נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  72 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 88 Next Page
Page Background

72

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

řŵűůŵ Ŕůűűŵ ŐŵűŵŪŧųŧ őŧųŧűźŷŧ ŜŧűŵŴŬ

œŧŽźųŵŹŵ řŧűŧƆųŧ ŔŧŪŵƆ őůŵŹŵ Ŕŧŷŧ ŕŸŧűŧ

ВЕТКА САКУРЫ

יפן

אוסקה

¨

קיוטו

¨

נגויה

¨

מצומוטו

¨

יוקוהמא

¨

ניקו

¨

טוקיו

11

ūŴŬŰ

Путешествие в Японию

CJAPR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝŕŸŧűŧ

ʼnŸŹŷŬžŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ňŬŴ ŊźŷůŵŴ ů ũƂŲŬŹ ũ ŕŸŧűź Ŗŵ ŶŷůŨƂŹůů

ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ Ŵŧ ƄűŸűźŷŸůƅ Ŷŵ ŹŷŬŹƃŬųź Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ Ūŵŷŵūź

ŸŹŷŧŴƂȝŕŸŧűŬ Ŕŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůů ŸŹŵŲŬŹůŰ ŮūŬŸƃ ŸŵŸŷŬūŵŹŵžŬŴƂ

űŷźŶŴŬŰſůŬ ŹŵŷŪŵũƂŬ űŵųŶŧŴůů ŦŶŵŴůů ŚūůũůŹŬŲƃŴŵŬ

ŸŵžŬŹŧŴůŬ ūŷŬũŴŵŸŹů ů ŸźŶŬŷŸŵũŷŬųŬŴŴŵŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ

ūŬŲŧƅŹ ŕŸŧűź ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż ůŴŹŬŷŬŸŴƂż Ūŵŷŵūŵũ ŸŹŷŧŴƂ

œƂ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŸŧųƂų űŷźŶŴƂų Ůŧųűŵų ;9, ũŬűŧ ŮŧŪŲƆŴŬų ũ

űũŧŷŹŧŲ ŷŧŮũŲŬžŬŴůŰ ŋŵŹŵŴŨŵŷů ů ŶŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ ŸųŵŹŷŵũźƅ

ŶŲŵƀŧūűź ŴŬŨŵŸűŷŬŨŧ mŚųŬūŧ} ő ũŬžŬŷź ųƂ ŶŷůŨźūŬų ũ

ŨƂũſźƅ ŸŹŵŲůŽź ŦŶŵŴůů ȝ őůŵŹŵ

ŋŬŴƃ

őůŵŹŵ

ŎŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ őůŵŹŵ ųƂ ŴŧžŴŬų Ÿ ŴŧůŨŵŲŬŬ ůŮũŬŸŹŴŵŪŵ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŴŵŪŵ ŸŵŵŷźŭŬŴůƆ ŦŶŵŴůů ȝ Ůŧųűŧ mŸŵŲŵũƃůŴƂż

ŶŵŲŵũ} ŔůūŮƇ ŎŧŹŬų ŴŧŸ ŭūŬŹ mŎŵŲŵŹŵŰ} żŷŧų őůŴűŧűź ūŮů

ŘŷŬūů ŶŷŵžŬŪŵ ũŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŶŧŴŵŷŧųŵŰ Ūŵŷŵūŧ Ÿŵ ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů żŷŧųŧ mŞůŸŹŵŰ

ũŵūƂ} Ŝŷŧų őůƇųůūŮź ūƄŷŧ ů ŶŵŮŴŧŬų ŸŬűŷŬŹƂ ŹŷŧūůŽůŵŴŴŵŰ

žŧŰŴŵŰ ŽŬŷŬųŵŴůů Ň ũŬžŬŷŵų ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż

ŶŷŵŸŲŧũŲŬŴŴƂż ŷŧŰŵŴŵũ őůŵŹŵȝŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŷŧŰŵŴ ŪŬŰſ ŊůŵŴ

ŋŬŴƃ

őůŵŹŵ Ŕŧŷŧ

ŘũŵŨŵūŴƂŰūŬŴƃũőůŵŹŵ ōŬŲŧƅƀůŬŸųŵŪźŹ ŮŧūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ

ŶŲŧŹź ŴŧŶŷŧũůŹƃŸƆ Ŵŧ ƄűŸűźŷŸůƅ ũ ŶŬŷũźƅ ŸŹŵŲůŽź ŦŶŵŴůů

ȝ Ūŵŷŵū Ŷŧŷű Ŕŧŷŧ ŧŲŲŬů űŵŹŵŷŵŪŵ ŮŧŶŵŲŴŬŴƂ ŷźžŴƂųů

ŵŲŬŴƆųů ŸŹŧũſůųů ŵūŴůų ůŮ ŸůųũŵŲŵũ Ūŵŷŵūŧ ŏ ŸŬŪŵūŴƆ

ŮūŬŸƃ ŴŧżŵūƆŹŸƆ ūũŧ ŪŲŧũŴƂż ūźżŵũŴƂż ŽŬŴŹŷŧ ŸŹŷŧŴƂ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż ŨŵŲƃſůż ũ ųůŷŬ ŨźūūůŰŸűůż żŷŧųŵũ ȝ řŵūŧŰ ūŮů ů

ŴŧůŨŵŲŬŬ ŶŵŸŬƀŧŬųŵŬ ŸůŴŹŵůŸŹŸűŵŬ ŸũƆŹůŲůƀŬ őŧŸźŪŧ

ŋŬŴƃ

őůŵŹŵ ȝ őŧŴŧūŮŧũŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ őŧŴŧūŮŧũŧ ʼnůŮůŹ ũ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ Ūŵŷŵū

ŶŵŮũŵŲƆŬŹ ŹźŷůŸŹŧų ŵűźŴźŹƃŸƆ ũ ŶŷŵſŲŵŬ ŸŹŷŧŴƂ ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ

ŧŹųŵŸŻŬŷŵŰ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ Ÿ ŬŪŵ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂųů

żŷŧųŧųů űŷůũƂųů Ŵŵ źƅŹŴƂųů źŲŵžűŧųů űũŧŷŹŧŲŧųů

ŷŬųŬŸŲŬŴŴůűŵũ ŘũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ƄŹůų Ūŵŷŵūŵų ųƂ ŴŧžŴŬų

Ÿ ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż Ÿŧūŵũ ũ ŦŶŵŴůů Řŧū őƄŴŷŵűź ƄŴ

ŸŵŮūŧũŧŲŸƆ Ŵŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůŬ ŶŷůųŬŷŴŵ ŲŬŹ ŏŮũůũŧƅƀůŬŸƆ

ŷźžƃů ŴŬŨŵŲƃſůŬ żŵŲųƂ ŵŪŷŵųŴƂŬ ŸŵŸŴƂ ů űŧųŬŴŴƂŬ

ŻŵŴŧŷů ũŸŬ ũųŬŸŹŬ ŸŵŮūŧƅŹ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ ŵŨŲůű Ÿŧūŧ ŔŬ

ųŬŴŬŬ ŲƅŨŵŶƂŹŬŴ ů ŬƀŬ ŵūůŴ źŪŵŲŵű Ūŵŷŵūŧ ūŵſŬūſůŰ ūŵ

Ŵŧſůż ūŴŬŰ ůŮ ūŷŬũŴŵŸŹů ŨŬŮ ũůūůųƂż ŶŵŹŬŷƃ ŤŹŵ ŜůŪŧŸůƆųŧ

ȝ űũŧŷŹŧŲ ŪūŬ űŵŪūŧ Źŵ ŹŷŧūůŽůŵŴŴŵ ŸŬŲůŲůŸƃ ů ŶŷůŴůųŧŲů

Ÿũŵůż ŪŵŸŹŬŰ ŪŬŰſů ŋŧŲŬŬ ŶŷŵūŵŲŭůų Ŵŧſź ŶŷŵŪźŲűź Ŷŵ

ŸŧųźŷŧŰŸűŵųź űũŧŷŹŧŲź ŔŧűŧųŧŹů

ŋŬŴƃ

Řůŷŧűŧũŧ Ŋŵ ȝřŧűŧƆųŧ ȝœŧŽźųŵŹŵ

œƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ ź ŶŵūŴŵŭůƆ ŪŵŷŴŵŰ

ŪŷƆūƂ mŦŶŵŴŸűůż ŇŲƃŶ} Ūŵŷŵū œŧŽźųŵŹŵ Ŗŵ ūŵŷŵŪŬ ůūźƀŬŰ

žŬŷŬŮ ũŬŲůžŬŸŹũŬŴŴƂŬ ŲŬŸŧ ŶŵűŷƂũŧƅƀůŬ ŸűŲŵŴƂ Ūŵŷ ųƂ

ŮŧŪŲƆŴŬų ũ ūŬŷŬũźſűź Řůŷŧűŧũŧ Ŋŵ ŪūŬ ŴŧŸŬŲŬŴůŬ ūŵ Ÿůż Ŷŵŷ

ŭůũŬŹ űŵųųźŴŵŰ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ŶŷůŨźūŬų ũ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż ŹŷŧūůŽůŵŴŴƂż Ūŵŷŵūŵũ ŦŶŵŴůů ȝ řŧűŧƆųź ŤŹŵŹ

Ūŵŷŵū ŷŬųŬŸŲŬŴŴůűŵũ ů ųŧŸŹŬŷŵũ ŸŹŵŲŬŹůƆųů ŶŲŧŹůŲ ŴŧŲŵŪů

ŴŬ ŷůŸŵų ŧ Źŷźūŵų Ÿũŵůż ŷŬŮžůűŵũ Ŷŵ ūŬŷŬũź ů ŮŴŧųŬŴůŹƂų

ŸŧűŬ ʼnŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů ųƂ źũůūůų ŸŹŧŷůŴŴƂŬ źŲŵžűů ů

ūŷŬũŴůŬ ūŵųŧ Ųŧũűů źūůũůŹŬŲƃŴƂż ŸźũŬŴůŷŵũ ů űŷŵżŵŹŴƂŬ

Ųŧũŵžűů ŶŷŵūŧũŽŵũ ŸŧűŬ ŌŸŲů ŶŵŮũŵŲƆŹ ŵŨŸŹŵƆŹŬŲƃŸŹũŧ

ųƂ Ÿ ũŧųů ŸųŵŭŬų ŶŵŨƂũŧŹƃ Ŵŧ ŮŴŧųŬŴůŹŵų mŻŬŸŹůũŧŲŬ

ʼnŬŸŴƂ} űŵŹŵŷƂŰ Ŷŵ Ŷŷŧũź ŸžůŹŧŬŹŸƆ ŵūŴůų ůŮ ŹŷŬż ŸŧųƂż

ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂż ŻŬŸŹůũŧŲŬŰ ũ ŦŶŵŴůů ŕŸŴŵũŴŧƆ ŶŷůžůŴŧ ƄŹŵŪŵ

űŷŵŬŹŸƆ ũ ŷůŹźŧŲƃŴƂż ŶŧŲŧŴűůŴŧż žƃŬ ũŬŲůűŵŲŬŶůŬ ŸŷŧũŴůųŵ

Ųůſƃ Ÿ ŷŵŸűŵſƃƅ ŪŲŧũŴƂż ũŵŷŵŹ Ŕůűűŵ řŵŸƇ Ūź ʼnŸŬ ŶŧŲŧŴűůŴƂ

ůŮƆƀŴŵ ūŬűŵŷůŷŵũŧŴƂ ŷŧŮŲůžŴŵŰ ŷŬŮƃŨŵŰ ųŧŷůŵŴŬŹűŧųů

ůŸűźŸŴŵ ŸŶŲŬŹŬŴŴƂųů ŶŲŵŹŴƂųů ſŹŵŷŧųů ů ŨŧųŨźűŵũƂųů

ŭŧŲƅŮů

ŋŬŴƃ

œŧŽźųŵŹŵ ȝřŵűůŵ

ŚŹŷŵ ųƂ ŴŧžŴŬų Ÿŵ ŮŴŧűŵųŸŹũŧ Ÿ œŧŽźųŵŹŵ űŵŹŵŷƂŰ ŮŴŧųŬŴůŹ

ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż ŻŬŵūŧŲƃŴƂż Ůŧųűŵũ ŸŹŷŧŴƂ

őŧŷŧŸź ūŮƇ ůŲů mŎŧųŵű ʼnŵŷŵŴŧ} ȝ ŵūůŴ ůŮ ůŮũŬŸŹŴŬŰſůż

Ůŧųűŵũ ŦŶŵŴůů ŵŶŷŬūŬŲƆŬųƂŰ űŧű ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŬ ŘŵűŷŵũůƀŬ