נגישות
 אופיר טורס לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג 2017
Next Page  11 / 16 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 16 Previous Page
Page Background

11

ęđďČĐ ČčĢĐ Ęĥđ ĘĘĥ ĕģĜĔ ĕĠĝđČč ĐĠĢĜ ,ěė đĚė .ĦđčĤģĐ ĕĤđĠĕĝ ĦČ

ČđĐĥ čĕĕģ Ęĥ "Đ Ā

Ĥ ø

č Ā

Ę"Đ ęēĦĚč ĤģčĜđ ĤĕĞĐ ĒėĤĚĘ ĖĕĥĚĜ .ĐĚēĘĚĐ ĕĚĕĚ

ěđČĕĒđĚč ĤģčĜ .ĦĕčĘĝđčĤĠĐ ĐĕĕĝĜėč ęĕčĥēĜĐ ĕėĐ ęĕĚēĦĚĐ ěĕčĚ

.čĕĕģ Ęĥ ĕĦĤģđĕĐ ĐĤđĒČ À ģ ø

ĝ ø

Ĥ' ÿ

Ģĕ ü

Ő ĤđĒČč ĕĘĎĤ ĤđĕĝĘ ĖĕĥĚĜ .ĦđĤđĔČĕĜĕĚĐ

ĤĕĞĐĚ ďĤĠĕĜ ,ęĕĚĥĤđ Ħđĕđđē ĕĝđĚĞ ,čĤĞ ĦĞĘ .ĦđĚĘĥĐđ ĦđĕĜģĘ ěĚĒ ĤĕĦđĜ

.ġĤČĘ ĐĤĒē đĜĦĝĕĔ ĦČĤģĘ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĘ ĞĝĕĜđ ĐĚđĝģĐ

.ęĕĚĕĐđ ęĕĤđģĕčĐ Ĥďĝ ĦČ ēĤėĐč ČĘ ĖČ ĤđģĕčĐ ĕĤĦČ ĦČ ĤČĦĚ ĘđĘĝĚĐ ***

:ĘđĕĔĐ ĤĕēĚč ęĕĘđĘėĐ čĕĕģč ęĕĤđĕĝđ ęĕďēđĕĚ ęĕĤđģĕč

ěđČĕĒđĚ

ĤČĕ ĕčČč

ĕĕĤďĜČ ĦďĕĤĕ

ĐĕĠđĝ ĦĘĤďĦģ

ĕĚĤđĜĠ Ĥđĕĝ

ĐĤđĔČĕĜĕĚ-đĤģĕĚěđČĕĒđĚ

"Đ Ā

Ĥ ø

č Ā

Ęģ ø

ĝ ø

Ĥ' ÿ

Ģĕ ü

Ő"Àčĕĕģ

2

-ĐęĘđĞĐĦĚēĘĚ

čĐĒĐĤĞĥ

ģĕĔČĥĕĤģĦđĤďĥ

ĕģĢďđĤč-ĘđďĎĐĦĝĜėĐĦĕč

ĘđďđĠ

čĕĕģ

ěđĕĝĜĠ ĕĢē ,ęĕĚĕ

5

|

CUKR

|

ĐčĐČč ĐĜĕČĤģđČĚ

čĕĕģ - čĕčČ ĘĦ :

