נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  68 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 88 Next Page
Page Background

68

ZZZ RSKL U WRXU V FR L O _

ŖŬűůŴ ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ őźŴƃųůŴ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ

Ŷŧŷű şůŲůŴƃ ŒůŽŮƆŴ ŞƄŴūź ŝŮƅžŭŧŰŪŵź

ŘźŴŶŧŴ ŎŧŶŵũŬūŴůű ŜźŧŴŲźŴ ŘůŧŴƃ

Национальные

парки Китая

פארקים

סין

ūŴŬŰ

Парящие горы Аватара, Каменный Лес,

терракотовая армия, заповедник

панд и многое другое

CPARKR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ŖŬűůŴ

ʼnŸŹŷŬžŧ ŪŷźŶŶƂ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ů ũƂŲŬŹ ũ ŖŬűůŴ Ŗŵ ŶŷůŨƂŹůů

ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿŵ ŸŹŵŲůŽŬŰ œƂ źũůūůų ſůŷŵűůŬ

ŶŷŵŸŶŬűŹƂ ŽŬŴŹŷŧŲƃŴŵŰ žŧŸŹů űůŹŧŰŸűŵŰ ŸŹŵŲůŽƂ ŶŵŨƂũŧŬų

ũ ŵūŴŵų ůŮ żźŹŵŴŪŵũ ȝ ųŬŸŹŬ ŶŷŵŭůũŧŴůƆ űůŹŧŰŽŬũ Ÿ ūŷŬũŴůż

ũŷŬųŬŴ ŖŵŸŲŬ ŷŧŮųŬƀŬŴůƆ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ů ŵŹūƂżŧ ŶŷŵŰūŬų

Ŷŵ ŮŴŧųŬŴůŹŵųź mŴŵžŴŵųź} ŷƂŴűź ŬūƂ ũ ŷŧŰŵŴŬ źŲůŽƂ

ʼnŧŴŻźŽŮůŴ ŪūŬ ųŵŭŴŵ ŶŷůŵŨŷŬŸŹů ųŬŸŹŴƂŬ ūŬŲůűŧŹŬŸƂ

ŋŬŴƃ

ŖŬűůŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ mŎŧŶŷŬŹŴƂų Ūŵŷŵūŵų} űŵŹŵŷƂŰ

ũ ŹŬžŬŴůŬ ųŴŵŪůż ŸŹŵŲŬŹůŰ ŨƂŲ ŵŹŷŬŮŧŴŴƂų ŵŹ ŷŬŧŲƃŴŵŪŵ ųůŷŧ

ŤŹŵŹ űŵųŶŲŬűŸ ƆũŲƆŬŹŸƆ ŭŬųžźŭůŴŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ

ŋŷŬũŴŬŪŵ őůŹŧƆ ů ŵūŴůų ůŮ ŴŬųŴŵŪůż ūũŵŷŽŵũƂż ŧŴŸŧųŨŲŬŰ

ŸŵżŷŧŴůũſůżŸƆ ūŵ ŴŧſůżūŴŬŰ řŧűŭŬ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ ŶŲŵƀŧūů

řƆŴƃŧŴƃųŬŴƃ ŪūŬ ŴŧżŵūůŹŸƆ ųŧũŮŵŲŬŰ œŧŵ źũůūůų ŶŧųƆŹŴůű

ŴŧŷŵūŴƂų ŪŬŷŵƆų ů ŶŵŸŬŹůų Ŝŷŧų ŔŬŨŧ

ŋŬŴƃ

ŖŬűůŴ ȝ ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ

mŏŸŹŵŷůƆ ʼnŬŲůűŵŰ ŸŹŬŴƂ ȝ ŶŵŲŵũůŴŧ ůŸŹŵŷůů őůŹŧƆ}

ȝ źŹũŬŷŭūŧƅŹ űůŹŧŰŽƂ ŞŹŵŨƂ ŶŷŵŴůűŴźŹƃŸƆ ūźżŵų

ŖŵūŴŬŨŬŸŴŵŰ ųƂ ŸŵũŬŷſůų ũŵŸżŵŭūŬŴůŬ Ŵŧ ŘŹŬŴź

ƆũŲƆƅƀźƅŸƆ ŴŬŶŷŬũŮŵŰūŬŴŴƂų ŵŨŷŧŮŽŵų ŪŷŧŴūůŵŮŴŵŪŵ

ŻŵŷŹůŻůűŧŽůŵŴŴŵŪŵ ŸŵŵŷźŭŬŴůƆ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŷŵūŵŲŭůų

