נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  30 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 88 Next Page
Page Background

30

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ňůŲƃŨŧŵ ŖŧųŶŲŵŴŧ ŘŧŴ ŘŬŨŧŸŹƃƆŴ ňźŷŪŵŸ

ŕŲůŹŬ śŷůŧŸ ňŬŷųŬŵ œźŴūŧűŧ ŊŬžŵ

«

ЭУСКАДИ

»

ЗЕМЛЯ БАСКОВ

צפון ספרד

ברמאו

¨

בורגוס

¨

פמפלונה

¨

בילבאו

8

ūŴŬŰ

Путешествие по Северной

Испании

CBAMR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœŧūŷůū

œŧūŷůū ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż ųŵŲŵūƂż ŸŹŵŲůŽ ŌũŷŵŶƂ Ŵŵ ƄŹŵ

ŴŬ ŶŵųŬſŧŲŵ ŬŰ ŸŹƆŭŧŹƃ ŸŲŧũź ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ƄŲŬŪŧŴŹŴƂż

ŬũŷŵŶŬŰŸűůż Ūŵŷŵūŵũ ʼn žŬų ũƂ ů źŨŬūůŹŬŸƃ ũŵ ũŷŬųƆ

ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů ʼnƂ źũůūůŹŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ

ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ ŽŬŴŹŷŧ ŨźŲƃũŧŷ Ŗŷŧūŵ ů ŬŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ

ŻŵŴŹŧŴƂ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴźƅ ŹŷůźųŻŧŲƃŴźƅ ŧŷűź mŖźƄŷŹŧ ūŬ

ŇŲƃűŧŲŧ} ŸūŬŷŭŧŴŴƂŰ ųŵūŬŷŴ ů ŶƂſŴźƅ ƄűŲŬűŹůűź źŲůŽ

ŇŲƃűŧŲŧ ů ŊŷŧŴ ʼnůŧ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů ŏŸŶŧŴůů ů ź

ŶŧųƆŹŴůűŧ őŵŲźųŨź ʼnƂ ŹŧűŭŬ ŵŸųŵŹŷůŹŬ ŸŧųƂŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŬ

ŴŵũƂŬ űũŧŷŹŧŲƂ Ūŵŷŵūŧ ũ ůż žůŸŲŬ ŶŷŵŸŶŬűŹ őŧŸŹŬŲƃƆŴŧ

ȝ ůųŬŴŴŵ Źŧų ŴŧżŵūůŹŸƆ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ Ŵŧ ũŬŸƃ ųůŷ ŸŹŧūůŵŴ

mŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź} ȝ ūŵųŧſŴƆƆ ŧŷŬŴŧ ŻźŹŨŵŲƃŴŵŪŵ űŲźŨŧ

mŗŬŧŲ œŧūŷůū} ŗŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ů ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

ňźŷŪŵŸ ȝ ňůŲƃŨŧŵ

Ř źŹŷŧ Ŷŵ ŮŬųŲƆų ŘŹŧŷŵŰ őŧŸŹůŲůů ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ňźŷŪŵŸȝ

űŵŲƂŨŬŲƃ őŧŸŹůŲůů őŵŪūŧ Źŵ ůųŬŴŴŵ Ŵŧ ƄŹůż ŮŬųŲƆż ũ ūŵŲůŴŬ

ʼnŧŲƃŬ ūŬ œŬŴŧ ŶŵƆũůŲŵŸƃ ųŧŲŬŴƃűŵŬ ŪŷŧŻŸŹũŵ űŵŹŵŷŵŬ ŮŧŹŬų

ũ ŷŬŮźŲƃŹŧŹŬ ŭŬŸŹŵűŵŰ ŨŵŷƃŨƂ ŶŷŬũŷŧŹůŲŵŸƃ ũ ŵŪŷŵųŴźƅ

ŏŸŶŧŴŸűźƅ ŏųŶŬŷůƅ ȝ mŪŵŸźūŧŷŸŹũŵ Ŵŧū űŵŹŵŷƂų ŴůűŵŪūŧ

ŴŬ ŮŧżŵūůŹ ŸŵŲŴŽŬ} ňźŷŪŵŸ ŶŷŵŴŬŸ žŬŷŬŮ ũŬűŧ źŴůűŧŲƃŴƂŬ

ŪŵŹůžŬŸűůŬ ŶŧųƆŹŴůűů űŵŹŵŷƂŬ ũƂ źũůūůŹŬ ũ żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů

