תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

מידע לנוסעים - טיסות בזמן נגיף הקורונה ( Covid-19)

 
****המידע שחברת אופיר טורס מספקת לך לגבי הנחיות הבריאות, הכניסה והיציאה אל ומיעדים שונים בעולם ניתן לנו ע"י חברות חיצוניות, ואנו לא יכולים להבטיח את נכונות המידע.
מכיון שהדרישות בארץ ובעולם משתנות באופן תדיר, אתם מתבקשים לבדוק את ההנחיות ליציאה מהארץ והכניסה ליעד שלכם לפני היציאה מהארץ באופן אישי.
חברת אופיר טורס אינה אחראית לכניסתך ליעד אותו רכשת, או לאישור יציאתך מהארץ, וההחלטה לרכוש כרטיס טיסה/חבילת נופש ליעד המבוקש הוא באחריותכם הבלעדית .
כמו כן, בכל מקרה של ביטול/שינוי - ההחזר יהיה על פי חוקי הכרטיס , ולא יוחזרו כספים טרם קבלתם מספק הנסיעות או חברת התעופה ממנו הם נקנו
או ממליצים לנוסעים להצטייד בביטוח נסיעות הכולל ביטוח קורונה****לפני הטיסה

* כל נוסע שטס מישראל וחזרה לישראל חייב למלא טופס בקשה במהלך 24 שעות לפני הטיסה.
לטפסים >> בקשת יציאה מישראל  \ בקשת כניסה לישראל
את הטפסים מציגים בכניסה לשדה התעופה בצרוף כרטיס הטיסה.

הגעה לשדה התעופה
* לא תותר כניסה לשדה התעופה ללא כרטיס טיסה.
* יש להתייצב לטיסה כ- 4 שעות לפני המועד הטיסה.
* לפני העללייה למטוס נדרש להציג את האישור על הגשת טופס הבקשה ליציאה מישראל 
ואישורים נוספים הנדרשים במדינות היעד.

הגעה ליעד
* יש יעדים הדורשים להציג בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 72 שעות לפני הטיסה וייתכן שתדרשו לבדיקת קורונה בשדה התעופה.
* ביעדים מסויימים נדרש להציג אישור על מילוי טופס כניסה למדינה . 
* במידה ותוצאות הקורונה חיוביות ביעד , ינתנו הנחיות לנוסעים על חובת הבידוד.

מידע בנוגע לתנאי כניסה למדינות  באתר ארגון יאטא. אופיר טורס איננה אחראית על המידע המופיע באתר יאטא ומובהר כי מדובר במידע חיצוני.

בחזרה מהיעד
* יש למלא טופס בקשת כניסה לישראל במהלך 24 שעות לפני טיסת החזור.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הבריאות

מסמך משרד הבריאות


כללי
אזהרה: השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים – אלא רק לבני 18 ומעלה!
היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ואופיר טורס בע"מ ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה ( אשר יקראו להלן "החברה" ) שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך. כל ההוראות בתקנון זה כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק" או "חוק הגנת הצרכן"), שלא ניתן להתנות עליהן.
החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר ועניין, וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.
* החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים, ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

* באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.

* אין החברה נושאת באחריות כלשהי למידע מכל סוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר, בהיותו כולו מידע שנמסר שמקורו מצדדים שלישיים.

* על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

* החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק, ואולם אין היא אחראית כלל לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם, לרבות התאמת המצגים שמוצעים באתר זה עם המציאות.

* בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו, לרבות כל תניות הפטור, ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

* מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה, כי ידוע לכל, שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה של אופיר טורס בע"מ, וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו! מחירים תקפים להזמנות און ליין באתר בלבד(הזמנות עם כרטיסי אשראי ).

נוהל טיפול בהזמנה
לאחר בחירת המבצע המתאים, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום. הזמנתך מגיעה לסוכן האחראי במשרד המטפל בה מול ספקי השירות הרלוונטיים, או מאושרת באופן אוטומטי על ידי המערכת.
* ההזמנה שנמצאת בתהליך בקשה, חייבת לקבל לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם.

* האישור הסופי יימסר לכם ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב או בדוא"ל.
מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול.

נוהל הטיפול
* הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 09:00 ל- 18:00, יטופלו עד שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.
* הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 18:00 ל- 09:00, יטופלו עד השעה 12:00.
* הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן בימי שישי וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 11:00 יטופלו תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.
* הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בשבת וחג, יטופלו ביום העסקים הבא עד השעה 12:00.
* יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב – אין היא מחייבת כלל! עם קבלת אישור הספק, תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

אי הופעה
אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור – יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.

איחורים
על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות, לרבות טיסות, בתי מלון וחברות להשכרת רכב – ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה. על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

טיסות
הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר, פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חברת התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן/עיכוב כבודה הינם על פי כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות ובהתאם לחוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה ), התשע"ב-2012...
בחובת הנוסע להתקשר יום לפני הטיסה לסוכן הנסיעות המטפל או ישירות לחברת התעופה/הספק על מנת לוודא את פרטי הטיסה, וכמו כן להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונו בשינויים, ככל שימסרו לחברה על ידי חברת התעופה. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, תדאג החברה להעבירה לספקי השירותים או לחברת התעופה, אך לא תהיה מצדה כל התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לו בכתב על ידה כי בקשתו תקוים.

