נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  47 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

47

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

23/07/17

11/07/17

CKZRR

06/08/17

25/07/17

CKZRR

20/08/17

08/08/17

CKZRR

ǺȈȔ ȜȤȖȘȌȖȊ ȒȘȈȑ

ǰȝ ȋȘȖȔȖȊȖȑ ȐșȝȖȌ

ǺȈȔ Ȍȓȧ ȌțȠȐ

ȉȍșȒȘȈȑȕȐȍ ȗȘȖșȚȖȘȣ«

Ǭ ǩȈȑȘȖȕ

Норвегия

Берген

Осло

Швеция

Дания

Копенгаген

Стокгольм

Лиллехаммер

Фьорды

Хамар

ŸűŧŲƂ Ÿ ŨŬŲŵŸŴŬŭŴƂųů ũŬŷſůŴŧųů ſźųŴƂŬ ũŵūŵŶŧūƂ

ŮŧŷŵŭūŧƅƀůŬŸƆ ũ ŪŵŷŴƂż ŲŬūŴůűŧż ů ŴůŮũŬŷŪŧƅƀůŬŸƆ

Ÿ ŪŷŵųŧūŴŵŰ ũƂŸŵŹƂ ũ ŨůŷƅŮŵũźƅ ũŵūź Żƃŵŷūŧ ŲŬŸŧ Ÿ

ůŮźųŷźūŴƂųů ŲźŭŧŰűŧųů ŮŬŷűŧŲƃŴŧƆ ŪŲŧūƃ ũŵūƂ ů ũŬűŵũŵŬ

ŸŶŵűŵŰŸŹũůŬ ŨŬŷŬŪŵũ ŨƂŲůŴŴƂŬ ŶŵŸŹŷŵŰűů ŷƂŨŧűŵũ ů

ŸűŲŧūƂ ŷƂŨŵŹŵŷŪŵũŽŬũ ŭůũŵŶůŸŴƂŬ ŻŬŷųƂ ů ūŬŷŬũźſűů Ÿ

žůŸŹŬŴƃűůųůŴŧŷƆūŴƂųůūŵųůűŧųů œƂŨźūŬųŶŬŷŬŶŷŧũŲƆŹƃŸƆ

žŬŷŬŮ Żƃŵŷū ũŵŸżŵūůŹƃ ű ŲŬūŴůűź ňŷůűŸūŧŲƃ ŶŬŷŬŸŬžŬų

ŵūŴŵůųŬŴŴźƅ ūŵŲůŴź ů ŸŵũŬŷſůų ŶŧŷŵųŴźƅ ŶŬŷŬŶŷŧũź

ŋŬŴƃ

ŊŬŰŷŧŴŪŬŷ Żƃŵŷū ȝŜŧųŧŷ

ŚŹŷŵų Ŷŵ ŶŷůŨƂŹůů ũ ŜŬŲŲŬŸƅŲƃŹ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ

ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŵŧ ŹŬŶŲŵżŵūŬ Ŷŵ ŊŬŰŷŧŴŪŬŷ Żƃŵŷūź œƂ

ŴŧŸŲŧūůųŸƆ ŪŵŷŴƂųů űŷŧŸŵŹŧųů źūůũůŹŬŲƃŴƂųů ũŵūŵŶŧūŧųů

ȝ ŸŧųƂŬ ůŮũŬŸŹŴƂŬ mŘŬųƃ ŸŬŸŹƇŷ} ů mōŬŴůż} ŪŵŷŴƂųů

ŸŬŷŶŧŴŹůŴŧųů ů ųŧŲŬŴƃűůųů ŻŬŷųŧųů ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŷŵŬūŬų

Ŷŵ mŎŵŲŵŹŵųź ųŧŷſŷźŹź} ŸŶźŸŹůųŸƆ Ŷŵ mŋŵŷŵŪŬ ŹŷŵŲŲŬŰ}

ŶŷŵŬūŬų Ŷŵ ūŵŲůŴŬ ŖŬŷ ŊƅŴŹŧ ŶŬŷŬŸŬžƇų ŵŮŬŷŵ œƃƇŸŧ ů ű

ũŬžŬŷź ųƂ ŶŷůŨźūŬų ũ Ŝŧųŧŷ

ŋŬŴƃ

Ŝŧųŧŷ ȝ ŘŹŵűŪŵŲƃų

œƂ ŴŧŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ şũŬŽůƅ Ÿ ŬƇ ũŵŲŴŵŵŨŷŧŮŴƂųů ūŵŲůŴŧųů

