נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  83 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

83

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

30/07/17

24/07/17

FMADR

20/08/17

14/08/17

FMADR

Испания

Мадрид

Толедо

ŋŬŴƃ

œŧūŷůū

Ř źŹŷŧ ũ ŸŵŶŷŵũŵŭūŬŴůů ųŬŸŹŴŵŪŵ Ūůūŧ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ

űŵŷŵŲŬũŸűůŰ ūũŵŷŬŽ mŕŷůŬŴŹŬ} ȝ ŶŧŷŧūŴźƅ ŷŬŮůūŬŴŽůƅ

ůŸŶŧŴŸűůż ňźŷŨŵŴŵũ ŌŪŵ ŮŧŲƂ ŶŵŷŧŭŧƅŹ ũŬŲůžůŬų

ůŮƆƀŬŸŹũŵų ů ŨŵŪŧŹŸŹũŵų źŨŷŧŴŸŹũŧ ʼnƂ źũůūůŹŬ ŶŷŬűŷŧŸŴźƅ

űŵŲŲŬűŽůƅ ŶŷŬūųŬŹŵũ ůŸűźŸŸŹũŧ ŶŵŸźūƂ ųźŮƂűŧŲƃŴƂż

ůŴŸŹŷźųŬŴŹŵũ ŧ ŹŧűŭŬ źŮŴŧŬŹŬ ŮŧżũŧŹƂũŧƅƀůŬ ůŸŹŵŷůů

ŸũƆŮŧŴŴƂŬ Ÿ ůŸŶŧŴŸűůų ŶŷŧũƆƀůų ūŵųŵų řŧűŭŬ ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ

mŇŷųŬŷůƅ} ȝ ŵŷźŭŬŰŴźƅ ŶŧŲŧŹź ũ űŵŹŵŷŵŰ żŷŧŴůŹƃŸƆ

ŨŵŲƃſŧƆ űŵŲŲŬűŽůƆ űŵŷŵŲŬũŸűůż ūŵŸŶŬżŵũ ů ŵŷźŭůƆ ů žŧŸŹƃ

ũŬŸŹŪŵŹŸűŵŪŵ űŲŧūŧ ʼn ŶŷŵūŵŲŭŬŴůů ųƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ ũ Źź žŧŸŹƃ

œŧūŷůūŧ űŵŹŵŷŧƆ ũŵŸżŵūůŹ ű ƄŶŵżŬ ŬŪŵ ŶŷŬŵŨŷŧŮŵũŧŴůƆ ũ ;9,

ũŬűŬ ũ ŸŹŵŲůŽź Źŧű ŴŧŮƂũŧŬųƂŰ mœŧūŷůū ŧũŸŹŷůŰŽŬũ}

ŋŬŴƃ

ŇűũŧŶŵŲůŸ

ŘŬŪŵūŴƆ ŶŷŵũŬūŬų ūŬŴƃ ũ ŵūŴŵų ůŮ ŧűũŧŶŧŷűŵũ œŧūŷůūŧ Ÿ

ųŴŵŭŬŸŹũŵų ũŵūŴƂż ŧŹŹŷŧűŽůŵŴŵũ ů ŶŧŷűŵũƂż ŮŵŴ

ŋŬŴƃ

œŧūŷůū ȝ ŘŹŧūůŵŴ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź

ȝřŬŲƃ Ňũůũ

Ř źŹŷŧ ųƂ ŶŵŬūŬų Ŵŧ ƄűŸűźŷŸůƅ Ŵŧ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŸŹŧūůŵŴ

ŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź űŵŹŵŷŵųź ŚŌśŇ ŵŻůŽůŧŲƃŴŵ ŶŷůŸũŵůŲŧ

