נגישות
 אופיר טורס לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג 2017
Next Page  3 / 16 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 16 Previous Page
Page Background

3

ĕČčģĝđĚ čėđė

ęĕĕĥĠđēęĕĚĕČĘĘ ,ĤģđčĦēđĤČđĐĜĕĘ ,ęĕĚĕ

5

|

RUMOW

|

ěĕĘĚĤģĐ ĕčėđė

ĕĚĤđĜĠ Ĥđĕĝ ,ĐĚđďČĐ ĤėĕėĐ :ĐčģĝđĚ - čĕčČ ĘĦ :

1

ęđĕ

ĐČĚč ĐĕĝđĤ ĦĤĕčĘ ĐėĠĐĥ - ĐčģĝđĚĘ ĝđĔĜ ěđĕĤđĎ ěč ĥÂĞ ĐĠđĞĦĐ ĘĚĜĚ

ĐčģĝđĚ ĤĐĜ ĦđďĎ ĘĞ ĦĜėđĥĐ ,ĤĕĞč ĕĚĤđĜĠ ĤđĕĝĘ ČĢĜ ĐĦĕēĜĐ ĤēČĘ .

14

."ĥđďģĐ ĕĘĕĝđ" ĦĕĕĝĜėĚđ ěĕĘĚĤģĐ ĦđĚđēĚ ęĥĤĦĜ ,ĐĚđďČĐ Ĥėĕėč ĤģčĜ .

ěđĤĔČĕĦ ĕĜĠ ĘĞ ğđĘēĜ .ěĕĜĘ ěđĚĔ đčĥ ęđČĕĘđĒđĚĐ ĘČ ĐĠĢĜđ đĜĕĤđĕĝč ĖĕĥĚĜ

đč - "ěčĘĐ ĦĕčĐ" ĘČ ĐĠĢĜ ğČđ ĐģĜČĕčđĘ Ĥėĕėčĥ .č.Ď.ģ-Đ ěĕĕĜčđ ĕđĥĘđčĐ

.ěĕĢĘĕ ĝĕĤđč ďĎĜ ĘĥđėĐ ĐėĕĠĐĐ ěđĕĝĕĜ ĘĘđēĦĐ

ĕÄĢĕčĕĕďđčđĜ ,ěĕĘĚĤģĐ ęēĦĚ - ĐčģĝđĚ :

2

ęđĕ

ĐĕĝđĤ Ęĥ ĕĜđĔĘĥĐ ĐĒėĤĚ À ěĕĘĚĤģĐ ęēĦĚč Ĥđģĕčč ĘĕēĦĜ ęđĕĐ ĦČ

,ĐĤĦėĐĐ ĦĕĕĝĜėčđ ĦđĘĤďĦģĐ Ĥėĕėč ĤģčĜ .

1917

ďĞ ĕĦďĐ ĐčĕĘđ ĐĘđďĎĐ

ČĘĥ ęĘđĞč ĘđďĎĐ ěđĚĞĠĐ ĦČ ,ĤČĢĐ ěđĚĤČ ĦČđ ĘĥĚĚĐ ĕĜĕĕĜč ĦČ ĐČĤĜ

ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ ..."ĐĤĕ ČĘĥ ģĜĞĐ ēĦđĦĐ" ĦČđ ęĘđĞĚ ĘĢĘĢ

ĐėđĥēĐ ĐĠđģĦĐ ĖĤđČ ĘėĘ ĦĕďđĐĕĐ ĦĘēĎĐ ĘĞ ĤĚĥĥ - ĕĤđĔĝĕĐĐ ĕĒėĤĚĐ

ĕĘđďĎ Ęĥ ĐĤđčģĐ ěđČĕĦĜĠč Ĥđģĕčč ęĕĕĝĜ ęđĕĐ ĦČ .ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč Ęĥ

,čđÄĢĥđĤē ,čđėÄĢ ęĕĤđčģ đč ,ĕÄĢĕčĕĕďđčđĜ ĤĒĜĚĘ ďđĚĢĐ ,ĦĕĝđĤĐ ĐĚđČĐ

ĐĜĕĤĘč ĐĚĕĤĠĐ ,ĐďčČĦĐĥ ěĕĘĔĝ Ęĥ đĦĥČ ,ĐčđÄĢčĤđĎ ĐĝĕČĤ ,ěĔĕđĘ

ĕčĎ ĘĞĥ ĦđĕĝđĤĐ ĦđĜĚČĐ ĦđĤĕĢĕĚ ęĥĤĦĐĘ ĘėđĜ .ďđĞđ ĐčđĜČĘđČ ĐĜĕĘĎ

.ĦđčĢĚĐ

ĔčĤČ čđēĤďĚ ,ĦđđēĦĥĐĐ ĤĐ ,čđģČĕĔĤĔ ĦĕĕĤĘĎ À ĐčģĝđĚ :

3

ęđĕ

.ĦĤČđĠĚĐđ ĐĚĕĥĤĚĐ čđģČĕĔĤĔ ĦĕĕĤĘĎč ĤđģĕčĘ ĞĝĕĜ ĤģđčĐ ĦēđĤČ ĤēČĘ

.ĦđĚĕĥĤĚđ ĦđĤČđĠĚ ĦđĕĝđĤ ĦđĜĚČ ĦđĤĕĢĕ ğĝđČč ĦđĒēĘ ĘėđĜ đĜĕĤđģĕčč

50

ĦČĘĚč - "ěđēĢĕĜĐ ģĤČĠ" ęģđĐ đčĥ "ĦđđēĦĥĐĐ ĤĐ" Ę ĞĝĕĜ ěėĚ ĤēČĘ

ĐĤđčĎĐ ĘėĕĐč Ĥđģĕč ,ěčđĚė ,ġĕĚēĜ ČĘ .ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ęđĕĝĘ ĐĜĥ

ĦđĤČĦĚĐ ,đčĥ ĦđčĕĐĤĚĐ ĦđĚĤđĕďĐđ ęĕĚĕĥĤĚĐ đĕĦđĚĘđČ ĘĞ ,ěđēĢĕĜĐđ

ęđĕĐ ĖĥĚĐč .ĕĢČĜĐ ĥĘđĠĐ ĘđĚ ĕĝđĤĐ ČčĢĐ Ęĥ ęĕĕČđĤĐĐ ĦđčĤģĐ ĦČ

.ęĕĕĚđģĚ ęĕĜĚČ Ęĥ ĦđďđčĞ ĦđĎĢđĚ đč ,ĝĝđĦĐ ĔčĤČ čđēĤďĚč ĔĔđĥĜ

ĐėđĤĞĦĐ ĕĜĎ ,ĘČđĎĐ ĦĕĕĝĜė ,đĤĔĚĐ ĦđĜēĦ - ĐčģĝđĚ :

4

ęđĕ

ęđĕĐ ĦČ .đĤĔĚĐ ĦđĞĢĚČč À ĐĤĕčĐ ĐčģĝđĚ ĕčēĤč ĘđĕĔĘ ĥďģđĕ ęđĕĐ

ĦēČ Ęė đčĢđĞĥ ĐčģĝđĚ Ęĥ ĦđĚĝĤđĠĚĐ đĤĔĚĐ ĦđĜēĦč Ĥđĕĝč ĘĕēĦĜ

ĘČđĎĐ ĦĕĕĝĜėč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ .ęĕĕĞģĤģ ĦĦ ęĕĜđČĕĒđĚė - ĕďđēĕĕ ěđĜĎĝč

ęĕĤČđĠĚĐđ ęĕĘđďĎĐ ęĕĜđĕĜģĐ ďēČč ęĕĕĤĐĢ ĦģĝĠĐ ĤēČĘ .ĦĥďđēĚĐ

ĦđĤĕďČĐ ĦđģĤĒĚĐ ęĞ ĐčģĝđĚ Ęĥ ĐėđĤĞĦĐ ĕĜĎč ĤđģĕčĘ ĞĝĕĜ ,ĤĕĞčĥ

.čĐĒ ĐĘđė ĐĠđĢĚĐ ,ĞĠĥĐ ĦģĤĒĚ ĘĘđė ,ĦđďēđĕĚĐđ

čĕčČ ĘĦ -"ĕģĝčđĘĕČĚĒĕČ" ģđĥ ,"ĐÄĢĥđĤ ĐĜĕĤĚ" - ĐčģĝđĚ :

