נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  8 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 88 Next Page
Page Background

8

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ňŵųŧŷŽŵ ŖŬŷźūŭŧ ŇŸŸůŮů ŘŶŬŲŲŵ

œŵŴŹŬŻŧŲƃűŵ őŵŷŹŵŴŧ œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵ

ňŵŲŵŴƃƆ ů řŷůŬŸŹ

Сердце италии

Ŕŧſŧ ŶŵŬŮūűŧ ŶŷŵżŵūůŹ žŬŷŬŮ ſŬŸŹƃ ůŴŹŬŷŬŸŴŬŰſůż ŷŬŪůŵŴŵũ

ŏŹŧŲůů ŒŧŽůŵ řŵŸűŧŴź œŧŷűŬ ŚųŨŷůƅ ʼnŬŴŬŹŵ ů ŤųůŲůƅ

ŗŵųŧŴƃƅ ŚŮŴŧŬų ůŸŹŵŷůƅ ů ŶŵŶŷŵŨźŬų mŴŧ ũűźŸ} ƄŹŵŹ űźŸŵžŬű

ŏŹŧŲůů ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ ũůŴŧ ƄŹůż ŷŬŪůŵŴŵũ ŵŲůũűŵũŵŬ ųŧŸŲŵ žƇŷŴƂŰ

ŹŷƅŻŬŲƃ ŸŧųƂŰ ůŮũŬŸŹŴƂŰ ũ ŏŹŧŲůů ſŵűŵŲŧū ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝŗůų mŖŧŷű œŵŴŸŹŷŵũ} ũ ňŵųŧŷŽŵ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŷůŲŬŹŧŬų ũ ŗůų ů ŴŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ŴŧžůŴŧŬŹŸƆ

Ŗŵ ŶźŹů ũ ŚųŨŷůƅ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŵŸŹŧŴŵũűŧ ũ ŷŬŪůŵŴŬ ŒŧŽůŵ

ŴŬūŧŲŬűŵ ŵŹ Ūŵŷŵūűŧ ňŵųŧŷŽŵ Ŕŧſŧ ŽŬŲƃ ȝ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ

mŖŧŷűŧ œŵŴŸŹŷŵũ} ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ŮŧŪŧūŵžŴƂż ŶŧŷűŵũƂż

űŵųŶŲŬűŸŵũ ŏŹŧŲůů ;9, ũŬűŧ ŖŵŸŹŷŵŬŴŴƂŰ ŲƅŨƆƀůų

ųźŭŬų ũ ŶŧųƆŹƃ ŵŨ źųŬŷſŬŰ ŭŬŴŬ mŖŧŷű œŵŴŸŹŷŵũ} Ÿ ŬŪŵ

źŲŵžűŧųů ŸűźŲƃŶŹźŷŧųů ŶŲŵƀŧūűŧųů ŶŷŵūŵŲŭŧŬŹ źūůũŲƆŹƃ

Ÿũŵůż ŮŷůŹŬŲŬŰ ʼnŬžŬŷŵų ŶŷůŨƂŹůŬ ũ ŷŧŰŵŴ Ūŵŷŵūŧ ŖŬŷźūŭŧ

ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŵŹŬŲŬ

ŋŬŴƃ

ŖŬŷźūŭŧ ů ŵŮŬŷŵ řŷŧŮůųŬŴŵ

ŖŵŸŲŬ ŮŧũŹŷŧűŧ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ŽŬŴŹŷ Ūŵŷŵūŧ ŖŬŷźūŭŧ

Ŵŧ Ÿŧųŵų ųŧŲŬŴƃűŵų ųŬŹŷŵ ũ ųůŷŬ ʼnŸŬŪŵ Źŷů ŵŸŹŧŴŵũűů

ȝ ů ųƂ Ÿ ũŧųů ũ ŽŬŴŹŷŬ ŶŵŹŷƆŸŧƅƀŬŪŵ ūŷŬũŴŬŪŵ ů ũŬžŴŵ

ųŵŲŵūŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ʼnŵ ũŷŬųƆ ŵŨŮŵŷŴŵŰ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ Ūŵŷŵūź

ųƂ ŶŵŸŬŹůų mőŵŲŲŬūŭŵ ūŬŲƃ őŧųŨůŵ} ȝ űŷŵſŬžŴƂŰ ŨŧŴű

Ŵŧ ŸŹŬŴŧż űŵŹŵŷŵŪŵ ųƂ źũůūůų ŲźžſůŬ ŻŷŬŸűů żźūŵŭŴůűŧ

ŖƃŬŹŷŵ ŖŬŷźūŭůŴŵ źžůŹŬŲƆ ŗŧŻŧƄŲƆ ŏŸŹŵŷůů ƄŹŷźŸűŵũ

ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƃƆ ů ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŸŹů ŶŬŷŬŶŲŬŲůŸƃ ũ ŬūůŴŵŬ

