נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  40 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 88 Next Page
Page Background

40

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ňŷŬųŬŴ őŬŲƃŴ ŊŧųŨźŷŪ ŔƅŷŴŨŬŷŪ œƅŴżŬŴ

ŋŷŬŮūŬŴ ňŬŷŲůŴ

Дорогой

Шиллера и Гёте

10

ūŴŬŰ

CTGMR

Путешествие по всей Германии,

включая круиз по Рейну

גרמניה לעומק

ברלין

¨

דרזדן

¨

מינכן

¨

נירנברג

¨

המבורג

¨

קלן

¨

ברמן

ŊŬŷųŧŴůƆ

ƄŹŵ ŹŬŸŴƂŬ źŲŵžűů ŸŹŧŷƂż Ūŵŷŵūŵũ ů

źųůŷŵŹũŵŷƆƅƀŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ ŶŵūŴŵŭƃƆ ŇŲƃŶ ŪŵŹůžŬŸűůŬ ŸŵŨŵŷƂ

ů ŹŷŧūůŽůŵŴŴƂŬ ŶůũŴƂŬ ŧŹųŵŸŻŬŷŧ ůŸűŲƅžůŹŬŲƃŴŵŪŵ

ŶŵŷƆūűŧ ů ŴŬŶŷŬűŷŧƀŧƅƀŬŪŵŸƆ ŶŷŧŮūŴůűŧ ŶŷŵŹůũŵŷŬžůũŧƆ

ųŴŵŪŵũŬűŵũŧƆ ůŸŹŵŷůƆ ů źūůũůŹŬŲƃŴƂŬ ŹŷŧūůŽůů

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝśŷŧŴűŻźŷŹ ȝ őƇŲƃŴ

ʼnŸŹŷŬžŧ ŪŷźŶŶƂ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ů ũƂŲŬŹ ũŵ śŷŧŴűŻźŷŹ œƂ

ŸŵũŬŷſůų źũŲŬűŧŹŬŲƃŴƂŰ űŷźůŮ Ŷŵ ŗŬŰŴź ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŸŹŧŷůŴŴƂųů Ůŧųűŧųů źũůūůų ŲŬŪŬŴūŧŷŴźƅ ŸűŧŲź ŒŵŷŬŲŬŰ

ũŵŸŶŬŹźƅ ũŬŲůűůų ŊŬŴŷůżŵų ŊŬŰŴŬ ŋŧŲŬŬ ŶŷŵūŵŲŭůų Ŵŧſ

ŶźŹƃ ũ ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ůŮũŬŸŹŴƂż ů ůŴŹŬŷŬŸŴƂż Ūŵŷŵūŵũ

ŊŬŷųŧŴůů ŵŸŴŵũŧŴŴƂŰ ūŷŬũŴůųů ŷůųŲƆŴŧųů ȝ őƇŲƃŴ

ŗŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

őƇŲƃŴ ȝ ňŷŬųŬŴ ȝ ŊŧųŨźŷŪ

ʼn ŶŬŷũŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ȝ ŵŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ őƇŲƃŴź ŪūŬ

ųƂ źũůūůų ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŪŵŹůžŬŸűůŰ ŘŵŨŵŷ ŋŧŲŬŬ ŶŷŵūŵŲŭůų

Ŵŧſ ŶźŹƃ ũ ňŷŬųŬŴ ȝ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ ŶŵŷŹŵũƂŰ Ūŵŷŵū ŮŴŧűŵųƂŰ

Ŵŧų Ŷŵ ŸűŧŮűŧų ŨŷŧŹƃŬũ Ŋŷůųų œƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ źŲůŽŧų

ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ źũůūůų ŷƂŴŵžŴźƅ ŶŲŵƀŧūƃ ŶŵųŶŬŮŴŵŬ