ŵŨŷŧųŲƇŴŴƂųů ŲŬŸŧųů ů ŹƂŸƆžŧųů ŵŮŬŷ ŶŵŪŷźŭƇŴŴƂż ũ ŹůſůŴź

ů ŸŶŵűŵŰŸŹũůŬ ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŸūŬŲŧŬų űŵŷŵŹűźƅ ŵŸŹŧŴŵũűź ũ

ŪŵŷŵūŬ ŤŷŬŨŷź ŲŬŭŧƀŬų ũ Ÿŧųŵų ŽŬŴŹŷŬşũŬŽůů ů ƆũŲƆƅƀůųŸƆ

ŮŴŧžůųƂų űźŲƃŹźŷŴƂų ŽŬŴŹŷŵų ŸŹŷŧŴƂ řůŶůžŴƂŰ ſũŬūŸűůŰ

Ūŵŷŵūŵű ŹůżůŰ Ÿ ŷźůŴŧųů űŷŬŶŵŸŹŴƂż ũŧŲŵũ Ÿ Ŷźſűŧųů

ŸŹŧŷůŴŴŵŰ űŷŬŶŵŸŹƃƅ ŵűŷźŭŬŴŴŵŰ Ŷŧŷűŵų ů ŨŵŲƃſůų űŧŴŧŲŵų

ů ŶŬŷŬűůŴźŹƂų žŬŷŬŮ ŴŬŪŵ ŸŹŧŷůŴŴƂų ųŵŸŹůűŵų ő ũŬžŬŷź ųƂ

ŶŷůŨźūŬų ũ ŘŹŵűŪŵŲƃų ůŮũŬŸŹŴƂŰ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ ŸũŵŬŰ űŷŧŸŵŹŵŰ Ŵŵ

ů ŹŬų žŹŵ ƆũŲƆŬŹŸƆ ŸŧųƂų ŨŵŲƃſůų Ūŵŷŵūŵų ũ ŘűŧŴūůŴŧũůů ŔŧŸ

ŭūƇŹ ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ Ūŵŷŵū ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ ŸŷŬūů ŮŬŲŬŴů

ŲŬŸŵũ ů ŸůŴŬũƂ űŧŴŧŲŵũ ŷŧŮūŬŲƆƅƀůż ŬŪŵ Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŵũ

ŇŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ ſŬūŬũŷƂ ŶŷŬŲŬŸŹƃ Źůżůż źŲŵžŬű ŧŷŵųŧŹƂ ũ

ũŵŮūźżŬ ŸůŲźƄŹƂ ƆżŹ ů űŵŷŧŨŲŬŰ ŮŧũůŹűů ŲŬŨŬūůŴƂż ſŬŰ ů

ŶŧŷƆƀůŰ ũ ũŵŮūźżŬ ŸůŲźƄŹ őŧŷŲŸŵŴŧȨ

ŋŬŴƃ

ŘŹŵűŪŵŲƃų

ŕžŧŷŵũŧŴůŬ ŘŹŵűŪŵŲƃųŧ ȝ ƄŹŵ ŸŶŵűŵŰŸŹũůŬ űŷŧŸŵű ů

ŵŷŪŧŴůžŴŵŸŹƃ ŶŷůŷŵūƂ ŤŹŵŹ ŵűŷźŭŬŴŴƂŰ ũŵūŵŰ ŷŧŰŸűůŰ

źŪŵŲŵű ũŵŮŴůűſůŰ ũ Ūŵūź ŴŧŮƂũŧƅŹ mőŷŧŸŧũŽŬųŴŧ ũŵūŬ}

ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ źũůūůų őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ȝ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż ŨŵŲƃſůż ūŬŰŸŹũźƅƀůż ūũŵŷŽŵũ ũ ųůŷŬ ŗŧŹźſź ŪūŬ

ŶŷŵżŵūƆŹ ŨŧŴűŬŹƂ Ŷŵ Ŷŵũŵūź ũŷźžŬŴůƆ ŔŵŨŬŲŬũŸűůż ŶŷŬųůŰ

űŵŴŽŬŷŹŴƂŰ ŮŧŲ ŽŬŷűũů ů ųźŮŬů ŶŲŵƀŧūů ů ŻŵŴŹŧŴƂ œƂ

ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ŸŹŧŷŵųź Ūŵŷŵūź ŊŧųŲŧ ŘŹŧŴ ŪūŬ Ŷŵ ŶŷŬŭŴŬųź

