נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  38 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 88 Next Page
Page Background

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

38

ŊŧŷŽ ʼnŬŷŴůŪŬŷŵūŬ ŒŬŰŶŽůŪ őũŬūŲůŴŨźŷŪ

ŊŵŸŲŧŷ Ŏŧųŵű śŧŲƃűŬŴſŹŬŰŴ ŊŧŴŴŵũŬŷ

ňŧū ŊŧŷŽŨźŷŪ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

МИР ГАРЦА

7

ūŴŬŰ

Романтическое путешествие

в средневековую Германию

גרמניה

CHARZR

ŘŷŬūŴŬũŬűŵũƂŬ ŸŧűŸŵŴŸűůŬ Ūŵŷŵūŧ ŬŲŵũƂŬ ŲŬŸŧ ŶŵűŷƂũŧƅƀůŬ

ŪŵŷŴƂŬ ųŧŸŸůũƂ ŽũŬŹźƀůŬ ŪŵŷŴƂŬ ŲźŪŧ ŶŷůžźūŲůũƂŬ ŸűŧŲƂ

ŸŹŧŲŧűŹůŹŵũƂŬ ŶŬƀŬŷƂ Ůŧųűů ů ūũŵŷŽƂ ũŸŬ ƄŹŵ ŸŵŮūŧŬŹ

źŴůűŧŲƃŴźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź ŸŶŵŸŵŨŴźƅ ŴŧũŸŬŪūŧ ŵŸŹŧŹƃŸƆ ũ ũŧſůż

ũŵŸŶŵųůŴŧŴůƆż

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŬŷŲůŴ ȝ ŊŧŷŽ

œƂ ũƂŲŬŹŧŬų ũ ŸŹŵŲůŽź ŊŬŷųŧŴůů ȝ ňŬŷŲůŴ Ŷŵ ŶŷůŨƂŹůů ŴŬ

ŹŬŷƆƆ ũŷŬųŬŴů ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŊŬŷųŧŴůů Ŗŵ

ŶźŹů ũ ŊŧŷŽ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŵŸŹŧŴŵũűŧ ũ ūŷŬũŴŬų ŪŵŷŵūŬ œŧŪūŬŨźŷŪŬ

ŏųŶŬŷŸűůŰ Ūŵŷŵū œŧŪūŬŨźŷŪ űŵŪūŧ Źŵ ŸƂŪŷŧŲ ũůūŴźƅ ŷŵŲƃ ũ

ŊŧŴŮŬŰŸűŵų ŸŵƅŮŬ œŧŪūŬŨźŷŪ ȝ Ūŵŷŵū Ÿ ŨŵŪŧŹŵŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ů

ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŵŰ ŎūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ ŸŹŧŷŬŰſůŰ

ŪŵŹůžŬŸűůŰ ŸŵŨŵŷ ȝ űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ œŧŪūŬŨźŷŪŧ

ŸŬŰžŧŸ ŵŴ ŶŷůŴŧūŲŬŭůŹ ŲƅŹŬŷŧŴŸűůŰ ŽŬŷűũů ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ

ŴŧżŵūůŹŸƆ ųŵŪůŲŧ ůųŶŬŷŧŹŵŷŧ ବŵŴŧ , ȝŵŸŴŵũŧŹŬŲƆ Ūŵŷŵūŧ ů

ŪŬŷųŧŴŸűŵŪŵ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ʼnŬžŬŷŵų ųƂ ŶŷůŨƂũŧŬų ũ ŪŵŸŹůŴůŽź

ũ ŷŧŰŵŴŬ ŊŧŷŽŧ

ŋŬŴƃ

ʼnŬŷŴůŪŬŷŵūŬ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŸũƆŹůų Ŵŧſ ūŬŴƃ źƅŹŴŵųź Ūŵŷŵūűź žŹŵ

ŴŧżŵūůŹŸƆ ũ ŮŬųŲŬ ŘŧűŸŬŴ ŇŴżŧŲƃŹ ʼnŬŷŴůŪŬŷŵūŬ ŤŹŵŹ

Ūŵŷŵū ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż mŻŧżũŬŷűŵũƂż ŭŬųžźŭůŴ}