1

ęđĕ

ĐĞĎĐĐ ęĞ .ĐĜĕČĤģđČ ĦĤĕč À čĕĕģĘ ĝđĔĜđ ěđĕĤđĎ ěč ĐĠđĞĦĐ Đďĥč ĥĎĠĜ

ęĕĕĤđĔĝĕĐ ęĕĤĦČ ĤĕėĜ ĤđĕĝĐ ĖĘĐĚč .ĖĤďđĚ ĕĚĤđĜĠ ĤđĕĝĘ ČĢĜ ,čĕĕģĘ

À ęĕĘĎĚĐ ĦĔĤďĜČ ĦČ ĤģčĜ .ęĕĜĥĐ

1000

Ħč ĤĕĞĐ Ęĥ ĦđĘėĕĤďČ ĕĜĕĜĠđ

čĞĤĐ ĤėĒĘ ĤĜĐ ęĎđ ĕĜđĚĘČĐ ĘĕĕēĐ ĤėĒĘ ďĕĚĦĐ ĤĜ ĦČ ĐČĤĜ .čĕĕģ ĕďĝĕĕĚ

ĦēČĚ ĐĠĢĜ .ęđĘĥĐ ĤĕĞ ĘĝĠ ĦČ ĤĕėĜ .ĤčĞ ĦĠđģĦč čĕĕģč ĤĤĥĥ ĘđďĎĐ

ęĕĕĝĜ .ĤĕĞĐ ĦČ ĐĢđēĐ ĤĠĕĕĜďĐ ĤĐĜ ĘĞ čĕĕģ Ęĥ ĦđČĘĠĜĐ ĐĕĦđĕĠĢĦĚ

ěđđĎĚ ęĞ ĐĚĕĥĤĚĐđ ĦĕĒėĤĚĐ ĐĤďĥĐ À ģĕĔČĥĕĤģ čđēĤč ĐĒ ĦđĤėĕĐ Ĥđĕĝ

.ĐēđĜĚđ čĤĞ ĦēđĤČĘ ,đĜĜđĘĚĘ ĞĕĎĜ čĤĞ ĦĞĘ .ĦđģĤĒĚĐđ ęĕĘĝĠĐ ,ĐĕĦđĤėĕė

ĦĕĤđĔĝĕĐĐ čĕĕģ :

2

ęđĕ

ĦĤČđĠĚĐ ĐĕĠđĝ ĦĘĤďĦģč ĤģčĜ .čĕĕģ ęĞ ĦđĤėĕĐĐ Ĥđĕĝč ĖĕĥĚĜ ĤģđčĐ

ĦČ ĦĎĢĕĕĚ đĒ ĐĘĤďĦģ .

11

-Đ ĐČĚĐĚ ĦđČģĝĤĠĐ ĕĔđĥĕģ ěđđĎĚ ĦĘĞč

ěďĎđč" ĕĚđČĘĐ ĤđčĕĎĐ ĘĝĠ ĦČ ĐČĤĜ .ĐģĕĦĞĐ ĐĕĝđĤ Ęĥ ĦđĘėĕĤďČĐ ĕČĘĠ

ĤĕĕĝĜ .čĕĕģ Ęĥ ĐĘĚĝ À čĐĒĐ ĤĞĥčđ čĕĕģ Ęĥ ĐĤĠđČĐ Ħĕčč ĐĠĢĜ ."ĕģĢĕĜĘĚē

ĐĦĜčĜĥĥđďģĐ ĕĕĤďĜČ ĦĕĕĝĜė ĘĥęĚĐĚĐ ĐĜčĚč ĐĠĢĜ .ĕģĝčđĘĕČėĕĚ Ĥėĕėč

,ęĥĚ .ĕĝđĤĐ ģđĤČčĐ ĦĠđģĦč ęĕĚĝĤđĠĚĐ ęĕĘėĕĤďČĐ ďēČ - ĕĘĤĔĝĤ ĕďĕ ĘĞ

ĦđĤėĒĚĐđ ĦđĜĚđČĐ ĕčĐđČ ęĥ - "ĕĕĤďĜČ ĦďĕĤĕ"č ďĤĜ ,ĦĕĦēĦĐ ĤĕĞĘ đĜėĤďč

ĦČĢĘ ĦđĤĥĠČ ĦĚĕĕģ ,čĤĞč .ęĕĕĜĤďđĚ ęĕĜĚđČ ĦđďđčĞ ĥđėĤĘđ ĤĕėĐĘ đĘėđĕ

.ĦďēđĕĚĐđ ĦĤČđĚĐ čĕĕģ ĦĤėĐĘ ĤđĕĝĘ (ďĤĠĜ ęđĘĥĦč)

ĦĥĤđĚ À čĕĕģ :

