נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  9 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

9

ŽŬŴŹŷŧ ŴŧŶŵųůŴŧƅƀůų ŸűŧŮŵžŴƂŬ Ūŵŷŵūŧ ůŮ ŻůŲƃųŵũ

Ŕŧſ ŶźŹƃ ũ ŖůŹůŲƃƆŴŵ ŶŷŵżŵūůŹ žŬŷŬŮ űŷŧŸůũŵŬ ʼnŵŲƃŸůŴŸűŵŬ

ŵŮŬŷŵ ŤŹŵ ŸŧųŵŬ ŨŵŲƃſŵŬ ŵŮŬŷŵ ũźŲűŧŴůžŬŸűŵŪŵ ŶŷŵůŸ

żŵŭūŬŴůƆ ũ ŌũŷŵŶŬ ŖŷŵŸŹŷŧŴŸŹũŵ ũ

űũ űų žůŸŹŬŰſŬŰ

ũŵūƂ űŷŧŸůũƂŰ ŶŬŰŮŧŭ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ůŸűźŶŧŹƃŸƆ ŶŷŵŪźŲƆŹƃŸƆ

Ŷŵ ŴŧŨŬŷŬŭŴŵŰ ů ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ ŨŲƅūŧ ųŬŸŹŴŵŰ űźżŴů ũ ŵŸŴŵũŬ

űŵŹŵŷƂż űŵŴŬžŴŵ ŵŮŬŷŴŧƆ ŷƂŨŧ ŤŹŵŹ źŪŵŲŵű ŷŬŪůŵŴŧ řŵŸűŧŴŧ

ƆũŲƆŬŹŸƆ ŮŧŶŵũŬūŴŵŰ ŮŵŴŵŰ ʼnūŧŲů ŵŹ ŨŵŲƃſůż ŹźŷůŸŹůžŬŸűůż

ŹŷŵŶ ũƂ ŶŵžźũŸŹũźŬŹŬ ŸŬŨƆ ŶŬŷũŵŵŹűŷƂũŧŹŬŲƆųů

ŋŬŴƃ

őŵŷŹŵŴŧ ů œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵ

ŔŧŸ ŭūźŹ ūũŧ žźūŬŸŴƂż Ūŵŷŵūŧ ȝ őŵŷŹŵŴŧ Ūŵŷŵū ƄŹŷźŸŸűůż

űŵŷŴŬŰ ŵūůŴ ůŮ ŸŧųƂż ŲƅŨůųƂż Ūŵŷŵūŵũ Ŵŧ řŵŸűŧŴŸűŵŰ

ŮŬųŲŬ ů œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵȝŷŵūůŴŧ ŵūŴŵůųŬŴŴŵŪŵ ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ

ũůŴŧ őŵŷŹŵŴŧ ŨƂŲŧ ŵūŴůų ůŮ ŸŧųƂż ũŧŭŴƂż Ūŵŷŵūŵũ ź

ƄŹŷźŸűŵũ ȝ ũŬŲůűŵŪŵ ŮŧŪŧūŵžŴŵŪŵ Ŵŧŷŵūŧ ŶŷůſŬūſŬŪŵ Ŵŧ

ŹŬŷŷůŹŵŷůƅ ŏŹŧŲůů ũ ;, ũŬűŬ ūŵ Ŵ Ƅ ŋŵ Ÿůż Ŷŵŷ ůŸŸŲŬūŵũŧŹŬŲů

Ÿŵ ũŸŬŪŵ ųůŷŧ ů ŲƅŨŵŶƂŹŴƂŬ ŶŷůŬŮŭŧƅŹ ũ Ūŵŷŵū őŵŷŹŵŴŧ

žŹŵŨƂ ŶŵŶƂŹŧŹƃŸƆ ŷŧŮŪŧūŧŹƃ ŸŬűŷŬŹƂ ƄŹŵŪŵ ŴŬŵŨƂűŴŵũŬŴŴŵŪŵ

Ŵŧŷŵūŧ mŇűŧūŬųůƆ ŤŹŷźŸűŵũ} űŵŹŵŷŧƆ ŴŧżŵūůŹŸƆ ũ

ŪŵŷŵūŬ ƆũŲƆŬŹŸƆ ŴŧũŬŷŴŵŬ ŸŧųƂų ůŴŹŬŷŬŸŴƂų ŽŬŴŹŷŵų

ůŸŸŲŬūŵũŧŴůƆ ů ųźŮŬŬų ũ ųůŷŬ Ŕź ŧ Ÿŧų Ūŵŷŵū Ÿ ƄŲŬŪŧŴŹŴƂųů

ųŧŪŧŮůŴŧųů ů űŧŻŬ ũűźŸŴŵŰ ŹŵŸűŧŴŸűŵŰ űźżŴŬŰ ů źŲŵžűŧųů

ŪŧŲŬŷŬƆųů ŸŵũŷŬųŬŴŴŵŪŵ ůŸűźŸŸŹũŧ ů ŧŴŹůűũŧŷŴƂųů Ųŧũűŧųů

ŶŷůũŲŬűŧŬŹ ŶźŹŬſŬŸŹũŬŴŴůűŵũ Ÿŵ ũŸŬŪŵ ųůŷŧ ŏųŬŴŴŵ ƄŹŵŹ

Ūŵŷŵū ŲŬŪ ũ ŵŸŴŵũź űŴůŪů ů ŻůŲƃųŧ mŖŵū ŸŵŲŴŽŬų řŵŸűŧŴƂ}

Ř ųŵųŬŴŹŧ ũƂżŵūŧ Ŵŧ ƄűŷŧŴƂ ŻůŲƃųŧ űůŴŬųŧŹŵŪŷŧŻůžŬŸűŵŬ

mŶŧŲŵųŴůžŬŸŹũŵ} ũ ƄŹŵŹ Ūŵŷŵū ŴŬ ŵŸŹŧŴŧũŲůũŧŬŹŸƆ Ŵů Ŵŧ

ūŬŴƃ ŌƀŬ ŵūůŴ Ūŵŷŵū řŵŸűŧŴƂ ȝ ŬƀŬ ŵūůŴ ŻŬŴŵųŬŴ ȝ

œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵ ŋŲƆ ŲƅŨůŹŬŲŬŰ ů ŮŴŧŹŵűŵũ ũůŴŧ ƄŹŵ ŴŧŮũŧŴůŬ

ŮũźžůŹ űŧű ųźŮƂűŧ ʼnŬūƃ ŵūŴŵ ůŮ Ųźžſůż ũůŴ ŏŹŧŲůů Źŧű ů

ŴŧŮƂũŧŬŹŸƆ ȝ œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵ Ŷŵ ųŬŸŹź ŸũŵŬŪŵ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ

Řŧų Ūŵŷŵū ȝ ųŧŲŬŴƃűůŰ ůŮŵŪŴźŹƂŰ űŧű Ũźűũŧ 6 ŵžŧŷŵũƂũŧŬŹ

Ÿũŵůųů żŷŧųŧųů ů ūũŵŷŽŧųů ƄŶŵżů ŗŬŴŬŸŸŧŴŸŧ ŎūŬŸƃ ŴŧŸ

ŭūźŹ Ŵŧ ŵūŴŵŰ ůŮ ŸŹŧŷůŴŴƂż ũůŴŵūŬŲŬŴ ŪūŬ ųƂ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ

ŶŵŶŷŵŨźŬų ŮŴŧųŬŴůŹŵŬ ũůŴŵ 1RELOH GL 0RQWHSXOFLDQR Ŵŵ ů

źũůūůų ŶŷŵŽŬŸŸ ŬŪŵ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ

ŋŬŴƃ

ňŵŲŵŴƃƆ

Ŗŷŵ ňŵŲŵŴƃƅ ŪŵũŵŷƆŹ műŷŧŸŴŧƆ ŭůŷŴŧƆ ů źžŬŴŧƆ} ŖŵžŬųź"

ŤŹŵ ųƂ źŮŴŧŬų ũŵ ũŷŬųƆ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ƄŹŵųź žźūŬŸŴŵųź Ūŵŷŵūź

ŷŬŪůŵŴŧ ŤųůŲůƆ ŗŵųŧŴƃƆ ŕūŴŵ ŨŬŸŸŶŵŷŴŵ ŴŧůŨŵŲŬŬ ůŮũŬŸŹŴƂŬ

ŨŲƅūŧ ůŹŧŲƃƆŴŸűŵŰ űźżŴů ŷŵūůŲůŸƃ ůųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ ŋŵŸŹŧŹŵžŴŵ

ũŸŶŵųŴůŹƃ ŲŧŮŧŴƃƅ ŹŵŷŹŬŲŲůŴů űŧŶŬŲŬŹŹů űŵŲŨŧŸŧ ųŵŷŹŧūŬŲŲŧ

ů ųŴŵŪŵŬ ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŋŧ ů ŶŬŷũƂŰ źŴůũŬŷŸůŹŬŹ ũ ŏŹŧŲůů