ƄűŸűźŷŸůƅŶŵŋŵŷŵŪŬŋźżŵũ ũŬūźƀŬŰ ũūŵŲůŴź ŪūŬ ŶŵżŵŷŵŴŬŴƂ

ŏųŶŬŷŧŹŵŷŵũ ūůŴŧŸŹůů œůŴ řŷŧŴŸŻŬŷ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ

ũ ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ ŗŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ

ŋŬŴƃ

ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ źūůũůŹŬŲƃŴƂų ųŬŸŹŵų ŪūŬ

ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŬ űŷŧŸŵŹƂ ŶŷůŷŵūƂ ŸŵžŬŹŧƅŹŸƆ Ÿ źūůũůŹŬŲƃŴƂų

ŲŧŴūſŧŻŹŵų ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ ŷŧŸűůŴźŲŸƆ ũ

Ūŵŷŧż ŚŲůŴƁƅŧŴƃ Ŵŧ ƅŪŵ ũŵŸŹŵűŬ őůŹŧƆ ũ ŶŷŵũůŴŽůů ŜźŴŧŴƃ

ŘűŧŲƂ ƄŹŵŪŵ źŴůűŧŲƃŴŵŪŵ Ŷŧŷűŧ ŸŹŧŲů ŷŬŧŲƃŴƂųů ŶŷŵŹŵŹůŶŧųů

ũŸŬųůŷŴŵ ůŮũŬŸŹŴƂż mŶŧŷƆƀůż Ūŵŷ ŇũŧŹŧŷŧ} Ŕŧ ŻźŴůűźŲŬŷŬ

ųƂ ŶŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ Ūŵŷź řƆŴƃŽŮů ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŶŷůŷŵūŴƂų

ųŵŸŹŵų ɍ ȝ mœŵŸŹŵų žŬŷŬŮ ŴŬŨŵ} ŸŵŬūůŴƆƅƀůų Ŷůűů ūũźż

ŸűŧŲ ů ŶŷŵŬūŬų Ŵŧ Ÿŧųŵų ũƂŸŵűŵų ũ ųůŷŬ ŲůŻŹŬ

ŋŬŴƃ

ŞŭŧŴŽŮƆŽŮŬ ȝ őźŴƃųůŴ

ʼn ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ŴŧŸ ŭūƇŹ ŶŷůƆŹŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ ŵūŴŵųź ůŮ

ŶŵŶźŲƆŷŴƂż ųŧŷſŷźŹŵũ ũūŵŲƃ űŷŧŸůũŵŪŵ ŷźžƃƆ mŎŵŲŵŹŵŰ

żŲƂŸŹ} ũ ŵűŷźŭŬŴůů ŴŬũŬŷŵƆŹŴƂż Ūŵŷ Ŷŧŷűŧ řŷŧŴŸŻŬŷ ũ

ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ ũ ŶŷŵũůŴŽůƅ ťŴƃŴŧŴƃ ŔŧŸ ŭūŬŹ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż űŵŲŵŷůŹŴƂż ŷŬŪůŵŴŵũ őůŹŧƆ Ÿ ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůų

ŷŧŮŴŵŵŨŷŧŮůŬų ŲŧŴūſŧŻŹŵũ ů ũŬŸŵųƂų ŨŧŪŧŭŵų ůŸŹŵŷů

žŬŸűŵŪŵ ŶŷŵſŲŵŪŵ ŹŷŧūůŽůů űŵŹŵŷŵŪŵ ūŵ Ÿůż Ŷŵŷ ŵŨŬŷŬŪŧƅŹŸƆ

ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂųů ƄŹŴůžŬŸűůųů ŴŧŷŵūŴŵŸŹƆųů ƄŹůż ųŬŸŹ

