נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  58 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 88 Next Page
Page Background

58

ZZZ RSKL U WRXU V FR L O _

В ГОСТЯХ

У ЛЕГЕНДЫ

ňźżŧŷŬŸŹ ňŷŧſŵũ ŘůŨůź ňŷŧŴ

רומניה

בראן

¨

סיביו

¨

בראשוב

¨

בוקרשט

ūŴŬŰ

Отдых и путешествия

по Румынии

CBUHR

Ÿ ŻŵŴŹŧŴŵų ů ŮŴŧųŬŴůŹƂųů mūŵųŧųů Ÿ ŪŲŧŮŧųů} mœŧŲŧƆ}

ŶŲŵƀŧūƃ ŸŵŬūůŴŬŴŴŧƆ mųŵŸŹŵų ũŷźŴŵũ} Ÿ ŶŲŵƀŧūƃƅ ŜźƄŹ Ŵŧ

űŵŹŵŷŵŰ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴ ŬūůŴŸŹũŬŴŴƂŰ ũ ŪŵŷŵūŬ ŌũŧŴŪŬŲůžŬŸűůŰ

ŸŵŨŵŷ ūŷŬũŴůŬ űŷŬŶŵŸŹŴƂŬ ŸŹŬŴƂ ŶŵũůūŧũſůŬ ŸŷŧŭŬŴůƆ

ůŪŷŧ ŽũŬŹŵũ ũ ƆŷűŵŰ ŶŧŲůŹŷŬ ŻŧŸŧūŵũ ȝ ũŸŬ ƄŹŵ ŸŵŮūŧŬŹ

źŴůűŧŲƃŴźƅ ŧŹųŵŸŻŬŷź Ūŵŷŵūŧ ŤŹŵ ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ŴŬųŬŽűůż

Ūŵŷŵūŵũ ũ ŗźųƂŴůů ŨŵŲƃſůŴŸŹũŵ ŮūŧŴůŰ ŮūŬŸƃ ŨƂŲŵ

ŶŵŸŹŷŵŬŴŵ ŸŧűŸŵŴŽŧųů ũ ŸŷŬūŴůŬ ũŬűŧ

ŋŬŴƃ

Ŏŧųŵű ŖŬŲŬſ ȝ Ŏŧųŵű őŧŴŹŧűźŮůŴŵ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŶŵŸŬŹůŹƃ ũŬŲůűŵŲŬŶŴźƅ űŵŷŵŲŬũŸűźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ȝ Ůŧųŵű

ŖŬŲŬſ ȝ ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ũŶŬžŧŹŲƆƅƀůż ūũŵŷŽŵũ ŌũŷŵŶƂ

ňŧŷŵűűŵ ŗŵűŵűŵ ŗŬŴŬŸŸŧŴŸ ȝ ŶŷůžźūŲůũŧƆ ƄűŲŬűŹůűŧ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ŷŧŮŴŵŵŨŷŧŮůŬ ů ŨŵŪŧŹŸŹũŵ ůŴŹŬŷƃŬŷŧ ŶŵŷŧŭŧŬŹ

ŲƅŨŵŪŵ ūŧŭŬ ũůūŧũſŬŪŵ ũůūƂ ŶźŹŬſŬŸŹũŬŴŴůűŧ ŎŧŲƂ

źűŷŧſŬŴŴƂŬ ũ ūźżŬ ŹŷŧūůŽůŰ ŷŧŮŴƂż ŸŹŷŧŴ ů Ŵŧŷŵūŵũ

źŴůűŧŲƃŴŧƆ űŵŲŲŬűŽůƆ ŸŹŧŷůŴŴŵŪŵ ŵŷźŭůƆ ů ůŸűŲƅžůŹŬŲƃŴŵŰ

űŷŧŸŵŹƂ ŶŧŷűŵũƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ ȝ ũŸŬ ƄŹŵ ūŬŲŧŬŹ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ

Ůŧųűŧ ŴŬŮŧŨƂũŧŬųŵŰ ŧŹŹŷŧűŽůŬŰ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ

ŸŵŸŬūŴůŰ Ūŵŷŵū ňźſŹŬŴů ŪŵŷŴŵŲƂŭŴƂŰ űźŷŵŷŹ ŮůųŵŰ ŧ ŲŬŹŵų

ȝŪŲŧũŴƂŰ ŽŬŴŹŷ ŧŲƃŶůŴůŮųŧ ũ Ūŵŷŧż ňźžŬūŭů řŧų ųƂ ŶŵŸŬŹůų

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ Ůŧųŵű mőŧŴŹŧűźŮůŴŵ} řŷŧūůŽůů ŴŬŵũůŮŧŴŹůŰŸűŵŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ŸŶŲŬŲůŸƃ ŮūŬŸƃ Ÿ Ɔŷűůųů ƄŲŬųŬŴŹŧųů

ŨŷƂŴűŵũƆŴŸűŵŰ ŨŧŲűŧŴŸűŵŰ ů ūŧŭŬ ŸŷŬūůŮŬųŴŵųŵŷŸűŵŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ Ŏŧųŵű ŵűŷźŭŬŴ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂų Ŷŧŷűŵų Ÿ

ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂųů űŧŸűŧūŧųů ůŮ ŻŵŴŹŧŴŵũ

ŋŬŴƃ

ŗƂſŴŵũ ȝ ňŷŧŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ūŬŴƃ ŴŧžŴŬŹŸƆ Ÿ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ űŷŬŶŵŸŹů ŗƂſŴŵũ

űŵŹŵŷźƅ ŬƀŬ ŴŧŮƂũŧƅŹ műŷŬŶŵŸŹƃ Ŵŧū ŵŨŲŧűŧųů} ŕŴŧ

ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŧ Ŵŧ ŪŵŷŬ Ŵŧū Ūŵŷŵūűŵų Ÿ ŸŧűŸŵŴŸűůųů ūŵųůűŧųů

œŧŲŬŴƃűůŬ ūŵųůűů źŲŵžűů ųŧŸŹŬŷŸűůŬ Ź Ŭ ũŸŬ ŴŬŵŨżŵūůųŵŬ

žŹŵŨƂ ũƂūŬŷŭŧŹƃ ūŲůŹŬŲƃŴźƅ ŵŨŵŷŵŴź ȝ űŷŬŶŵŸŹƃ ŗƂſŴŵũ

ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŸŵŨŵŰųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂųŴŬŨŵų ŧ Ÿ űŷŬŶŵŸŹŴŵŰ

ŵŨŮŵŷŴŵŰ ŶŲŵƀŧūűů ųŵŭŴŵ źũůūŬŹƃ Ůŧũŵŷŧŭůũŧƅƀźƅ

ŶŧŴŵŷŧųź ŵűŷŬŸŹŴƂż ŪŵŷŴƂż ųŧŸŸůũŵũ ňźžŬūŭů ŖƆŹŷŧ

őŷŧƅŲźŰ ňŧƅŲźŰ ů ŴůŮųŬŴŴŵŸŹƃňƂŷŸŬŰ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ

ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂŰ Ůŧųŵű ňŷŧŴ ůųŬƅƀůŰ ŷŬŶźŹŧŽůƅ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ

ŸŧųŵŪŵ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴŵŪŵ ųŬŸŹŧ ũ ŗźųƂŴůů Ŵŵ ů ũżŵūƆƀůŰ ũ

ūŬŸƆŹűź ŴŧůŨŵŲŬŬ ŮŧŪŧūŵžŴƂż ųŬŸŹ Ŵŧ ŶŲŧŴŬŹŬ ňŷŧŴ ŸžůŹŧŬŹŸƆ

Ůŧųűŵų ũŧųŶůŷŧ ŋŷŧűźŲƂ ŵŨŷŧŮ űŵŹŵŷŵŪŵ ŸŶůŸŧŴ ŷŵųŧŴůŸŹŵų

ňŷƄųŵų ŘŹŵűŬŷŵų Ÿ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ ŶŬŷŸŵŴŧŭŧ ȝ ŪŵŸŶŵūŧŷƆ

ʼnŧŲŧżůů ʼnŲŧūŧ Ŏŧųŵű ňŷŧŴ ȝ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴƂŰ ųźŮŬŰ ŻŵŷŹ

