נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  6 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 88 Next Page
Page Background

6

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ŗůų śŲŵŷŬŴŽůƆ ʼnŬŴŬŽůƆ ŕŷũůŬŹŵ ʼnŬŷŵŴŧ

Италия Пиккола

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ʼnŬŷŵŴŧ

ŖŵŸŲŬ ŶŷůŮŬųŲŬŴůƆ ũ ŵūŴŵų ůŮ ŸŬũŬŷŴƂż Ūŵŷŵūŵũ ŏŹŧŲůů

ųƂ ŸŷŧŮź ŭŬ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ʼnŬŷŵŴź ȝ ŹƇŶŲƂŰ źƅŹŴƂŰ

ů ūŷźŭŬŲƅŨŴƂŰ Ūŵŷŵū ŶŷŵũůŴŽůů ʼnŬŴŬŹŵ ŎūŬŸƃ ũƂ űŧű

ŨźūŹŵ ŵƀźŹůũ ũŸŬų ŸźƀŬŸŹũŵų Ÿũŵůų ũŵŮūźſŴźƅ ŶŵŸŹźŶƃ

ŶŷŬűŷŧŸŴŵŰ ŋŭźŲƃŬŹŹƂ ŸųŵŭŬŹŬ ŲŬŪűŵ ů ŸũŵŨŵūŴŵ ŴŧžŧŹƃ

ŸũŵƇ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ Ŷŵ ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŰ ŏŹŧŲůů œŴŵŪŵ ŵŹűŷƂŹůŰ

ŸźŲůŹ Ŵŧų ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ŤŹŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ mŇŷŬŴŧ ūů ʼnŬŷŵŴŧ}

ȝ ŹŷŬŹůŰ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ ŧųŻůŹŬŧŹŷ ŸŹŷŧŴƂ ů ųŵŲžŧŲůũƂŰ

ŸũůūŬŹŬŲƃ ųŴŵŭŬŸŹũŧ ūŷŧųŧŹůžŬŸűůż ŸŵŨƂŹůŰ ūŷŬũŴŵŸŹů

ŤŹŵ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂŬ ŶŧųƆŹŴůűů ů ŸŧŷűŵŻŧŪů ŵŸŹŧũŲŬŴŴƂŬ

żŵŮƆŬũŧųů Ūŵŷŵūŧ ȝ ŪŷŵŮŴƂųů ūŬŲŲŧ ŘűŧŲŧ ŴŧŶŵųůŴŧƅƀůŬ

Ŵŧų ŵ ŸŲŧũŴŵŰ ů ŨźŷŴŵŰ ůŸŹŵŷůů Ūŵŷŵūŧ ŤŹŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ

ųŵŸŹƂ ů ŵſŬŲŵųŲƆƅƀůŬ ũůūƂ ŨŬŷŬŪŵũ ŷŬűů ŇūůūŭŬ

űŧŶŷůŮŴŵŰ ů ŴŬŶŷŬūŸűŧŮźŬųŵŰ ŎŴŧųŬŴůŹƂŬ ŖƃƆŽŽŧ ňŷŧ

ů ŖƃƆŽŽŧ ūŬ ŤŨŷŬ ȝ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŲŵƀŧūů Ūŵŷŵūŧ ȝ ŴŧůŨŵŲŬŬ

ŵƀźŹůųŵ ūŧūźŹ Ŵŧų ŶŷŵžźũŸŹũŵũŧŹƃ ŹŵŹ ŻŧűŹ žŹŵ ųƂ ŴŧżŵūůųŸƆ

mŶŵū ŴŬŨŵų ʼnŬŷŵŴƂ}

ŋŬŴƃ

ʼnŬŴŬŽůƆ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ũŬŸƃ ŶŵŸũƆƀƇŴ mŸůƆŹŬŲƃŴŬſŬŰ} ʼnŬŴŬŽůů řŧű ŴŬŭŴŵ

