נגישות
 אופיר טורס לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג 2017
Next Page  4 / 16 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 16 Previous Page
Page Background

4

ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝđ ĐčģĝđĚ ĕĚĝģ

ěđĕĝĜĠ ĕĢē ,ęĕĚĕ

9

|

RUSPL

|

ĦđčĤĦđ ĦđĜĚČ ,ęĕĤČĢ

ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝ - čĕčČ ĘĦ :

1

ęđĕ

ĤĔĠ Ęĥ đĤĕĞ ,ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝĘ ęĕĕĤĐĢĐ ĤēČ ĝđĔĜ ěđĕĤđĎ ěč ĥÂĞ ĐĠđĞĦĐ ĘĚĜĚ

ęĕĤĞĐĚ ĦēČ ,ĦĕĤĝĕģĐ ĐĕĝđĤ Ęĥ ĐĦĤĕčė ęĕĜĥ

300

-ė ĖĥĚč ĐĥĚĕĥĥ ĘđďĎĐ

.ĐĘĕĘĐ ĦĜĕĘĘđ ĦđĜĎĤČĦĐĘ ěđĘĚĐ ĦĕčĘ ĐĤčĞĐ ,ĐĞĎĐĐ ęĞ .ĐĠđĤĕČč ĦđĠĕĐ

ğđĐĤĔĠ ĕĜĎ - ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝ :

2

ęđĕ

ġĕģĐ ěđĚĤČ ęĐč ,ĕĔĘčĐ ęĕĐ ĦĠĥ ĘĞĥ ğđĐĤĔĠ ĕĜĎĘ đĜėĤďč ČĢĜ ĤģđčĐ

."ĕČĝĤđ ĕĜĎÂč ęĕĕĠđĕč ęĕĤēĦĚĐ ,ęĕčĕĐĤĚĐ ęĕĜĎč ĘĕĕĔĜ .ĘđďĎĐ ĤĔĠ Ęĥ

ēđĤĕČĐ ĕĜĦĕčĚđ ęĕĜđĕĘĕčĠĐĚ ,ěĜĕĚč ĦđďēđĕĚĐđ ĦđčĤĐ ĦđģĤĒĚĐĚ ęĥĤĦĜ

ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝĘ ĐĤĒē đĜėĤďč .ęĕĚĐ ĕĘĠĚĚđ ĦđėĕĤčĐĚ ğČđ ęĕĜĎĐ ĕčēĤčĥ

900

ěč ĕĔĚĤďĐ ĤđĢĚĐ ĕĤđčĕĎ ĦēĢĜĐĘ ĐĚĕĥĤĚĐ ěđĤėĕĒĐ ĦĔĤďĜČč ĐĠĢĜ

.ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ĦĠđģĦč ĦĕČđĤĐĐ ĐĤđčĎĐ ĦďĕĚĞđ ĤĕĞĐ ĘĞ ęĕĚĕĐ

ĦđĜĚČĐ Ęĥ ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝ :

3

ęđĕ

čđĜĚđĤ ĦĕčĘ ĦđĜĕĤČĢĐđ ęĕĤČĢĐ ęĕĤđčģ Đč ÂĘđĠđ ĤĔĠà ĦďđĢĚč ĤģčĜ ĤģđčĐ

đĦēĠĥĚ ĕĜčđ ĕĜĥĐ ĕČĘđģĕĜ ĤČĢĐ ęĐ ęĕĤčģĜĐ ĕĜđĤēČ .ĘđďĎĐ ĤĔĠĚ ĘēĐ

ĐĥĚĕĥĥ ĤĕĞč ĦđĤėĐ ĤđĕĝĘ ĖĕĥĚĜ .ęĕģĕčĥĘđčĐ ĕÂĞ

1918

ĦĜĥč đēĢĤĜĥ

.ĔģĠĝđĤĠ ĕģĝčĕĕĜ ĦĕĒėĤĚĐ ĐĤďĥč ĤĕĕĝĜ .ĦĕĤČĢĐ ĐĕĝđĤ Ęĥ ĐĦĤĕčė ĤčĞč

ĦĘĤďĦģ ,ĐĕĕĚĕĐ ĤĞĥ ,ĦđĜđĚĤČĐđ ĦđĘĤďĦģĐ ,ĦđďđĢĚĐ ,ĦđĤėĕėĐĚ ęĥĤĦĜ

ĤđģĕčĘ ĞĕĎĜ ĖĥĚĐč .ěđĚĤČĐ Ĥėĕėđ ĐčĕĕĜĐ ĤĐĜ ěĕč čĢĕĜĐ ğĤđēĐ ěđĚĤČ ,ěČĒģ

ěĐĕĜĕčđ ĦđĜĚđČ ĦđĤĕĢĕ ěđĕĘĕĚ

3

-ė Ęĥ ğĝđČ ęĕĕģ đč ĤĥČ ÄĒČĔĕĚĤĐĐ ěđČĕĒđĚč

.ęĕĤēČ ęĕĤĕďĜ ęĕĠĝđČđ ĔďĜĤčĚĤ ,ĘČĠĤ ,ĕÄĢĜĕđ Đď đďĤĜđČĕĘ Ęĥ ęĐĕĦđďđčĞ

.ğĤđēĐ ěđĚĤČ Ęĥ ęĕĤČđĠĚĐ ĦđĚĘđČč ęĎ ĤĕĕĝĜ

ĐĜĕĤĦģ ěđĚĤČ -ěĕģĥđĠ À ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝ :

4

ęđĕ

ěĚ ĦđĜĐĕĘ ĘėđĜ đėĘĐĚč ,đĕĦđĘĞĦđ ĐčĕĕĜĐ ĤĐĜ ĖĤđČĘ ĔĕĥĘ ČĢĜ ęđĕĐ

ĕĤĦČč ęĕĤđģĕč ęĕĘĥĜ ĖĥĚĐč .ĎĤđčĝĤĔĠ ĔĜĝ Ęĥ ĐČĘĠĜĐ ĦđĘėĕĤďČĐ

ĐĚēĘĚĐ ĦĕĕĜČ ,ÂĐĒĜđĤčĐ ĥĤĠà - ĘđďĎĐ ĤĔĠ Ęĥ đĘĝĠč ĐĠĢĜ .ĤĕĞĐ

ĦđĠĢĘ ĞĝĕĜ ,ěė đĚė .ĐĕĕĠđĕč ĐĚĕĐďĚĐ ÂĐĕĕēĦĐà ĦĕĕĝĜėčđ ÂĐĤđĤđČÃ

ęĥĤĦĜ .ĐĕĝđĤč ĦđĤČđĠĚĐ ĦđĘĤďĦģĐ ĦēČ - ÂģĕĒĕĕČ ĔĜĝà ĦĘĤďĦģč

ĤĕĞĘ ġđēĚ ĘČ ČĢĜ .ĘđĚĚĥ Ĥėĕėč ĦčĢĕĜĐ ,ěđĥČĤĐ ĕČĘđģĕĜ Ęĥ ĐĔĤďĜČĐĚ

ďĝĕ đĒ ĤĕĞč .ěĕģĥđĠ - ęđĕė ,đĘĝ ĐĕĕđģĝĤČĢčĥ ĐĜĕĤĦģ ěđĚĤČč ĤđģĕčĘ -

ĦĘđĢČ ĕĜčĘ ĐĕĕĚĕĜĠđ ĤĠĝ Ħĕč - "ęđČĕĢĕĘ"Đ ĦČ ěđĥČĤĐ ĤďĜĝėĘČ ĤČĢĐ

ĦĕĝđĤĐ ĦđĤĠĝĐ ĕčČ ,ġĤĞĜĐ ĕĚđČĘĐ ĤĤđĥĚĐ ĤđĢĕĘ ĘēĐđ ďĚĘ Đč ,ęĕĕĜĕčĐ

ęĕĤČđĠĚĐ đĕĦđĚĘđČ ĘĞ ěđĚĤČč ĤģčĜ .ěĕģĥđĠ ĤďĜĝėĘČ - ĦĕĝČĘģĐ

ęĕĜĎč ęĎ ĘđĕĔ ġĕĚēĜ ČĘ .ďēđĕĚĐđ ďĕēĕĐ ĤčĜĞĐ Ĥďē ĦČ ĐČĤĜ ğČđ ,đĕĤďēđ

ĦđĕđėĕĝĜĐ ĦĤĕčĘ ĐėĠĐĥ ĐčģĝđĚĘ ĝđĔĜ čĤĞ ĦĞĘ .ěđĚĤČĐ Ęĥ ęĕčĕĐĤĚĐ

.ěđĘĚĘ ĐĤčĞĐ ĐĦĕēĜĐ ĤēČĘ .

14

-Đ ĐČĚč ĦđĕĝđĤĐ

ĐčģĝđĚ :

5

ęđĕ

,ďĚĘĜ đč ĦđĜĘčđĝĐ ěđČĕĒđĚč ĖĤďđĚ Ĥđģĕčč ĐčģĝđĚč đĜĤđĕĝ ĦČ ĘĕēĦĜ

ĐĕĝđĤč ęĕďđĐĕĐ ĕĕē ĘĞ ,ęĕĤēČđ ęĕĕĘĔĕĎĕď ,ęĕĕĘđģ-ĤđČ ęĕĤĒĕčČ ĦĤĒĞč

ĤĒĜĚĘ ďđĚĢĐ ,ĦđĤčģĐ Ħĕčč ĤđģĕčĘ ĞĝĕĜ .ęđĕĐ ďĞđ ĒČĚ ĦđĜđĥĐ ĦđĠđģĦč

ĐĤĕĞĢĐ đĦĥČ ,čđĪĢĥđĤē ,ĘđĎđĎ :đĚė ,ĐĚđČĐ ĕĘđďĎ đĤčģĜ đč - ĕÄĢĕčĕĕďđčđĜ

čđĔđĘđĚ ,čđĘĕĠĜĠ ,ĐčÄđĢčĤđĎ ĐĝĕČĤ ,ěĔĕđĘ ĕĤđĕ ,ĐĕĕēĘ ġģ ĐĚĥĥ ěĕĘĔĝ Ęĥ

.ĦđčĢĚĐ ĘĞĥ ĦĕĝđĤĐ ĦđĜĚČĐ ĦđĤĕĢĕĚ ęĥĤĦĐĘ ğČ ĘėđĜ ĐĒ đĜĤđĕĝč .ďđĞđ

Ęĥ ĐėđĥēĐ ĐĠđģĦĐ ĖĤđČ ĘėĘĥ "ĘĤđģ" ĦĝĜėĐ Ħĕčč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ

.ĦĕĦďĐđ ĦĕĚđČĘĐ ,ĦĕďđĐĕĐ ĦĘēĎĐ ĘĞ ĤĚĥ ĦĕĔĕĕčđĝĐ ĐĕĝđĤ

ĐĚđďČĐ ĤėĕėĐđ ěĕĘĚĤģĐ À ĐčģĝđĚ :

6

ęđĕ

Ĥđģĕčč ĘĕēĦĜ .ĐčģĝđĚ ĤĐĜ ĦđďĎ ĘĞ ĦĜėđĥĐ ,ĤĕĞč ĤđĕĝĘ ĥĕďģĜ ĤģđčĐ ĦČ

ĐČĤĜ ,ĦĕĤČĢĐ ĐĕĝđĤ Ęĥ ĦđĕĒėĤĚĐ ĦđĘĤďĦģč ĤģčĜ .ěĕĘĚĤģĐ ęēĦĚč

ČĘĥ ęĘđĞč ĘđďĎĐ ěđĚĞĠĐ ĦČđ "ĐĤĕ ČĘĥ ēĦđĦĐ" ĦČ ,ĦđČĕĥĜĐ ěđĚĤČ ĦČ

ěĕĘĚĤģĐ ĦđĚđēĚ ęĥĤĦĜ ,ĐĚđďČĐ Ĥėĕėč ĤđģĕčĘ ĖĕĥĚĜ ...ęĘđĞĚ ĘĢĘĢ

ĤģčĜ ğČđ ěĕĜĘ ěđĚĔ đč ęđČĕĘđĒđČĚĐ ĘČ ĐĠĢĜ .īĥđďģĐ ĕĘĕĝđī ĦĕĕĝĜėĚđ

ĐđđĐĚĐ ,ĦĥďđēĚĐ ĘČđĎĐ ĦĕĕĝĜėč ĤģčĜ ěėĚ ĤēČĘ .ĤďđĐĚĐ ęÂđĎĐ ĐĜčĚč

.ěđČĕĘđĠĜ Ęĥ ĐďĚĤČĐ ĘđĚ

1812

-č ĐĕĝđĤ Ęĥ ĐĦĚēĘĚĘ ĐēĢĜĐ ĤĦČ

ĦđĕĔđĕĤĔĠĐ ĦđĚēĘĚĐ Ęĥ ĐčģĝđĚ :

7

ęđĕ

ĦĕčĐà ĦČ ĐČĤĜ đĜėĤďč .**đĜĕďđĤđč čĤģ ĦĚĤđĜĠ ěđČĕĒđĚč ĤģčĘ ĞĝĕĜ ĤģđčĐ

đĜĕďđĤđč čĤģ .ěĕĢĘĕ ĝĕĤđč ďĎĜ ĘĥđėĐ ĐėĕĠĐĐ ěđĕĝĕĜ ĘĘđēĦĐ đč - ÂěčĘĐ

,ěđČĕĘđĠĜ ČčĢĘ ĕĝđĤĐ ČčĢĐ ěĕč

1812

ĦĜĥč ĘĘđēĦĐĥ ĕĤđĔĝĕĐ čĤģ đĜĕĐ

.ĐčģĝđĚĘ đėĤďč ěđČĕĘđĠĜ ČčĢ ĦČ ęđĝēĘ ĕĝđĤĐ ČčĢĐ ĐĝĕĜ đėĘĐĚč

ĦđĘĥĘĦĥĐ Ęĥ ęĕĐďĚ ĕĚĤđĜĠ ĎĢĕĚ đĕĦđĤĕģ ĘĞĥ ģĜĞ ĘĕĘĎė ĕđĜč ěđČĕĒđĚĐ

ÂěđēĢĕĜĐ ģĤČĠà ęģđĐ đĕĘĞĥ ÂĦđđēĦĥĐĐ ĤĐÂč ĤģčĜ ěėĚ ĤēČĘ .čĤģĐ

Ĥđģĕč ,ěčđĚė ,ġĕĚēĜ ČĘ .ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ęđĕĝĘ ĐĜĥ

50

ĦČĘĚč -

ĦđčĕĐĤĚĐ ĦđĚĤđĕďĐđ ęĕĚĕĥĤĚĐ đĕĦđĚĘđČ ĘĞ - ěđēĢĕĜĐđ ĐĤđčĎĐ ĘėĕĐč

.ĕĢČĜĐ ĥĘđĠĐ ĘđĚ ĕĝđĤĐ ČčĢĐ Ęĥ ęĕĕČđĤĐĐ ĦđčĤģĐ ĦČ ĦđĤČĦĚĐ ,đčĥ