נגישות
 אופיר טורס - חבילות סקי 2018

אופיר טורס - חבילות סקי 2018

| 36 השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של אופיר טורס. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא אופיר טורס בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא אופיר טורס בעלות הפסד הארוחות. החדרים במלון הינם חדרים עם שתי מיטות או יותר או עם מיטה כפולה. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר מסוג מיוחד או במיקום מסוים בבית המלון. על הנוסע המעוניין בחדר ליחיד להזמין את החדר מראש בעת ההזמנה ולשלם את התוספת הנקובה עבור חדר יחיד. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן מחדר לזוג. במקרה קיימת אפשרות שתוכנס מיטה נוספת לחדר זוגי. אין באפשרות המארגן להבטיח 3- של הזמנת חדר ל חדר גדול יותר במקרה זה. .12:00 ופינוי החדרים קודם לשעה 14:00 הכניסה לבתי המלון הינה בדרך כלל החל מהשעה דרגת בתי המלון נקבעת על פי משרד התיירות המקומי באותה ארץ, ולפיכך אין להשוות דרגות תיירות בארצות שונות. הזמנה ורישום: .15.11 יורו לנוסע כמקדמה, כחלק מהתשלום, להזמנות שיבוצעו עד 150 יש לשלם יורו לנוסע. כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק )לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א 250 - 1.10- מ ( וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני 1981) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת אופיר טורס. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול שקלים לאדם, 100 מעלות ההזמנה או 5% כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם ה)א( לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ“י הוראות 14 בסעיף ( לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד 2)( ג )ד 14 החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף שנקבע למתן השירות )שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי( חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שרותי תיירות אחרים לרבות ”אופיר טורס. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/ פקס במשרדנו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו“ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. דמי ביטול לחבילות סקי ביטול ההזמנה יעשה לאחר הודעתו הרשמית של הלקוח לסוכן הנסיעות ויהיה כרוך בתשלום דמי ביטול כמפורט: לנוסע € 300 15.11.17 מרגע ביצוע הזמנה ועד מערך העסקה 50% יום לפני היציאה 45 ועד 1.10.17- מ מערך העסקה 80% ימי עבודה לפני מועד היציאה 30 יום ועד 44- מ מערך העסקה 100% ימי עבודה ואילך 29- מ במקרה שהנוסע לא יגיע לכפר הנופש/מלון במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום התקופה - אופיר טורס לא תתחייב להחזיר את מחיר הנופש או חלק ממנו. ביטול שיעשה ביום א' או ביום שאינו יום עבודה בחו"ל, ייחשב )לצורך קביעת דמי ביטול( כאילו נעשה ביום למחרת. כל ביטול ו/או שינוי בהזמנה ע"י המזמין יהיו טעונים בהודעה בכתב לחברת "אופיר טורס" ו/או סוכניה, ומועד קבלת ההודעה במשרדי חברתנו ייחשב כתאריך הביטול או שינוי בהזמנה. השכרת רכב שנים. כמו כן, על השוכר )הרשום 25- באחריות השוכר לעדכן את אופיר טורס אם גילו נמוך מ הנחות ילדים בחוברת תקפות אך ורק לילדים אשר לנים בחדר עם שני מבוגרים המשלמים מחיר מלא. תנאים והגבלות אחריות כל המידע שבטבלת נתוני האתרים שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית ואין אופיר טורס אחראית לדיוקו המוחלט. הנתונים המפורטים בחוברת זו נכונים ליום הדפסת החוברת ואין החברה אחראית לשינויים, תקלות, שיבושים שאירעו/או עלולים לקרות במהלך העונה. השירותים המופיעים בחוברת זו מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. חברת אופיר טורס משמשת כמתווכת בין המזמין לנותני השירותים השונים, כמו כן היא אינה אחראית על רוח ביצועם של השירותים, כל נזק לרכוש או לגוף, אובדן, מעשה או מחדל שלא נעשו ישירות על ידי אופיר טורס או מי מעובדיהן. אחריות חברות התעופה המשתתפות בתכנית זו, מוגבלת לתנאים המופיעים בעטיפות כרטיסי הטיסה. כל תלונה או תביעה נגד ספק שירות תופנה במישרין לספק הנוגע בדבר. אופיר טורס לא מתחייבת שמחיר החדר יהיה בכל מקרה נמוך או שונה למחיר המתפרסם בחוברת, וזאת עקב מבצעי הוזלה מיוחדים, שינויים בלתי צפויים וכו'. אין אנו אחראים על כמות השלג, תנאי השלג, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים, ומסירים מעצמנו אחריות לנושאים אלה. הצרכן מוותר על כל טענה כנגד "אופיר טורס" ו/או מי מטעמה לעניין זה! מחירים ללא 25% לאופיר טורס הזכות לשנות את מחירי החוברת בהתאם לשיקוליה המסחריים בגובה של עד קשר למחירי עליית דלק ו/או שערי מט"ח. כל מחירי התוספות המצויינים בחוברת )ציוד, הדרכה, הרחבת סקי פס וכד'( מותנים בהזמנתן מראש בארץ בעת ביצוע ההזמנה. אופיר טורס אינה אחראית ואינה מתחייבת על מחירי התוספות בהזמנתן באתר עצמו. שער החליפין של המט"ח מחיר חבילת הסקי כפי שהוא נקוב בחוברת, מבוסס על שערי החליפין של המטבעות הנוהגים בארצות בהן מתקיים הסקי, כפי שהיה ידוע במועד פרסום חוברת הסקי על ידי המארגן לקהל. על סכומי כסף שטרם שולמו על ידי הנוסע בגין חבילת הסקי שהזמין, ישא הנוסע בלבד בכל שינוי כל שהוא בשער החליפין או . אופיר טורס שומרת 01/10/2017 בשערים המצטלבים של מט"ח, או במרכיבי הסקי הנ"ל, החל מיום לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות עקב שינוי במחירי הטיסות ו/או שרותי הקרקע באתרי הסקי. מסי נמל והיטלים מחירי חבילות הסקי בחוברת מבוססים על שיעורי ההיטלים בארץ ו/או בחו"ל, המיסים והאגרות בארץ ו/או בחו"ל כפי שהם ידועים נכון ליום הדפסת חוברת זו. כל תוספת עלות הנובעת משינוי במרכיבים הנ"ל, לרבות היטלי דלק ו/או אגרות ו/או מיסים ו/או מיסי נמל תחול על הנוסע בלבד. בתי מלון פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד ואופיר טורס אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים בחוברת זו, לקוחים מפרסומי בתי המלון ואופיר טורס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות 2017/18 תנאים כלליים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=