5

ęđĕ

ĦĤďĥč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ ěėĚ ĤēČĘđ "ĐÄĢĥđĤ ĐĜĕĤĚ" ĕďđĐĕĐ ĒėĤĚč ĤģčĜ ęđĕĐ

.ęĐĕČđĥĕĜ ęđĕč ĦđĎđĒĐ ęĕĞĕĎĚ đĕĘČ ,"ęĕĘđĞĜĚĐ ĕĢĞ" ĤĥĎ ĘĞĥ ĦđĜđĦēĐ

Ęĥ ĘđďĎĐ ĕĦčĕčĝĐ ĎĢĕĚĐ čĢđĚ đč ĖđĚĝĐ ģĤČĠč ĤđģĕčĐ ĘĞ ēĝĠĜ ČĘ

ĕĜđĞčĢĐ ĦđģĕĦĞĐ ģđĥč ĤģčĜ - ĢÂĐēČ ĦđĞĥč ,ěėĚ ĤēČĘ .ěĕģČĕĚĕĥ Ę Ā

ĝĠĐ

ĐčģĝđĚč ĐĕĕĐĥč ĐĜĦđĚ) ĦđĜĦĚđ ĦđĤėĒĚ ĞĠĥ đčđ ,"ĕģĝčđĘĕČĚĒĕČ" ĕĔĜĦđČĐđ

.ġĤČĘ ĐĤĒē ĐĝĕĔđ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĘ ĐĤčĞĐ - čĤĞč .(ďčĘč Ğđčĥ ĕĠđĝč

.ęĕĚĕĐĤďĝĦČ đČĐĞĕĝĜĐ ěđđĕėĦČēĤėĐčČĘĖČ ,ĤđģĕčĐ ĕĤĦČĦČĤČĦĚĘđĘĝĚĐ

.ĞĚĥ ĦđĕĜĒđČ ĘĘđė đĜĕČ ĘđĕĔĐ ¤

:ĘđĕĔĐ ĤĕēĚč ęĕĘđĘėĐ ĐčģĝđĚč ęĕďēđĕĚ ęĕĤđģĕč

ĕĢĞ" ĤĥĎ ¤ ĕ'ĢĕčĕĕďđčđĜĤĒĜĚčĐĤđčģĐěđČĕĦĜĠ¤ ěĕĘĚĤģФ ĕĚĤđĜĠĤđĕĝ

čđģČĕĔĤĔĦĕĕĤĘĎ ¤ ěĕģČĕĚĕĥĘĝĠĐ Ęĥ ĕĦčĕčĝĐ ĎĢĕĚĐ ¤ "ęĕĘđĞĜĚĐ

Ħĕč ¤ đĤĔĚĐ ĦđĜēĦ ¤ "Đ'ĢĥđĤ ĐĜĕĤĚ" ¤ ěđēĢĕĜĐđ ĐĤđčĎĐ ěđČĕĒđĚ ¤

"ĕģĝčđĘĕČĚĒĕČ" - ĦđģĕĦĞĐ ģđĥ ¤ ĘČđĎĐ ĦĕĕĝĜė ¤ ĘđďĎĐ ĦĝĜėĐ

ĐčģĝđĚ ĦĕĕĤĕĞ ęĞĔĚ ĤĕĠđČ Ęĥ ęĕĜčĘ ĦđĘĕĘ ĕĘđĕĔ

ĘđĕĔ ďđģ

ĐČĕĢĕ

ĐĤĒē

RUMOW:170413

13.04.2017

18.04.2017

RUMOW:170521

21.05.2017

25.05.2017

RUMOW:170611

11.06.2017

15.06.2017