נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  74 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 88 Next Page
Page Background

74

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

Страна утренней

свежести

דרום קוריאה

ו

'

ג

'

ג

¨

פיסן

¨

נסקסנה

¨

סוקסאן

¨

סאול

12

ūŴŬŰ

Путешествие в Южную Корею,

включая остров Чеджу

CKORR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ŘŬźŲ

ʼnŸŹŷŬžŧ ŪŷźŶŶƂ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹź ů ũƂŲŬŹ ũ ŘŬźŲ ȝ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂŰ

ŧŮůŧŹŸűůŰ Ūŵŷŵū ųŬŪŧŶŵŲůŸ ŸŹŵŲůŽź ťŭŴŵŰ őŵŷŬů ŤŹŵ

Ūŵŷŵū ŷŬŮűůż űŵŴŹŷŧŸŹŵũ ŶŷŵŹůũŵŷŬžůŰ ů ŶŧŷŧūŵűŸŵũ ŪūŬ

ŹŷŧūůŽůŵŴŴŧƆ űŵŷŬŰŸűŧƆ űźŲƃŹźŷŧ ŸŵžŬŹŧŬŹŸƆ Ÿ ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŰ

ŧŷżůŹŬűŹźŷŵŰ ŷŧŮũůŹŵŰ ůŴŻŷŧŸŹŷźűŹźŷŵŰ ů ŹŬżŴŵŲŵŪůƆųů

ŔŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ Ūŵŷŵūŵų ŹŷŧŴŸŻŬŷ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź

ů ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

ŘŬźŲ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ŘŬźŲŵų ųƂ źũůūůų ŖŲŵƀŧūƃ

őũŧŴżũŧųźŴ ŸųŬŴź űŵŷŵŲŬũŸűŵŪŵ űŧŷŧźŲŧ ŶŷŵŰūƇųŸƆ Ŷŵ

ŹŵŷŪŵũŵ ŸźũŬŴůŷŴŵŰ źŲůŽŬ ŏŴŸŧūŵŴŪ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ ŘůŹů

ŜŵŲŲŵų ŖŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ ŸųŵŹŷŵũźƅ ŶŲŵƀŧūűź ŹŬŲŬŨŧſŴů

ŘŬźŲ řŧźƄŷ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴŵŰ Ŵŧ ŪŵŷŬ ŔŧųŧŸŧŴ ů ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŮŧũŵŷŧŭůũŧƅƀŬŰ ŶŧŴŵŷŧųŵŰ Ūŵŷŵūŧ řŧűŭŬ ŶŵŸŬŹůų

ŋůŮŧŰŴŬŷŸűůŰ ŽŬŴŹŷ

ŋŬŴƃ

ŘŬźŲ

ŌƀƇ ŵūůŴ ūŬŴƃ ũ ŸŹŵŲůŽŬ œƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ŭůũŵŶůŸŴƂų

ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹƆų %XNFKRQ +DQRN 9LOODJH řŷŧūůŽůŵŴŴŧƆ

űŵŷŬŰŸűŧƆ ūŬŷŬũŴƆ Ÿ ŨŵŪŧŹŵŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ŷŧŸŶŵŲŵŭůŲŧŸƃ

ųŬŭūź ūũźż ūũŵŷŽŵũ őŬŴŨŵűűźŴ ȝ Ŵŧ ŮŧŶŧūŬ ů ŞżŧŴūŵű ȝ Ŵŧ

ũŵŸŹŵűŬ ʼnŸƇ ũƂŪŲƆūůŹ ŹŵžŴŵ Źŧű ŭŬ űŧű ů ŲŬŹ ŴŧŮŧū ũŵ

ũŷŬųŬŴŧ ŶŷŧũŲŬŴůƆ ūůŴŧŸŹůů ŞŵŸŵŴ œƂ ŶŵŸŬŹůų ūũŵŷŬŽ

ŞżŧŴūŵű ů ŬŪŵ ŸŬűŷŬŹŴƂŰ Ÿŧū řŧűŭŬ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ ŪŲŧũŴŵų

