נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  62 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 88 Next Page
Page Background

62

ZZZ RSKL U WRXU V FR L O _

Белые Ночи

ūŴŬŰ

Москва и

Санкт−Петербург

מוסקבה

וסנט פטרסבורג

RUPKLR

ŋŬŴƃ

œŵŸűũŧ

œŵŸűũŧ ȝ Ūŵŷŵū Ÿ ŨŵŪŧŹŵŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ů űźŲƃŹźŷŵŰ ųŬŸŹŵ

ŶŬŷŬŸŬžŬŴůƆ ŨŵŲƃſůż ũŵŮųŵŭŴŵŸŹŬŰ ů Ɔŷűůż űŵŴŹŷŧŸŹŵũ

ŔŧŸ ŭūŬŹ ƄűŸűźŷŸůƆ Ŷŵ ŵūŴŵųź ůŮ ŸŧųƂż ůŮũŬŸŹŴƂż Ūŵŷŵūŵũ

ųůŷŧ ũƂŷŵŸſŬŪŵ Ŵŧ mŸŬųů żŵŲųŧż} Ŷŵ ŨŬŷŬŪŧų œŵŸűũŧ ŷŬűů

ŶŵžŹů ŲŬŹ ŴŧŮŧū œƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ őŷŧŸŴŵŰ ŖŲŵƀŧūů

ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŘŵŨŵŷŵų ʼnŧŸůŲůƆ ňŲŧŭŬŴŴŵŪŵ ů ŮŴŧųŬŴůŹƂų

œŵŸűŵũŸűůų ŊŚœŵų ŶŵŸŬŹůų őŷŬųŲƃ ŪūŬ źũůūůų ŘŵŨŵŷŴźƅ

ŶŲŵƀŧūƃ ňŵŲƃſŵŰ őŷŬųŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ ŝŧŷƃ Ŗźſűź ů ŝŧŷƃ

őŵŲŵűŵŲ řŧűŭŬ ųƂ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŻŧŸŧūŧųů ňŵŲƃſŵŪŵ řŬŧŹŷŧ

ňŬŲŵŪŵ ūŵųŧ ů ŮūŧŴůŬų œŵŸűŵũŸűŵŰ ŜŵŷŧŲƃŴŵŰ ŘůŴŧŪŵŪů

ʼnŬžŬŷŵų ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŸŵũŬŷſůŹƃ ƄűŸűźŷŸůƅ Ŷŵ ŮŧŲůŹŵŰ

ŵŪŴƆųů œŵŸűũŬ

ŋŬŴƃ

œŵŸűũŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ ŖŵűŲŵŴŴŵŰ ŪŵŷŬ őŵŪūŧ Źŵ Ÿ

ŴŬƇ ŵŹűŷƂũŧŲŸƆ ŶŧŴŵŷŧųŴƂŰ ũůū Ŵŧ ŖŬŷũŵŶŷŬŸŹŵŲƃŴźƅ

ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ žŧŸŹŵ ŵŸŹŧŴŧũŲůũŧŲůŸƃ ŶźŹŬſŬŸŹũŬŴŴůűů

žŹŵŨƂ ŸŵũŬŷſůŹƃ ŷůŹźŧŲƃŴƂŰ ŶŵűŲŵŴ Ūŵŷŵūź ŕŹŸƅūŧ ů

ŶŷŵůŮŵſŲŵ ŴƂŴŬſŴŬŬ ŴŧŮũŧŴůŬ ŘŬŪŵūŴƆ ŮūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ

œƂ ŶŷůŨƂũŧŬų ũ ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ ȝ Ūŵŷŵū Ŵŧ ŔŬũŬ ůŸŹŵŷůƆ

űŵŹŵŷŵŪŵ ŴŧŸžůŹƂũŧŬŹ ŨŵŲŬŬ

ŲŬŹ ŘŹŵŲůŽŧ ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ

ůųŶŬŷůů ŶŵŸŹŷŵŬŴŴŧƆ ŖŬŹŷŵų ʼnŬŲůűůų ƆũŲƆŬŹŸƆ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ

ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż Ūŵŷŵūŵũ ŗŵŸŸůů Ŵŵ ů ũŸŬŪŵ ųůŷŧ

ŔŧŸ ŭūŬŹ ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ŨźūŬŹ ŶŵŸũƆƀŬŴ ŮŴŧűŵųŸŹũź Ÿ ŸŬũŬŷŴŵŰ ŸŹŵŲůŽŬŰ

ŖŬŹŷ , ŴŬ ŭŧŲŬŲ Ŵů ŸŷŬūŸŹũ Ŵů ŸůŲ ūŲƆ ŸŹŷŵůŹŬŲƃŸŹũŧ ŴŵũŵŰ

ŸŹŵŲůŽƂ Ÿƅūŧ ŶŷůŬŮŭŧŲů ŲźžſůŬ ŧŷżůŹŬűŹŵŷƂ ųůŷŧ ŜŵŹƆ

Ŷŵ ŶŷŵŬűŹź ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ ūŵŲŭŬŴ ŨƂŲ žŬų Źŵ ŴŧŶŵųůŴŧŹƃ

ŇųŸŹŬŷūŧų ŧŷżůŹŬűŹźŷŧ ŘŬũŬŷŴŵŰ ŸŹŵŲůŽƂ ũŵ ųŴŵŪŵų

ŸŧųŵŨƂŹŴŧ ŧ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ ſŬūŬũŷƂ ȝ ūũŵŷŽƂ ŵŸŵŨŴƆűů

żŷŧųƂ ů ūŷźŪůŬ ŮūŧŴůƆ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŬ ũ ;9,,, ;,; ŸŹŵŲŬŹůƆż

ŴŬ ůųŬƅŹ ŧŴŧŲŵŪŵũ ʼnŵ ũŷŬųƆ ŧũŹŵŨźŸŴŵŰ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů

Ŷŵ ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪź ųƂ źũůūůų ŏŸŧŧűůŬũŸűźƅ ŶŲŵƀŧūƃ Ÿ

ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂų ŏŸŧŧűůŬũŸűůų ŸŵŨŵŷŵų œŬūŴƂŰ ũŸŧūŴůű

ŇūųůŷŧŲŹŬŰŸŹũŵ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ŧŴŸŧųŨŲƃ ŘŬŴŧŹŸűŵŰ ŶŲŵƀŧūů

ŹŵŷŭŬŸŹũŬŴŴźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ ŷŵŸŸůŰŸűůż ůųŶŬŷŧŹŵŷŵũ Ȟ

ŎůųŴůŰ ŋũŵŷŬŽ ŧ ŹŧűŭŬ ŘŶŧŸ Ŵŧ őŷŵũů œŧŷŸŵũŵ ŶŵŲŬ Ň ũŵ

ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ƄűŸűźŷŸůƆ ũ ŖŬŹŷŵŶŧũŲŵũŸűźƅ

űŷŬŶŵŸŹƃ ŪūŬ ŴŧżŵūůŹŸƆ źŸƂŶŧŲƃŴůŽŧ ūŵųŧ ŗŵųŧŴŵũƂż

ʼnŬžŬŷŵų ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŶŷůŸŵŬūůŴůŹƃŸƆ ű ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ

ŴŵžŴŵųź ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪź ũűŲƅžŧƆ ũůū ŷŧŮũŵūƆƀůżŸƆ ųŵŸŹŵũ

ŋŬŴƃ

ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŷůŪŲŧſŧŬų ũŸŬż ŭŬŲŧƅƀůż ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ Ůŧ

ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ũ ŖŬŹŬŷŪŵŻȝŮŧŪŵŷŵūŴźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ

ŷźŸŸűůż ŽŧŷŬŰ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴƂŰ ŶŧųƆŹŴůű ŷźŸŸűŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ

ů Ÿŧūŵũŵ ŶŧŷűŵũŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ ;9,,, ũŬűŧ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ Ÿũŵůųů

ŻŵŴŹŧŴŧųů

ŋŬŴƃ

ŘŧŴűŹ ŖŬŹŬŷŨźŷŪ ȝœŵŸűũŧ

ʼn ƄŹŵŹ ūŬŴƃ Ŵŧų ŶŷŬūŸŹŧũůŹŸƆ ũŬŲůűŵŲŬŶŴŧƆ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ

źũůūŬŹƃ Ūŵŷŵū ũ ŴŬŵŨƂžŴŵų ŷŧűźŷŸŬ ȝ Ÿ ũŵūƂ ŵƀźŹůŹƃ

űŷŧŸŵŹź ů ũŬŲůžůŬ ūũŵŷŽŵũ ŪŷŧŴůŹŴƂż ŴŧŨŬŷŬŭŴƂż ů

ųŵŸŹŵũ mŘŬũŬŷŴŵŰ ʼnŬŴŬŽůů} ʼnŵ ũŷŬųƆ ŷŬžŴŵŰ ŶŷŵŪźŲűů ųƂ

źũůūůų űŷŧŸůũŬŰſůŬ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů ŖŬŹŬŷŨźŷŪŧ

ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŬ ũūŵŲƃ ŔŬũƂ ŴŧŨŬŷŬŭŴƂŬ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂŬ

ūũŵŷŽƂ ů ŸŵŨŵŷƂ źŴůűŧŲƃŴƂŬ ųŵŸŹƂ ů ŷŬſŬŹűů ůŸŹŵŷůžŬŸűůŬ

ŶŧųƆŹŴůűů ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŤŷųůŹŧŭ ŪūŬ ŸŵŨŷŧŴŧ ŵūŴŧ ůŮ

ŸŧųƂż ŨŵŪŧŹƂż űŵŲŲŬűŽůŰ ųŵŷŵũŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ Ś ũŧŸ ŬƀŬ

ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ ũŷŬųƆ ŶŷŵŪźŲƆŹƃŸƆ Ŷŵ ŔŬũŸűŵųź ŶŷŵŸŶŬűŹź ů

ŸūŬŲŧŹƃ ŶŵűźŶűů ŋŧŲŬŬ ũŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷŬŬŮū ũ œŵŸűũź