נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  70 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 88 Next Page
Page Background

70

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ňŧŴŪűŵű ŞŧŴŪ œŧŰ ŞŧŴŪ ŗŧŰ

ȢŎŵŲŵŹŵŰ ŹŷŬźŪŵŲƃŴůűȣ ŖŧŹŹŧŰƆ

Страна Улыбок

תאילנד

פטאיה

¨

אנג ראי

'

צ

¨

אנג מאי

'

צ

¨

בנגקוק

15

ūŴŬŰ

Отдых и экскурсии в Тайланде

Ǵȣ ȏȈȒȘȣȓȐ ȌȊȍȘȤ ȟȚȖȉȣ

ȕȍ ȊȖȠȓȖ ȏȈȉȓțȎȌȍȕȐȍ ȕȖ

ȒȈȒ Ȏȍ ȚȍȗȍȘȤ ȊȖȑȚȐ ȐșȚȐȕȍ"

Ǹ ǺȈȋȖȘ

CTHYR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňŧŴŪűŵű

ŏŮ ŧƄŷŵŶŵŷŹŧ ŘźũŧŷŴŧŨźųů ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ ũ ŵŹŬŲƃ ů ŶŵŸŲŬ

ŷŧŮųŬƀŬŴůƆ ŴŧŸ ŭūƇŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿŵ ŸŹŵŲůŽŬŰ

űŵŷŵŲŬũŸŹũŧ œƂ źũůūůų ŸůƆŴůŬ ŵŪŴŬŰ źŲůŽƂ ŘźűżźųũůŹ

ŷŵźū źŸŲƂſůų ŷůŹźŧŲƃŴƂŬ ųŬŲŵūůů ŹŧŴŽŵũƀůŽ ŤŷŧũŧŴŸűŵŪŵ

ŸũƆŹůŲůƀŧ ŵƀźŹůų ŶŷƆŴƂŬ ŮŧŶŧżů ŨŲŧŪŵũŵŴůŰ ů źŲůžŴƂż

ŷŬŸŹŵŷŧŴŵũ ŷŧŰŵŴŧ ŖŷŧŹźŴŧų

ŋŬŴƃ

ňŧŴŪűŵű

ʼnŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ŪŲŧũŴƂų żŷŧųŧų ŸŹŵŲůŽƂ

ųƂ źũůūůų mŎŵŲŵŹŵŪŵ ňźūūź} ŹŵŴŴ ŮŵŲŵŹŧ ũ żŷŧųŬ ʼnŧŹ

řŷŧŰųůŹ ŸűŧŮŵžŴƂŬ ŨŧſŴů ŷŬŲůűũŧŷůů żŷŧųŧ ŲŬŭŧƀŬŪŵ

ňźūūƂ ʼnŧŹ Ŗżŵ ů ŪŲŧũŴźƅ ŸũƆŹƂŴƅ řŧůŲŧŴūŧ ȝ mŏŮźųŷźūŴŵŪŵ

ňźūūź} ũ űŵŷŵŲŬũŸűŵų żŷŧųŬ ʼnŧŹ ŖżŷŧűƄź œƂ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŶŷůžźūŲůũŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŵŰ űŵŷŵŲŬũŸűŵŪŵ ūũŵŷŽŧ ů

ųźŴūůŷŧųů ŪũŧŷūŬŰŽŬũ ŖŵŸŲŬ ŵŨŬūŧ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ

Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷůŸŵŬūůŴůŹƃŸƆ ű ƄűŸűźŷŸůů ũ

ŶŷŵſŲŵŬ Ÿ mʼnŬŴŬŽůƆ ʼnŵŸŹŵűŧ} ȝ űŧŴŧŲƂ řżŵŴŨźŷů ů űŷźůŮ Ŷŵ

ŷŬűŬ ŞŧźŶżŷŧƆ ű żŷŧųź ʼnŧŹ ŇŷźŴ Ň ũŬžŬŷŵų ųŵŭŴŵ ŸŵũŬŷſůŹƃ

ƄűŸűźŷŸůƅ mŒůŽŧ ňŧŴŪűŵűŧ} ŪūŬ ʼnƂ ŶŵŮŴŧűŵųůŹŬŸƃ Ÿ

mőŵŷŵŲŬũŸűŵŰ ųůŲŬŰ} ů ŖŧŷŲŧųŬŴŹŸűůų űŵųŶŲŬűŸŵų ũ ŷŧŰŵŴŬ

ŋźŸůŹ ůŴŹŬŷŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ źŲůŽŬŰ őżŧŵ ŘŧŴ űůŹŧŰŸűůų

ŷŧŰŵŴŵų ů ŴŵžŴƂų ŷƂŴűŵų ŽũŬŹŵũ

ŋŬŴƃ

ňŧŴŪűŵű

ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷůŴƆŹƃ

źžŧŸŹůŬ ũ ƄűŸűźŷŸůů mŘŬŷūŽŬ Řůŧųŧ} ŖŬŷŬū ʼnŧųů ŷŧŮũŬŷŴŬŹŸƆ

ŶŧŴŵŷŧųŧ ŸŹŷŧŴƂ ŪūŬ Ŷŷůŷŵūŧ ů ůŸŹŵŷůƆ ŸŶŲŬŲůŸƃ ũ

źūůũůŹŬŲƃŴƂŰ źŮŵŷ ŷůŸŵũƂż ŶŵŲŬŰ ů ŸŵŲƆŴƂż ŵŮŬŷ ūŷŬũŴůż

żŷŧųŵũ ů ſźųŴƂż Ūŵŷŵūűŵũ ʼnƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ űŵűŵŸŵũźƅ ŻŬŷųź