ŴŧŮƂũŧƅŹ ŬŬ ůŹŧŲƃƆŴŽƂ ʼnŵŹ ů ũƂ ūŵŷŵŪůŬ ūŷźŮƃƆ ũūŵżŴůŹŬ

ŶŵŲŴŵŰ Ūŷźūƃƅ ŶŬŷŬū ŹŬų űŧű ũŧų ŵŹűŷŵƅŹŸƆ ŵŸŲŬŶůŹŬŲƃŴƂŬ

ũůūƂ Ūŵŷŵūŧ ũŬűŧųů ŶŵŷŧŭŧũſŬŪŵ ũŬŲůűŵŲŬŶůŬų ũŸƆűŵŪŵ űŹŵ

ŬŪŵ ŶŵŸŬƀŧŲ œƂ ŶŷŬūŲŧŪŧŬų ũŧų Ŵŧ ŵūůŴ ūŬŴƃ ŶŷŬūŸŹŧũůŹƃ

ŸŬŨƆ ŶŬŷŸŵŴŧŭŧųů őŵųŬūůů ŋŬŲƃ ŇŷŹŬ ŖŧŴŹŧŲŵŴŬ

őŵŲŵųŨůŴŵŰ ůŲů ŇŷŲŬűůŴŵų ůŲů ŸŹŧŹƃ ŪŬŷŵƆųů ŶƃŬŸ

ũƂūŧƅƀůżŸƆ ũŬŴŬŽůŧŴŸűůż ūŷŧųŧŹźŷŪŵũ ŊŵŽŽů ů ŊŵŲƃūŵŴů

ŖźŸŹƃ ũ ƄŹŵŹ ŴŬŮŧŨƂũŧŬųƂŰ ūŬŴƃ ůųŬŴŴŵ ŵŴů ŶŷŵũŬūźŹ

ũŧŸ Ŷŵ ųŧŲŬŴƃűůų ů ŷŵųŧŴŹůžŴƂų ŶŬŷŬźŲűŧų ů űŧŴŧŲŧų

ʼnŬŴŬŽůů ŶźŸŹƃ ŵŴů ŶŵųŵŪźŹ ũŧų ŸŬŪŵūŴƆ ŵƀźŹůŹƃ ŬƇ ũŬžŴƂŰ

űŧŷŴŧũŧŲ ŏ ũ ƄŹŵų ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŵų ŴŧŸŹŷŵŬŴůů ũŸŬ ſŬūŬũŷƂ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ƄŹŵŰ ŭŬųžźŭůŴƂ ŇūŷůŧŹůűů ŋũŵŷŬŽ ŋŵŭŬŰ

ŸŵŨŵŷ ŘŧŴ œŧŷűŵ ųŵŸŹ ŗůŧŲƃŹŵ ȝ ŶŵűŧŭźŹŸƆ ũŧų ŵŸŵŨŬŴŴŵ

ŵŸŲŬŶůŹŬŲƃŴƂųů ŔŧŸŲŧŭūŧŰŹŬŸƃ ũƂ ũ ʼnŬŴŬŽůů

ŋŬŴƃ

Œźűűŧ ȝ ŖůŮŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷŵũŬūźŹ

ŵžŬŴƃ ŶŵŮŴŧũŧŹŬŲƃŴƂŰ ů ũ ŶŵŲŴŵų ŸųƂŸŲŬ ƄŹŵŪŵ ŸŲŵũŧ

mžźūŬŸŴƂŰ} ūŬŴƃ ʼnŴŧžŧŲŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ Ūŵŷŵū ųźŮƂűů

Œźűűź Ŋŵŷŵū űŵŲƂŨŬŲƃ mŇŲƃųŧ ųŧŹŬŷ} ųŴŵŪůż ũƂūŧƅƀůżŸƆ

ůŹŧŲƃƆŴŸűůż ųźŮƂűŧŴŹŵũ ŖźžůŴů ŖŧŪŧŴůŴů ňŵűűŬŷůŴů ȝ

ŵŹŴƅūƃ ŴŬ ŶŵŲŴƂŰ ŸŶůŸŵű űŵųŶŵŮůŹŵŷŵũ ů ůŸŶŵŲŴůŹŬŲŬŰ

ŭůũſůż ŮūŬŸƃ ů Źũŵŷůũſůż ũ ŸŹŬŴŧż ųŬŸŹŴƂż űŵŴŸŬŷũŧŹŵŷůŰ

ŊŵŹůžŬŸűůŰ ŵŨŲůű ƄŹŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ųŴŵŭŬŸŹũŵ ŽŬŷűũŬŰ ũŸŬŪŵ

