ביטוח נסיעות לחו

ביטוח נסיעות לחו"ל

הכיסויים הכלולים בהצעה :

תנאי הפוליסה –והמחירים מצורפים,

המיועדת למבוטחים עד גיל 75 כולל בלבד.

הפרמיות

פרמיה יומית עד גיל 60  לכל יבשות העולם  4.00 $ / יבשת ארה"ב 5.00 $

פרמיה יומית עד גיל 70  לכל יבשות העולם  5.00  $ / יבשת ארה"ב 7.00 $

פרמיה יומית עד גיל 75  לכל יבשות העולם  7.00 $ / יבשת ארה"ב 14.00 $

הכיסויים הכלולים בהצעה : 

*הוצאות רפואיות בחו"ל עד 5.000,000 $ 

*החמרה למחלה רפואית קיימת עד 350.000 $

*כבודה (מטען אישי נלווה ) עד לסך כיסוי 2250 $

*איתור וחילוץ 669 עד לסך כיסוי 250.000 $

*הוצאות צד ג' עד לסך כיסוי 150.000 $

*הוצאות ביטול נסיעה מסיבות רפואיות עד לסך 5.000 $

*כיסוי בגין הוצאות קיצור נסיעה לישראל מסיבות רפואיות עד לסך 7.000 $

*הוצאות ביטול נסיעה בשל אירוע רפואי נגיף קורונה עד לסך  5.000 $ 

*הוצאות הארכת שהות בידוד ביעד עד  $5.000  ( מתוכם עד 150 $ ללינה ליום בחו"ל ועד 2.000 $ עבור כרטיס נסיעה חדש לישראל ).

*כיסוי לפעילות ספורט אתגרי בהתאם לרשימת ענפי הספורט האתגרי הנכונה למועד רכישת הכיסוי , והמתעדכנת מעת לעת והמפורסמת באתר האינטרנט של החברה www.harel-group.co.il

*התוכנית אינה כוללת כיסוי להריון !! 

*במידה והמעומדת לביטוח הינה בהריון יש להרחיב את הכיסוי לסיכוני הריון בפוליסה נפרדת (רכישת כיסוי להריון, מיועד לנשים בטווח הגילאים: 18-41 ועד תום השבוע ה 32)

 *לא ניתן לבטח הריון שמוגדר בסיכון או \ו רב עוברי , או\ו שהומלץ ע"י הרופא שלא לנסוע לחו"ל .

*תקציר זה הינו בהתאם לכיסויים בפוליסת נסיעות לחו"ל מסוג "פירסט קלאס" של הראל חברה לביטוח.

*רק תנאי הפוליסה המלאים מחייבים את המבטח.