נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  36 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 88 Next Page
Page Background

36

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

7

ūŴŬŰ

Лондонские

силуэты

Лондон и Гринвич

לונדון

Англия

Лондон

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

11/05/17

05/05/17

CLONR

25/05/17

19/05/17

CLONR

23/07/17

17/07/17

CLONR

27/08/17

21/08/17

CLONR

CLONR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝŕŨŲůű ŒŵŴūŵŴŧ

œƂ ŶŷůŲŬŹŧŬų ũ ŒŵŴūŵŴ ů ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ

Ūŵŷŵūŵų ŶŵŲŴƂų ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŪŵ ŵžŧŷŵũŧŴůƆ ŪūŬ ŸŹŵŲŬŹůƆųů

ŸŵŨŲƅūŧƅŹŶƂſŴƂŬŷůŹźŧŲƂů ŸŹŧũƆŹŶŧųƆŹŴůűůŲůŹŬŷŧŹźŷŴƂų

ŪŬŷŵƆų

ŋŬŴƃ

őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŒŵŴūŵŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŵŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ȝ

ňźűůŴŪŬųŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ȝ ŷŬŮůūŬŴŽůƆ űŵŷŵŲŬũƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ ,,

ūũŵŷŬŽ ŘŬŴŹ ŋŭŬŰųŸ ųƂ źũůūůų řŷŧŻŧŲƃŪŧŷŸűźƅ ŶŲŵƀŧūƃ

ŮūŧŴůŬ ŖŧŷŲŧųŬŴŹŧ ů ňůŪ ňŬŴ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ųƂ

ŶŷůŪŲŧſŧŬų ũŧŸ ŶŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ ſŬūŬũŷŧųů ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ

ŪŧŲŬŷŬů ʼnŬžŬŷŵų ŴŧŸ ŭūƇŹ ŨŵŪŬųŴƂŰ ŒŵŴūŵŴȝőŵũŬŴŹ ŊŧŷūŬŴ

ŒŬŸŹŬŷ ȝ ŸűũŬŷ ů Řŵżŵ

ŋŬŴƃ

ŇŴŪŲůƆ ƄŶŵżů ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŸŵũŬŷſůŹƃ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŵŧ

ŷŵūůŴź ũŬŲůűŵŪŵ şŬűŸŶůŷŧ ȝ ŘŹŷƄūŻŵŷū ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ

ŭůũŵŶůŸŴƂż ŨŬŷŬŪŧż ŷŬűů ŇŰũŵŴ ů ũŵŸżŵūƆƀůŰ ű ũŷŬųŬŴŧų

ŮŵŲŵŹŵŪŵ ʼnŬűŧ ŧŴŪŲůŰŸűŵŪŵ ŷŬŴŬŸŸŧŴŸŧ ʼnƂ ŶŷŵūŵŲŭůŹŬ ŸũŵŰ

ŶźŹƃ ũ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ ŕűŸŻŵŷū ȝ Ūŵŷŵū űŷźŭŬũŴŵŰ ŪŵŹůűů

ŮŵŲŵŹƂż ſŶůŲŬŰ ů ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ źŴůũŬŷŸůŹŬŹŧ ŪūŬ źžůŲůŸƃ

ůŮũŬŸŹŴƂŬ źžƇŴƂŬ ů ŶŵŲůŹůűů ů ŪūŬ ŷŵūůŲŧŸƃ ŇŲůŸŧ ůŮ

mŘŹŷŧŴƂ ŞźūŬŸ}

ŋŬŴƃ

œźŮŬů ŒŵŴūŵŴŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŸŬƀŧŬų ŷŧŰŵŴ ňŲźųŸŨŬŷů ů ňŷůŹŧŴŸűůŰ

ųźŮŬŰ ŪūŬ ŸŵŨŷŧŴŧ źŴůűŧŲƃŴŧƆ űŵŲŲŬűŽůƆ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆƅƀŧƆ

ŷŧŮŲůžŴƂŬ ŽůũůŲůŮŧŽůů ųůŷŧ ʼnŹŵŷźƅ ŶŵŲŵũůŴź ūŴƆ

ųƂ ŶŵŸũƆŹůų ŶźŹŬſŬŸŹũůƅ ũ űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŊŷůŴũůž ŪūŬ

ŸųŵŭŬų źũůūŬŹƃ ŴźŲŬũŵŰ ųŬŷůūůŧŴ ŸŵũŬŷſůŹƃ ŶŷŵŪźŲűź Ŷŵ

őŵŷŵŲŬũŸűŵųź Ŷŧŷűź ů ŶŵŸŬŹůŹƃ œŵŷŸűŵŰ ųźŮŬŰ

ŋŬŴƃ

řŧŰŴƂ ŒŵŴūŵŴŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŹŬ űŹŵ ŶŵŭŬŲŧŬŹ ŸųŵŪźŹ ŶŵŸŬŹůŹƃ řŧźƄŷ ȝ ŸůųũŵŲ