ŽŬŲŵŬ ů ŸŵŮūŧƅŹ ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ űŵŲŵŷůŹ Ŋŵŷŵū ŹŧűŭŬ

ŸŲŧũůŹŸƆ Ÿũŵůų ŮŴŧųŬŴůŹƂų ſŵűŵŲŧūŵų ŧ űŵŴŻŬŹŧ mňŧžůŵ}

űŵŹŵŷźƅ ųƂ ŮūŬŸƃ ŶŵŶŷŵŨźŬų ȝ ŵūŴŧ ůŮ ŸŧųƂż ůŮũŬŸŹŴƂż

űŵŴŻŬŹ ųůŷŧ ŖŵŸŲŬ ŵŨŬūŧ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŵŬŮūűŧ Ŵŧ řŷŧŮůųŬŴŸűŵŬ

ŵŮŬŷŵ ȝ ũŹŵŷŵŬ Ŷŵ ũŬŲůžůŴŬ ũ ŏŹŧŲůů Ÿ ŸŧųƂųů űŷŧŸůũƂųů

ŮŧűŧŹŧųů ũ ŸŹŷŧŴŬ řŷů űŷŵſŬžŴƂż ŵŸŹŷŵũűŧ ȝ ŹŵŲƃűŵ ŵūůŴ

ůŮ Ŵůż ŵŨůŹŧŬųƂŰ ȝ ů ųŧŲŬŴƃűůŬ Ūŵŷŵūűů Ŵŧ żŵŲųŧż ũŵűŷźŪ

ŵŮŬŷŧ ŶŷůūŧƅŹ Ŭųź ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴƂŰ ſŧŷų œƂ źũůūůų

Ÿ ũŧųů ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ŮŧŪŧūŵžŴƂż Ūŵŷŵūŵũ ŽŬŴŹŷŧŲƃŴŵŰ

ŏŹŧŲůů ȝ őŧŸŹůŲƃŵŴŬ ūŬŲƃ ŒŧŪŵ ʼnŸƇ ŮūŬŸƃ ŶŵūžůŴŬŴŵ ųŧŪůů

ŽůŻŷ ů ŮũŬŮū Ň Ŵŧ ŵŭůũŲŬŴŴƂż źŲŵžűŧż Ūŵŷŵūŧ ŴŧŸ ŶŵŷŧūźƅŹ

ųŧŪŧŮůŴžůűů Ÿ ųŬŸŹŴƂųů űŵŲŨŧŸŧųů ŸƂŷŧųů ũůŴŧųů ʼn

ŵūŴŵų ůŮ Ŵůż ŴŧŸ ŭūźŹ Ŵŧ ūŬŪźŸŹŧŽůƅ źųŨŷůŰŸűŵŪŵ ũůŴŧ ů

ŸƂŷŧ ŖŬűŵŷůŴŵ

ŋŬŴƃ

ŚŷŨůŴŵ ȝ ŷŵūůŴŧ ŗŧŻŧƄŲƆ

ʼn ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ŭŬŲŧƅƀůż ƄűŸűźŷŸůƆ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŵŭůūŧŬŹ ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ȝ ũ ŸŵŸŬūŴůŰ ŷŬŪůŵŴ

œŧŷűŬ Ŵŧ ŷŵūůŴź ũŬŲůűŵŪŵ ŗŧŻŧƄŲƆ řŵžŴŬŬ ȝ ũ Ūŵŷŵū ŚŷŨůŴŵ

űŵŹŵŷƂŰ űŵŪūŧ Źŵ ŨƂŲ ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż ŶŷŵŸũŬƀŬŴŴƂż ūũŵŷŵũ

ŌũŷŵŶƂ œƂ ŶŵŸŲźſŧŬų ŷŧŸŸűŧŮ ŵ ŸŬųŬŰŸŹũŬ œŵŴŹŬŻŬŲƃŹŷŵ

ŵ ūŬŹŸŹũŬ ŗŧŻŧƄŲƆ ŬŪŵ ŵűŷźŭŬŴůů ŶŵŪźŲƆŬų Ŷŵ źŲŵžűŧų

Ūŵŷŵūŧ ŮŧŰūŬų ũ ūŵų ũŬŲůűŵŪŵ żźūŵŭŴůűŧ ũ űŵųŴŧŹƂ ŪūŬ

ŵŴ ŷŵūůŲŸƆ ŭůŲ źžůŲŸƆ ŭůũŵŶůŸů ź ŸũŵŬŪŵ ŵŹŽŧ żźūŵŭŴůűŧ

ŋŭŵũŧŴŴů ŘŧŴŹů ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ūŴƆ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŋũŵŷŬŽ

ŊŬŷŽŵŪŧ œŵŴŹŬŻŬŲƃŹŷŵ Ÿ žźūŬŸŴŵŰ żźūŵŭŬŸŹũŬŴŴŵŰ ŪŧŲŬŷŬŬŰ

ʼn ŴŬŰ ȝ ſŬūŬũŷƂ ŖƃŬŷŵ ūŬŲŲŧ śŷŧŴžŬŸűŧ ųŵŲŵūŵŪŵ ŗŧŻŧƄŲƆ

řůŽůŧŴŧ ŧ ŹŧűŭŬ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŹŧŰŴƂŰ űŧŨůŴŬŹ ŪŬŷŽŵŪŧ

œŵŴŹŬŻŬŲƃŹŷŵ ŶŵŲŴƂŰ ŸůųũŵŲůűů ů ŮŧſůŻŷŵũŧŴŴƂż

ŶŵŸŲŧŴůŰ Ŗŵ ŵűŵŴžŧŴůů ƄűŸűźŷŸůů ŶŬŷŬū ũŵŮũŷŧƀŬŴůŬų

ũ ŪŵŸŹůŴůŽź ȝ ŴŬŨŵŲƃſŧƆ ūŬŪźŸŹŧŽůƆ ũůŴŧ ŷŬŪůŵŴŧ œŧŷűŬ ȝ

ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ ųŬŸŹŴŵŪŵ ŨŬŲŵŪŵ ʼnŬŷūůűűůŵ

ŋŬŴƃ

ŇŸŸůŮů ȝ ŘŶŬŲŲŵ ȝœŵŴŹŬŻŧŲƃűŵ

ŖŵŸŲŬ ŮŧũŹŷŧűŧ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ Ūŵŷŵū ŇŸŸůŮů ŭŬųžźŭůŴź

ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƃƆ Ŋŵŷŵū ƆũŲƆŬŹŸƆ ūŵŸŹŵƆŴůŬų ťŔŌŘőŕ Ŷŵ

űŵŲůžŬŸŹũź ŶŧŲŵųŴůűŵũ ũ ŏŹŧŲůů źŸŹźŶŧŬŹ ŹŵŲƃűŵ ʼnŧŹůűŧŴź

ʼnŸƇ ũ ƄŹŵų ŪŵŷŵūŬ ŷŧŸŸűŧŮƂũŧŬŹ ŵ śŷŧŴŽůŸűŬ ŇŸŸůŮŸűŵų

ŵŸŴŵũŧŹŬŲŬ ųŵŴŧſŬŸűŵŪŵ ŵŷūŬŴŧ śŷŧŴŽůŸűŧŴŽŬũ Ŝŷŧų

śŷŧŴŽůŸűŧ ŷŧŸŶůŸŧŴŴƂŰ Ųźžſůųů żźūŵŭŴůűŧųů ŴŬŸűŵŲƃűůż

ũŬűŵũ ŶŵŷŧŭŧŬŹ Ÿũŵůų ũŬŲůűŵŲŬŶůŬų ů Ŷŵ ŸŬŰ ūŬŴƃ

śŷŬŸűů ũŬŲůűŵŪŵ ŋŭŵŹŹŵ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ŸůŬŴŸűůż ųŧŸŹŬŷŵũ

ŒŵŷŬŴŽŬŹŹů ů ŘůųŵŴŬ œŧŷŹůŴů ŷŵŸűŵſŴƂŬ űŵŸųŧŹŬŸűů ʼnŸƇ

ƄŹŵ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŭūŬŹ ŴŧŸ ũ ŇŸŸůŮů Řŧų Ūŵŷŵū ȝ ŴŧŷƆūŴƂŰ

ů ŭůũŵŰ ŶŵŲŴƂŰ ųŧŪŧŮůŴžůűŵũ Ÿ ųŬŸŹŴƂųů ũűźŸŴŵŸŹƆųů

ů ŸźũŬŴůŷŧųů űŧſŬųůŷŵų ŹŷůűŵŹŧŭŬų ȝ ŴŬ ųŵŭŬŹ ŴŬ

ŶŵŴŷŧũůŹƃŸƆ

ŏŮ ŇŸŸůŮů ųƂ ŶŬŷŬŬŮŭŧŬų ũ ŸŵŸŬūŴůŰ Ūŵŷŵūŵű ŘŶŬŲŲŵ ũ

ūŷŬũŴŵŸŹů ŪŵŷūƂŰ ŜůŸŶŬŲŲůźų ŸŵƅŮŴůű ŋŷŬũŴŬŪŵ ŗůųŧ

ŧ ũ Ŵŧſů ūŴů ȝ űŷŵſŬžŴƂŰ źƅŹŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ůŮ ŷŵŮŵũŵŪŵ