ŷƂŴűŬ őŵŷŬů ŵŹűŷƂŹŵų ŬƀŬ ũ

Ūŵūź ȝ řŵŴūƄųźŴ ŚūŬŲůų

ũŴůųŧŴůŬ ů ŮŴŧűŵųŸŹũź Ÿ űŵŷŬŰŸűůųů ŹŬżŴŵŲŵŪůƆųů űŵŹŵŷƂŬ

źŭŬ ũŸŬųůŷŴŵ ůŮũŬŸŹŴƂ ŨŲŧŪŵūŧŷƆ Źŧűůų ŨŷƄŴūŧų űŧű

ŘŧųŸźŴŪ œƂ ŶŵŸŬŹůų ũƂŸŹŧũŵžŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ 6DPVXQJ 'Ƞ/LJKW

ŪūŬ ųŵŭŴŵ źũůūŬŹƃ ŹŵũŧŷƂ ů ŴŵũŬŰſůŬ ŹŬżŴŵŲŵŪůžŬŸűůŬ

ūŵŸŹůŭŬŴůƆ űŵųŶŧŴůů ŘŧųŸźŴŪ

ŋŬŴƃ

ŘŬźŲ ȝ Ŗŧŷű ŘŵŷŧűŸŧŴ ȝ Řŵűžżŵ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ ŹŷŧūůŽůŵŴŴŵŰ őŵŷŬŰŸűŵŰ ūŬŷŬũŴŬ

ƄŹŵ ŴŧŸŹŵƆƀůŰ ųźŮŬŰ Ŷŵū ŵŹűŷƂŹƂų ŴŬŨŵų ŪūŬ ũŵŸŸŵŮūŧŴ

ŨƂŹ űŵŷŬŰŽŬũ Źŧűůų űŧűůų ŵŴ ŨƂŲ ŴŬŸűŵŲƃűŵ ŸŹŵŲŬŹůŰ

ŴŧŮŧū Ŕŧ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ųźŮŬƆ ŴŧżŵūƆŹŸƆ

ŹŷŧūůŽůŵŴŴƂż

ūŵųŵũ ů ŴŬŨŵŲƃſŵŰ ŧųŻůŹŬŧŹŷ ūŲƆ ũƂŸŹźŶŲŬŴůƆ ŴŧŷŵūŴƂż

ųźŮƂűŧŲƃŴƂż ů ŹŧŴŽŬũŧŲƃŴƂż űŵŲŲŬűŹůũŵũ ŋŧŲŬŬ ųƂ

ūŬŷŭůų ŶźŹƃ ũ Ūŵŷŵū Řŵűžżŵ űŵŹŵŷƂŰ ƆũŲƆŬŹŸƆ ũŵŷŵŹŧųů

ũ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ Ŗŧŷű ŘŵŷŧűŸŧŴ ŗŧŸűůŴźũſŧƆŸƆ Ŵŧ

ũŵŸŹŵžŴŵų ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ ƄŹŵ ŹŬŷŷůŹŵŷůƆ Ÿ ũƂŸŵűůųů ŪŵŷŴƂųů

ũŬŷſůŴŧųů ŪźŸŹƂųů ŲŬŸŧųů ůŮźųůŹŬŲƃŴƂųů ũŵūŵŶŧūŧųů

ŶŬŷŬűŧŹƂũŧƅƀůųů ũŧŲźŴƂ ŨźŷŲƆƀůųů ŷŬűŧųů ŶŲƆŭŧųů

ů ŸŹŧŷůŴŴƂųů żŷŧųŧųů Ŗŧŷű ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴŵ űŷŧŸůũ Ŷŵ

űŧŴŧŹŴŵŰ ūŵŷŵŪŬ ųƂ ŶŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ ŊũŵŴŪŬźųŸŵŴŪ ŪūŬ ŶŬŷŬū

Ŵŧųů ŵŹűŷŵƅŹŸƆ ŮŧũŵŷŧŭůũŧƅƀůŬ ũůūƂ Ŵŧ ŵűŷŬŸŹŴŵŸŹů

ʼn ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵų ŶŧŷűŬ ŘŵŷŧűŸŧŴ ŬūůŴŸŹũŬŴŴƂŰ ũ őŵŷŬŬ