ŹƂŸƆžŬŲŬŹŴŬŰ ƄŶŵżů ŧŴŪŲůŰŸűŵŰ ůŸŹŵŷůů ũ ŸŹŬŴŧż űŵŹŵŷŵŪŵ

ŸŵũŬŷſŧŲůŸƃ ŲŬūŬŴƆƀůŬ ūźſź ŮŲŵūŬŰŸŹũŧ ŧ ŹŧűŭŬ ųźŮŬŰ

űŵŷŵŲŬũŸűůż Ÿŵűŷŵũůƀ ŪūŬ ũŸŬ ŷŬŪŧŲůů ųŵŴŧŷżŵũ ųŵŭŴŵ

źũůūŬŹƃ ŴŬ ŵŭůūŧƆ ŸŲŬūźƅƀŬŰ űŵŷŵŴŧŽůů ŎŧŹŬų ŴŧŶŷŧũůųŸƆ

Ŵŧ ňƄŰűŬŷ ŸŹŷůŹ ŪūŬ ŸƄŷ ŇŷŹźŷ őŵŴŧŴ ŋŵŰŲƃ ŶŵŸŬŲůŲ ŸŧųŵŪŵ

ŲƅŨůųŵŪŵ Ŵŧųů ŲůŹŬŷŧŹźŷŴŵŪŵ ŪŬŷŵƆ ŇŴŪŲůů ȝ şŬŷŲŵűŧ

ŜŵŲųŸŧ ŧ ūŲƆ ŹŬż űŹŵ ŴŬ źŸŹŧŲ ŵŹűŷƂũŧŬŹ Ÿũŵů ūũŬŷů

ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ųůŷ ųźŮŬƆ ųŧūŧų řƅŸŸŵ ʼnŬžŬŷŵų ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ

ŹŬųŧŹůžŬŸűŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ mřŧŰŴƂ ŸŹŧŷŵŪŵ ŘůŹů}

ŋŬŴƃ

Ŕŧ ŶŷůŬųŬ ź űŵŷŵŲŬũƂ

Ŕŧ űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŶŷůŬų ʼnƂ ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ů ŴŬ ŸųŵŭŬŹŬ ŶŵŶŧŸŹƃ

Ŵŵ ŶŵŸŬŹůŹƃ ʼnůŴūŮŵŷŸűůŰ ŮŧųŵűȝũƂūŧƅƀůŰŸƆ ůŸŹŵŷůžŬŸűůŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŶŧųƆŹŴůű ŇŴŪŲůů ŧ ŴƂŴŬ ŮŧŪŵŷŵūŴźƅ

ŷŬŮůūŬŴŽůƅ űŵŷŵŲŬũƂ ŌŲůŮŧũŬŹƂ ʼnŹŵŷŵŰ ʼnƂ ŸųŵŭŬŹŬ

ƄűŸűźŷŸůƆ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ʼnŬžŬŷŵų ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŷŵŪźŲűŧ ũ ŵūŴŵų ůŮ ŲŵŴūŵŴŸűůż Ŷŧŷűŵũ

ŋŬŴƃ

ŏ ũŴŵũƃ ŒŵŴūŵŴ

ʼn ŶŬŷũŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŶŵŨƂũŧŹƃ ũ

ŜƄųŶŹŵŴ őŵŷŹŬ űŵŹŵŷƂŰ żŷŧŴůŹ ŹŧŰŴƂ ŶŷŧũƆƀůż ūůŴŧŸŹůŰ

ŇŴŪŲůů ũ ŶŧŷűŬ ūũŵŷŽŵũŵŪŵ űŵųŶŲŬűŸŧ ũƂ ũŸŶŵųŴůŹŬ ŪŬŷŵŬũ

ŋŭŬŷŵų ő ŋŭŬŷŵųŧ mřŷŵŬ ũ ŲŵūűŬ ŴŬ ŸžůŹŧƆ ŸŵŨŧűů} ʼnŹŵŷźƅ

ŶŵŲŵũůŴź ūŴƆ ųƂ ŵŸŹŧũŲƆŬų ūŲƆ ŶŷŵŪźŲűů Ŷŵ ŕűŸŻŵŷū ŸŹŷůŹ

ŮŴŧųŬŴůŹŵŰ Ÿũŵůųů ŷŵŸűŵſŴƂųůųŧŪŧŮůŴŧųů ŧ ŹŧűŭŬ ŗůūŭŬŴ

ŸŹŷůŹ ũŵŶŲŵƀŧƅƀŬŰ ůųŶŬŷŸűźƅ ƄŶŵżź ũ ŪŷŧūŵŸŹŷŵŬŴůů

ŋŵŸŹŧũűŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ ũ řŬŲƃ Ňũůũ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ ŒŵŴūŵŴź

ȧ ŖŬſŬżŵūŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ mőŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŒŵŴūŵŴ}

ȧ ŇũŹŵŷŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů mŘŹŧŷƂŰ ŸůŹů ů ŬŪŵ ŹŧŰŴƂ} ů

mřŬŧŹŷŧŲƃŴƂŰ ŒŵŴūŵŴ}

ȧ ŖŵŸŬƀŬŴůŬ ňŷůŹŧŴŸűŵŪŵ ųźŮŬƆ ů ŊŷůŴũůžŧ

ȧ ŖŷŵŬŮūŴŵŰ ŨůŲŬŹ Ŵŧ ŵŨƀŬŸŹũŬŴŴƂŰ ŹŷŧŴŸŶŵŷŹ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