נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  29 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

29

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

18/07/17

08/07/17

CISPR

17/08/17

07/08/17

CISPR

02/10/17

22/09/17

CISPR

Мадрид

Овьедо

Сан Себастьян

Бермео

Леон

Бургос

Комильяс

Бильбао

Сантандер

Сантьяго

де Компостела

Испания

Памплона

ųŵŸŹ ŶŬŷŬŨŷŵſŬŴŴƂŰ žŬŷŬŮ ŴŬŬ ʼnŬžŬŷŵų ũƂ ŶŷůŬūŬŹŬ ũ

ŸŹŵŲůŽź ŇŸŹźŷůů ȝ ŕũƃŬūŵ ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ŕũƃŬūŵ ŸŹŧŴŬŹ ūŲƆ

ũŧŸ ŶŵūŲůŴŴƂų ŸƅŷŶŷůŮŵų ŚŹŵŶŧƅƀůŰ ũ ŮŬŲŬŴů ŸŹŧŷůŴŴƂŰ

Ūŵŷŵū ŶŷŬũŷŧƀŬŴ Ůŧ ŸžŬŹ ŵŨůŲůƆ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůż ŨŷŵŴŮŵũƂż

ŸűźŲƃŶŹźŷ ũ ŴŧŸŹŵƆƀůŰ ųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų

ŋŬŴƃ

mŖůűŵŸ ūŬ ŤźŷŵŶŧ} ȝőŵũŧūŵŴŪŧ ȝőŧŴŪŧŸ ūŬ ŕŴůŸ

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű mŖůűŵŸ ūŬ ŤźŷŵŶŧ} ʼnŧŸ

ŭūźŹ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŬ ŶŧŴŵŷŧųƂ őŧŴŹŧŨŷůŰŸűůż Ūŵŷ ũƂ

ŸųŵŭŬŹŬ ŶŵūŴƆŹƃŸƆ ũ ŸŧųŵŬ ŸŬŷūŽŬ őŧŴŹŧŨŷůŰŸűŵŰ őŵŷūůŲƃŬŷƂ

ű ŪŵŷŴƂų ŵŮŬŷŧų ŤŴŵŲ ů ŤŷŸůŴŧ ů ŧŲƃŶůŰŸűůų ŲźŪŧų Ň ŹŧűŭŬ

ũƂ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴŵŰ ŶŬƀŬŷŬ ȝ ŸũƆŹůŲůƀŬ őŵũŧūŵŴŪŧ

ȝ ųŬŸŹŬ ŪūŬ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ ůŸŹŵŷůƆ ŗŬűŵŴűůŸŹƂ ȝ ũŵŰŴƂ Ůŧ

ŵŸũŵŨŵŭūŬŴůŬ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ ŵŹ ųŧũŷŵũ ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ũƂ

ŶŵŸŬŹůŹŬ őŧŴŪŧŸ ūŬ ŕŴůŸ ȝ ŶŬŷũźƅ ŸŹŵŲůŽź żŷůŸŹůŧŴŸűŵŪŵ

ŴŬŮŧũůŸůųŵŪŵ űŵŷŵŲŬũŸŹũŧ Ŵŧ ŖůŷŬŴŬŰŸűŵų ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŬ

ŋŬŴƃ

ŒŬŵŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŴŧūųŬŴŴƂŰ ŒŬŵŴ ŸŴůŸżŵūůŹŬŲƃŴŵ

ŸųŵŹŷƆƀůŰ Ŵŧ ŵŸŹŧŲƃŴƂŬ Ūŵŷŵūŧ őŧŸŹůŲůů ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů

Ŷŵ Ūŵŷŵūź ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ ŒŬŵŴŸűůŰ ŸŵŨŵŷ ȝ mŖźŲƃżŷŧ ŒŬŵŴůŴŧ} ȝ

ŶŬŷũƂŰ ŪŵŹůžŬŸűůŰ ŸŵŨŵŷ ŏŸŶŧŴůů ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŰ Ŷŵ ũŸŬų ŶŷŧũůŲŧų

ŴźųŬŷŵŲŵŪůů ŖůŻŧŪŵŷŧ Ŕŧ ŨŬŷŬŪź ŷŬűů ňŬŷŴŬŸŪŧ ũƂ źũůūůŹŬ

ŪŵŸŶůŹŧŲƃ ŘŧŴ œŧŷűŵŸ ũ ŶŷŵſŲŵų ŸŧųƂŰ ŨŵŲƃſŵŰ ŸŹŷŧŴŴŵŶŷůůųŴƂŰ

ūŵų ŌũŷŵŶƂ ŔŬ ŮŧŨƂũŧŰŹŬ žŹŵ ųƂ ŴŧżŵūůųŸƆ Ŵŧ ŪŲŧũŴŵų

ŶŧŲŵųŴůžŬŸűŵų ŶźŹů ŏŸŶŧŴůů ũ ŸŹŵŲůŽź ŘũƆŹŵŪŵ ŧŶŵŸŹŵŲŧ ŏŧűŵũŧ ȝ

ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ Ň ŬƀŬ ųƂ źũůūůų ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůŰ ŵŸŵŨŴƆű

ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŰ ũŬŲůűůų Ŋŧźūůȝŋŵų ňŵŹůŴŬŸ ʼn ŮŧũŬŷſŬŴůů ƄűŸűźŷŸůů

ųƂ ŶŵŨŷŵūůų Ŷŵ ŸŹŧŷŬŰſŬųź űũŧŷŹŧŲź ŒŬŵŴŧȝ mųŵűŷŵųź őũŧŷŹŧŲź}

ũ űŵŹŵŷŵų ųŬŸŹŴŵŬ ŴŧŸŬŲŬŴůŬ ů ŹźŷůŸŹƂ ŶŷŵŶźŸűŧƅŹ Ŷŵ ŷƅųŵžűŬ ů

űŵŴŬžŴŵ źŮŴŧŬų ŵ ŸŹŧŷůŴŴƂż ŶŷŬūŧŴůƆż ŒŬŵŴŧ

ŋŬŴƃ

mňŧſŴƆ ŊŬŷűźŲŬŸŧ} ȝŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ ŸŹŵŲůŽź

ŶŷŵũůŴŽůů ŊŧŲůŸůƆ Ŗŵ ūŵŷŵŪŬ ũƂ ŵŸŹŧŴŵũůŹŬŸƃ Ŵŧ ŸųŵŹŷŵũŵŰ

ŶŲŵƀŧūűŬ mŖŲŧŰƆ ūŬ ŲŧŸ őŧŹŬūŷŧŲŬŸ} ʼnŧŸ ŭūźŹ ŻŧŴŹŧŸŹůžŬŸűůŬ

ũůūƂŶŷůŨŷŬŭŴƂżŸűŧŲ űŧűŨźūŹŵmůŮƁŬūŬŴŴƂŬ}ųŵŪźžůųŶŷůŨŵŬų

ňůŸűŧŰů ŎŧŹŬų ũƂ ŶŷŵŬūŬŹŬ Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂų Ūŵŷŵūŧ Œŧ őŵŷźŴƃƆ

ű ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűŬ ūŬŰŸŹũźƅƀŬŪŵ ųŧƆűŧ mňŧſŴƆ ŊŬŷűźŲŬŸŧ}

ŸŵżŷŧŴůũſŬŪŵŸƆ Ÿ ŷůųŸűůż ũŷŬųŬŴ ŘūŬŲŧũ ŵŹŲůžŴƂŬ ŻŵŹŵŪŷŧŻůů

ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ ű ŽŬŲů ŴŧſŬŪŵ ŶźŹŬſŬŸŹũůƆ ũ můŸŶŧŴŸűůŰ

ʼnŧŹůűŧŴ} ȝ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ žŹŵŨƂ ŶŷŵŪźŲƆŹƃŸƆ Ŷŵ ŬŪŵ

ŸŹŧŷůŴŴŵųź ŽŬŴŹŷź ů ŶŵŸŬŹůŹƃ ŬŪŵ ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂŰ ŸŵŨŵŷ ŪūŬ ųƂ

źũůūůų mŖŵŷŹůű ŘŲŧũƂ} ȝ ũ ŶŷŵſŲŵų ūŷŬũŴůŰ ŻŧŸŧū ŏųŬŴŴŵ

ŵűŵŲŵ ŴŬŪŵ ŮŧűŧŴžůũŧŬŹŸƆ ŶŧŲŵųŴůžŬŸűůŰ ŶźŹƃ

ŋŬŴƃ

ŗůŧŸ ňŧżŧŸ ȝ őŵųŨŧŷŷŵ

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŶŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ ŶŷůŷŵūŵŰ ŊŧŲůŸůů ʼnŧŸ ŭūŬŹ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ

ŷŬŪůŵŴ mŗůŧŸ ňŧżŧŸ} œƂ ŸŵũŬŷſůų űŷźůŮ Ŷŵ ŵūŴŵųź ůŮ Ŵůż

ȝ ŗůŧ ŇŷŵźŸŧ ů ŶŵŶŷŵŨźŬų ŵŹųŬŴŴƂŬ ųůūůů űŵŹŵŷƂŬ Źŧų

ũƂŷŧƀůũŧƅŹ ŌŸŲů ŶŵŸžŧŸŹŲůũůŹŸƆ Źŵ ųƂ źũůūůų ŷŬŮũƆƀůżŸƆ

ūŬŲƃŻůŴŵũ ŎŧŹŬų Ŷŵ ŨŬŷŬŪź ŵűŬŧŴŧ ųƂ ŶŵŬūŬų ũ ŷƂŨŧŽűźƅ

ūŬŷŬũźſűź őŵųŨŧŷŷŵ ũ űŵŹŵŷŵŰ ũƂ ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ

mŵŷŬŵ} ȝ ůŮŨźſűů ūŲƆ żŷŧŴŬŴůƆ ŮŬŷŴŧ ŸŹŧũſůŬ ŸůųũŵŲŵų

ŸŬũŬŷŴŵŰ ŏŸŶŧŴůů ʼn ŮŧũŬŷſŬŴůů ũ ŪŵŷŵūűŬ őŧųŨŧūŵŸ ȝ

ŸŹŵŲůŽŬ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ ŨŬŲƂż ũůŴ ŇŲƃŨŧŷůŴƃŵ ũ ŷŵūŵũŵų

ŮŧųűŬ śŬŻůŴƃƆŴŬŸ ũƂ ŶŷŵūŬŪźŸŹůŷźŬŹŬ ƄŹŵ ŮŴŧűŵũŵŬ ũůŴŵ

ŋŬŴƃ

ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ

ŏŹŧű ŴŧŸŹźŶůŲ ŶŵŸŲŬūŴůŰ ūŬŴƃ ŴŧſŬŰ ŶŵŬŮūűů Ř źŹŷŧ ųŵŭŴŵ

ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ Ŵŧ ŷƂŴŵű ů ŶŵŸųŵŹŷŬŹƃ Ŵŧ ŪŷźūƂ ūŧŷŵũ ųŵŷƆ

űŵŹŵŷƂųů Źŧű ŸŲŧũůŹŸƆ ŊŧŲůŸůƆ ũŵ ũŸŬų ųůŷŬ ůŲů ŶŵŨŷŵūůŹƃ

Ŷŵ ųŧŪŧŮůŴŧų ŊŧŲůŸůƆ ųŬŭūź Ŷŷŵžůų ŸŲŧũůŹŸƆ Ÿũŵůųů

ŸŬŷŬŨŷƆŴƂųů ŻůŲůŪŷŧŴŴƂųů ƅũŬŲůŷŴƂųů źűŷŧſŬŴůƆųů Ÿ

ŧŪŧŹŵų ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŵŹƁŬŮū ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ ũ řŬŲƃ Ňũůũ

Ÿ ŶŷŵųŬŭźŹŵžŴŵŰ ŶŵŸŧūűŵŰ ũ œŧūŷůūŬ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ Źů ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ũ Ūŵŷŵūŧż œŧūŷůū ňźŷŪŵŸ ŒŬŵŴ

ŘŧŴŹƃƆŪŵ ūŬ őŵųŶŵŸŹŬŲŧ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ů ŶŷŵŪźŲűů

ňůŲƃŨŧŵ

ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴ ŘŧŴŹŧŴūŬŷ ŕũƃŬūŵ ňŬŷųŬŵ œźŴūŧűŧ

ŘŧŴŹůŲƃƆŴŧ ūŬŲƃ œŧŷ őŵųůŲƃƆŸ ŘŧŴ ʼnůŸŬŴŹŬ ūŬ Ųŧ ňŧŷűŬŷŧ

ȧ ŘųŵŹŷŵũƂŬ ŶŲŵƀŧūűů

ųŧƆű ŨŧſŴƆ ŊŬŷűźŲŬŸŧ ŶŲƆŭ

űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂż ŸŵŨŵŷŵũ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ ŊŧŸŹŬŲƃźŪŧžŬ

ȧ ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŬ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

ūũŵŷŬŽ Ŋŧźūů ȢőŧŶŷůŮȣ

űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ ňźŷŪŵŸŧ ŘųŵŹŷŵũŧƆ ŶŲŵƀŧūűŧ ũ

ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴŬ œŵŴŹŬ ŏŪŬŲƃūŵ űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ

ŒŬŵŴŧ űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŘŵŨŵŷ ŘŧŴŹƃƆŪŵ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ œŬŷŵŶŷůƆŹůƆ ů ŷŧŮũŲŬžŬŴůƆ ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ ȧ ŘŹŷŧżŵũűź ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ ȧ ŞŧŬũƂŬ

Ūůūź ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