נגישות
 אופיר טורס - חבילות סקי 2018

אופיר טורס - חבילות סקי 2018

37 | בשובר( להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל בתוקף על-שמו וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. "אופיר טורס" אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין אופיר טורס אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. העברות העברות מתבצעות ע"י חברות מקומיות, ואין החברה אחראית על כל נזק העלול להיגרם ע"י מוביל אווירי או יבשתי. ההעברות אינן פרטיות - ייתכנו זמני המתנה בשדה התעופה ועצירות בעיירות נוספות. דרכון ( חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, 6) באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה באשרות כניסה )ויזות( מתאימות, וכן לציין בפני נציג סוכנות הנסיעות אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון בתוקף ( חודשים לכל הפחות. 6) למשך שישה טיסות הטיסות הינן לעיתים טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנם, בכל סוגי הטיסות, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה, ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד ואופיר טורס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה, כמבוקש. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ולכן עליך לוודא את מועדי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה וקבלת כרטיסי הטיסה. המרחק אינו משתנה אולם צוין בחוברת זמני נסיעה, שעשויים להשתנות בהתאם לתנועה או מזג האוויר. שינויים במחירי דלק הלקוח ישא בכל תוספת למחירי הטיסה הנובעת מעליה במחירי הדלק כפי שיפורסם ע"י חברות התעופה. ביטוח על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג לקיומו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות וביטוח מטען. לידיעת הנוסע, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה ו/או כל אירוע בכלל: תאונתי ו/או אחר ו/או כל נזק. על הנוסע לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותו. לקבלת כל החזר שהוא, ו/או הגשתה של תביעה ו/או דרישה, על הנוסע המבוטח לפנות ישירות לחברת הביטוח. החזרים אין החזר בגין שרותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו“ל. מוסכם על המזמין כי אופיר טורס לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות. שירותים נוספים הניתנים במלון כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על פי נהלי בית המלון והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון בלבד, מבלי שלחברה תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעלתו. חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה, לרכישת שירותי נופש ותיירות, שהתנאים המופיעים לעיל ולהלן, הינן חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בו. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ימים מיום חזרתו של הנוסע מהחופשה. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי 30 - ולא יאוחר מ תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב, כי לאחר תום שנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע, לא יהיה הנוסע זכאי לתבוע את אופיר טורס לחבילת הנופש, בכל הקשור להתקשרותו עם אופיר טורס כאמור בהסכם זה. לחוק ההתיישנות, 19 ' תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע .1958 – תשי"ח עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת נופש לסקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בחוברת זו, ולאחר חתימה על טופס הזמנה, מצהיר הצרכן כי נכרת בינו לבין "אופיר טורס" הסכם לרכישת שירותי נופש והצרכן מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים. מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. ציוד / הדרכת סקי: הכוונה לציוד והדרכה של סקי רגיל. במקרה של סנובורד יש לציין ולהזמין מראש. ברוב המקרים כרוך בתשלום נוסף. 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=