3

ęđĕ

ĤĥČ "ĘđďđĠ" ĦĕĦēĦĐ ĤĕĞč đĜĤđĕĝ ĦČ ĘĕēĦĜ .ĦĤēČĐ čĕĕģ ĦČ ĤĕėĜ ęđĕĐ

ĦđďĐĕ Ęĥ ĐĒėĤĚ ęĎđ ĤĕĞĐ Ęĥ ĝĝđĦĐđ ĕĤēĝĚĐ ĐĒėĤĚė ĤčĞč ĐĥĚĕĥ

ĘđďĎĐ ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ .ĐĜđĕĘĞĐ ĤĕĞĘ ĘčėĤč ĐĘĞĜ .ĒČď čĕĕģ

Ęĥ đĘĝĠđ ĤĕČĚ ĐďĘđĎ Ęĥ ĐĦďĘđĐ Ħĕč ĦČ ĐČĤĜ .ĕģĢďđĤč À čĕĕģ Ęĥ

ĤĦČ À ĤČĕ ĕčČč ĘČ ČĢĜ ĖĥĚĐč .ęėĕĘĞ ęđĘĥ ęĝĤđĠĚĐ ĕďđĐĕĐ ĤĠđĝĐ

,2

-Đ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč ,ęĕĢČĜĐ đēĢĤ đč ęđģĚč ęģđĐĥ ęĝĤđĠĚĐ ĐēĢĜĐĐ

.ęĕďđĐĕ ęčđĤ - ĥĕČ

100,000

-Ě ĐĘĞĚĘ

(ĐĕĠĤĎđĜĦČđ Ĕĕĥ) À čĕĕģ :

4

ęđĕ

ĘđĕĔ ęđĕĘ (ďĤĠĜ ęđĘĥĦč) ĦČĢĘ ěĦĕĜ ĤģđčĐ ĦēđĤČ ĤēČĘ .ĕĥĠđē ęđĕ

ēđĦĠĐ ĕĠĤĎđĜĦČĐ ęēĦĚč ĤģčĜ .ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČ ĘĘđė čĕĕģč ĦđďēđĕĚ Ħđĕđđēđ

ĖĤđČĘ ęĕĥĤĚ ęĕĠđĜ ĔĕĥĘ ČĢĜ ĖĥĚĐč ."Đ ÿ

ďŖŁŖĘ ø

ĝ Đ ÿ

čĕ ý

ĕ ÿ

Ě Ā

Ě" À đĜĕĚč ďēđĕĚĐđ

.ĤĠĕĕĜďĐ ĤĐĜ

čĕčČ ĘĦ À ĐĚēĘĚĐ ěđČĕĒđĚ À ĐĤčĘ À čĕĕģ :

5

ęđĕ

ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč Ě"ĐĤč Ęĥ ĐĜđēĢĕĜĘ ďēđĕĚĐ ĐĚēĘĚĐ ěđČĕĒđĚč ĤģčĜ ęđĕĐ

,"ĦďĘđĚĐ ę ý

Č" ģĜĞĐ ĘĝĠĘ ĝĕĝč ĐđđĐĚĥ ěđČĕĒđĚĐ .ĦĕĢČĜĐ ĐĕĜĚĤĎ ĘĞ ,

2

Ęĥ ĐĤđĤēĥĘ ęĕĥģĐ ĦđčĤģĐ ĘĞ ęĕĤĠĝĚĐ ęĕĎĢđĚ ĦđėđĤĞĦ đėđĦč ĘĕėĚ

ęĕĤČĦĚĐ ,ĐĒĜđĤčĚ ģĜĞ ĕĔĕĘčĦč ĐĠĢĜ ěđČĕĒđĚĐ ĤĢēč .ęĕĢČĜĐ ĘđĞĚ čĕĕģ

ĘđĕĔ ďđģ

ĐČĕĢĕ

ĐĤĒē

RKIEV:170414

14.04.2017

18.04.2017

RKIEV:170505

05.05.2017

09.05.2017

RKIEV:170519

19.05.2017

23.05.2017

RKIEV:170609

09.06.2017

13.06.2017

RKIEV:170623

23.06.2017

27.06.2017

RKIEV:170707

07.07.2017

11.07.2017

RKIEV:170721

21.07.2017

25.07.2017