ŮŧŶŵũŬūŴůű ŴŧżŵūƆƀůŰŸƆ Ŷŵū ŮŧƀůŹŵŰ ťŔŌŘőŕ űŷŵųŬ

ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż ŶŷůŷŵūŴƂż žźūŬŸ ŨŵŲƃſŵŪŵ ŷŧŮŴŵŵŨŷŧŮůƆ

ŻŲŵŷƂ ů ŻŧźŴƂ ŴŧżŵūůŹŸƆ ŴŬŸűŵŲƃűŵ ůŮũŬŸŹŴƂż żŷŧųŵũ

œƂ ŶŷŵŰūŬų Ŷŵ ŶŬſŬżŵūŴŵŰ ŹŷŵŶŬ ű żŷŧųź ŘůŴżƂŴŸŧ ŕŴ

ŨƂŲ ŶŵŸŹŷŵŬŴ ũ ſŬŸŹŵŰ Ūŵū ŶŷŧũŲŬŴůƆ űŵŷŵŲŬũƂ ŞůŴūŵű ůŮ

ūůŴŧŸŹůů ŘůŲŲŧ ũŬŲůűůų ŨźūūůŰŸűůų ŸũƆƀŬŴŴůűŵų ŞŧžŧŴŵų

ůŮźžŧũſůų ŨźūūůŮų ũ őůŹŧŬ ů ŵŸŴŵũŧũſůų ųŴŵŪŵ żŷŧųŵũ ũ

ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬ ŘůŲŲŧ ŘůŴżƂŴŸŧ ŸžůŹŧŬŹŸƆ ŶŬŷũƂų ůŸŹŵŷůžŬŸűůų

ŸŵŴ ūŮƄŴ żŷŧųŵų ũ őŵŷŬŬ ő ũŬžŬŷź ųƂ ŶŷůŨźūŬų ũ

ŸŵũŷŬųŬŴŴƂŰ ŹźŷůŸŹůžŬŸűůŰ Ūŵŷŵū Ŵŧ ŨŬŷŬŪź ŦŶŵŴŸűŵŪŵ ųŵŷƆ

ŸŵũŸŬų ŷƆūŵų Ÿ ŪŷŧŴůŽŬŰ Ÿ ŘŬũŬŷŴŵŰ őŵŷŬŬŰ ȝ Řŵűžżŵ

ŋŬŴƃ

Řŵűžżŵ ȝ ŔŧűŸŧŴŸŧ ȝřƄŪź

ŤŹůų źŹŷŵų ųƂ ũƂŬŮŭŧŬų ũ ŷŧŰŵŴ ŵŮŬŷŧ ŞŬŵŴŪūŭź ŪūŬ

ŸŵũŬŷſůų űŷźůŮ Ŷŵ ŵŮŬŷź ů ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ űŷŧŸŵŹŧųů ųŬŸŹŴŵŰ

ŻŲŵŷƂ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ Ŵŧ ŸŬũŬŷ ŸŹŷŧŴƂ ů ŶŵŨƂũŧŬų

