נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  80 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 88 Next Page
Page Background

80

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

őŷŬųŲƃ ŝůŷű œźŮŬŰ ůŲŲƅŮůŰ ųźŮŬŰ

řŵŲŬŷŧŴŹŴŵŸŹů ŧűũŧŶŧŷű ŖŵűŲŵŴŴŧƆ Ūŵŷŧ

ŇŷŨŧŹ ŷŬžŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ ŖŲŧŴŬŹŧŷůŰ

ųźŮŬŰ ůŸŹŵŷůů ſŵűŵŲŧūŧ ŎŵŵŶŧŷű

mŤűŸŶŬŷŬųŬŴŹŧŴůźų}

Московские

каникулы

טיולי משפחות למוסקבה

7

ūŴŬŰ

Москва

ĝ

đ

Ę

đ

ĕ

ę

ħ

ĕ

Ğ

ğ

Ĝ

RKIDR

ŋŬŴƃ

ŖŵűŲŵŴŴŧƆ Ūŵŷŧ ŇŷŨŧŹ ŷŬžŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų Ŵŧ ŖŵűŲŵŴŴŵŰ ŪŵŷŬ őŵŪūŧ Źŵ Ÿ

ŴŬƇ ŵŹűŷƂũŧŲŸƆ ŶŧŴŵŷŧųŴƂŰ ũůū Ŵŧ ŖŬŷũŵŶŷŬŸŹŵŲƃŴźƅ

ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ žŧŸŹŵ ŵŸŹŧŴŧũŲůũŧŲůŸƃ ŶźŹŬſŬŸŹũŬŴŴůűů

žŹŵŨƂ ŸŵũŬŷſůŹƃ ŷůŹźŧŲƃŴƂŰ ŶŵűŲŵŴ Ūŵŷŵūź ŕŹŸƅūŧ ů

ŶŷŵůŮŵſŲŵ ŴƂŴŬſŴŬŬ ŴŧŮũŧŴůŬ ŘŬŪŵūŴƆ ŮūŬŸƃ ŴŧżŵūůŹŸƆ

ųŬųŵŷůŧŲƃŴƂŰ űŵųŶŲŬűŸ ŖŵŨŬūƂ ŷŧŸŶŵŲŵŭůũſůŰŸƆ Ŵŧ

ŪŬűŹŧŷŧż ů ũűŲƅžŧƅƀůŰ ũ ŸŬŨƆ ŝŬŴŹŷŧŲƃŴƂŰ ųźŮŬŰ ʼnŬŲůűŵŰ

ŕŹŬžŬŸŹũŬŴŴŵŰ ũŵŰŴƂ ųŵŴźųŬŴŹ ŖŵŨŬūƂ Źŷů żŷŧųŧ ŹŷŬż

űŵŴŻŬŸŸůŰ ŶŵŸŹŷŵŬŴŴƂŬ ũ ŶŧųƆŹƃ ŵ ŶŵŪůŨſůż Ŵŧ ũŵŰŴŬ

ŻŵŴŹŧŴƂ ů ŧŲŲŬů ŔŧŸ ŹŧűŭŬ ŭūŬŹ ŷŬžŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ Ŵŧ

ŹŬŶŲŵżŵūŬ Ŷŵ œŵŸűũŧ ŷŬűŬ Ÿ ŨŵŷŹŧ ŹŬŶŲŵżŵūŧ ųƂ źũůūůų

ŵŸŴŵũŴƂŬ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů ŸŹŵŲůŽƂ ŎŧŪŲƆŴŬų Ŵŧ

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŇŷŨŧŹ ŪūŬ ũ ůŮŵŨůŲůů ũƂŸŹŧũŲŬŴƂ Ŵŧ Ŷŷŵūŧŭź

űŧŷŹůŴƂ ů mŷźŸŸűůŬ} ŸźũŬŴůŷƂ ʼnŬžŬŷŵų ŭŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ

ŶŵŨƂũŧŹƃ ũ ŵūŴŵų ůŮ ųŴŵŪŵžůŸŲŬŴŴƂż ŹŬŧŹŷŵũ œŵŸűũƂ

ŋŬŴƃ

ŖŲŧŴŬŹŧŷůŰ ųźŮŬŰ ůŸŹŵŷůů ſŵűŵŲŧūŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ ŵūŴŵų ůŮ ŸŹŧŷŬŰſůż ŶŲŧŴŬŹŧŷůŬũ

ųůŷŧ ŕŨŴŵũŲŬŴŴƂŰ ŖŲŧŴŬŹŧŷůŰ ŸųŬŲŵ ųŵŭŴŵ ŴŧŮũŧŹƃ

žźūŵų ŹŬżŴůűů ŎūŬŸƃ źŸŹŧŴŵũŲŬŴŵ ŴŵũŬŰſŬŬ ŵŨŵŷźūŵũŧŴůŬ

ŶŵŮũŵŲƆƅƀŬŬ ůŮźžŧŹƃ űŵŸųůžŬŸűůŬ ŵŨƁŬűŹƂ ũ ūŵŸŹźŶŴŵŰ ů

ůŴŹŬŷŬŸŴŵŰ ŻŵŷųŬ ŶŵŴƆŹŴŵŰ ūŧŭŬ ŷŬŨŬŴűź Ň ŷŬŧŲůŸŹůžŴŵŸŹƃ

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝœŵŸűũŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ũƂŲŬŹŧŬų ũ œŵŸűũź ŪūŬ ŸųŵŭŬų ŵŽŬŴůŹƃ

ũŬŲůűŵŲŬŶůŬ ŸŹŵŲůŽƂ ŗŵŸŸůŰŸűŵŰ śŬūŬŷŧŽůů Ŗŵ ŶŷůŨƂŹůů

ųƂ ŴŧŶŷŧũůųŸƆ ũ ŽŬŴŹŷ ŷŵŸŸůŰŸűŵŰ ŸŹŵŲůŽƂ ŪūŬ ŵŹűŷŵŬų ūŲƆ

ŸŬŨƆ ũŬŲůžůŬ ů ŴŬŶŵũŹŵŷůųźƅ űŷŧŸŵŹź ŧŴŸŧųŨŲƆ őŷŧŸŴŵŰ

ŶŲŵƀŧūů œƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ůŸŹŵŷůŬŰ ũŸŬųůŷŴŵ ůŮũŬŸŹŴƂż

ŸůųũŵŲŵũ ŗŵŸŸůů ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ ʼnŧŸůŲůƆ ňŲŧŭŬŴŴŵŪŵ

ŘŶŧŸŸűŵŰ ŨŧſŴů œŧũŮŵŲŬƆ ŒŬŴůŴŧ ů Ź ū œƂ źũůūůų ŹŧűŭŬ

ŵūŴź ůŮ ŸŹŧŷŬŰſůż ųŵŸűŵũŸűůż źŲůŽ ȝ ŔůűŵŲƃŸűźƅ űŵŹŵŷŧƆ

ŶŵŸŲŬ ŷŬŸŹŧũŷŧŽůů ŵŨŷŬŲŧ ŸũŵŰ ŶŬŷũŵŮūŧŴŴƂŰ ŵŨŲůű

ŖŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ŧŴŸŧųŨŲŬų œŧŴŬŭŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů ů źũůūůų

ŷůŹźŧŲ ŸųŬŴƂ ŶŵžŬŹŴŵŪŵ űŧŷŧźŲŧ ź ųŵŪůŲƂ ŔŬůŮũŬŸŹŴŵŪŵ

ŸŵŲūŧŹŧ ũ ŇŲŬűŸŧŴūŷŵũŸűŵų Ÿŧūź řŧűŭŬ ųƂ źũůūůų ŷƆū

ůŸŹŵŷůžŬŸűůż ů ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹŬŰ

œŵŸűũƂ ŮūŧŴůŬ ňŵŲƃſŵŪŵ ŹŬŧŹŷŧ ŋŵų ŘŵƅŮŵũ ŪŵŸŹůŴůŽź

œŬŹŷŵŶŵŲƃ mŸŹŧŲůŴŸűůŬ ũƂŸŵŹűů} ů Ź ū

ŋŬŴƃ

őŷŬųŲƃ ŝůŷű

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŷŵŰūŬų Ŷŵ ŪŲŧũŴŵŰ źŲůŽŬ ŸŹŵŲůŽƂ řũŬŷŸűŵŰ

ů ŶŷůŲŬŪŧƅƀůų ű ŴŬŰ ŸŹŧŷƂų ųŵŸűŵũŸűůų ŶŬŷŬźŲűŧų ŪūŬ

űŧŭūƂŰ ūŵų ȝ ũŵŲŴźƅƀŬŬ ŶŷůűŵŸŴŵũŬŴůŬ ű ŶŷŵſŲŵųź

ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŵŸŬŹůų ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂŰ ůŸŹŵŷůűŵ űźŲƃŹźŷŴƂŰ

ųźŮŬŰ ŮŧŶŵũŬūŴůű mœŵŸűŵũŸűůŰ őŷŬųŲƃ} ŪūŬ ŶŵŲƅŨźŬųŸƆ

ŧŴŸŧųŨŲŬų ŘŵŨŵŷŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů źũůūůų ňŵŲƃſŵŰ őŷŬųŲŬũŸűůŰ

ūũŵŷŬŽ ŝŧŷƃ Ŗźſűź ů ŝŧŷƃ őŵŲŵűŵŲ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ

ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŷŬūŸŹŧũŲŬŴůŬ ũ ŵūŴŵų ůŮ ŸŹŵŲůžŴƂż Žůŷűŵũ ʼnƂ

źũůūůŹŬ ŪůųŴŧŸŹŵũ ů ŧűŷŵŨŧŹŵũ ŭŵŴŪŲŬŷŵũ ů ƄűũůŲůŨŷůŸŹŵũ

űŲŵźŴŵũ ů ūŷŬŸŸůŷŵũŧŴŴƂż ŭůũŵŹŴƂż

ŋŬŴƃ

œźŮŬŰ ůŲŲƅŮůŰ ů ųźŮŬŰ řŵŲŬŷŧŴŹŴŵŸŹů

ŧűũŧŶŧŷű

ʼn ƄŹŵŹ ūŬŴƃ ųƂ ŶŵŨƂũŧŬų ũ Ÿŧųŵų ũƂŸŵűŵŹŬżŴŵŲŵŪůžŴŵų

ųźŮŬŬ ŗŵŸŸůů ȝ ŌũŷŬŰŸűŵų ųźŮŬŬ ŷŧŸŸűŧŮƂũŧƅƀŬų ŵŨ

ůŸŹŵŷůů ŸŹŷŧŴƂ Ŵŧ ŶŷůųŬŷŬ űźŲƃŹźŷƂ ů ŨƂŹŧ ŬũŷŬŰŸűŵŪŵ

Ŵŧŷŵūŧ ŚŴůűŧŲƃŴƂŰ ũ ŸũŵŬų ŷŵūŬ ŵŴ ŵŸŴŧƀŬŴ ŶŧŴŵŷŧųŴƂųů

űůŴŵŹŬŧŹŷŧųů ůŴŹŬŷŧűŹůũŴƂųůƄűŷŧŴŧųů ŧźūůŵũůŮźŧŲƃŴƂųů

ůŴŸŹŧŲŲƆŽůƆųů ů ŨźūŬŹ ůŴŹŬŷŬŸŬŴ ů ũŮŷŵŸŲŵųź ů ŷŬŨƇŴűź

ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ųźŮŬŰ ŵŶŹůžŬŸűůż ůŲŲƅŮůŰ űŵŹŵŷƂŰ

ŶŵŶŵŲŴůŹ ŧŲƃŨŵųƂ ŶŵŸŬŹůŹŬŲŬŰ Ɔŷűůųů ů ŴŬŵŨƂžŴƂųů

ŸŴůųűŧųů ŖŵŸŬŹůŹŬŲƃ œźŮŬƆ ůŲŲƅŮůŰ ȝ ŴŬ ŶŷŵŸŹŵ ŮŷůŹŬŲƃ

ŧ ŶŵŲŴŵŶŷŧũŴƂŰ źžŧŸŹŴůű űŧŷŹůŴ ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ

ūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŵūůŴ ůŮ ŸŹŵŲůžŴƂż ŧűũŧŶŧŷűŵũ ŪūŬ

ŴŧŸ ŭūźŹ ũŵūŴƂŬ Ūŵŷűů ũŵŲŴŵũŵŰ ŨŧŸŸŬŰŴ ů ŵŹūƂż ŶŵŸŲŬ

ŴŧŸƂƀŬŴŴŵŪŵ ūŴƆ