תקנון הטיסה הזולה

תקנון מבצע כרטיסי טיסה במחיר מוזל או בחינם

תקנון הטיסה הזולה - אל על 

כללי
אופיר טורס בע"מ (להלן: "אופיר טורס" או "החברה"), המפעילה רשת משרדי נסיעות ואתרי אינטרנט (להלן: "אתרי אופיר"), תקיים את המבצע המתואר להלן בהתאם לכללים, להגבלות ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.

מהות המבצע
מי ("המשתתף") שבתקופת המבצע יציג לאופיר טורס מחיר (בהצעת מחיר מוסמכת) כרטיס טיסה  של אל על הנמוך ממחיר הכרטיס לאותה טיסה המוצע ע"י אופיר טורס - אופיר טורס תציע כרטיס לאותה טיסה במחיר הנמוך ב-5$ מהמחיר בהצעת המחיר המוסכמת או, אם לא תעשה כן, תעמיד למשתתף כרטיס טיסה בחינם לאותו טיסה. כל זאת בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

הגדרות וכללים
1. "תקופת המבצע" - בין התאריכים -24.1.2020 עד 31.3.2020, ליציאות עד 31.3.2020. 
שיווק המבצע יחל בתאריך 24.1.2020 וימשך על-פני תקופת המבצע ויבוצע באמצעות פרסום בכלי מדיה שונים עפ"י שיקול דעתה המוחלט של אופיר טורס.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את המבצע בהודעה מראש של 24 שעות. הודעה זו תפורסם בין היתר בעמוד תקנון המבצע באתר החברה.

2. "הצעת מחיר מוסמכת" או "הצעה מוסמכת" - הצעת מחיר מקורית המקיימת את כל התנאים הרשומים מטה שהוצאה מאתר אינטרנט רשמי (להלן: "אתר אינטרנט מוסמך") של חברת תיירות ישראלית[1] העוסקת בתיירות ורשומה בישראל[2] (למעט אתר חברת אופיר טורס או אחד ממותגי החברה). על הצעת המחיר המוסמכת לקיים את כל התנאים הבאים:

2.1. ההצעה הינה לטיסה בלבד היוצאת מישראל למדינה אחרת.
2.2. ההצעה הינה לטיסות סדירות בלבד. הצעות מחיר לטיסות שכר/צ'רטר ו/או לטיסות שמועד יציאת הטיסה קטן מ-3 ימי עבודה ממועד הפניה והצגת ההצעה, לא יילקחו בחשבון.
2.3. הצעת המחיר לכרטיסי הטיסה חייבת להיות זמינה באתר אינטרנט מוסמך ויש להציגה בפנינו טרם ההזמנה.
2.4. המחיר והתנאים בהצעה המוסמכת חייבים להיות זמינים באתר אינטרנט רשמי וניתנים לרכישה על ידי הציבור הרחב בעת הצגת ההצעה לאופיר טורס.
לא יתקבלו הצעות מחיר במסגרת חברות בארגון, מועדון תעופה, הצעת פרטנית מועדפת ללקוחות עסקיים, שימוש בנקודות, קופונים או קבוצות סגורות אחרות.
2.5. פרטי ההצעה המוסמכת חייבים להיות זהים לחלוטין להצעה המבוקשת לגבי אותם תאריכים ושעות טיסה מבוקשים באותה חברת תעופה ואותן מחלקות רישום (classes) בטיסה וכן בנוסף באותם שירותים נוספים הניתנים לרכישה במועד הצגת ההצעה המוסמכת.

3. "טיסה חינם" - ככל שאופיר טורס לא תציע מחיר זול ב-5$ ממחיר הצעה מוסמכת שתוצג לה, אופיר טורס תעמיד כרטיס טיסה בחינם לאותה טיסה.

הטיסה חינם תהה בתנאים זהים או טובים יותר מאלו הנקובים בהצעה המוסמכת (אינה חייבת להיות באותה חברת תעופה). הטיסה תוזמן ותשולם על יד אופיר טורס. בכל מקרה אופיר טורס לא תחזיר הוצאות בגין טיסות שהזמנתם לבד.

הטיסה חינם אינה ניתנת לשינוי כלשהו לא של הטיסה ולא של בעל הזכות, ואינה ניתנת להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף לשווה כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי.

אופן מימוש המבצע
4. בכפוף לאמור בתקנון זה, כדי ליהנות מהמבצע שלנו לכרטיס טיסה זול או טיסה חינם עליך ליצור קשר עם אחד ממומחי אופיר טורס לפני ביצוע ההזמנה לכרטיס הטיסה. המבצע שלנו למחיר הזול ביותר לא חל על הזמנות שיבוצעו דרך אתרי האינטרנט של אופיר טורס או ללא יצירת קשר עם מומחי אופיר טורס טרם ביצוע ההזמנות.