ůż ů ŮŴŧųŬŴůŹŧƆ ŷƂŴŵžŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲƃ

ŇŴŻůŹŬŧŹŷŵ ŴŧŶŵųŴƆŹ ŵ ŬŪŵ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſŬų ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵų

ŶŷŵſŲŵų űŵŪūŧ Œźűűŧ ŸŲŧũůũſŧƆŸƆ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŵų ſŬŲűŧ

ŵŨŷŬŲŧ ŴŧŸŹŵƆƀŬŬ ŨŵŪŧŹŸŹũŵ ů ųŵƀƃ ŕŹŸƅūŧ ųƂ ŶŷŵūŵŲŭůų

ŶźŹƃ ũ ŖůŮź ȝ ŬƀƇ ŵūŴź řŵŸűŧŴŸűźƅ ŮŴŧųŬŴůŹŵŸŹƃ őŹŵ

ŭŬ ůŮ ŴŧŸ ŴŬ ųŬžŹŧŲ źŮŷŬŹƃ ŖůŮŧŴŸűźƅ Ŷŧūŧƅƀźƅ ŨŧſŴƅ

ũ ŬƇ ůŷŵŴůžŴŵų ŶŵűŲŵŴŬ" őŹŵ ŭŬ ůŮ ŴŧŸ ŴŬ żŵŹŬŲ ŵžźŹůŹƃŸƆ

Ŵŧ ŸŵŲŴŬžŴŵŰ ŖƃƆŽŽŧ ūŬ œůŷŧűŵŲů ŶŲŵƀŧūů ŞźūŬŸ

žŹŵŨƂ ũ ŶŵŲŴŵŰ ųŬŷŬ źũŬŷŵũŧŹƃ ũ žźūŵ" ŏ űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ

ŸŵŨŵŷ ũ űŵŹŵŷŵų Ŷŵ ŶŷŬūŧŴůƅ żŷŧŴůŹŸƆ mŲŧųŶŧ ŊŧŲůŲŬƆ}

ů űŷŧŸůũŬŰſůŰ ŨŧŶŹůŸŹŬŷůŰ ũƂŷŵŸſůŰ ŴŧŶŷŵŹůũ ŸŵŨŵŷŧ

ů ŶŲŵƀŧūƃ ŗƂŽŧŷŬŰ ŪūŬ ųƂ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ ŶŵŨƂũŧŬų ȝ ũŸŬ ƄŹŵ

źŨŬūůŹ ŴŧŸ ũ ŸźƀŬŸŹũŵũŧŴůů žźūŬŸ

ŋŬŴƃ

śŲŵŷŬŴŽůƆ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ȝ ūŬŴƃ ũŸŹŷŬžů Ÿ űŷŧŸŵŹŵŰ ūŬŴƃ ŶŵŸũƆƀƇŴŴƂŰ

ŽũŬŹźƀŬųź Ūŵŷŵūź ŤŹŵ śŲŵŷŬŴŽůƆ ȝ mŗŵūůŴŧ} ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ

ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŷźűŧųů ŪŬŴůŧŲƃŴŵŪŵ ňŷźŴŬŲŲŬŸűů ȝ ŵŹŽŧ

ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ƄŶŵżů ʼnŵŮŷŵŭūŬŴůƆ ȝ ŨƂŲ ũŵŮūũůŪŴźŹ űźŶŵŲ

ŸŵŨŵŷŧ ŘŧŴŹŧ œŧŷůƆ ūŬŲƃ śƃŵŷŬ ůųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŷŧŸŽũŬŲů

ŹŧŲŧŴŹƂ ũŬŲůžŧŰſůż ųŧŸŹŬŷŵũ ŹŵŪŵ ũŷŬųŬŴů ŒŬŵŴŧŷūŵ

ūŧ ʼnůŴžů œůűŬŲŧŴūŭŬŲŵ ňŵŹŹůžŬŲŲů ŎūŬŸƃ ŹũƇŷūŵŰ

ů ŴŬŸŪůŨŧŬųŵŰ ũŵŲŬŰ ŸũŵŬŰ ŵŹŽƂ ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ ȝ œŬūůžů