ŋŬŴƃ

őźŴƃųůŴ ȝ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŷŧŷű

şůŲůŴƃ ȝŒůŽŮƆŴ

ŏŮ őźŴƃųůŴŧ ȝ Ūŵŷŵūŧ mʼnŬžŴŵŰ ũŬŸŴƂ} ŪūŬ űŷźŪŲƂŰ Ūŵū ŽũŬŹźŹ

ŽũŬŹƂ ů ŮŬŲŬŴŬƅŹ ŶŵŲƆ ů ŸŧūƂ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ

Ŷŧŷű şůŲůŴƃ őŧųŬŴŴƂŬ Ŷůűů ŸŧųŵŰ ŷŧŮŴŵŰ ů ŶŷůžźūŲůũŵŰ

ŻŵŷųƂ ŶŬŷŬųŬŭŧƅŹŸƆ Ÿ ŶŬƀŬŷŧųů ũŵūŵŶŧūŧųů ů ŵŮŬŷŧųů

ŎūŬŸƃ ųŵŭŴŵ źũůūŬŹƃ ŸűŧŲƂ ŵŸŹŷŵűŵŴŬžŴƂŬ űŵŲŵŴŴŵŵŨŷŧŮŴƂŬ

ů ũ ũůūŬ ŪŷůŨŵũ ŪŷźŶŶƂ ŸűŧŲ ũ ũůūŬ ŶŧŪŵū űŧųŬŴŴƂż

ŭůũŵŹŴƂż ŷŧŸŹŬŴůŰ ů ŲƅūŬŰ ʼnŵŸżůŹůŹŬŲƃŴƂŰ ŴŬŵŨƂžŴƂŰ ů

ůŮŲŵųŧŴŴƂŰ ŶŬŰŮŧŭ Ŷŧŷűŧ ŸŵŮūŧŬŹ ŨŬŸžůŸŲŬŴŴƂŬ ŶŬŷŬŶŲŬŹŬŴůƆ

ŲŧŨůŷůŴŹŵũ ŎŧŹŬų ųƂ ũƂŲŬŹŧŬų ũ ŒůŽŮƆŴ

ŋŬŴƃ

ŒůŽŮƆŴ ȝşźżƄ

ʼn ŶŷŵſŲŵų ŸŹŵŲůŽŧ ŽŧŷŸŹũŧ ŔŧŸů ŸŬŪŵūŴƆ źŴůűŧŲƃŴƂŰ

ůŸŹŵŷůžŬŸűůŰ Ūŵŷŵūŵű ŒůŽŮƆŴ Ÿ ŸŵŹŴƆųů ųŵŸŹŵũ ũŴźŹŷů ŴŬŪŵ ŤŹŵ

ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ƄŻŻŬűŹŴƂż űůŹŧŰŸűůŰ Ūŵŷŵūŵũ ŋŵųŧ ƄŹŴůžŬŸűůż

ŭůŹŬŲŬŰ Ūŵŷŵūŧ űŧű ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ůŸűźŸŸŹũŧ ŶŷŬũŷŧƀŧƅŹ

ŸŹŧŷźƅ žŧŸŹƃ ŒůŽŮƆŴŧ ũ ųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ

ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ ũ ŋŷŬũŴůŰ Ūŵŷŵū şźżƄ ȝ ŸŧųŵŬ

ŷŧŴŴŬŬ ŶŵŸŬŲŬŴůŬ ŴŧŷŵūŴŵŸŹů ŴŧŸů ŶŵŲźžůũſŬŬ ůŮũŬŸŹŴŵŸŹƃ ůŮ

Ůŧ ŸŲŵŭŴŵŰ ŸůŸŹŬųƂ űŧŴŧŲůŮŧŽůů ŶŵżŵŭŬŰ Ŵŧ ŸŵŹƂ ŮŧŹŬŰŲůũŵŰ

ŸŹŷźűŹźŷŵŰ ůŮ űŧŴŧŲŵũ ŷŬű ųŵŸŹŵũ ů ūŵŷŵŪ

ŋŬŴƃ

ŒůŽŮƆŴ

ŊŵŷŴƂŰ űŷƆŭ mŘŴŬŭŴŧƆ Ŋŵŷŧ ŔŬŻŷůŹŵũŵŪŵ ŋŷŧűŵŴŧ}

ťŰŲźŴŸƅƄſŧŴƃ ȝ ŵŸŵŨŧƆ ŶŷůŷŵūŴŧƆ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ

ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹŬŰ ŒůŽŮƆŴŧ ƆũŲƆŬŹŸƆ ŸŧųƂų ƅŭŴƂų ŲŬūŴůűŵų ũ ŸŬũŬŷŴŵų

ŶŵŲźſŧŷůů řŧűŭŬ ƄŹŵ ů ŮŧŶŵũŬūŴůű ŷŬūűůż ŭůũŵŹŴƂż ů ūůűůż

ŷŧŸŹŬŴůŰ Ŵŧ ŬŬ ŵŪŷŵųŴŵŰ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ųŵŭŴŵ ŴŧŰŹů žŬŹũŬŷŹƃ ũŸŬż

ũůūŵũ ŷŧŸŹŬŴůŰ őůŹŧƆ Ŕŧ ŬŪŵ źūůũůŹŬŲƃŴƂŬ ũŬŷſůŴƂųƂ ŶŵūŴůųŬųŸƆ

Ŵŧ ŵūŴŵų ůŮ ŶŵūƁŬųŴůűŵũ Ř ũƂŸŵŹƂ ŵŹűŷƂũŧƅŹŸƆ ŶŵŹŷƆŸŧƅƀůŬ

ũůūƂ Ŵŧ ŸűŧŲƂ ŲŬūŴůűů ů ŷŧŮŲŵųƂ ũ ŸŴŬŪŧż Ŕŧ ŸűŲŵŴŧż ŪŵŷƂ ŶŵžŹů

űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ ŶŷŵżŵūůŹ ųŧŸŸŵũŵŬ ſŵź mŏųŶŷŬŸŸůƆ ũ Ūŵŷŧż} Ÿ źžŧŸŹůŬų

ũŸŧūŴůűŵũ ů ŧűŹŬŷŵũ ůŮ ųŬŸŹŴƂż ŭůŹŬŲŬŰ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆƅƀůż

ŸŽŬŴƂ ůŮ ŭůŮŴů ů ŨƂŹŧ Ŵŧŷŵūŵũ ŴŧŸů ŨŧŰ ů ŹůŨŬŹŽŬũ

ŋŬŴƃ

ŒůŽŮƆŴ ȝ ŞƄŴūź

ŚŹŷŵų ųƂ ũƂŲŬŹŧŬų ũ mŷŧŰŸűźƅ ŵŨůŹŬŲƃ} ȝ ŞƄŴūź ȝ ŸŹŵŲůŽź ũ

ŶŷŵũůŴŽůů ŘƂžźŧŴƃ űŷźŶŴƂŰ ƄűŵŴŵųůžŬŸűůŰ ŽŬŴŹŷ őůŹŧƆ ů

ũ Źŵ ŭŬ ũŷŬųƆ ŵūůŴ ůŮ ūŷŬũŴŬŰſůż Ūŵŷŵūŵũ ŸŹŷŧŴƂ ŊŲŧũŴŵŰ

ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃƅ ŞƄŴūź ŸžůŹŧƅƀŬŰŸƆ mŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂų

ūŵŸŹŵƆŴůŬų} őůŹŧƆ ƆũŲƆƅŹŸƆ ŪůŪŧŴŹŸűůŬ ŶŧŴūƂ œƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ

ŵūŴŵų ůŮ ŶůŹŵųŴůűŵũ ŶŧŴū žŹŵ ũ ŶŷůŪŵŷŵūŬ ŞƄŴūź

ŋŬŴƃ

ŞƄŴūź ȝ ŝŮƅžŭŧŰŪŵź ȝ ŘźŴŶŧŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ Ŵŧ ŸŬũŬŷŵ ŮŧŶŧū ŶŷŵũůŴŽůů

ŘƂžźŧŴƃ ũ ŹŷźūŴŵūŵŸŹźŶŴƂŰ ŷŬŪůŵŴ őůŹŧƆ ŸŶŷƆŹŧŴŴƂŰ ũ

ŶŷŬūŪŵŷƃƆż řůŨŬŹŧ Ŗŵ ŶŷůŨƂŹůů ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ūŷŬũŴůŰ