŧŹůũſůŸƃ ůŮ ŮŧūƂųŲŬŴŴŵŪŵ

ŶŷŵųƂſŲŬŴŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŶŵŷŹŧ ũ ŵūŴź ůŮ ŸŧųƂż ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůż

űźŲƃŹźŷŴƂż ŶŲŵƀŧūŵű ŌũŷŵŶƂ ʼnƂ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ ũ ŸŹŧŷŬŰſŬŰ

žŧŸŹů Ūŵŷŵūŧ ȝ űũŧŷŹŧŲŬ mŘŬųů źŲůŽ}

ŋŬŴƃ

ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴ

ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴ ȝ ŸŹŵŲůŽŧ ŨŧŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů ŊůŶźŸűŵŧ ƆũŲƆŬŹŸƆ

ŮŷůųƂų ũŵŶŲŵƀŬŴůŬų mňŬŲƃ ŤŶŵű} ȝ ŮŵŲŵŹŵŪŵ ũŬűŧ ŶŵűŧŮŴŵŰ

ŷŵŸűŵſů ũŬŲůűŵŸũŬŹŸűůż ŷŧźŹŵũ ũƂžźŷŴŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ

ųŵūŬŷŴŧ ŘŲŧũŧ ŬŪŵ űŧŮůŴŵ ů ŶŲƆŭŬŰ ŵŪůŨŧƅƀůż ŶŲŬŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŨźżŹź Œŧ őŵŴžŧ ŪŷŬųŬŲŧ Ŷŵ ũŸŬŰ ŌũŷŵŶŬ ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ

Ūŵŷŵūŵų ũƂ ŴŧžŴŬŹŬ ź źŲƃŹŷŧŸŵũŷŬųŬŴŴŵŪŵ ŮūŧŴůƆ űŵŴŪŷŬŸŸ

żŵŲŲŧ ũ űŵŹŵŷŵų ŶŷŵżŵūůŹ ŧũŹŵŷůŹŬŹŴƂŰ ųŬŭūźŴŧŷŵūŴƂŰ

űůŴŵŻŬŸŹůũŧŲƃ ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴŧ źžŷŬŭūŬŴŴƂŰ Ŷŵ ůŴůŽůŧŹůũŬ

ūůűŹŧŹŵŷŧ śŷŧŴűŵ ŎŧŹŬų ũŧŸ ŭūŬŹ ŶŷŵŪźŲűŧ ũ ŸŹŧŷůŴŴźƅ žŧŸŹƃ

Ūŵŷŵūŧ ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŬŬ ŸŬŷūŽŬ ȝ ŶŲŵƀŧūƃ mőŵŴŸŹů} ũ ŶŷŵſŲŵų

ŮŷůŹŬŲƃŴƂŰ ŮŧŲ ũƂŰūŬŹŬ ű ŮūŧŴůƅ ųƄŷůů ȝ ŨƂũſŬųź űŧŮůŴŵ

ů ũūŵŲƃ ŨźżŹƂ Ŷŵ ŧŲŲŬŬ ŹŧųŧŷůŸűŵũ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ ũ mŴŵũźƅ

žŧŸŹƃ} ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴŧ űŵŹŵŷŧƆ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ ŸũŵŬųź ũŬŲůűŵŲŬŶůƅ

ŸŴůŸűŧŲŧ ŸŲŧũź mųŧŲŬŴƃűŵŪŵ Ŗŧŷůŭŧ} Ŕŧ ŶŷŵƀŧŴƃŬ ũƂ

ŶŵūŴůųůŹŬŸƃ Ŵŧ ŸųŵŹŷŵũźƅ ŶŲŵƀŧūűź ŪŵŷƂ ŏŪŬŲƃūŵ žŹŵŨƂ

ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ ŶŷŬűŷŧŸŴƂųů ũůūŧųů Ŵŧ ŨźżŹź Œŧ őŵŴžŧ ů Ūŵŷŵū

ŋŬŴƃ

ŖŧųŶŲŵŴŧ ȝŕŲůŹŬ

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ƄűŸűźŷŸůƆ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ Ŕŧũŧŷŷź ŖŧųŶŲŵŴŧ ȝ ŵūůŴ ůŮ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůż

Ūŵŷŵūŵũ ŏŸŶŧŴůů ŴŬűŵŪūŧ ŸŹŵŲůŽŧ ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ

űŵŷŵŲŬũŸŹũŧ Ŕŧũŧŷŷŧ ŔŬūŧŷŵų ŮŧżũŧŹůũ ŖŧųŶŲŵŴź űŧŸŹůŲƃŽƂ

ŮŧŲŵŭůŲů ũ ŴŬŰ ųŵƀŴźƅ űŷŬŶŵŸŹƃ ũ ŻŵŷųŬ ŮũŬŮūƂ Ÿ ŷŬūźŹŧųů

ů ŷŧũŬŲůŴŧųů ŘŬŪŵūŴƆ űŷŬŶŵŸŹƃ ŵűŷźŭŬŴŴŧƆ ũŶŬžŧŹŲƆƅƀůų

Ŷŧŷűŵų mʼnźƄŲƃŹŧ ūŬŲƃ őŧŸŹůŲƃŵ} ŸŹŧŲŧ ŭůũŵŶůŸŴŬŰſůų

źűŷŧſŬŴůŬų Ūŵŷŵūŧ ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ŸŹŧŷŵŰ žŧŸŹů Ūŵŷŵūŧ

ũƂ źũůūůŹŬ ųŴŵŭŬŸŹũŵ ŶŷŬűŷŧŸŴƂż ŶŧųƆŹŴůűŵũ ũ Źŵų žůŸŲŬ

ŶŷŵŰūŬŹŬ Ŷŵ źŲůŽŬ ŤŸŹŧŻŬŹƂů źŮŴŧŬŹŬ ŵ ŶŷŧŮūŴůűŬ ŘŧŴ śŬŷųůŴ

ŎŧŹŬų ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ųŬŸŹŬžűŵ ŕŲůŹŬ žŹŵŨƂ ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ

Ŵŧ ũŵŶŲŵƀŬŴůŬ ŧųŨůŽůŵŮŴŵŪŵ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŪŵ ŮŧųƂŸŲŧ ȝ

ūũŵŷŬŽ ŔŧũŧŷŷŸűůż űŵŷŵŲŬŰ ŶŷŵůŮũŵūƆƀůŰ ŵſŬŲŵųŲƆƅƀŬŬ

ũŶŬžŧŹŲŬŴůŬ ŪŷŧŴūůŵŮŴƂų ųŧŸſŹŧŨŵų ů ũŬŲůžůŬų

ŋŬŴƃ

ňůŲƃŨŧŵ ȝ ŘŧŴŹŧŴūŬŷ

ŖŬŷũźƅŶŵŲŵũůŴźūŴƆũƂŸųŵŭŬŹŬŶŵŸũƆŹůŹƃŶŷŵŪźŲűŧųŶŵňůŲƃŨŧŵ

ŊźŲƆƆ Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂų ŔŬŷũƃůŵŴŧ ȝ ŷŬűů Ŵŧ űŵŹŵŷŵŰ ŸŹŵůŹ Ūŵŷŵū

ũƂ źũůūůŹŬ ŸŵŵŷźŭŬŴůƆ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŬ ŸŧųƂųů ŮŴŧųŬŴůŹƂųů

ŧŷżůŹŬűŹŵŷŧųů ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŸŹů ųźŮŬŰ ŊźŪŪŬŴżŬŰųŧ ȝ śŷƄŴűŧ

ŊŬŷů ŨŧſŴƅ ŏŨŬŷūŷŵŲŧ ȝ ŘŬŸŧŷŧ ŖŬŲŲů ŨŧſŴů ŇŷŧŹƂ ŏŸŵūŮŧűů

ŶŬſŬżŵūŴƂŰ ŷŧŮũŵūŴŵŰ ųŵŸŹ ŘźŨůŸźŷů ȝ ŘŧŴŹƃƆŪŵ őŧŲŧŹŷŧũƂ Ň

ũŵŹ Ŵŧ ŶŷŵŸŶŬűŹŬ ŊŷŧŴ ʼnůŧ ů ŶŲŵƀŧūů œŵŰźŧ ũƂ ŶŵŮŴŧűŵųůŹŬŸƃ

Ÿ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂųů ŶŷůŸŹŷŧŸŹůƆųů ũƂŸŵűŵŰ ŨźŷŭźŧŮůů ;,; ũŬűŧ

