נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  46 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 88 Next Page
Page Background

46

ZZZ RSKL U WRXU V FR L O _

őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ ŕŸŲŵ ňŬŷŪŬŴ ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷū

ŊŬŰŷŧŴŪŬŷ Żƃŵŷū Ŝŧųŧŷ ŘŹŵűŪŵŲƃų

דנמרק

¨

נורבגיה

¨

שוודיה

שטוקהולם

¨

ברגן

¨

אוסלו

¨

קופנהגן

ūŴŬŰ

Дорогой

Датских королей

CKZRR

Путешествие по Скандинавии

Дания, Норвегия, Швеция

œƂ ŶŷůŪŲŧſŧŬų ʼnŧŸ ũ źũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ

ŘűŧŴūůŴŧũůů źūůũůŹŬŲƃŴƂų ųŬŸŹŧų ŪūŬ ūŷŬũŴůŬ űźŲƃŹźŷŴƂŬ

ŹŷŧūůŽůů ŪŧŷųŵŴůžŴŵ ŸŲůŲůŸƃ Ÿ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂų ŵŨŷŧŮŵų ŭůŮŴů

ʼnŧŸ ŭūźŹ ŔŵŷũŬŪůƆ ȝ ŸŹŷŧŴŧ ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŰ ů ŶŬŷũŵŮūŧŴŴŵŰ

ŶŷůŷŵūƂ Ÿ ųŵŪźžůųů Ūŵŷŧųů ŨŬŸžůŸŲŬŴŴƂųů ũŵūŵŶŧūŧųů

űŷůŸŹŧŲƃŴŵ žůŸŹƂųů Żƃŵŷūŧųů ŋŧŴůƆ ȝ ŸŬũŬŷŴŧƆ ŸŹŷŧŴŧ ũ

űŵŹŵŷŵŰ ŸŹŷŧūŧŲ ſŬűŸŶůŷŵũŸűůŰ ŶŷůŴŽ ŊŧųŲŬŹ ŭūŧŲŧ ŸũŵŬŪŵ

ŶŷůŴŽŧ ŧŴūŬŷŸŬŴŵũŸűŧƆ ŗźŸŧŲŵžűŧ ůŸűŧŲŧ ŸũŵƅŭŬŷŹũź ŘŴŬŭŴŧƆ

űŵŷŵŲŬũŧ ů ŸŪŵŷŬŲ ũ ŶŬžů ŘŹŵŰűůŰ ŵŲŵũƆŴŴƂŰ ŸŵŲūŧŹůű

ŸŹŷŧŴŧ ŲŬŸŵũ ů ŵŮƇŷ ŲźŪŵũ ů Ūŵŷ ȝ şũŬŽůƆ ůŮũŬŸŹŴŧƆ ŸũŵŬŰ

ŸūŬŷŭŧŴŴŵŰ űŷŧŸŵŹŵŰ ŸŬũŬŷŴŵŰ ŶŷůŷŵūƂ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ

ŋŵŨŷŵ ŶŵŭŧŲŵũŧŹƃ ũ ŋŧŴůƅ Ÿ ŬƇ ųŴŵŪŵũŬűŵũŵŰ ůŸŹŵŷůŬŰ

ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƆųů ů ŧŷżůŹŬűŹźŷŵŰ ŘũŵŬ

ŮŴŧűŵųŸŹũŵ ųƂ ŴŧžŴƇų Ÿŵ ŸŹŵŲůŽƂ ŋŧŴůů ȝ őŵŶŬŴŪŧŪŬŴŧ ŤŹŵŹ

Ūŵŷŵū ŨŵŪŧŹ ŭůũŵŶůŸŴƂųů ųŬŸŹŧųů ʼnŧŸ ŭūźŹ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂŬ

űŧŴŧŲƂ źŮűůŬ ųŵƀŬŴƂŬ źŲŵžűů ŮūŧŴůƆųů Ÿ ŵŸŹŷŵűŵŴŬžŴƂųů

ſŶůŲƆųů ŶŲŵƀŧūƆųů ů Ŷŧŷűŧųů

ŋŬŴƃ

őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ

œƂ ŶŷŵūŵŲŭŧŬų ŸũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ őŵŶŬŴŪŧŪŬŴŵų ʼnŵ ũŷŬųƆ

ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ źũůūůų ŮūŧŴůŬ ŕŶŬŷŴŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ

ūũŵŷŬŽ őŷůŸŹůŧŴŸŨŵŷŪ Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ ŘŲŵŹŸżŵŲƃų ũ űŵŹŵŷŵų

ŷŧŮųŬƀŧŬŹŸƆ ŖŧŷŲŧųŬŴŹ ŮūŧŴůŬ ňůŷŭů űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ

ŇųŧŲůŬŴŨŵŷŪ ŮŴŧųŬŴůŹźƅ ŗźŸŧŲŵžűź ŸűźŲƃŶŹŵŷŧ Ť ŤŷůűŸŬŴŧ

ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ Ň ũŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ųƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ

Ŷŵ ŵūŴŵŰ ůŮ ŸŧųƂż ūŲůŴŴƂż źŲůŽ ŶŲŧŴŬŹƂ ȝ ŘŹŷƇŪŬŹ

ŋŬŴƃ

őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ ȝŕŸŲŵ

ŘũŵŨŵūŴŵŬ źŹŷŵ ũ őŵŶŬŴŪŧŪŬŴŬ ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŶŵŨƂũŧŹƃ

ũ ŵūŴŵŰ ůŮ űŷŧŸůũŬŰſůż ŷŬŮůūŬŴŽůŰ ųůŷŧ ȝ ŸůųũŵŲŬ

ŧŨŸŵŲƅŹŴŵŰ ųŵŴŧŷżůů ŋŧŴůů ȝ ũ ŮŧųűŬ śŷŬūŬŷůűŸŨŵŷŪ

ŇŷżůŹŬűŹźŷŧ ŲŬŶŴůŴŧ ŪŬŷŨƂ ųŬŨŬŲƃ ƄŶŵżů ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ ȝ ũŸŬ

ŮŧŸŲźŭůũŧŬŹ ũŵŸżůƀŬŴůƆ řŧűŭŬ ʼnƂ ŸųŵŭŬŹŬ źũůūŬŹƃ Ůŧųŵű

őŷŵŴŨŵŷŪ ʼn ƄŹŵų ŮŧųűŬ ŭůŲů ů ŶŷŧŮūŴŵũŧŲů ũŧŭŴƂŬ ŸŵŨƂŹůƆ

űŵŷŵŲů ŋŧŴůů ŮūŬŸƃ ŭŬ ŭůŲ ů ŸŹŷŧūŧŲ ŊŧųŲŬŹ ŶŷůŴŽ ūŧŹŸűůŰ

ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ Ŵŧſź ŪŷźŶŶź ŭūƇŹ űŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ

Ŷŧŷŵų űŵŹŵŷƂŰ ūŵŸŹŧũůŹ ŴŧŸ ű ŨŬŷŬŪŧų ŔŵŷũŬŪůů

ŋŬŴƃ

ŕŸŲŵ

ŚŹŷŵų ųƂ ŶŷůŨƂũŧŬų ũ ŕŸŲŵ ȝ ŵūŴź ůŮ ŸŧųƂż ūŷŬũŴůż

ŸűŧŴūůŴŧũŸűůż ŸŹŵŲůŽ ŬƇ ůŸŹŵŷůƆ ŴŧŸžůŹƂũŧŬŹ ŹƂŸƆžŬŲŬŹůƆ

Ÿ ŹŬż ũŷŬųŬŴ űŵŪūŧ Ÿƅūŧ ŶŷůŬżŧŲů ŶŬŷũƂŬ ŶŵŸŬŲŬŴŽƂ ů

ŶŵŸŹŷŵůŲů Ūŵŷŵū Ŵŧ ũżŵūŬ Żƃŵŷūŧ ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ

źũůūůų ŸŹŧŷźƅ űŷŬŶŵŸŹƃ ŇűŬŷŸżźŸ Ŕŵũźƅ ŕŶŬŷź ŮūŧŴůŬ

ŖŧŷŲŧųŬŴŹŧ ŶŵŸŬŹůų Ŷŧŷű ŸűźŲƃŶŹźŷ ŊźŸŹŧũŧ ʼnůŪŬŲŧŴūŧ

źũůūůų ŮūŧŴůŬ ŗŧŹźſů ŪūŬ ũŷźžŧƅŹ ŔŵŨŬŲŬũŸűůŬ ŶŷŬųůů

ųůŷŧ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŬ

ňƅŪūŵŰ ʼn ƄŹŵų źŪŵŲűŬ Ūŵŷŵūŧ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴŧƆ źųůŷŵŹũŵŷƆƅƀŧƆ

ŧŹųŵŸŻŬŷŧ ŖŷŬűŷŧŸŴŧƆ Ŷŷůŷŵūŧ źŬūůŴŬŴŴƂŬ źŪŵŲűů Ŷŧŷűŵũ

ųŧŲŬŴƃűůŬ źƅŹŴƂŬ źŲŵžűů Ÿ űŷŧŸůũƂųů ūŵųŧųů ŲźžſůŬ

ŶŲƆŭů ŕŸŲŵ ů ŸŧųƂŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŬ ųźŮŬů ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ

ŶŵŸŬŹůŹƃ ųźŮŬŰ Ųŵūŵű ũůűůŴŪŵũ

ŋŬŴƃ

ŕŸŲŵ ȝ ňŬŷŪŬŴ

ŔŵŷũŬŪůƆ ŵŮŴŧžŧŬŹ mŶźŹƃ Ŵŧ ŸŬũŬŷ} ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ů ŴŧžŴƇų Ŵŧſ

ŶźŹƃ Ŵŧ ŗŵūůŴź ŨŵŪŧ ŕūůŴŧ ů ũůűůŴŪŵũ ŔŧŸ ŭūƇŹ ŶŬŷŬŬŮū ůŮ

ŕŸŲŵ ũ ňŬŷŪŬŴ Ŗŵ ūŵŷŵŪŬ ųƂ ŵŸŹŧŴŵũůųŸƆ ũ ũƂŸŵűŵŪŵŷŴŵų

ŲƂŭŴŵų űźŷŵŷŹŬ ŊŬŰŲŵ ŶŷŵŬūŬų Ŷŵ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵųź Ŷŧŷűź

ŜŧŷūŧŴŪŬŷũůūūŧ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż ũƂŸŵűůż

ũŵūŵŶŧūŵũ ŔŵŷũŬŪůů ʼnƇŷůŴŪŸŻŵŸŸŬŴ ŬŪŵ ųŵƀŴƂŬ ŶŵŹŵűů ũŵūƂ

ŴůŸŶŧūŧƅŹ Ÿ ũƂŸŵŹƂ ųŬŹŷŧ ũ ūŵŲůŴź Ÿ ũŬŷŹůűŧŲƃŴƂųů

ŸűŲŵŴŧųů ő ũŬžŬŷź ųƂ ŶŷůŨźūŬų ũ ųŧŲŬŴƃűůŰ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ

Ūŵŷŵūŵű ňŬŷŪŬŴ ŸžůŹŧƅƀůŰŸƆ ŷŵūůŴŵŰ ũŬŲůűŵŪŵ ŴŵŷũŬŭŸűŵŪŵ

űŵųŶŵŮůŹŵŷŧ Ť ŊŷůŪŧ

ŋŬŴƃ

ňŬŷŪŬŴ

ňŬŷŪŬŴ Ÿŧų Ŷŵ ŸŬŨŬ ȝ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ʼnŬūƃ ƄŹŵ

ŸŧųƂŰ ŨŵŲƃſŵŰ ūŬŷŬũƆŴŴƂŰ Ūŵŷŵū ŌũŷŵŶƂ ʼnŵ ũŷŬųƆ

ŵŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ňŬŷŪŬŴź ųƂ źũůūůų ŸŹŧŷůŴŴźƅ

