נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  75 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

75

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲƇŹ

ȧ ŗŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ

űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ ŵŨŬūŧ źŭůŴŧ Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ ŞŬūŭź

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ů ŵŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ŸŵŪŲŧŸŴŵ

ųŧŷſŷźŹź

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

08/10/17

27/09/17

CKORR

ŕŸŵŨƂŬ źŸŲŵũůƆ ŵŹűŧŮŧ ŵŹ źžŧŸŹůƆ ũ ŹźŷŬ ŸŹŷ

КОРЕЯ

ūŵŸŹŵƆŴůŬų őŵŷŬů ŖŬŷŬŬŮū ũ őƇŴžŭź ȝ Ūŵŷŵū ŨŬŷŬŭŴŵ

ŸŵżŷŧŴŬŴŴƂż ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ů űźŲƃŹźŷŴƂż ŽŬŴŴŵŸŹŬŰ ŨƂũſůŰ

ŸŹŵŲůŽŬŰ ŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ ŘůŲŲŧ Ŵŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůů ŹƂŸƆžů ŲŬŹ

ŋŬŴƃ

őƇŴžŭź ȝ ŖźŸŧŴ

ŔŧŸ ŭūƇŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ūŷŬũŴůų Ūŵŷŵūŵų őƇŴūŭź ȝ

mųźŮŬŬų ŨŬŮ ŸŹŬŴ} ʼn ƄŹŵų ŷŧŰŵŴŬ ŸűŵŴŽŬŴŹŷůŷŵũŧŴŵ

ũŬŲůűŵŬ ųŴŵŭŬŸŹũŵ ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ŶŵŸŹŷŵŬű ųŵŴŧŸŹƂŷŬŰ

ů ŧŷżŬŵŲŵŪůžŬŸűůż ŶŧųƆŹŴůűŵũ ŏ żŵŹƆ ŨŵŲƃſůŴŸŹũŵ

ūŬŷŬũƆŴŴƂż ŮūŧŴůŰ ŴŬ ŷŧŮ ŶŬŷŬŸŹŷŧůũŧŲůŸƃ Ŵŧ ŶŷŵŹƆŭŬŴůů

ũŬűŵũ űŧųŬŴŴƂŬ ųŵŸŹůűů ŲŬŸŹŴůŽƂ ů ŶŧŪŵūƂ ŸŵżŷŧŴůŲůŸƃ ũ

ŶŬŷũŵŮūŧŴŴŵų ũůūŬ œƂ ŶŵŸŬŹůų mųŵŴŧŸŹƂŷƃ ŝŧŷŸŹũŧ ňźūūƂ}

ȝ ŖźŲƃŪźűŸŧ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŰ ũ Ūŵūź ů ũűŲƅžŬŴŴƂŰ ũ ŸŶůŸŵű

ŶŧųƆŹŴůűŵũ űźŲƃŹźŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ ťŔŌŘőŕ ŖŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ

Ŷŧŷűź řůųźŲů ŸŷŬūů űźŶŵŲŵŵŨŷŧŮŴƂż żŵŲųŵũ ȝ ūŷŬũŴůż

ŪŷŵŨŴůŽ ůųŶŬŷŧŹŵŷŵũ ūůŴŧŸŹůů ŘůŲŲŧ ŧ ŹŧűŭŬ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŕŨŸŬŷũŧŹŵŷůŬŰ ŞżŵųŸŵŴūƄ ȝ ŸŹŧŷŬŰſŬŰ ůŮ ŸźƀŬŸŹũźƅƀůż

ŧŸŹŷŵŴŵųůžŬŸűůż ŵŨŸŬŷũŧŹŵŷůŰ ũ ŇŮůů ŋŧŲŬŬ ūŬŷŭůų Ŵŧſ

ŶźŹƃ ũ űŵŲŵŷůŹŴƂŰ ŖźŸŧŴ ŔŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ

Ÿ Ūŵŷŵūŵų

ŋŬŴƃ

ŖźŸŧŴ ȝ ŞŬūŭź

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŭūƇŹ mŲŬŹŴƆƆ ŸŹŵŲůŽŧ őŵŷŬů} ȝ ŖźŸŧŴ ŤŹŵ

ŵūůŴ ůŮ Ųźžſůż űźŷŵŷŹŴƂż Ūŵŷŵūŵũ őŵŷŬů Ÿ űŷŧŸůũƂųů

ŪŵŷŴƂųů ů ųŵŷŸűůųů ŶŬŰŮŧŭŧųů œƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ ŶŧŷűŬ

ŐŵŴūźŸŧŴ ŴŧŶŵųůŴŧƅƀŬų ŵžŬŷŹŧŴůƆųů ŪŵŷƂ ŪŵŲŵũź ūŷŧűŵŴŧ

ŶŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ ŸųŵŹŷŵũźƅ ŶŲŵƀŧūűź ŖźŸŧŴŸűŵŰ ŨŧſŴů ů

űŵŴŬžŴŵ ŭŬ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ űŵŲŵŷůŹŴŵų űŷźŶŴŬŰſŬų ũ őŵŷŬŬ

ŷƂŨŴŵų ŷƂŴűŬ ŞŧŪŧŲƃžżů Ś ũŧŸ ŬƀŬ ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ ŸũŵŨŵūŴŵŬ

ũŷŬųƆ žŹŵŨƂ ŵŹũŬūŧŹƃ ūŧŷƂ ųŵŷƆ ũ ŵūŴŵų ůŮ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż

ųŬŸŹŴƂż ŷŬŸŹŵŷŧŴžůűŵũ řŷŧŴŸŻŬŷ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹ

Ŵŧ ůŮũŬŸŹŴƂŰ ũŵ ũŸƇų ųůŷŬ ŵŸŹŷŵũ ũźŲűŧŴůžŬŸűŵŪŵ

ŶŷŵůŸżŵŭūŬŴůƆ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ űŷŧŰŴŬų ƅŪŬ ŸŹŷŧŴƂ ȝ

ŞŬūŭźūŵ

ŋŬŴƃ

ŞŬūŭź

ňŲůŭŧŰſůŬ ūũŧ ūŴƆ ųƂ ŶŷŵũŬūƇų Ŵŧ mőŵŷŬŰŸűůż ŊŧũŧŰƆż} ȝ

Ŵŧ ŵŸŹŷŵũŬ Ÿ źŴůűŧŲƃŴŵŰ ŶŷůŷŵūŵŰ ŸŵŸŴŵũƂŬ ŷŵƀů ů ŮŧŷŵŸŲů

ųŵŭŭŬũŬŲƃŴůűŧ ųŧŴūŧŷůŴŵũƂŬ ŸŧūƂ ŶŲŧŴŹŧŽůů ŶŧŲƃų ů

ŮŬŲƇŴŵŪŵ žŧƆ ŶŵŹźżſůŬ űŷŧŹŬŷƂ źūůũůŹŬŲƃŴŵŬ ŲŧũŵũŵŬ

ŶŵŨŬŷŬŭƃŬ ŶŬŸžŧŴƂŬ ŶŲƆŭů ů žůŸŹŬŰſůŰ ŵűŬŧŴ Ŕŧſŧ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũűŲƅžŧŬŹ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ źūůũůŹŬŲƃŴŵŰ ŶŷůŷŵūŵŰ

ů űźŲƃŹźŷŵŰ ŵŸŹŷŵũŧ ŧ ŹŧűŭŬ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż

ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹŬŰ œƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ ŶŧŷűŬ Ŵŧ ŨŬŷŬŪź

ųŵŷƆ ŴŧŮƂũŧƅƀŬųŸƆ mŕūůŴŵűŵ ŸŹŵƆƀŧƆ ŸűŧŲŧ} ŶŵŸŬŹůų

ŔŧŽůŵŴŧŲƃŴźƅ ūŬŷŬũŴƅ mŘŵŴŪƂŶ} ŪūŬ Ųƅūů ŭůũźŹ ũ

ŹŷŧūůŽůŵŴŴƂż ūŵųůűŧż ůŮ űŧųŴƆ Ÿ ŸŵŲŵųŬŴŴƂųů űŷƂſŧųů

ů ŸŵżŷŧŴƆƅŹ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴƂŰ ŨƂŹ ŮŧŪŲƆŴŬų ũ Ŷŧŷű ŜŧŲŲůų

Ÿ ŨŵŹŧŴůžŬŸűůųů Ÿŧūŧųů ũźŲűŧŴůžŬŸűůųů ŶŬƀŬŷŧųů ů

Ÿŧūŵų ūŬŷŬũƃŬũ ŨŵŴŸŧŰ œƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ŶŲƆŭź ŜƇŶžŬ ȝ

ŸŶŵűŵŰŴƂŰ ŶŲƆŭ Ÿŵ ŸũŬŷűŧƅƀŬŰ ůŮźųŷźūŴŵŰ ũŵūŵŰ ů ŨŬŲƂų

ŶŬŸűŵų Ÿ ŵŹŲůžŴƂų ũůūŵų Ŵŧ ųŧŲŬŴƃűůŰ ŵŸŹŷŵũŵű ňŧŴūŵ

ŋŧŲŬŬ ŴŧŸ ŭūŬŹ ũŵŮũŷŧƀŬŴůŬ ũ ŘŬźŲ Ś ŴŧŸ ŬƀŬ ŵŸŹŧŴŬŹŸƆ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ žŹŵŨƂ ŶŵŸŬŹůŹƃ ųŬŸŹŴƂŬ ŸŹŵŲůžŴƂŬ

ŹŵŷŪŵũƂŬ ŽŬŴŹŷƂ

ŋŬŴƃ

ŘŬźŲ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŔŧſŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ťŭŴŵŰ őŵŷŬŬŰ ȝ ŸŹŷŧŴŵŰ Ÿ ŨŵŪŧŹƂų

űźŲƃŹźŷŴƂų ŴŧŸŲŬūůŬų ů ŶŬŷŬūŵũƂųů ŸŵũŷŬųŬŴŴƂųů

ŹŬżŴŵŲŵŪůƆųůȝŶŵūŵſŲŵ ű űŵŴŽź œƂ ŴŧŶŷŧũŲƆŬųŸƆ řŷŧŴŸŻŬŷ

ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹŧŬų ũ řŬŲƃ Ňũůũ