ũ ŪŵŷŵūŬ ŔŧűŸŧŴŸ ŔŧŮũŧŴůŬ ųŬŸŹŧ ŶŷůſŲŵ ůŮ ŖŵŹŧŲŧűűŧ žŹŵ

ŮŴŧžůŹ ųŬŸŹŵ ŪūŬ ũŸŬŪūŧ ŴŧżŵūůŹŸƆ ŸŬųůŴŧŷůƆ ŨźūūůŸŹŵũ

ŒŬŪŬŴūŧ ŪŲŧŸůŹ žŹŵ ųŵŴŧż ŢŰŸŧŴ ŵŨźžŧũſůŰŸƆ ũ őůŹŧŬ ŶŵŸŲŬ

ŵŨƁŬūůŴŬŴůƆ řŷƇż ŪŵŸźūŧŷŸŹũ Ŷŵū ƄŪůūŵŰ ŘůŲŲŧ źũůūŬŲ ũŵ

ŸŴŬ Ŵŧ ƄŹŵų ųŬŸŹŬ ŨźūūůŸŹŸűźƅ ŸŬųůŴŧŷůƅ ů ŵŸŴŵũŧŲ żŷŧų

ŔŧűŸŧŴŸŧ ŤŹŵ ŬūůŴŸŹũŬŴŴƂŰ żŷŧų ũ őŵŷŬŬ ũƂżŵūƆƀůŰ Ŵŧ

ųŵŷŬ ů ūŵ Ÿůż Ŷŵŷ ŴŧżŵūƆƀŧƆŸƆ ũ ŴƇų ŸŹŧŹźƆ ňźūūƂ ŵżŷŧŴƆŬŹ

ųŵŷŬ ů ŨŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃ ųŵŷƆűŵũ ŖŵŸŲŬ ƄűŸűźŷŸůů ŴŧŶŷŧũůųŸƆ

ũ řƄŪź ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ ũ ŪŲźŨůŴŬ őŵŷŬŰŸűŵŪŵ ŶŵŲźŵŸŹŷŵũŧ ũ

ſůŷŵűŵŰ ūŵŲůŴŬ ů Ÿŵ ũŸŬż ŸŹŵŷŵŴ ŵűŷźŭŬŴŴƂŰ ŴŬũƂŸŵűůųů

ŪŵŷŴƂųů żŷŬŨŹŧųů

ŋŬŴƃ

řƄŪź ȝ ŞŬŵŴŪūŭź ȝ őƇŴžŭź

œƂ ŶŷŵūŵŲŭŧŬų ŴŧſŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ŶŧųƆŹŴůűŧųů ūŷŬũŴŵŸŹů

ťŭŴŵŰ őŵŷŬů ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴŵų

ŖŧŷűŬ ŊŧŰŸŧŴ ũ űŵŹŵŷŵų ŴŧżŵūůŹŸƆ źŴůűŧŲƃŴŧƆ ŶŵŸŹŷŵŰűŧ

ũƂŶŵŲŴŬŴŴŧƆ ũ ŸŹůŲŬ ŷŧŴŴŬŪŵ ŶŬŷůŵūŧ ŞŵŸŵŴ ȝ ųŵŴŧŸŹƂŷƃ

ŜƄůŴŸŧ ũ ŶŷŵũůŴŽůů őƇŴŸŧŴ Ŕŧųūŵ ŕŴ ŶŷůųŬžŧŹŬŲŬŴ ŴŬ

ŹŵŲƃűŵ ůŮƆƀŬŸŹũŵų Ŵŵ ů źŴůűŧŲƃŴŵŰ űŵŴŸŹŷźűŽůŬŰ ȝ ūŷŬũŴůŬ

ŧŷżůŹŬűŹŵŷƂ ŸŵŮūŧŲů ŵŶŹůųŧŲƃŴźƅ ũŬŴŹůŲƆŽůƅ ŶŵŮũŵŲůũſźƅ

żŵŷŵſŵ ŸŵżŷŧŴůŹƃŸƆ źŮŵŷŧų ů ŶůŸƃųŬŴŧų Ŵŧ ŸŹŬŴŧż ŏųŬŴŴŵ

ŮūŬŸƃ żŷŧŴůŹŸƆ mřŷůŶůŹŧűŧ őŵŷŬŧŴŧ} ȝ ŸŧųŵŬ ŶŵŲŴŵŬ

ŸŵŨŷŧŴůŬ ŨźūūůŰŸűůż ŶůŸŧŴůŰ ŕŴŵ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŵ ũ ūũźż

ūŲůŴŴƂż ŮūŧŴůƆż ŵŨŷŧŮźƅƀůż ŸŬũŬŷŴźƅ ů ƅŭŴźƅ ŸŹŵŷŵŴƂ

ŵŪŷŵųŴŵŪŵ űũŧūŷŧŹŧ ŜŷŧŴůŲůƀŬ ŵŨƁƆũŲŬŴŵ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂų