נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  48 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 88 Next Page
Page Background

48

ZZZ RSKL U WRXU V FR L O _

ūŴŬŰ

Путешествие в Швейцарию,

включая Эльзас

Альпы и Вогезы

ŝƅŷůż ŒƅŽŬŷŴ ňŬŷŴ ŘŹŷŧŸŨźŷŪ ŘźŲƃŽ

ŘŬŲŬŸŹŧ Ůŧųŵű ʼnŬŷżŴůŰ őŬŴůŪŸŨŬŷŪ

ŗŬŰŴŸűůŰ ũŵūŵŶŧū

שוויץ

מפלי הריין

¨

שטרסבורג

¨

לוצרן

¨

ציריך

CBARR

ŋŬŴƃ

ŝƅŷůż ȝŒƅŽŬŷŴ

œƂ ŶŷůŲŬŹŧŬų ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ŝƅŷůżŧ ů ŸŷŧŮź ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ

ũ ŪŵŸŹŬŶŷůůųŴƂŰ ŒƅŽŬŷŴ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ ŨŬŷŬŪŧż

śůŷũŧŲƃūſŹŬŹŸűŵŪŵ ŵŮŬŷŧ ʼn ŷŧųűŧż ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů ŴŧŸ

ŭūŬŹŮŴŧűŵųŸŹũŵŸŪŲŧũŴƂųůūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƆųůmŘŬŷūŽŧ

şũŬŰŽŧŷůů} œƂ źũůūůų ŮŴŧųŬŴůŹźƅ ŸűźŲƃŶŹźŷź mŚųůŷŧƅƀůŰ

ŲŬũ} Ÿŧųźƅ ūŲůŴŴźƅ űŷŬŶŵŸŹŴźƅ ŸŹŬŴź ŸŵżŷŧŴůũſźƅŸƆ

ũ ŸŹŷŧŴŬ ŒŧŨůŷůŴŹ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂż źŲŵžŬű ů ųŧŲŬŴƃűůż

ŶŲŵƀŧūŬŰ ŶŷůũŬūŬŹ ŴŧŸ ű ŷŬűŬ ŗŵŰŸ žŬŷŬŮ ŸŹŷŬųůŹŬŲƃŴƂŬ

ũŵūƂ űŵŹŵŷŵŰ ŶŬŷŬűůŴźŹƂ ūũŧ źŴůűŧŲƃŴƂż ūŬŷŬũƆŴŴƂż

ųŵŸŹŧ ȝ ųŧŲŬŴƃűůŰ şŶŷŵŬŷŨŷƅűűŬ ů őŧŶŬŲƃŨŷƅűűŬ ȝ ŸŧųƂŰ

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ųŵŸŹ ũ şũŬŰŽŧŷůů ũůŮůŹŴŧƆ űŧŷŹŵžűŧ Ūŵŷŵūŧ ů

ŴŬŸŵųŴŬŴŴŵ ŵūŴŧ ůŮ Ųźžſůż ŹŵžŬű ūŲƆ ŵŨŮŵŷŧ ů ŻŵŹŵŪŷŧŻůŰ

ŴŬũŬŷŵƆŹŴŵ ŭůũŵŶůŸŴŵŰ ŶŧŴŵŷŧųƂ ŵűŷŬŸŹŴƂż Ūŵŷ ŵŹŷŧŭŬŴŴƂż

ũ ŮŬŷűŧŲƃŴƂż ũŵūŧż ŵŮŬŷŧ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź

ūŲƆ ŷŧŮųŬƀŬŴůƆ ů ŵŹūƂżŧ

ŋŬŴƃ

ňŬŷŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ňŬŷŴ ŸŹŵŲůŽź şũŬŰŽŧŷůů

ʼnŵŮũƂſŧƆŸƃ Ŵŧū ŸŹŷŬųůŹŬŲƃŴƂųů ũŵūŧųů ŷŬűů ŇŧŷŬ ŸŹŧŷƂŰ

Ūŵŷŵū ŸŵŮūŧŬŹ ũŶŬžŧŹŲŬŴůŬ ůŲŲƅŸŹŷŧŽůů ůŮ ŸŹŧŷůŴŴŵŪŵ

ŷŵųŧŴŧ œŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂŬ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů ňŬŷŴŧ

ŸŷŬūů űŵŹŵŷƂż ūůűŵũůŴŴŧƆ ŞŧŸŵũŧƆ ŨŧſŴƆ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŰ

őŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ Ÿ ŸŧųŵŰ ũƂŸŵűŵŰ űŵŲŵűŵŲƃŴŬŰ ũ ŸŹŷŧŴŬ

ŪŲŧũŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ ȝ ňźŴūŬŸŶŲŧŽ Ÿ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂų ŮūŧŴůŬų

ŶŧŷŲŧųŬŴŹŧ ŪŧŷŧŴŹůŷŵũŧŴŴŵ ŵžŧŷźƅŹ ŲƅŨŵŪŵ ňŬŷŴ ȝ Ūŵŷŵū

ŮŧŹŬŰŲůũŵ źűŷŧſŬŴŴƂż ŻŵŴŹŧŴŵũ ů űŷƂŹƂż ŪŧŲŬŷŬŰ Ŷŵ

űŵŹŵŷƂų ųŵŭŴŵ ŪźŲƆŹƃ ŴŬ ũŮůŷŧƆ Ŵŧ ŶŵŪŵūź ŘůųũŵŲ Ūŵŷŵūŧ

ȝ mŨŬŷŴŸűůŬ ųůſűů} ŶŷŬūŸŹŧƇŹ ŹźŹ ŶŬŷŬū ŹźŷůŸŹŧųů ũŵ ũŸŬż

ũŵŮųŵŭŴƂż ũŵŶŲŵƀŬŴůƆż ȝ ŭůũŵų ũ ŮŴŧųŬŴůŹŵŰ œŬūũŬŭƃŬŰ

ƆųŬ ŸűźŲƃŶŹźŷŴŵų ȝ ũ ũůūŬ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż ųŷŧųŵŷŴƂż ů

ŨŷŵŴŮŵũƂż ůŮũŧƆŴůŰ ƀŬūŷŵ ŷŧŮŨŷŵŸŧŴŴƂż Ŷŵ ũŸŬųź Ūŵŷŵūź ů

ŷŧŮźųŬŬŹŸƆ ŸźũŬŴůŷŴŵų şũŬŰŽŧŷŽƂ ŵŻůŽůŧŲƃŴŵ ŴŧŮƂũŧƅŹ

ňŬŷŴ mŻŬūŬŷŧŲƃŴƂų Ūŵŷŵūŵų} ŧ ŴŬ ŸŹŵŲůŽŬŰ ũůūůųŵ

žŹŵŨƂ ŴŬ ŨƂŲŵ ŵŨůūŴŵ ōŬŴŬũŬ ŝƅŷůżź ů ŒƅŽŬŷŴź ʼnŬūƃ Ŷŵ

ŷŧŮųŬŷź ů űŵŲůžŬŸŹũź ŵŨůŹŧŹŬŲŬŰ ňŬŷŴ ȝ ŸŧųƂŰ ųŧŲŬŴƃűůŰ ůŮ

mŪŲŧũŴƂż} Ūŵŷŵūŵũ şũŬŰŽŧŷŸűŵŰ őŵŴŻŬūŬŷŧŽůů

ŋŬŴƃ

őŵŲƃųŧŷ ȝňŧŮŬŲƃ

őŵŲƃųŧŷ ȝ mŭŬųžźŭůŴŧ ũ űŵŷŵŴŬ ŤŲƃŮŧŸŧ} ŔŬŸųŵŹŷƆ Ŵŧ

ŵŹŴŵŸůŹŬŲƃŴŵ ŴŬŨŵŲƃſŵŰ ŷŧŮųŬŷ Ūŵŷŵū ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŸŵŨŵŰ

ŸũŵŬŵŨŷŧŮŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų ũ

űŵŹŵŷŵų źūůũůŹŬŲƃŴƂų ŵŨŷŧŮŵų ŶŬŷŬŶŲŬŲůŸƃ ũŸŬũŵŮųŵŭŴƂŬ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ ŸŹůŲů ȝ ŪŵŹůűŧ ů Ũŧŷŵűűŵ ŷŵűŵűŵ ů