ŽŧŷůŹ ūźż ŷƂŽŧŷŸűůż ũŷŬųŬŴ ŸűŧŮŵžŴƂŬ ūŵųůűů űŷŵſŬžŴƂŬ

ŨŧſŬŴűů ųŵƀŬŴƂŬ źŲŵžűů ŨŬŸűŵŴŬžŴƂŬ ŲŬŸŹŴůŽƂ ů ŧŷŵžűů

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŧż źŲźžſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ

űŲŧŸŸŧ

ȧ Ŵŵžƃ ũ ż ųŬŸŹŴƂż űŧƅŹŧż Ŵŧ ŶŧŷŵųŬ őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ

ŕŸŲŵ Ÿ źŭůŴŵų

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴƂż źŭůŴŧ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů

ũ Ūŵŷŵūŧż őŵŶŬŴŪŧŪŬŴ ŕŸŲŵ ňŬŷŪŬŴ

ŘŹŵűŪŵŲƃų

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ů ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

ŶŵŲźŵŸŹŷŵũ

ňƅŪūŵŰ űźŷŵŷŹ ŊŬŰŲŵ ūŬŷŬũŴƆ ʼnŵŸŸ Ūŵŷŵūŧ Ŝŧųŧŷ ů ŤŷŬŨŷź

ŘŵŪŴŬ Żƃŵŷū ŊŬŰŷŧŴŪŬŷ Żƃŵŷū ŊŧųŲŧ ŘŹŧŴ ũ ŘŹŵűŪŵŲƃųŬ

ȧ űŷźůŮ Ŷŵ ŊŬŰŷŧŴŪŬŷ Żƃŵŷūź

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŇƄŷŵŶŵŷŹŵũƂŬ ŸŨŵŷƂ ů ŴŧŲŵŪů

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ŋŬŴƃ

ŘŹŵűŪŵŲƃų

ŘũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ ūŲƆ ŶŷŵŪźŲŵű ů ŶŵűźŶŵű ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ

Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŵŸŬŹůŹƃ őŵŷŵŲŬũŸűůŰ ŵŸŹŷŵũ ŪūŬ

ŸŷŬūƃ ŵŮŬŷŧ œŬŲŧŷŬŴ ŷŧŸŶŵŲŵŭůŲŸƆ Ůŧųŵű ŋŷŵŹŹŴůŴŪżŵŲƃų

ȝ ūŬŰŸŹũźƅƀŧƆ ŮŧŪŵŷŵūŴŧƆ űŵŷŵŲŬũŸűŧƆ ŷŬŮůūŬŴŽůƆ œƂ

źũůūůų űŷŧŸůũƂŰ ūũŵŷŽŵũƂŰ űŵųŶŲŬűŸ ŸŵŸŹŵƆƀůŰ ůŮ ūũŵŷŽŧ

ŭůũŵŶůŸŴŵŪŵ Ŷŧŷűŧ űůŹŧŰŸűŵŪŵ ŶŧũůŲƃŵŴŧ ů ŪŵŹůžŬŸűŵŰ ŨŧſŴů

ů ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŸźŷŵũƂųů ŸŬũŬŷŴƂųů ŶŬŰŮŧŭŧųů Ůŧ Ūŵŷŵūŵų

ŋŬŴƃ

ŘŹŵűŪŵŲƃų ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŔŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŮŧŪŧūŵžŴŵŰ ů ŸűŧŮŵžŴŵ űŷŧŸůũŵŰŘűŧŴūůŴŧũůů

ŶŵūŵſŲŵ ű űŵŴŽź řźŷ ũ ŘűŧŴūůŴŧũůƅ ȝ ƄŹŵ ƆŷűůŬ ũŶŬžŧŹŲŬŴůƆ

ůŸűŷŬŴŴƆƆ ūŵŨŷŵŭŬŲŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ů ųŧŸŸŧ źūůũůŹŬŲƃŴƂż ŵŹűŷƂŹůŰ Ř

ƄŹůų mŨŧŪŧŭŵų} ųƂ ů ũŵŮũŷŧƀŧŬųŸƆ ūŵųŵŰ