ŷŬſůŲů žŹŵ ũŬŷŴźŹųůŷź ũŬŷź ũ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŵŸŹźŲŧŹƂ ŧŴŹůžŴŵŸŹů

ŲƅŨŵũƃ ű žŬŲŵũŬűź ŶŷŬűŲŵŴŬŴůŬ ŶŬŷŬū űŷŧŸŵŹŵŰ ů ŪźųŧŴůŮų

ũ ůŸűźŸŸŹũŬ ʼnŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ ūŵűŧŮŧŹŬŲƃŸŹũŧ Źŵųź ů mʼnŷŧŹŧ

ŗŧƆ} ȝ ʼnŵŸŹŵžŴƂŬ ũŵŷŵŹŧ ňŧŶŹůŸŹŬŷůƆ ŘŧŴ ŋŭŵũŧŴŴů

ŨŬŸŸųŬŷŹŴŵŬ ŹũŵŷŬŴůŬ ŒŵŷŬŴŽŵ ŊůŨŬŷŹů ů ŶŲŵƀŧūƃ ŘůŴƃŵŷůů

Ÿ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂųů ūũŵŷŽŧųů ů ŘŵŨŵŷŴŧƆ ŶŲŵƀŧūƃ ŋŲƆ

źŸůŲŬŴůƆ ũŶŬžŧŹŲŬŴůƆ ŵŹ ũŸŬŪŵ źũůūŬŴŴŵŪŵ ź ũŸŬż ŭŬŲŧƅƀůż

ŨźūŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŵŸŬŹůŹƃ ŵūůŴ

ůŮ ŮŴŧųŬŴůŹƂż ŻŲŵŷŬŴŹůŰŸűůż ųźŮŬŬũ

ŋŬŴƃ

ŝŬŴŹŷŧŲƃŴŧƆ ŏŹŧŲůƆ ŕŷũůŬŹŵ

ŏŹŧű ųƂ ŶŷŵūŵŲŭŧŬų Ŵŧſ ŶźŹƃ Ŕŧſŧ ūŵŷŵŪŧ ŲŬŭůŹ ŸŬŪŵūŴƆ

ũ ŚųŨŷůƅ ȝ mŮŬŲŬŴŵŬ ŸŬŷūŽŬ ŏŹŧŲůů} ŚųŨŷůƆ ƆũŲƆŬŹŸƆ

ŽũŬŹźƀŬŰ ŮŬųŲƇŰ źŹŵŶŧƅƀŬŰ ũ ŮŬŲŬŴů ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż

Ÿŧūŵũ ů Ŷŧŷűŵũ ŕūŴŵŰ ůŮ Źŧűůż źųŨŷůŰŸűůż mŭŬųžźŭůŴ}

ƆũŲƆŬŹŸƆ ŨŲŧŪŵŸŲŵũŬŴŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ŕŷũůŬŹŵ űŵŹŵŷƂŰ

ŨźűũŧŲƃŴŵ źŹŵŶŧŬŹ ũ ŮŬŲŬŴů ʼnůŴŵŪŷŧūŴůűů ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ

Ŷŷůŷŵūŧ ŹůſůŴŧ ů ŪŧŷųŵŴůƆ ȝ ũŵŹ ŹŧűůŬ ŶŬŷũƂŬ ũŶŬžŧŹŲŬŴůƆ

ũƂŮƂũŧŬŹ ź ŨŵŲƃſůŴŸŹũŧ ŹźŷůŸŹŵũ ƄŹŵ ųŬŸŹŵ ŕūŴŵŰ ůŮ ŪŲŧũŴƂż

ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹŬŰ ŷŧūů űŵŹŵŷŵŰ ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ ŸŹŵůŹ

ŶŵŸŬŹůŹƃ ŕŷũůŬŹŵ ŸžůŹŧŬŹŸƆ űŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ ,O 'XRPR

GL 2UYLHWR ŨŵŪŧŹŸŹũŵ űŵŹŵŷŵŪŵ ŨźűũŧŲƃŴŵ ŵŸŲŬŶŲƆŬŹ ŪŲŧŮŧ

7

ūŴŬŰ

CTEAR

Путешествие в Италию,

включая Тоскану

מיני איטליה

ורונה

¨

אורבייטו

¨

ונציה

¨

פירנצה

¨

רומא