נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  76 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 88 Next Page
Page Background

76

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

őŬŰŶŹŧźŴ œƂŸ ŋŵŨŷŵŰ ŔŧūŬŭūƂ

ŖŵŷŹ ŤŲůŮŧŨŬŹ ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ

ŮŧŶŵũŬūŴůű ŝůŽůűŧųŧ ů ŸŧŻŧŷů

К Мысу Доброй

Надежды

דרום אפריקה

פארק ציציקמה

¨

יוהנסבורג

¨

פורט אליזבת

¨

קייפטאון

9

ūŴŬŰ

Путешествие в Южную Африку

GSOAFRR

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ

ŖŵŸŲŬ ŶŬŷŬŲƇŹŧ žŬŷŬŮ ŇŻŷůűŧŴŸűůŰ őŵŴŹůŴŬŴŹ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ

ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ ȝ ųŬŪŧŶŵŲůŸ Ÿ ŴŧŸŬŲŬŴůŬų ũ ųŲŴ žŬŲŵũŬű

ŖŵŸŲŬ ŮŧŸŬŲŬŴůƆ ũ ŪŵŸŹůŴůŽź ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ

ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷůŸŵŬūůŴůŹƃŸƆ ű ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſŬŰ

ƄűŸűźŷŸůů ũ ŻŵŲƃűŲŵŷŴźƅ ūŬŷŬũŴƅ ŒŬŸŬūů ŪūŬ ųƂ ŸųŵŭŬų

ŶŵŮŴŧűŵųůŹŸƆ Ÿ ŨƂŹŵų ŹŷŧūůŽůƆųů űźŲƃŹźŷŵŰ ů ůŸűźŸŸŹũŵų

źŴůűŧŲƃŴŵŪŵ ů ŴŬŶŵũŹŵŷůųŵŪŵ űŧŲŬŰūŵŸűŵŶŧ ŷŧŮŲůžŴƂż

ŶŲŬųŬŴ ŴŧŸŬŲƆƅƀůżťŭŴźƅŇŻŷůűź ŔŵžŲŬŪ ũ ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪŬ

ŋŬŴƃ

ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ ȝ ŘŧŻŧŷů œŧŨźŲŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ ũ žŧŸŹŴƂŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű ŸŧŻŧŷů ũ

űŵŹŵŷŵų ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ ŨŲůŮűŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ ŶŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƆųů

mňŵŲƃſŵŰ ŧŻŷůűŧŴŸűŵŰ ŶƆŹƇŷűů} ŲŬŵŶŧŷū ŨźŰũŵŲ ŸŲŵŴ

ŴŵŸŵŷŵŪ ů ŲŬũ ŘŷŧŮź ŶŵŸŲŬ ŶŷůŨƂŹůƆ ŴŧŸ ŭūƇŹ ŵŨŬū ő ũŬžŬŷź

ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũŸŹŷŬžŧŹƃ ŮŧűŧŹ ũ ŸŧũŧŴŬ ũŬŷŴƇųŸƆ Ŵŧ źŭůŴ ů

ŴŵžŲŬŪ

ŋŬŴƃ

ŘŧŻŧŷů œŧŨźŲŧ ȝ ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ ȝ ŖŵŷŹ

ŤŲůŮŧŨŬŹ

ŚŹŷŬŴŴůŰ ŷŬŰū ũ ŸŧŻŧŷů ŮŧũŹŷŧű ŎŧŹŬų ũŵŮũŷŧƀŧŬųŸƆ ũ

ŐŵżŧŴŴŬŸŨźŷŪ ūŲƆ ŹŵŪŵ žŹŵŨƂ ŶŬŷŬŲŬŹŬŹƃ ũ ŖŵŷŹ ŤŲůŮŧŨŬŹ

űŵŹŵŷƂŰ ŷŧŸŶŵŲŵŭůŲŸƆ Ŵŧ ŨŬŷŬŪź ŮŧŲůũŧ ŇŲŪŵŧ ŏŴūůŰŸűŵŪŵ

ŵűŬŧŴŧ ŔŵžŲŬŪ ũ ŷŧŰŵŴŬ ŖŵŷŹ ŤŲůŮŧŨŬŹ

ŋŬŴƃ

ŖŵŷŹ ŤŲůŮŧŨŬŹ ȝŋŵŷŵŪŧ Ÿŧūŵũ ȝ

ŮŧŶŵũŬūŴůű ŝůŽůűŧųŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŵŭůūŧƅŹ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂŬ ů ŮŧżũŧŹƂũŧƅƀůŬ

ūźż ŶŷůŷŵūŴƂŬ ŶŬŰŮŧŭů űŵŹŵŷƂŬ ŮŧŶŬžŧŲƆŹŸƆ ũ ũŧſŬŰ

ŶŧųƆŹů ŴŧũŸŬŪūŧ ŤŹŵ ů ŨŵŪŧŹŬŰſŧƆ ŧŻŷůűŧŴŸűŧƆ ŻŲŵŷŧ

ŴŧŸžůŹƂũŧƅƀŧƆ ŨŵŲŬŬ Źů ŹƂŸƆž ũůūŵũ ŷŧŸŹŬŴůŰ ů ūŵŭūŬũƂŬ

ŲŬŸŧ ŨźūźŹ ŸŵŶŷŵũŵŭūŧŹƃ ŴŧŸ ūŵ ŮŧŶŵũŬūŴůűŧ ŝůŽůűŧųŧ ŪūŬ

ųƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ Ŷŵ ŴŧũŬŸŴŵųź ųŵŸŹź ű ũŵūŵŶŧūź ŖŬŷŬū ŹŬų