ŹŵŭŬ ũŵŮŴůű Ŵŧ ƄŹŵŰ ŨŲŧŪŵūŧŹŴŵŰ ŮŬųŲŬ ŏŸűźŸŸŹũŵ űźŲƃŹźŷŧ

ůŸŹŵŷůƆ ů ŪŧŸŹŷŵŴŵųůƆ ŹŬŸŴŵ ŶŬŷŬŶŲŬŹŬŴƂ ũ ƄŹŵų ŪŵŷŵūŬ

ŖŬŷŬŬŮū ũ ŪŵŸŹůŴůŽź ũ ŷŧŰŵŴŬ řŷůŬŸŹŧ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŶŵũƂſŬŴŴŵŪŵ ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ ů

ŶŬŷũŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ŵŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů

ũ ňŵųŧŷŽŵ

ŖŬŷźūŭŧ ŇŸŸůŮů ŘŶŬŲŲŵ œŵŴŹŬŻŧŲƃűŵ őŵŷŹŵŴŧ

œŵŴŹŬŶźŲƃžŧŴŵ ňŵŲŵŴƃƆ řŷůŬŸŹ ů ŵŮŬŷŵ řŷŧŮůųŬŴŵ

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŇŹŹŷŧűŽůů ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŧ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ ŞŧFŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ ũƂŰūŬŹ ũ ŵŨŷŧŹŴŵų

ŴŧŶŷŧũŲŬŴůů

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ŋŬŴƃ

řŷůŬŸŹ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŖŵŸŲŬūŴůŰ ūŬŴƃ ŴŧſŬŰ ŶŵŬŮūűů ŴŬ ųŬŴŬŬ ůŴŹŬŷŬŸŴƂŰ žŬų

ũŸŬ ŵŸŹŧŲƃŴƂŬ ŔŧŸ ŭūŬŹ źūůũůŹŬŲƃŴƂŰ Ūŵŷŵū řŷůŬŸŹ ȝ ŵūůŴ

ůŮ ŸŧųƂż mŴŬůŹŧŲƃƆŴŸűůż} Ūŵŷŵūŵũ Ŵŧ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ŏŹŧŲůů

ŤŲŬŪŧŴŹŴƂŰůźŹŵŴžŬŴŴƂŰ ŵŴŸųŵŹŷůŹŸƆũũŵūƂŇūŷůŧŹůžŬŸűŵŪŵ

ųŵŷƆ ŌƀŬ ŝŬŮŧŷƃ ŶůŸŧŲ ŵ ŴŬų ũ Ÿũŵůż mŎŧŶůŸűŧż ŵ ŊŧŲŲƃŸűŵŰ

ʼnŵŰŴŬ} ŖŵŮŭŬ ŵŴ ŸŹŧŲ ůųŶŬŷŸűůų Ūŵŷŵūŵų ŊŧŨŸŨźŷŸűŵŰ

ųŵŴŧŷżůů ŤŶŵżů ů ũŷŬųŬŴŧ ŸŹůŲů ů ŴŧŷŵūƂ ȝ ũŸƇ ŸųŬſŧŲŵŸƃ

ŮūŬŸƃ ũŵŬūůŴŵ ů ŸŵŮūŧŲŵ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂŰ űŵŲŵŷůŹ ƄŲŬŪŧŴŹŴŵŪŵ

ŬũŷŵŶŬŰŸűŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŔŧŸ ŭūŬŹ žźūŬŸŴŧƆ ŶŷŵŪźŲűŧ Ŷŵ Ūŵŷŵūź

ũŷŬųƆ Ŵŧ ŶŵŸŲŬūŴůŬ ŶŵűźŶűů ŎŧŹŬų ŶŬŷŬŬŮū ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ

Ūŵŷŵūŧ ů ũƂŲŬŹ ūŵųŵŰ

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

04/07/17

27/06/17

CUMBR

Рим

Болонья

Урбино

Асизи

Спелло

Монтефалько

Триест

Перуджа

Монтепульчано

Кортона

Питильяно

Ƕ ǰȚȈȓȐȧ

ǿȚȖ ȏȈ ȊȖȏȌțȝ

ǷȤȦ ȕȍ ȕȈȗȤȦșȤ

ȋȓȧȎț ȕȍ ȕȈȋȓȧȎțșȤ

Ǫ ȌțȠȍ ȕȍȉȖ Ȑ ȘȈȑ

ǵ Ǫ ǫȖȋȖȓȤ