ŊŬŷųŧŴůů Ŕŧū Ŵůų ũŵŮũƂſŧŬŹŸƆ Ůŧųŵű ůŮũŬŸŹŴƂŰ ųŴŵŪůų Ŷŵ

ŻůŲƃųź mřŵŹ ŸŧųƂŰ œƅŴżŪŧźŮŬŴ} ŏŸŹŵŷůžŬŸűůŰ ŽŬŴŹŷ Ūŵŷŵūŧ

ŨźūŹŵ ŶŵŪŷźŭŧŬŹ ũ ŸűŧŮŵžŴźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź ȝ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŬ

źŲŵžűů ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ūŵųŧ Ÿ ŷŬŮŴƂųů źűŷŧſŬŴůƆųů Ŵŧ ŻŧŸŧūŧż

ŲŬŹŴƆƆ ŗŧŹźſŧ ů ŸŹŵŷŵŭŬũƂŬ ŨŧſŴůȨ ŔŧŸŲŧūůũſůŸƃ

űŷŧŸŵŹŵŰ ƄŹŵŪŵ Ūŵŷŵūűŧ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ű ũŬŷſůŴŬ

ųůŸŹůžŬŸűŵŰ ŪŵŷƂ ňŷŵűűŬŴ ƆũŲƆƅƀŬŰŸƆ ŸůųũŵŲŵų ŊŧŷŽŧ

ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŸŵŪŲŧŸŴŵ ŴŬųŬŽűůų ŶŷůūŧŴůƆų ŷŧŮ ũ Ūŵū

ŶŷŵżŵūůŹ mʼnŧŲƃŶźŷŪůŬũŧ Ŵŵžƃ} ʼnŧſŬųź ũŮŵŷź ŵŹűŷŵŬŹŸƆ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż ŮŧżũŧŹƂũŧƅƀůż ũůūŵũ ũŵ ũŸŬŰ ŊŬŷųŧŴůů

ŋŬŴƃ

ŒŬŰŶŽůŪ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŶŷůŪŲŧſŧƅŹŸƆ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ ųźŮƂűŧŲƃŴźƅ ŸŹŵŲůŽź ŊŬŷųŧŴůů

ȝ ŶŷŬűŷŧŸŴƂŰ ŒŬŰŶŽůŪ ŎūŬŸƃ ŹũŵŷůŲů ňŧż şźŨŬŷŹ ů

œŬŴūŬŲƃŸŵŴ ʼnŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ƄŲŬŪŧŴŹŴŵųź

ŽŬŴŹŷź ũƂ źũůūůŹŬ ŘŹŧŷźƅ ŷŧŹźſź ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ ŸŵŵŷźŭŬŴůƆ

ƄŶŵżů ʼnŵŮŷŵŭūŬŴůƆ Ŵŧ ŇŲƃŹŬŷųŧŷűŹ řŵųŧŸűůŷżŬ ŵŷŪŧŴůŸŹŵų

ů űŧŴŹŵŷŵų ũ űŵŹŵŷŵŰ ŨƂŲ ŏ Ř ňŧż mœŬūŲŬŷŶŧŸŸŧŭ} ȝ

ŸŹŧŷŬŰſůŰ ŹŵŷŪŵũƂŰ ŶŧŸŸŧŭ ŌũŷŵŶƂ ŒŬŰŶŽůŪ ŸŲŧũůŹŸƆ Ÿũŵůųů

ūŬųŵűŷŧŹůžŴƂųů ŽŬŴŧųů ŶŵƄŹŵųź ſŵŶŶůŴŪ ŴŬŸŵųŴŬŴŴŵ ŴŬ

ŵŸŹŧũůŹ ŴůűŵŪŵ ŷŧũŴŵūźſŴƂų

ŋŬŴƃ

őũŬūŲůŴŨźŷŪ

ŖŷŵūŵŲŭŧŬų ŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ ũŵŲſŬŨŸŹũŵų ŊŧŷŽŧ ŘŬŪŵūŴƆ

ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ

ũ Ūŵŷŵū ŸűŧŮűź őũŬūŲůŴŨźŷŪ ŔŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ŵŨŲůű Ūŵŷŵūź

ŶŷůūŧƅŹ ūŵųŧ ŻŧżũŬŷűů ſŶůŲů ŪŵŹůžŬŸűůż ŽŬŷűũŬŰ ů

ũŵŮũƂſŧƅƀůŰŸƆ Ŵŧū Ūŵŷŵūŵų ųŵŴŧŸŹƂŷƃ ȝ Ůŧųŵű şŲŵŸŸŨŬŷŪ

őũŬūŲůŴŨźŷŪ ȝ ƄŹŵ ŴŧŸŹŵƆƀůŰ Ūŵŷŵū ųźŮŬŰ ŻŧżũŬŷűŵũŵŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ŎūŬŸƃ ŨŵŲŬŬ

ūŵųŵũ ũŵŮŷŧŸŹ űŵŹŵŷƂż

ŶŷŬũƂſŧŬŹ

ŲŬŹ ŔŬźūůũůŹŬŲƃŴŵ žŹŵ źŭŬ ũ

Ūŵūź

ŘŹŧŷƂŰ Ūŵŷŵū ũűŲƅžŬŴ ũ ŸŶůŸŵű ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ

ťŔŌŘőŕ ŖŵŸŲŬ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů ů ŸũŵŨŵūŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴů

ųƂ ŬūŬų ũ ūŬŷŬũźſűź ŗƅŨŬŲŧŴū ŎūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ ůŮũŬŸŹŴŧƆ

ŶŬƀŬŷŧ ňŧźųŧŴŴ ŘŹŧŲŧűŹůŹŵũƂŬ ŮŧŲƂ űŧųŬŴŴƂŬ ũŵūŵŶŧūƂ ů

ŮŧŴŧũŬŸů ŤŹŵ ūŬŰŸŹũůŹŬŲƃŴŵ ŸŹŵůŹ źũůūŬŹƃ ŔŬ ŮŷƆ ƄűŸűźŷŸůů

ŶŷŵũŵūƆŹŸƆ ŮūŬŸƃ Ÿ

Ūŵūŧ

ŋŬŴƃ

ŊŵŸŲŧŷ Ŏŧųŵű śŧŲƃűŬŴſŹŬŰŴ

ŘŬŪŵūŴƆųƂŸŴŵũŧ ŵűźŴźŹƃŸƆ ũ ŧŹųŵŸŻŬŷźŸűŧŮűů ŵŹŶŷŧũůũſůŸƃ

ũ Ūŵŷŵū ŊŵŸŲŧŷ ů ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ Ůŧųŵű śŧŲƃűŬŴſŹŬŰŴ ŊŵŸŲŧŷ

ȝ ũ ŶŷŵſŲŵų ŵūŴŧ ůŮ ŷŬŮůūŬŴŽůŰ ŊŬŷųŧŴŸűůż ůųŶŬŷŧŹŵŷŵũ

ŻŧŴŹŧŸŹůžŬŸűů űŷŧŸůũƂŰ Ūŵŷŵū ũŴŬŸŬŴŴƂŰ ũ ŸŶůŸŵű

űźŲƃŹźŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ ũ

Ūŵūź ŚƅŹŴƂŬ űŧŻŬ

Ÿŵ ŸŹŵŲůűŧųů ź ųŧŲŬŴƃűůż ŷŬŸŹŵŷŧŴžůűŵũ ŽũŬŹźƀŧƆ ŪŬŷŧŴƃ

Ŵŧ ŵűŴŧż ŮŧŹŬŰŲůũŵ ŷŧŸŶůŸŸŧŴƂż ūŵųŵũ ůųŶŬŷŧŹŵŷŸűůŰ

ūũŵŷŬŽ ŷŵųŧŴŸűůŬ ŽŬŷűũů ;, ȝ ;,, ũŬűŵũ ȝ ũŸŬ ƄŹŵ ŸŵŮūŧŬŹ

ŴŬŶŵũŹŵŷůųźƅ ŷŵųŧŴŹůžŬŸűźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź ŪŬŷųŧŴŸűŵŪŵ