5. שלב 1: הלקוח יפנה אלינו ויציג הצעת מחיר מוסמכת טרם הזמנה. זאת, בדרך של הצגת צילום מסך או בדרך של חיפוש במשותף באתר האינטרנט המוסמך שאליו הפנה הלקוח ביחד עם מומחה הנסיעות שלנו.

6. שלב 2: קבלת אישור שההצעה מקורית וזמינה - מומחה התיירות של אופיר טורס יאשר שההצעה אכן זמינה באתר אינטרנט מוסמך ועומדת בכל התנאים הנדרשים כדי להוות הצעת מחיר מוסמכת. לאופיר טורס שמורה הזכות לבדוק ולוודא את הצעת המחיר מול החברה המתחרה שמציעה את ההצעה המוסמכת לטיסה האמורה במחיר זול יותר.

6.1. במידה והבדיקה תעלה כי שההצעה אינם מהווה הצעה מוסמכת או שהמחיר בהצעה אינו זול יותר יוסברו ללקוח הסיבות לפער וללקוח לא תעמוד הזכות למבצע שבתקנון זה.

6.2. באם ההצעה תקפה, אנו נציע מחיר זול ב-5$ מהצעה זו ואתם אתם תידרשו לבצע את ההזמנה במועד זה ולשלם במועד ההזמנה את המחיר המוזל. שאר התנאים הספציפיים של שינוי וביטול כרטיס הטיסה יחולו בהתאם להוראות הדין ולתנאי כרטיס הטיסה ותנאי חברת התעופה.

6.3. במקרה בו מומחה התיירות של אופיר טורס יעשה את כל שביכולתו כדי לתת הצעת מחיר זולה מהצעת המחיר המוסמכת שהוצגה בפניו ולא הצליח לתת הצעה זולה, יעביר המומחה את פרטי ההצעה למרכז אישורים ארצי, בהנהלת החברה. מרכז האישורים יבצע בדיקה ככל הניתן באותו היום ועד 24 שעות מבדיקת מומחה אופיר טורס שההצעה אכן עומדת בתנאים ולפי קביעת מרכז האישורים תהיו זכאים לטיסה חינם ללא כל חיוב לפי תנאי תקנון זה.

אם במועד בו הגעת למומחה אופיר טורס כרטיס הטיסה אותו ברצונכם לרכוש כבר לא מוצע לציבור הרחב אנו נעשה את כל המאמצים למצוא לכם כרטיס טיסה חלופי המתאים לדרישותיכם.

כללי
7. המבצע אינו מהווה "מכירה מיוחדת" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, אלא מהווה הנחה הניתנת על חשבונה של אופיר טורס על מחירי הטיסות המוזמנות מספקים שונים באינטרנט.

8. על כל ענין הקשור בהזמנות במסגרת המבצע שלא נקבעו לגביהן הוראות מפורשות בתקנון זה, לרבות ביטול הזמנה יחולו הוראות התנאים הכלליים של אופיר טורס על ההזמנה.

9. כל לקוח שיימצא זכאי לטיסה חינם יהיה חייב, כתנאי לקבלת הטיסה חינם, להצהיר בכתב כי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר כי לא היה זכאי לטיסה חינם הוא ישיב תמורתה לאופיר טורס מיד עם דרישתה הראשונה, מבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של אופיר טורס על פי כל דין.

10.אופיר טורס תהיה רשאית לערוך שינויים בתקנון ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו בזכויות הזכאים. בין היתר תוכל אופיר טורס לפי בחירתה לשנות את גובה ההפרש המזכה ואת תנאי הטיסה חינם שתינתן ללקוח.

11.עותקים של התקנון ימצאו במשרדי אופיר טורס, ברחוב הנצי"ב 6, תל-אביב וניתן יהיה לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות וכן באתר האינטרנט של החברה.

12.בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי גורם מוסמך מטעמה, יגבר הקבוע בתקנון זה.

13.בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.

14.המשתתפים ערים לכך, כי קיום המבצע תלוי, בין היתר, בתקינות רשת הטלפונים, תקינות רשת האינטרנט, תקינות אתר האינטרנט של החברה, המערכות הממוחשבות, וגורמים אחרים שלאופיר טורס ולגופים שונים נוספים הקשורים אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של המבצע.

[1] כולל אתרי חברות תעופה סדירות ישראליות. לא כולל אתרי השוואת מחירים המפנים לסוכנויות אלא רק האתר הרשמי של הסוכנות המפרסמת.
[2] האתרים השייכים לקבוצת אופיר בכתובות הבאות – ophirtours.co.il / lowcostil.co.il