ũŵŮũŬūŬŴŴƂŰ Ŵŧ ũŬŷſůŴŬ ŸűŧŲƂ ů ůųŬƅƀůŰ ŴŬŵŨƂžŴźƅ

Żŵŷųź ʼnŴźŹŷŬŴŴƆƆ ŶŲŧŴůŷŵũűŧ Ůŧųűŧ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŸŵŨŵŰ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňźżŧŷŬŸŹ

ŋŵŨŷŵ ŶŵŭŧŲŵũŧŹƃ ũ řŷŧŴŸůŲƃũŧŴůƅ űŷŧŰ žŧŷźƅƀŬŰ űŷŧŸŵŹƂ

ŪūŬ ŪŵŷƂ ŸųŬŴƆƅŹŸƆ ŶŵŲƆųů ŧ ŮŧŹŬų ȝ ŸŴŵũŧ Ūŵŷŧųů Ŵŵ

źŭŬ ŸŵũŸŬų ūŷźŪůųů ŎūŬŸƃ ųŵŭŴŵ ũŸŹŷŬŹůŹƃ ŸűŧŮŵžŴƂŬ

Ůŧųűů Ŷŵƅƀůż ŽƂŪŧŴ ŪŵŹůžŬŸűůŬ ŸŵŨŵŷƂ ů ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŬ

Ūŵŷŵūŧ Ÿ ųŵƀŬŴƂųů źŲŵžűŧųů ŗźųƂŴůƆ ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż

ŪŵŸŹŬŶŷůůųŴƂż ŸŹŷŧŴ ŌũŷŵŶƂ űźŲůŴŧŷŴŵ ŪŧŸŹŷŵŴŵųůžŬŸűůŬ

ŹŷŧūůŽůů ƄŹŵŰ ŸŹŷŧŴƂ ũƂūŬŲƆƅŹ ŬŬ Ŵŧ ŻŵŴŬ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ

ʼnŵŸŹŵžŴŵŰ ŌũŷŵŶƂ Ŵŵ ů ũŸŬŪŵ ųůŷŧ ŖŵŸŲŬ ŶŷůŲŬŹŧ ųƂ

ŴŧŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ Ūŵŷŵū ŖŵƆŴŧ ňŷŧſŵũ ȝ ŸŧųƂŰ ŶŵŶźŲƆŷŴƂŰ

ŪŵŷŴŵŲƂŭŴƂŰ ů ŧŲƃŶůŴůŸŹŸűůŰ űźŷŵŷŹ Ŋŵŷŵū ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴ ũ

ŨŵŲƃſŵŰ żŵŷŵſŵ ŵŸũŬƀŬŴŴŵŰ ŸŵŲŴŽŬų ūŵŲůŴŬ ŵűŷźŭŬŴŴŵŰ

ũŬŷſůŴŧųů ťŭŴƂż őŧŷŶŧŹ źŹŵŶŧƅƀůż ũ ŮŬŲŬŴů żũŵŰŴƂż

ŲŬŸŵũ ŎūŬŸƃ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ ŶŬſŬżŵūŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ů

ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

ŜŧŷųŧŴ ȝ ŖŷŬŭųŬŷ ȝ ňŷŧſŵũ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŸŬŹůų źűŷŬŶŲŬŴŴźƅ ŽŬŷűŵũƃ ŜŧŷųŧŴ ȝ

ŶŷŬűŷŧŸŴƂŰ ŶŷůųŬŷ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ ŻŵŷŹůŻůűŧŽůů

ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŴŬ ųŬŴŬŬ ůŴŹŬŷŬŸŴźƅ ŵŨŵŷŵŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŽŬŷűŵũƃ ŖŷŬŭųŬŷ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŵ űŵŹŵŷŵŰ ũŵŸżŵūůŹ ű

ŶŬŷůŵūź ŪŵŸŶŵūŸŹũŧ ŷƂŽŧŷŬŰ řŬũŹŵŴŸűŵŪŵ ŕŷūŬŴŧ őŧŭūŧƆ

ůŮ űŷŬŶŵŸŹŬŰ ůųŬŬŹ ŸũŵŰ ŵŷůŪůŴŧŲƃŴƂŰ ŸŹůŲƃ Ŵŵ ŵŨŬ ŵŴů

ƆũŲƆƅŹŸƆ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůųů ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂųů ŧŴŸŧųŨŲƆųů

ũűŲƅžŬŴŴƂųů ũ ŸŶůŸŵű ũŸŬųůŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ

ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ňŷŧſŵũ ŊŵũŵŷƆŹ žŹŵ ůųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ

ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ řŷŧŴŸůŲƃũŧŴůƆ ňŷŧſŵũ ȝ ƄŹŵ ŭůũŵŶůŸŴƂŰ źŪŵŲŵű

ŶŷůŷŵūƂ ŪūŬ űŷŧŸŵŹƂ ŪŵŷŴŵŪŵ ŶŬŰŮŧŭŧ ŵŭůũŲŬŴƂ ůŮźųŷźūŴŵŰ

ŮŬŲŬŴƃƅ ů žŷŬŮũƂžŧŰŴŵ ųƆŪűůų űŲůųŧŹŵų ŎŧŭŧŹŧƆ ũƂŸŵűůųů

Ūŵŷŧųů ũ źŮűŵŰ ūŵŲůŴŬ ŽŬŴŹŷŧŲƃŴŧƆ žŧŸŹƃ ŸŹŧŷŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ

ŸŵżŷŧŴůŲŧ ŵžŧŷŵũŧŴůŬ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƃƆ ȝ žŬŷŬŶůžŴƂŬ űŷƂſů

ūŵųŵũ ũ ŲŧŨůŷůŴŹŬ źŮűůż źŲŵžŬű Ŵŧ ŻŵŴŬ ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůż

ũůūŵũ ŵűŷŬŸŹŴƂż Ūŵŷ ŖŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ Ūŵŷŵūź ŶŵŷŧūźŬŹ ŶŬŸŹŷƂų

ŷŧŮŴŵŽũŬŹƃŬų ŻŧŸŧūŵũ ũ ŸŹůŲŬ ŷŬŴŬŸŸŧŴŸ Ũŧŷŵűűŵ ů mŸŹŧŷŵ

ŷźųƂŴŸűŵŪŵ ŸŹůŲƆ} œƂ ŶŵŸŬŹůų mŞŬŷŴźƅ ŽŬŷűŵũƃ} ȝ

ŶŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŴƂŰ ŵŨŷŧŮ ŹŷŧŴŸůŲƃũŧŴŸűŵŰ ŪŵŹůűů ŵūŴź ůŮ

ŪŲŧũŴƂż ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹŬŰ řŷŧŴŸůŲƃũŧŴůů ů ŸůųũŵŲ

ňŷŧſŵũŧ ŔŬŸŹŧŴūŧŷŹŴŧƆ ŶŲŧŴůŷŵũűŧ ŗŧŹźſŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů

Ÿŵ ũŸŬż ŸŹŵŷŵŴ ŵűŷźŭŬŴŴŵŰ ŸŹŧŷůŴŴƂųů ŶŵŸŹŷŵŰűŧųů

ŶŵūžŬŷűůũŧŬŹ ŵŷůŪůŴŧŲƃŴŵŸŹƃ ŵŨŷŧŮŧ ƄŹŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ œƂ

źũůūůų ƆŷűůŰ ŻŧŸŧū ūŬŰŸŹũźƅƀŬŰ ŸůŴŧŪŵŪů ů ŮŧŪŲƆŴŬų ũ

ŵūŴź ůŮ ŸŧųƂż źŮűůż źŲůŽ ŌũŷŵŶƂ ȝ mŘŹŷŧūŧ ŘŻŵŷůŰ}

ŋŬŴƃ

ŘůŨůź

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŸŬŹůųūŷŬũŴƅƅ ŸŹŵŲůŽźřŷŧŴŸůŲƃũŧŴůůȝŘůŨůź

ŚŴůűŧŲƃŴƂŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ ŧŴŸŧųŨŲů mʼnŬŲůűŧƆ} ŶŲŵƀŧūƃ