űŧųŴƆ Ūŵŷŵū ŮŴŧųŬŴůŹƂż ŽũŬŹŵžŴƂż űŵũŷŵũ ŲźžſŬŪŵ

ũ ŏŹŧŲůů ŵŲůũűŵũŵŪŵ ųŧŸŲŧ ů žŬŷŴŵŪŵ ŹŷƅŻŬŲƆ ŎūŬŸƃ

ŴŧŸ ŭūŬŹ ūŬŪźŸŹŧŽůƆ ųŧŸŲŧ ů ŹŷƅŻŬŲƆ ŵŹ ŶŷŵůŮũŵūůŹŬŲƆ

ŚũŲŬűŧŹŬŲƃŴƂŰ ŷŧŸŸűŧŮ ŵ Źŵų űŧű ųŬŸŹŴƂŬ ŭůŹŬŲů ůƀźŹ Ÿ

ŸŵŨŧűŧųů ūŷŧŪŵŽŬŴŴƂŬ ŪŷůŨƂ ũ ŵűŷŬŸŹŴƂż ŲŬŸŧż žŹŵ ů űŧű

ųŵŭŴŵ ŶŷůŪŵŹŵũůŹƃ ůŮ ƄŹŵŪŵ ŶŷŵūźűŹŧ ŎŧũŬŷſŧŬŹ ƄŹŵŹ ūŬŴƃ

ŶŵŬŮūűŧ ũ Ūŵŷŵū œŵŴŹŬŻŧŲƃűŵ ȝ mŚųŨŷůŰŸűůŰ ŨŧŲűŵŴ} űŧű

ŴŧŮƂũŧƅŹ ŬŪŵ ųŬŸŹŴƂŬ ŭůŹŬŲů Ůŧ űŷŧŸŵŹź ŵŹűŷƂũŧƅƀŬŪŵŸƆ Ÿ

ŬŪŵ ŸŹŬŴ ŶŬŰŮŧŭŧ ŎūŬŸƃ ųƂ ŸųŵŭŬų ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ ŮŴŧųŬŴůŹŵŬ

ũůŴŵ ƄŹŵŪŵ ŷŬŪůŵŴŧ ȝ ŘŧŪŷŧŴŹůŴŵ ů ŶŵŲƅŨŵũŧŹƃŸƆ žźūŬŸŴƂų

ŶŬŰŮŧŭŬų ũůūŵų ūŵŲůŴ ũŵűŷźŪ Ūŵŷŵūŧ œŵŴŹŬŻŧŲƃűŵ

ŋŬŴƃ

ŖůŹůŲƃƆŴŵ ȝ ʼnŵŲƃŸůŴŸűŵŬ ŵŮŬŷŵ

ŖŵŸŲŬ ŮŧũŹŷŧűŧ ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ řŵŸűŧŴź

ũ Ūŵŷŵū ŖůŹůŲƃƆŴŵ ƄűŸűźŷŸůƆ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź

ŗŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴƂŰ Ŵŧ ŹźŻŵũŵŰ ŸűŧŲŬ Ūŵŷŵū ŴŬŵŨƂžŧŰŴŵ

ŭůũŵŶůŸŬŴ ŕūŴŧűŵ ŖůŹůŲƃƆŴŵ ůŮũŬŸŹŬŴ ũ ŶŬŷũźƅ ŵžŬŷŬūƃ

űŧű ŽŬŴŹŷ ŬũŷŬŰŸűŵŰ ŭůŮŴů ũ ŏŹŧŲůů ȝ ŬŪŵ ūŧŭŬ ŴŧŮƂũŧŲů

mųŧŲŬŴƃűůų ŏŬŷźŸŧŲůųŵų} Ŋŵŷŵū ŮŴŧųŬŴůŹ ŸũŵŬŰ ŸůŴŧŪŵŪŵŰ ŧ

ŹŧűŭŬ źŴůűŧŲƃŴƂų Ŵů Ŵŧ žŹŵ ŴŬ Ŷŵżŵŭůų ũůūŵų ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ

מרכז איטליה

טריאסטה

¨

בולוניה

¨

אסיזי

¨

ה

פרוג

¨

בומרצו

8

ūŴŬŰ

CUMBR

Путешествие в

центральную Италию