ũŵŮŷŵŭūŬŴůŬ œƂ źũůūůų ŷŧŮŴŵŽũŬŹŴƂŬ ŻŧżũŬŷűŵũƂŬ ūŵųůűů

űũŧŷŹŧŲŧ mœŧŲŬŴƃűŧƆ ʼnŬŴŬŽůƆ} ŵŹŷŧŭŧƅƀůŬŸƆ ũ ŶŷŵŮŷŧžŴƂż

ũŵūŧż űŧŴŧŲŵũ Ŷŵ űŵŹŵŷƂų Źŵ ů ūŬŲŵ ŸŴźƅŹ ŻŷŧŴŽźŮŸűůŬ

ŪŵŴūŵŲƂ Ŭūũŧ ŴŬ ŮŧūŬũŧƆ ŴůŮűůŬ ųŵŸŹůűů źŹŵŶŧƅƀůŬ ũ

ŽũŬŹŧż ŪŬŷŧŴů œƂ ŵŸŹŧŴŵũůųŸƆ ź mŋŵųŧ ŪŵŲŵũ} źűŷŧſŬŴŴŵŪŵ

ŸŵŹŴŬŰ ŸűźŲƃŶŹźŷŴƂż ŲůŽ ů ź ŸűŧŮŵžŴŵŪŵ mŋŵųŧ ŖŻůŸŹŬŷŧ}

ūŬŷŬũƆŴŴƂŬ ŪŧŲŬŷŬů űŵŹŵŷŵŪŵ ŶŬŷŬūŧƅŹŵŷůŪůŴŧŲƃŴƂŰ űŵŲŵŷůŹ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŰ ƄŶŵżů ŎŧŹŬų ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ňŧŮŬŲƃ ũŹŵŷŵŰ

ŶŵŸŲŬ ŝƅŷůżŧ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵū ũ şũŬŰŽŧŷůů ňŧŮŬŲƃȝŪŵŷŵū

űŵŸųŵŶŵŲůŹ ŪūŬ ŸŵŸŷŬūŵŹŵžŬŴƂ ŪŲŧũŴŬŰſůŬ ſũŬŰŽŧŷŸűůŬ

źŴůũŬŷŸůŹŬŹƂ ŪŷŧŴůžůŹ ů Ÿ ŊŬŷųŧŴůŬŰ ů Ÿ śŷŧŴŽůŬŰ œŵŪźžůŰ

ŗŬŰŴ ūŬŲůŹ Ūŵŷŵū Ŵŧ ūũŬ žŧŸŹů ňŵŲƃſŵŰ ů œŧŲƂŰ ňŧŮŬŲƃ Ŕŧ

ƅŪŵ ŮŧŶŧūŴŵų ŨŬŷŬŪź ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŬ Ɔūŷŵ Ūŵŷŵūŧ

ȝňŵŲƃſŵŰ ňŧŮŬŲƃ ŶŷŬũŷŧƀŬŴŴƂŰ ŸŬŪŵūŴƆ ũ ŶŬſŬżŵūŴźƅ ŮŵŴź

ŎūŬŸƃųƂ źũůūůų ŎŴŧųŬŴůŹźƅŗƂŴŵžŴźƅŶŲŵƀŧūƃ œŧŷűŹŶŲŧŹŽ

ů ųŵŴźųŬŴŹŧŲƃŴƂŰ őŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ȝ ŸŵŨŵŷ ŸůųũŵŲ Ūŵŷŵūŧ

ŗƆūŵų ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŧ Ɔŷűŵ űŷŧŸŴŧƆ ŗŧŹźſŧ ňŧŮŬŲƃ ȝ Ūŵŷŵū Ÿ

ŵŸŵŨŬŴŴƂų żŧŷŧűŹŬŷŵų ů Ÿũŵůų ŸŵŨŸŹũŬŴŴƂų ŴŬŶŵŴƆŹŴƂų

ŵŸŹŧŲƃŴƂų ſũŬŰŽŧŷŽŧų ūůŧŲŬűŹŵų

ŋŬŴƃ

ŘŹŷŧŸŨźŷŪ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ŨźūŬŹ ŶŵŸũƆƀŬŴ ŘŹŷŧŸŨźŷŪź ȝ ŸŹŵŲůŽŬ ŶŷŬűŷŧŸŴŵŪŵ

ŤŲƃŮŧŸŧ Ŋŵŷŵū ŵŨŲůű űŵŹŵŷŵŪŵ űŧű ŨźūŹŵ ŸŵſƇŲ Ÿ űŷŧŸůũŵŰ

ŶŵžŹŵũŵŰ ŵŹűŷƂŹűů ů ŮŧŸŹƂŲ ŴŬůŮųŬŴŴƂų Ŵŧ ũŬűŧ źųŬŬŹ

ŵŸŲŬŶůŹƃ Ÿũŵůų ũŬŲůűŵŲŬŶůŬų ŌŪŵ źūůũůŹŬŲƃŴŵ źƅŹŴƂŬ

źŲŵžűů Ÿ ŨŬŸűŵŴŬžŴƂųů ŨůŸŹŷŵ ů ŵŹűŷƂŹƂųů źŲůžŴƂųů űŧŻŬ

ũ ŵŨŷŧųŲŬŴůů ŻŧżũŬŷűŵũƂż ūŵųůűŵũ źűŷŧſŬŴŴƂż ŭůũƂųů

ŽũŬŹŧųů űŷŧŸůũŵ ŵŹŷŧŭŧƅŹŸƆ ũ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż űŧŴŧŲŧż

ů ŴŧŶŵųůŴŧƅŹ ůŲŲƅŸŹŷŧŽůů ŸŹŧŷůŴŴŵŰ ŸűŧŮűů ŕŨŮŵŷŴŧƆ

ƄűŸűźŷŸůƆ ŶŷŵũŬūŬŹ ŴŧŸ Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂų ũ ŷŧŰŵŴŬ mœŧŲŬŴƃűŧƆ

śŷŧŴŽůƆ} ŪūŬ ŷŬűŧ ŏŲƃ ŨźűũŧŲƃŴŵ ŵűŷźŭŧŬŹ ŸŹŧŷƂŰ Ūŵŷŵū

mũŵūŴƂų} ŵŭŬŷŬŲƃŬų œƂ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ źũůūůų űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ

ŸŵŨŵŷ ŵūŴŵ ůŮ ũŬŲůžŧŰſůż ŪŵŹůžŬŸűůż ŸŵŵŷźŭŬŴůŰ śŷŧŴŽůů

ŔŬźūůũůŹŬŲƃŴŵ žŹŵ źŭŬ ũ

Ū ůŸŹŵŷůžŬŸűůŰ ŽŬŴŹŷ Ūŵŷŵūŧ

ŨƂŲ ŵŨƁƆũŲŬŴ ťŔŌŘőŕ ũŸŬųůŷŴƂų ŴŧŸŲŬūůŬų ŘŵũŷŬųŬŴŴƂŰ

ŘŹŷŧŸŨźŷŪ ȝ ƄŹŵ ŵūůŴ ůŮ ŪŲŧũŴƂż ůŴŹŬŲŲŬűŹźŧŲƃŴƂż

ŶŵŲůŹůžŬŸűůż ů űźŲƃŹźŷŴƂż ŽŬŴŹŷŵũ ŵŨƁŬūůŴŬŴŴŵŰ ŌũŷŵŶƂ

mŸŹŵŲůŽŧ} ŌũŷŵŶŬŰŸűŵŪŵ ŘŵƅŮŧ

ŋŬŴƃ

ŕŨŬŷŴŬ ȝŗůŨŵũůŲŲŬ ȝőŧŰŮŬŷŨŬŷ

Ū

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŶŷůŪŲŧſŧƅŹŸƆ ũ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ mʼnůŴŴƂŰ ūŵŷŵŪŬ} ŤŲƃŮŧŸŧ

ƆũŲƆƅƀŬŰŸƆ ŸŧųƂų ŸŹŧŷƂų ũůŴŴƂų ųŧŷſŷźŹŵų ũŵ śŷŧŴŽůů

ŔŧžŴŬų ųƂ ŬŪŵ ũ ŸůųŶŧŹůžŴŵų ŪŵŷŵūűŬ ŕŨŬŷŴŬ Ŏŧ ŹŵŲŸŹƂųů

űŷŬŶŵŸŹŴƂųů ŸŹŬŴŧųů ŘŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ Ŵŧū űŵŹŵŷƂųů ũƂŸƆŹŸƆ

Źŷů ūŬŸƆŹűŧ ŸŹŵŷŵŭŬũƂż ŨŧſŬŴ ŴŬŵŭůūŧŴŴŵ ŶŵŪŷźŭŧŬſƃŸƆ

ũ ŸŵũŬŷſŬŴŴŵ ŵŸŵŨŬŴŴźƅ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź

ŎūŬŸƃ ųƂ źŪŲźŨůųŸƆ ũ ŮŧŹŬŰŲůũƂŰ ŲŧŨůŷůŴŹ źŮűůż źŲŵžŬű

Ÿ ŻŧżũŬŷűŵũƂųů ūŵųŧųů Ÿ ūŬŷŬũƆŴŴƂųů ŪŧŲŬŷŬƆųů ũŵ

ũŴźŹŷŬŴŴůż ūũŵŷůűŧż źűŷŧſŬŴŴƂųů ŽŬżŵũƂųů ŸůųũŵŲŧųů

ȝ ŮŴŧűŧųů ŶŷůŴŧūŲŬŭŴŵŸŹů ű ŶŷŵŻŬŸŸůů żŵŮƆŬũ ūŵųŧ ŋŧŲŬŬ

ŴŧŸ ŭūŬŹ ŗůŨŵũůŲŲŬ ȝ ŵūůŴ ůŮ ŸŹŧŷŬŰſůż Ūŵŷŵūŵũ ŤŲƃŮŧŸŧ