űŧű ŶŵűůŴźŹƃ ŹŬŷŷůŹŵŷůƅ ŮŧŶŵũŬūŴůűŧ ųƂ źũůūůų mʼnŬŲůűŵŬ

ūŬŷŬũŵ} ūŲƆ ŵŨżũŧŹŧ ŸŹũŵŲŧ űŵŹŵŷŵŪŵ ŹŷŬŨźƅŹŸƆ žŬŲŵũŬű

ŏ ŴŧűŵŴŬŽ ů ŮŴŧųŬŴůŹŧƆ mŋŵŷŵŪŧ Řŧūŵũ} ȝ ůŮũŬŸŹŴŧƆ ŸũŵŬŰ

ŸűŧŮŵžŴŵŰ űŷŧŸŵŹŵŰ ŖŬŷŬŬŮū ũ ųůŲƂŰ ů źƅŹŴƂŰ űźŷŵŷŹŴƂŰ

Ūŵŷŵū ŔŧŰŮŴŧ ů ŴŵžŲŬŪ

ŋŬŴƃ

ŕźūŸżRŷŴ ȝ ŔŧŰŮŴŧ

Ŕŧſ ŶźŹƃ ŲŬŭůŹ ũ ŕźūŸżŵŷŴ ȝ Ūŵŷŵūŵű ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ ũ

ŷŧŰŸűŵų źŪŵŲűŬ ŶŷůŷŵūƂ ũ ŶŷŵũůŴŽůů ŤūŬŴ œƂ ŶŵŸŬŹůų ŵūŴź

ůŮ ŸŧųƂż ůŮũŬŸŹŴƂż ŸŹŷŧźŸůŴƂż ŻŬŷų ũ ŸŹŷŧŴŬ ŪūŬ űŷŵųŬ

ůŴŹŬŷŬŸŴŵŰ ůŴŻŵŷųŧŽůů ŵ ŭůŮŴů ŸŹŷŧźŸŵũ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ

ŵŨŬū ŎŧŹŬų ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŮŵŵŶŧŷű ūŲƆ ŭůũŵŹŴƂż ŮŧŴŬŸƇŴŴƂż

ũ mőŷŧŸŴźƅ űŴůŪź} ő ũŬžŬŷź ųƂ ũŬŷŴŬųŸƆ ũ ŵŹŬŲƃ ũ ŷŧŰŵŴŬ

ŔŧŰŮŴƂ

ŋŬŴƃ

ŔŧŰŮŴŧ ȝ őŬŰŶŹŧźŴ

ŖŵŸŲŬ ŮŧũŹŷŧűŧ ųƂ ŶŷŵƀŧŬųŸƆ Ÿ ŔŧŰŮŴŵŰ žŹŵŨƂ ŶŷŵūŵŲŭůŹƃ

ŴŧſŬ ŮŧųŬžŧŹŬŲƃŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ őŬŰŶŹŧźŴ œƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ

ũ ƄŹŵŹ ųŬŪŧŶŵŲůŸ ŵūŴŵŰ ůŮ űŷŧŸůũŬŰſůż ūŵŷŵŪ ȝ œŵŸŸŬŲŨŧŰ

űźūŧ ŶŷůŨźūŬų ũŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ʼnŬžŬŷŵų ũŸŬ

ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŶŷůŸŵŬūůŴůŹƃŸƆ

ű ŵūŴŵŰ ůŮ ũŬžŬŷŴůż ŶŷŵŪŷŧųų űŵŹŵŷŧƆ ŶŵŮũŵŲůŹ ũŧų

ŶŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ Ÿŧųůų Ūŵŷŵūŵų ů ŬŪŵ ŭůŹŬŲƆųů ũ ŸũŬŹŬ

ũŬžŬŷŴůż ŵŪŴŬŰ

ŋŬŴƃ

őŬŰŶŹŧźŴ

ŘŬŪŵūŴƆ ŴŧŸ ŵŭůūŧŬŹ Ūŵŷŵū ŵŸŴŵũŧŴŴƂŰ ũ

Ūŵūź

ŪŵŲŲŧŴūŸűůų űŵŲŵŴůŧŲƃŴƂų ŧūųůŴůŸŹŷŧŹŵŷŵų ů ųŵŷŬżŵūŵų

ŦŴŵų ũŧŴ ŗůŨŬűŵų ȝ őŬŰŶŹŧźŴ ŕŨŲůű Ūŵŷŵūŧ ŻŵŷųůŷźƅŹ

ũůűŹŵŷůŧŴŸűůŰ ů ŪŵŲŲŧŴūŸűůŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŬ ŸŹůŲů Ň ŬŪŵ