ů ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŶŲŧũźžůŰ ŷƂŴŵű ŋŧųŴŵŬŴ Řŧūūźŧű ŮŧųŷƇŹŬ

ũ ůŮźųŲŬŴůů ŶŬŷŬū ŸŧųƂų ŨŵŲƃſůų ũ ųůŷŬ ŨźūūůŰŸűůų

żŷŧųŵų Ŗżŷŧ ŖŧŹŵų ŞŬūů ŧ ŮŧũŬŷſůŹƃ ŴŧŸƂƀŬŴŴƂŰ ūŬŴƃ

ųŵŭŴŵ ŨźūŬŹ ũ ŷŬŸŹŵŷŧŴŬ ŪūŬ ũƂ źũůūůŹŬ ŻŵŲƃűŲŵŷŴŵŬ ſŵź ũ

ŶŷŬűŷŧŸŴŵų Ÿŧūź ŗŵŮ

ŋŬŴƃ

ňŧŴŪűŵű ȝ ŞůŧŴŪųŧŰ

ŖźŹŬſŬŸŹũůŬ mŚŷŵűů ůŸŹŵŷůů} ŮŧŰųŬŹ ūŴƆ ũ ŹŬžŬŴůŬ

űŵŹŵŷƂż ųƂ ŶŬŷŬŸŬžŬų řŧŰŲŧŴū ūŵ ŸŬũŬŷŴŵŰ ŸŹŵŲůŽƂ ȝ

ŞůŧŴŪųŧƆ ŖŷŵūũůŪŧƆŸƃ Ŵŧ ŸŬũŬŷ ųƂ ŸŵũŬŷſůų ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ

ũŪŲźŨƃ ŹƂŸƆžŬŲŬŹŴŬŰ ůŸŹŵŷůů ŸŹŷŧŴƂ ŵŹ ŨŲůŸŹŧŹŬŲƃŴŵŰ

ŷŬŮůūŬŴŽůů űŵŷŵŲŬŰ ūůŴŧŸŹůů Şŧűŷů ũ ňŧŴŪ Ŗŧ ŏŴ ;,;

ũŬű žŬŷŬŮ ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŬ ŶŧųƆŹŴůűů ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŰ ŇƅŹŹżŧů

;9 ȝ ;9, ũũ ű ŶŬŷũŵŰ ŸŹŵŲůŽŬ ŹŧŰŸűŵŪŵ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ȝ

ŪŧŷųŵŴůžŴŵųź ů ŶŷŬűŷŧŸŴŵųź Ūŵŷŵūź Ŷŧŷűź ŘźűűŵŹŧƅ ;,,

ũ ʼnŧŸ ŭūŬŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ źŲŵžűŧųů ūŷŬũŴŬŪŵ ŖżůŹŸŧŴźŲŵűŧ

ũūŵŲƃ űŵŹŵŷƂż Ŵŧ ŷŧŸŸũŬŹŬ ŨŷŬūźŹ ŨźūūůŰŸűůŬ ųŵŴŧżů Ÿ

ŨŷŵŴŮŵũƂųů űŵŹŬŲűŧųů ūŲƆ ŶŵūŴŵſŬŴůŰ ŪŵŷŴƂŬ ŶŬŷŬũŧŲƂ

ŶŷŵũůŴŽůů ŒŧŴŴŧ ů ŴŧűŵŴŬŽ ŹŷŧūůŽůŵŴŴƂŰ źŭůŴ ũ ŸŹůŲŬ

mőŧŴŹŵű} ũ ŨźŷŲƆƀŬų ŴŵžŴŵŰ ŭůŮŴƃƅ ŞůŧŴŪųŧŬ

ŋŬŴƃ

ŞůŧŴŪųŧŰ

ŘŬŪŵūŴƆ ʼnŧų ŶŷŬūŸŹŧũůŹŸƆ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ źũůūŬŹƃ ŵūůŴ ůŮ

ŶŷŬűŷŧŸŴŬŰſůż ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂż Ŷŧŷűŵũ mŋŵŰůŴŹŧŴŵŴ}

ʼnƂŸŵžŧŰſůŬ ũŬŷſůŴƂ řŧŰŲŧŴūŧ űŧŸűŧūŴƂŬ ũŵūŵŶŧūƂ

źŴůűŧŲƃŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵ ŶŧŷűŵũƂŰ űŵųŶŲŬűŸ mřũůŴ ŞŬūů}

ŶŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ ŪŵŷŴƂų ūŭźŴŪŲƆų ŸŷŬūů ūůűůż ŵŷżůūŬŰ

ŋŬŴƃ

ŞůŧŴŪųŧŰ

ŘŬŪŵūŴƆ Ÿ źŹŷŧ ųƂ ŴŧŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŸũƆƀŬŴŴƂŰ ūŲƆ ŨźūūůŸŹŵũ

ũŸŬŪŵ ųůŷŧ żŷŧų ʼnŧŹ ŖŷŧżŧŹ ŋŵŰ ŘźŹżŬŶ ũŵŮũƂſŧƅƀůŰŸƆ Ŵŧ

ųŬŹŷŵũŵŰ ũƂŸŵŹŬ ŪŵŷƂ ŘźŹżŬŶ ŏųŬŴŴŵ Ÿƅūŧ ŶŵūŴƆŲŸƆ