נוסעים צעירים הטסים מבריטניה:
בשל שינוי במדיניות מיסי הנמל הבריטים, החל מה- 1.3.2016 בטיסות הממריאות מבריטניה, נוסעים בגילאים 12 עד 15 (כולל) הטסים במחלקת תיירים זכאים לפטור חלקי ממיסי הנמל (78 פאונד). כדי לבצע הזמנה/כרטוס עבור נוסעים אלו יש לפנות למוקד השירות הטלפוני (לא יגבו דמי טיפול בגין פניה זו)
 
בתי מלון
שעת הכניסה לחדרים על פי רוב היא 14:00 הפינוי החדר בד"כ עד השעה 11:00.
בחדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי. ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. דעו כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה הנ"ל, יידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל, להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או גבוהה יותר ולספק שירות דומה לשירות שהובטח. לאופיר טורס אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

מערכת מיזוג האוויר בבית המלון על כל חלקיו, אינה באחריות אופיר טורס והחברה לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, אף אם בתיאור בית המלון נאמר, כי הוא מצוייד במערכת מיזוג אוויר. דעו כי באתרי נופש שונים, לעיתים מופעל לעיתים מיזוג האוויר לשעות מסויימות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.
בהזמנת חדרי משפחה קיים שוני בין בתי המלון להגדרת הגיל המקסימאלי לילדים בחדר מבוגרים.
 הגיל עשוי להשתנות לפי היעד, המלון או אפילו סוג החדר. תהליך ההזמנה יושלם בהתאם למדיניות המלון לגלאי הילדים - בכל שאלה ניתן לפנות למוקד ההזמנות

***במלונות ובחבילות שבהם יש בתי מלון והם מצויין כי הם בדמי ביטול מלאים מרגע ההזמנה לא יינתן החזר על בית המלון מאחר ומדובר בשירות שלא מתחיל בישראל ואינו כפוף לחוק הגנת הצרכן.

טיסה + מלון
בהזמנה של טיסה + מלון בה נבחר מלון בדמי ביטול מלאים לא יחול חוק הגנת הצרכן על בית המלון .

דרכון ואשרות
באחריות הנוסעים להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכננת לארץ. מודגש בזאת, כי אין החברה אחראית לגבי בעלי דרכונים זרים ובעלי תעודות מעבר ובכל מקרה של ספק מצד הנוסע, חובה עליו לפנות זמן סביר לפני הנסיעה לחברה באמצעות הטלפון או בכתב ולבדוק אם יש צורך באשרת כניסה למדינת היעד, אחרת לא תהיה החברה אחראית.

ביטוח
לתשומת לבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. במקרה של תביעה, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. את הזמנת הביטוח חובה לבצע לפני הנסיעה. מומלץ אף לבטח את הכבודה שברשותך. אין החברה אחראית במקרה שנוסע לא רכש ביטוח לפני נסיעתו. כמו כן, נדרש כל נוסע לבדוק בעצמו לפני נסיעתו את הצורך בתרופות ובחיסונים לארץ אליה הוא מתעתד לנסוע, ולא תחול כל אחריות על החברה בנושא זה.

שייט
בהזמנת שייט עם חברת MSC לתנאים הכלליים הקליקו כאן

תנאי ביטול ו/או שינוי
על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, שלא ניתן להתנות עליהן. כל ביטול יעשה בהתאם להוראת כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות (התקופה הנ"ל תיקרא:"תקופת הביטול בחוק"). ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.
לביטול הזמנת אונליין באתר האינטרנט ניתן להגיש באמצעות טופס ביטול הזמנת אונליין
קישור - טופס ביטול הזמנת אונליין

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות ( שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס הביטול במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. אי התייצבות לטיסה תיחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל. שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסוימים בהתאם לתנאי הפוליסה.

שינויים/ביטולים שאינם בתקופת הביטול בחוק
מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי, לא תקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים. במקרה של שינוי/ביטול כלשהו שלא בתקופת הביטול בחוק, יחויב הלקוח בדמי השינוי/ביטול אשר ייקבעו על ידי הספק/חברת התעופה בתוספת דמי טיפול בסכום של 50$ לכרטיס לאדם. 

** עדכון ביחס להתפרצות נגיף הקורונה **
במקרה של ביטול טיסות על ידי חברת התעופה בעקבות הנגיף או מוצרים אחרים שספק השרות מבטל ללא דמי ביטול מסיבה זו. יגבו $29 לאדם דמי טיפול.


המחירים
כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל. המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב.

תפקוד האתר - קוקיס
נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies).
הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע"). הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר. באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים. כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

תלונות, תביעות והחזרים
אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים, לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים השונים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלהם. החברה אינה אחראית כלל לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל. כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ.

שם החברה המלא: אופיר טורס בע"מ
מענה הרשום: רח' הנציב 6, תל אביב-יפו 67010
מספר חברה: 52-004382-9

כל הזכויות באתר זה שמורות לאופיר טורס בע"מ. באתר ophirtours.co.il ניתן לקבל את כל המידע על טיסות, טיסות סדירות, טיסות שכר, אל על, חבילות נופש, חבילות ספא, מלונות בישראל ובחו"ל, השכרת רכב וחופשות סקי.

עודכן ביום 05/01/2022