ŖŵŸŲŬ ŵŨŬūŧ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŘŧŴŹŧŴūŬŷ ȝ ŸŹŵŲůŽź ŶŷŵũůŴŽůů

őŧŴŹŧŨŷůƆ Ŋŵŷŵū ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ ŵųƂũŧƅŹ ũŵūƂ ňůŸűŧŰŸűŵŪŵ ŮŧŲůũŧ

ů ŘŧŴŹŧŴūŬŷŸűŵŰ ŨźżŹƂ űŵŹŵŷŧƆ ũ ŸŵžŬŹŧŴůů Ÿ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂųů

ŪŵŷŴƂųů Ŷůűŧųů ŖŬŴƃƆ őŧŨŧŷŪŧ ŸŵŮūŧƇŹ ŬŪŵ ŻŧŴŹŧŸŹůžŬŸűůŰ

űŵŲŵŷůŹ ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ Ūŵŷŵūź ũƂ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ Ŷŵ

ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂų ŴŧŨŬŷŬŭŴƂų ŘŧŴŹŧŴūŬŷŧ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ Ŵŧ

ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŬ œŧŪūŧŲŬŴŧ ů źũůūůŹŬ ŨƂũſůŰ űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ

ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŰ ũ ŸŹůŲŬ mŲůŨŬŷŹů} ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ ŨŬŲŵŸŴŬŭŴŵŬ

ŮūŧŴůŬ űŧŮůŴŵ ũ ŷŧŰŵŴŬ ŤŲƃ ŘŧŷūůŴŬŷŵ ŶŷŵŰūŬŹŬ Ŷŵ ŨźŲƃũŧŷź

ŖŬŷŬūŧ ŸūŬŲŧŬŹŬũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŬŻŵŹŵŪŷŧŻůůŨźżŹƂŸŵ ŸųŵŹŷŵũŵŰ

ŶŲŵƀŧūűů ź ŸŹŧŷůŴŴŵŪŵ ųŧƆűŧ

ŋŬŴƃ

ŘŧŴŹůŲƃƆŴŧ ūŬŲƃ œŧŷ ȝ őŵųůŲƃƆŸ ȝ

ŘŧŴ ʼnůŸŬŴŹŬ ūŬ Ųŧ ňŧŷűŬŷŧ ȝŕũƃŬūŵ

Ŗŵ ŭůũŵŶůŸŴƂų ūŵŷŵŪŧų ůūźƀůų ũūŵŲƃ ňůŸűŧŰŸűŵŪŵ ŮŧŲůũŧ

ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ųůŴůŧŹƅŷŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ŘŧŴŹůŲƃƆŴŧ ūŬŲƃ

œŧŷ žŹŵŨƂ ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ Ŵŧ ųŧŸŸůũŴƂŬ ūũŵŷŽƂ ůŸŶŧŴŸűůż

ŪŷŧŴūŵũ źűŷŧſŬŴŴƂŬ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂųů ŪŬŷŨŧųů ŎŧŹŬų

ũƂ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ ũ ŪŵŷŵūűŬ őŵųůŲƃƆŸ ȝ ŵŧŮůŸŬ ŨŧŷŸŬŲŵŴŸűŵŪŵ

ųŵūŬŷŴŧ ŪūŬ ŸųŵŭŬŹŬ ŶŵŸŬŹůŹƃ ūũŵŷŬŽ mőŧŶŷůŮ} ȝ ſŬūŬũŷ

ŇŴŹŵŴůŵ Ŋŧźūů Ŗŵ ūŵŷŵŪŬ ũƂ ŮŧŪŲƆŴŬŹŬ ũ ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż

űŵŲŵŷůŹŴƂż Ūŵŷŵūűŵũ őŧŴŹŧŨŷůů ȝ ŘŧŴ ʼnůŸŬŴŹŬ ūŬ Ųŧ

ňŧŷűŬŷŧ ūŲƆ ŹŵŪŵ žŹŵŨƂ źũůūŬŹƃ ů ŸŻŵŹŵŪŷŧŻůŷŵũŧŹƃ

ŶŵŹŷƆŸŧƅƀźƅ ŶŧŴŵŷŧųź Ūŵŷ ŶŷŬűŷŧŸŴźƅ ŨźżŹź ů ŵŪŷŵųŴƂŰ