ŮūŧŴůŬ ŗŧŹźſů ů ŶŧųƆŹŴůű ŨŷŬųŬŴŸűůų ųźŮƂűŧŴŹŧų ʼnŵ

ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ Ŵŧ ŸŬũŬŷ ŊŬŷųŧŴůů ũ

ŊŧųŨźŷŪ ȝ Ūŵŷŵū Ŷŧŷűŵũ ŸűũŬŷŵũ űŧŴŧŲŵũ ů ŵŮŬŷ

ŋŬŴƃ

ŊŧųŨźŷŪ

ŕŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ ŊŧųŨźŷŪź ŵŹűŷŵŬŹ Ŵŧų ŶŷŬűŷŧŸŴƂŬ

ũůūƂ ů źūůũůŹŬŲƃŴźƅ ůŸŹŵŷůƅ ŴŬųŬŽűŵŰ mŘŬũŬŷŴŵŰ ʼnŬŴŬŽůů}

œƂ źũůūůų ŮūŧŴůŬ ŗŧŹźſů ŘŵŨŵŷƂ ů ŽŬŷűũů ŮūŧŴůŬ ňůŷŭů

ŸŹŧŷůŴŴƂŬ źŲŵžűů ŸŹŧŷŵŪŵ ŽŬŴŹŷŧ ů ũŬŲůűŵŲŬŶŴźƅ ŸŵũŷŬųŬŴŴźƅ

ŧŷżůŹŬűŹźŷź ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ųŵŭŴŵ ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ

ũ ŭůũŵŶůŸŴƂŰ ŒƅŨŬű ȝ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũźƅ ŸŹŵŲůŽź ŊŧŴŮƂ ȝ

ųŵŪźƀŬŸŹũŬŴŴŵŪŵ ŹŵŷŪŵũŵŪŵ ŸŵƅŮŧ ŌũŷŵŶŬŰŸűůż ŪŵŸźūŧŷŸŹũ

ŋŬŴƃ

ňŬŷŲůŴ

ŚŹŷŵų ųƂ ũƂŬŮŭŧŬų ůŮ ŊŧųŨźŷŪŧ ů ŴŧŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŸŹŵŲůŽź

ŵŨƁŬūůŴŬŴŴŵŰ ŊŬŷųŧŴůů ȝ ňŬŷŲůŴ ŔŧŸ ŭūƇŹ ŶŧŴŵŷŧųŴŧƆ

ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ŇŲŬűŸŧŴūŷŶŲŧŹŽ ů ŷŧŰŵŴ řůŷŪŧŷŹŬŴ

őŵŲŵŴŴŧ ŖŵŨŬūƂ ů ňŷŧŴūŬŴŨźŷŪŸűůŬ ũŵŷŵŹŧ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

ŨźŲƃũŧŷ ŚŴŹŬŷ ūŬŴ ŒůŴūŬŴ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ųƂ źũůūůų ũŵ

ũŷŬųƆ ŴŧſŬŪŵ ŮŴŧűŵųŸŹũŧ Ÿ ňŬŷŲůŴŵų

ŋŬŴƃ

ňŬŷŲůŴ ȝ ŖŵŹŸūŧų

ŌƀŬ ŵūůŴ ūŬŴƃ ũ ňŬŷŲůŴŬ ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŸŵũŬŷſůŹƃ

Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ƄűŸűźŷŸůƅ ũ ŖŵŹŸūŧų ȝ ŲŬŹŴƅƅ

ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ŶŷźŸŸűůż űŵŷŵŲŬŰ Ÿ ūũŵŷŽŵũŵ ŶŧŷűŵũƂų

ŧŴŸŧųŨŲŬų ŘŧŴ ŘźŸů ũƂŶŵŲŴŬŴŴƂų ũ ŸŹůŲŬ ŷŵűŵűŵ ŪūŬ

ŶŵŸŬŹůų ŵūůŴ ůŮ ūũŵŷŽŵũ śŷůūŷůżŧ ʼnŬŲůűŵŪŵ ů ŸŵũŬŷſůų

ŶŷŵŪźŲűź Ŷŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŵųź Ŷŧŷűź