ŸŹŧŹźŸ mŤŲůŹŴŵŪŵ ŶƆŹůŮũŬŮūŵžŴŵŪŵ ŸŹŧūůŵŴŧ} œƂ ŸųŵŭŬų

ŶŵŸųŵŹŷŬŹƃ ůŴŹŬŷŧűŹůũŴźƅ ũƂŸŹŧũűź ŶŷŵŰŹů Ŷŵ ŹŵŴŴŬŲƅ

ūŲƆ ůŪŷŵűŵũ ů ŶŵŸųŵŹŷŬŹƃ Ŵŧ ŸŹŧūůŵŴ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź

ŪŲŧŮŧųů ŻźŹŨŵŲůŸŹŵũ ŮŧŰŹů ũ mŎŧŲ ŹŷŵŻŬŬũ} ŮŧŲƂ ūŲƆ ŶŷŬŸŸƂ

ů ŹŬżŴůžŬŸűůŬ ŶŵųŬƀŬŴůƆ ŧ ŹŧűŭŬ ũ ŷŧŮūŬũŧŲűů űŵųŧŴū

ŪūŬ ųŵŭŴŵ ŸŻŵŹŵŪŷŧŻůŷŵũŧŹƃŸƆ ŷƆūŵų Ÿŵ ſűŧŻžůűŧųů

ŲƅŨůųƂż ůŪŷŵűŵũ ʼnŹŵŷźƅ ŶŵŲŵũůŴź ūŴƆ ųƂ ŶŷŵũŬūŬų ũ

ŷŧŮũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵų ŽŬŴŹŷŬ m0DGULG ;DQDGX} ŎūŬŸƃ Ŷŵųůųŵ

ųŧŪŧŮůŴŵũ ŷŬŸŹŵŷŧŴŵũ ŨŵźŲůŴŪŧ ŴŬŨŵŲƃſŵŪŵ Ūŵŷŵūűŧ

ŧŹŹŷŧűŽůŵŴŵũ űŷƂŹŵŰ ŹŷŧŸŸƂ ūŲƆ űŧŷŹůŴŪŧ ūŬŹŸűŵŰ ůŪŷŵũŵŰ

ŶŲŵƀŧūűů ŴŧżŵūůŹŸƆ ŬūůŴŸŹũŬŴŴŧƆ ũ ŸŹŷŧŴŬ ŷźűŵŹũŵŷŴŧƆ

ŸŴŬŭŴŧƆ Ūŵŷűŧ Ÿ űŵŹŵŷŵŰ ųŵŭŴŵ ŸŶźŸŹůŹƃŸƆ űŧű Ŵŧ ŲƂŭŧż Źŧű ů

Ŵŧ ŸŴŵźŨŵŷūŬ řŧű žŹŵ ŸűźžŴŵ ŴŬ ŨźūŬŹ Ŵů ũŮŷŵŸŲƂų Ŵů ūŬŹƆų

Ŕŧſů ŸŬųŬŰŴƂŬ űŧŴůűźŲƂ ŶŵūŵſŲů ű űŵŴŽź ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ

ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů ũƂŲŬŹŧŬų ũ řŬŲƃ Ňũůũ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ũ Ūŵŷŵūŧż

œŧūŷůū řŵŲŬūŵ

ȧ ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŬ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

Ŷŧŷű ŷŧŮũŲŬžŬŴůŰ mʼnŵŷŴŬŷ}

Ŷŧŷű m&DVD GH &DPSR} ŮŵŵŶŧŷű ů ŧűũŧŷůźų ŧűũŧŶŧŷű

mŇűũŧŶŵŲůŸ} ŸŹŧūůŵŴ ŘŧŴŹƃƆŪŵ ňŬŷŴŧŨŬź őŵŷŵŲŬũŸűůŰ

ūũŵŷŬŽ ů ŵŷźŭŬŰŴŧƆ ŶŧŲŧŹŧ ũ œŧūŷůūŬ ŸŹŧŷůŴŴŧƆ

ŸůŴŧŪŵŪŧ ũ řŵŲŬūŵ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ œŬŷŵŶŷůƆŹůƆ ů ŷŧŮũŲŬžŬŴůƆ ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