Ůŧųŵű ňźŷŪŵŸŧ ųŵŸŹ žŬŷŬŮ ŷŬűź ŇŷŲŧŴŸŵŴ ů ʼnŵŷŵŹŧ ŋŬũƂ

œŧŷůů ũŬūźƀůŬ Ŵŧ ŶŲŵƀŧūƃ ŘŧŴ śŬŷŴŧŴūŵ ű űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵųź

ŸŵŨŵŷź ňŵŪŵųŧŹŬŷů űŵŹŵŷƂŰ ŶŵŲźžůŲ ůŮũŬŸŹŴŵŸŹƃ űŧű ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż ů ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂż ŪŵŹůžŬŸűůż żŷŧųŵũƂż

ŶŵŸŹŷŵŬű ŴŬ ŹŵŲƃűŵ ũ ŏŸŶŧŴůů Ŵŵ ů Ŵŧ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ũŸŬŰ

ŌũŷŵŶƂ ʼn ŴŬų ŶŵżŵŷŵŴŬŴ ŋůŬŪŵ ŋůŧŸ ūŬ ʼnůũŧŷ ȝ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

ŤŲƃ Řůū őŧųŶŬŧūŵŷ ȝ ŪŲŧũŴƂŰ ŪŬŷŵŰ ůŸŶŧŴŸűůż ŷƂŽŧŷŸűůż

ŸűŧŮŧŴůŰ ʼnƂ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ Ŷŵ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ

ŤŸŶŵŲŵŴ űŵŹŵŷźƅ Ůŧ ŵŨůŲůŬ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂż ŸűźŲƃŶŹźŷ ŸųŬŲŵ

ųŵŭŴŵ ŴŧŮũŧŹƃ ųźŮŬŬų Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų řŧűŭŬ ũŧŸ

ŭūŬŹ ůŮźųůŹŬŲƃŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ ŶŲŵƀŧūŬŰ

ŖŲŧŸŧ œŧŰŵŷ ů ŖŲŧŸŧ ūŬ ŒůŨŬŷŹŧū ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŎŧŹŬų

Ŷŵ ūŵŷŵŪŬ ũ ňůŲƃŨŧŵ ũƂ źũůūůŹŬ śŷůŧŸ ȝ ŸŧųƂŰ ųŧŲŬŴƃűůŰ

Ūŵŷŵū ŏŸŶŧŴůů ȝ ŷŵųŧŴŹůžŬŸűźƅ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũźƅ ŮŧŷůŸŵũűź

ŶŵŲźŷŧŮŷźſŬŴŴźƅ űŷŬŶŵŸŹƃ ŸŹŧŷůŴŴŵŬ ŧŨŨŧŹŸŹũŵ ů ųŬŭūź

Ŷŷŵžůų źŮŴŧŬŹŬ žŹŵ ŹŧűŵŬ mŶŵūũŬſŬŴŴƂŬ ūŵųŧ}

ŋŬŴƃ

ňůŲƃŨŧŵ

ňůŲƃŨŧŵ ȝ ŸŹŵŲůŽŧ ŶŷŵũůŴŽůů ňůŸűŧŰŧ Ūŵŷŵū ŮŧūŧƅƀůŰ ŹŵŴ ũ

ŸŹŷŧŴŬ ŨŧŸűŵũ ŘŬŪŵūŴƆ ŵŴ ŸŹŧŲ ŸůųũŵŲŵų ŶŵŸŹůŴūźŸŹŷůŧŲƃŴŵŰ

ƄŶŵżů ŶŷŬũŷŧŹůũſůŸƃůŮ ŮŧūƂųŲŬŴŴŵŪŵŶŷŵųƂſŲŬŴŴŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ

ŶŵŷŹŧ ũ ŵūŴź ůŮ ŸŧųƂż ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůż űźŲƃŹźŷŴƂż ŶŲŵƀŧūŵű

ŌũŷŵŶƂ ŔŬūŧŷŵų ňůŲƃŨŧŵ ũ

Ūŵūź ŶŵŲźžůŲ ŶŷŬųůƅ

mŒźžſůŰ Ŋŵŷŵū œůŷŧ} Œů őźŧŴŧ ť űŵŹŵŷŵƅ ũŷźžŧŬŹ Ūŵŷŵū

ŪŵŸźūŧŷŸŹũŵ ŘůŴŪŧŶźŷ ŸŵũųŬŸŹŴŵ Ÿ ŴŵŨŬŲŬũŸűůų űŵųůŹŬŹŵų

ŊźŲƆƆ Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂų ŔŬŷũƃůŵŴŧȝŷŬűů Ŵŧ űŵŹŵŷŵŰ ŸŹŵůŹ Ūŵŷŵū

ũƂ źũůūůŹŬ ŸŵŵŷźŭŬŴůƆ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŬ ŸŧųƂųů ŮŴŧųŬŴůŹƂųů

ŧŷżůŹŬűŹŵŷŧųů ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŸŹů ųźŮŬŰ ŊźŪŪŬŴżŬŰųŧ ȝ śŷƄŴűŧ

ŊŬŷů ŨŧſŴƅ ŏŨŬŷūŷŵŲŧȝŘŬŸŧŷŧ ŖŬŲŲů ŨŧſŴů ŇŷŧŹƂ ŏŸŵūŮŧűů

ŶŬſŬżŵūŴƂŰ ŷŧŮũŵūŴŵŰ ųŵŸŹ ŘźŨůŸźŷů ȝ ŘŧŴŹƃƆŪŵ őŧŲŧŹŷŧũƂ

Ŗŷů ƄŹŵų Ūŵŷŵū ŨŬŷŬŭŴŵ żŷŧŴůŹ ů ŸũŵƇ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŬ ŴŧŸŲŬūůŬ

ũ žŬų ũƂ ŸźųŬŬŹŬ źŨŬūůŹƃŸƆ ŵŸųŧŹŷůũŧƆ ŸŹŧŷƂŬ űũŧŷŹŧŲƂ

mŘŬųů źŲůŽ} Ň ũŵŹ Ŵŧ ŶŷŵŸŶŬűŹŬ ŊŷŧŴ ʼnůŧ ů ŶŲŵƀŧūů œŵŰźŧ

ũƂ ŶŵŮŴŧűŵųůŹŬŸƃ Ÿ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂųů ŶŷůŸŹŷŧŸŹůƆųů ũƂŸŵűŵŰ

ŨźŷŭźŧŮůů ;,; ũŬűŧ ŎŧŹŬų ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ Ŵŧ ŨŬŷŬŪ ňůŸűŧŰŸűŵŪŵ

ŮŧŲůũŧ œƂ źũůūůų ŘŧŴ ŜźŧŴ ūŬ ŊŧŸŹŬŲźŪŧžŬ ȝ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴźƅ

ŸűŧŲź ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ űŵŹŵŷźƅ ũŬŴžŧŬŹ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ Ůŧųŵű ŧ ŹŧűŭŬ

ŶŵŸŬŹůų ŷƂŨŧŽűůŬ ūŬŷŬũźſűů ňŬŷųŬŵ ů œźŴūŧűŧ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ

Ÿũŵůųů ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůųů ũůūŧųů

ŋŬŴƃ

ŖŧųŶŲŵŴŧ ȝŕŲůŹŬ

ŖŧųŶŲŵŴŧ ȝ ŵūůŴ ůŮ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůż Ūŵŷŵūŵũ ŏŸŶŧŴůů ũ

ŶŷŵſŲŵų ŸŹŵŲůŽŧ ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ űŵŷŵŲŬũŸŹũŧ Ŕŧũŧŷŷŧ

ŵŸŶŧŷůũŧũſŬŪŵ ź őŧŸŹůŲůů ũŲŧŸŹƃ Ŵŧū ŮŬųŲƆųů ŏŨŬŷůŰŸűŵŪŵ

ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ ŖŵƄŹŵųź ŮŧżũŧŹůũ ŖŧųŶŲŵŴź ũ ŴŧŮůūŧŴůů

ŴŧũŧŷŽŧų űŧŸŹůŲƃŽƂ ŮŧŲŵŭůŲů ũ ŴŬŰ ųŵƀŴźƅ űŷŬŶŵŸŹƃ ũ

ŻŵŷųŬ ŮũŬŮūƂ Ÿ ŷŬūźŹŧųů ů ŷŧũŬŲůŴŧųů ŘŬŪŵūŴƆ űŷŬŶŵŸŹƃ

ŵűŷźŭŬŴŴŧƆ ũŶŬžŧŹŲƆƅƀůų Ŷŧŷűŵų mʼnźƄŲƃŹŧ ūŬŲƃ őŧŸŹůŲƃŵ}

ŸŹŧŲŧ ŭůũŵŶůŸŴŬŰſůų źűŷŧſŬŴůŰ Ūŵŷŵūŧ ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů

Ŷŵ ŸŹŧŷŵŰ žŧŸŹů Ūŵŷŵūŧ ũƂ źũůūůŹŬ ųŴŵŭŬŸŹũŵ ŶŷŬűŷŧŸŴƂż

ŶŧųƆŹŴůűŵũ ũ Źŵų žůŸŲŬ ŶŷŵŰūŬŹŬ Ŷŵ źŲůŽŬ ŤŸŹŧŻŬŹƂ ů

źŮŴŧŬŹŬ ŵ ŶŷŧŮūŴůűŬ ŘŧŴ śŬŷųůŴ űŵŹŵŷƂŰ Ÿ źŶŵŬŴůŬų

ŵŶůŸŧŲ ŜŬųůŴŪźƄŰ ũ ŷŵųŧŴŬ mśůŬŸŹŧ} źŮŴŧŬŹŬ ŵ űŵŷŷůūŬ

ȝ ŨŬŪŬ ŨƂűŵũ ů ŵŨ mŤŲƃ ƄŴŸƃŬŷŷŵ} ȝ ųŵųŬŴŹŬ ůŸŹůŴƂ ƄŹŵŪŵ

ŶŷŧŮūŴůűŧ ŎŧŹŬų ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ųŬŸŹŬžűŵ ŕŲůŹŬ žŹŵŨƂ

ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ Ŵŧ ũŵŶŲŵƀŬŴůŬ ŧųŨůŽůŵŮŴŵŪŵ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŪŵ

ŮŧųƂŸŲŧ ȝ ūũŵŷŬŽ ŔŧũŧŷŷŸűůż űŵŷŵŲŬŰ ŶŷŵůŮũŵūƆƀůŰ

ŵſŬŲŵųŲƆƅƀŬŬ ũŶŬžŧŹŲŬŴůŬ Ÿũŵůųů ųŧŸſŹŧŨŵų ů ũŬŲůžůŬų

ŋŬŴƃ

ňůŧŧŷůŽ ȝ ŘŬŴ ōŧŴ ūŬ ŒƅŮ

ŘŬŪŵūŴƆ ũƂ ŸųŵŭŬŹŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŮŧŪŲƆŴźŹƃ

ũŵ ŻŷŧŴŽźŮŸűźƅ žŧŸŹƃ ŸŹŷŧŴƂ ňŧŸűŵũ ů ŶŵŸŬŹůŹƃ ňůŧŷŷůŽ

ů ŘŬŴ ōŧŴ ūŬ ŒƅŮ ňůŧŷŷůŽ ũŵŮŴůűſůŰ ůŮ űůŹŵŨŵŰŴŵŰ

ūŬŷŬũźſűů ŸŴůŸűŧŲ ŸŲŧũź ŸŧųŵŪŵ ƄŲŬŪŧŴŹŴŵŪŵ űźŷŵŷŹŧ

ŌũŷŵŶƂ ŌŪŵ ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ ů ŧŹųŵŸŻŬŷŧ ŸŹŧŲů ŵŲůŽŬŹũŵŷŬŴůŬų

ŨŬŮźūŬŷŭŴŵŰ ŷŵŸűŵſů ƄŶŵżů ŔŧŶŵŲŬŵŴŧ ,,, Ŋŵŷŵū ŶŵųŴƆƀůŰ

űŵŷŵŲŬũź ʼnůűŹŵŷůƅ ŚŵŲŲůŸ ŘůųŶŸŵŴ ů ŴůŮŲŵŭŬŴŴŵŪŵ űŵŷŵŲƆ

Ťūźŧŷūŧ 9,, ŷźŸŸűźƅ ůųŶŬŷŧŹŷůŽź œŧŷůƅ ŔůűŵŲŧŬũŴź ȝ

ųŧŹƃ ŔůűŵŲŧƆ ,, ŘŹŬŴūŧŲƆ śŲŵŨŬŷŧ œŬŷůųŬ ů ŞŬżŵũŧ ů Ŷŵ

ŸŬŰ ūŬŴƃ ŶŷůŹƆŪůũŧŬŹ ŸŧųƂż ŮŴŧųŬŴůŹƂż ŲƅūŬŰ ŶŲŧŴŬŹƂ ʼn

ŶŷŵūŵŲŭŬŴůŬ ȝ ŶŵŬŮūűŧ ũ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ ŶŷůųŵŷŸűůŰ Ūŵŷŵūŵű

ŘŬŴ ōŧŴ ūŬ ŒƅŮ ŴŬűŵŪūŧ ũūŵżŴŵũŲƆũſůŰ œŵŷůŸŧ ŗŧũŬŲƆ

Ŋŵŷŵūŵű ŴŧŶŵŲŴŬŴ ŻŷŧŴŽźŮŸűůų ſŧŷųŵų ů ŵžŧŷŵũŧŴůŬų ŕŴ