נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  57 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

57

ŋŬŴƃ

ŏŮŲźžůŴŧ ŋźŴŧƆ ŤŸŹŬŷŪŵų ʼnƂſŬŪŷŧū

ŘŬŴŹŬŴūŷŬ

ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸŵũŬŷſůŹƃ

ƄűŸűźŷŸůƅ űŵŹŵŷŧƆ ŶŵŸũƆƀŬŴŧ ŸŧųƂų ŭůũŵŶůŸŴƂų ųŬŸŹŧų

ũ ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹƆż ňźūŧŶŬſŹŧ ʼnƂ ŸŵũŬŷſůŹŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ

ŸŲŧũŴŵŬ ŶŷŵſŲŵŬ ŸŹŷŧŴƂ ŶŷŵŬŮŭŧƆ Ŷŵ ŬƇ ůŸŹŵŷůžŬŸűůų

ŸŹŵŲůŽŧų ŤŸŹŬŷŪŵų ŪūŬ ŴŧżŵūůŹŸƆ ŪŲŧũŴƂŰ űŧŹŵŲůžŬŸűůŰ

żŷŧų ʼnŬŴŪŷůů ʼnƂſŬŪŷŧū ȝ ŸŹŧŷůŴŴŧƆ ŲŬŹŴƆƆ ŷŬŮůūŬŴŽůƆ

ũŬŴŪŬŷŸűůż űŵŷŵŲŬŰ ů ŘŬŴŹƄŴūŷŬ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂŰ ů źƅŹŴƂŰ

mŪŵŷŵū żźūŵŭŴůűŵũ ů ŷŬųŬŸŲŬŴŴůűŵũ} ŪūŬ ųŵŭŴŵ ŵűźŴźŹƃŸƆ

ũ ŧŹųŵŸŻŬŷź ŸŹŧŷůŴŴƂż źŲůŽ ųŧŲŬŴƃűůż ŽŬŷűũźſŬű ųźŮŬŬũ ů

ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż ŸźũŬŴůŷŴƂż ŲŧũŵžŬű

ŋŬŴƃ

őŵŴŴŵŬ ſŵź ȝ ňźūŧŶŬſŹ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ ŮŴŧųŬŴůŹŵŬ műŵŴŴŵŬ ſŵź} ŪūŬ

ŶŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƂŶŷŵūŬųŵŴŸŹŷůŷźƅŹŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŬ ũŬŴŪŬŷŸűŵŬ

ůŸűźŸŸŹũŵ ūŭůŪůŹŵũűů ŶŲŵū ũŬűŵũƂż ŹŷŧūůŽůŰ ūŷŬŸŸůŷŵũűů

ŶŵŷŵūůŸŹƂż ŲŵſŧūŬŰ

ʼn űŵŴŽŬ ŶŷŵŪŷŧųųƂ ũŧų ŨźūźŹ ŶŷŬūŲŵŭŬŴƂ ŨŲƅūŧ

ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ ũŬŴŪŬŷŸűŵŰ űźżŴů Ś ũŧŸ ŬƀŬ ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ ūŲƆ ŶŵűźŶŵű ů ŶŷŵŪźŲŵű ũ ŽŬŴŹŷŬ ňźūŧŶŬſŹŧ

ʼnŬžŬŷŵų ųƂ ũƂŲŬŹŧŬų ũ řŬŲƃ Ňũůũ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ ů

ŶŬŷũŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴŧƆ ƄűŸűźŷŸůƆ

Ŷŵ ňźūŧŶŬſŹź

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ů ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

ŵŮŬŷŵ

ňŧŲŧŹŵŴ űŵŴŴŵŬ ſŵź Ÿ ŵŨŬūŵų

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ ŞŧŸŹƃ ƄűŸűźŷŸůŰ ũƂŰūŬŹ Ŷŵ

ųŧŷſŷźŹź řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŷŧŹůŸŲŧũŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

Будапешт

Венгрия

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

16/04/17

10/04/17

CBUDR

16/05/17

10/05/17

CBUDR

27/06/17

21/06/17

CBUDR

15/10/17

09/10/17

CBUDR