űŵŷŵŲŬũŸűźƅ űŷŬŶŵŸŹƃ ŸŹŧŷźƅ ŹŧųŵŭŴƅ ů ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ

űũŧŷŹŧŲ ŊŧŴŮŬŰŸűŵŰ ŲůŪů ňŷƅŪŪŬŴ ŌŪŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴŧƆ ƆũŲƆŬŹŸƆ

ũůŮůŹŴŵŰ űŧŷŹŵžűŵŰ Ūŵŷŵūŧ ŌūůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ũ ŸũŵƇų ŷŵūŬ

ŵŴŧ ŸŵżŷŧŴůŲŧŸƃ ūŵ Ŵŧſůż ūŴŬŰ ů ŴŧżŵūůŹŸƆ Ŷŵū ŮŧƀůŹŵŰ

ťŔŌŘőŕ ŌŸŲů ŶŵŮũŵŲůŹ ŶŵŪŵūŧ ųŵŭŴŵ ŨźūŬŹ ŶŵūŴƆŹƃŸƆ

Ŵŧ ŻźŴůűźŲƇŷŬ Ŵŧ ŵŨŮŵŷŴźƅ ŶŲŵƀŧūűź śŲŵŰŬŴ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ

ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůų Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŨźūŬŹ

ŶŷŬūŲŵŭŬŴŧ ŶŵŬŮūűŧ ũ řŷŵŲŲƃżŧźŪŬŴ ȝ ųźŮŬŰ źŸŧūƃŨź Ť ŊŷůŪŧ

ŋŬŴƃ

ňŬŷŪŬŴ ȝ ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷū

œƂ ŶŷŵūŵŲŭŧŬų Ŵŧſ mŶźŹƃ Ŵŧ ŸŬũŬŷ} ŖŷŵŬūŬų žŬŷŬŮ ŴŬŨŵŲƃſźƅ

ūŬŷŬũźſűź ʼnŵŸŸ źũůūůų ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŰ ũŵūŵŶŧū řũůŴŴŬŴŻŵŸŸ

ŸūŬŲŧŬų ŵŸŹŧŴŵũűź ũŵ śŲŵųŬ ŪūŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŸŵũŬŷſůŹƃ

ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ źŴůűŧŲƃŴŵŰ ŭŬŲŬŮŴŵŰ ūŵŷŵŪŬ ŕŴŧ ŶŷŵżŵūůŹ Ŷŵ

űŷźŹƂų ŸűŲŵŴŧų ũżŵūůŹ ũ źŮűůŬ ŪŵŷŴƂŬ ŹźŴŴŬŲů Ůŧ ŵűŴŵų ʼnƂ

źũůūůŹŬ ŸűŧŲůŸŹƂŬ ŪŵŷŴƂŬ ŸűŲŵŴƂ ũŵūŵŶŧūƂ ŸŶŧūŧƅƀůŬ ŸŹŬŴŵŰ

ůŲů ŸűŧŹƂũŧƅƀůŬŸƆ ŹŵŴűŵŰ ŸŹŷźŰűŵŰ ųŧŲŬŴƃűůŬ ūŬŷŬũŬŴƃűů

ů ŻŬŷųƂ ő ũŬžŬŷź ųƂ ŶŷůŨźūŬų ũ ŵūůŴ ůŮ Ūŵŷŵūűŵũ Ŵŧ ŨŬŷŬŪź

ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷūŧ ŸžůŹŧƅƀŬŪŵŸƆ ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż ŭůũŵŶůŸŴƂż ũ

ŔŵŷũŬŪůů

ŋŬŴƃ

ŘŹŷŧŴŧ Żƃŵŷūŵũ ȝ ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷū

ŗŧŴŴůų źŹŷŵų ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ

ŪŵŷŴŵųź ŷŧŰŵŴź Ŵŧ ŨŬŷŬŪŧż ŸŧųŵŪŵ ūŲůŴŴŵŪŵ ŴŵŷũŬŭŸűŵŪŵ

Żƃŵŷūŧ Ȟ ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷūŧ ŎūŬŸƃ ŬŸŹƃ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂŬ